NN 145/2012 (27.12.2012.), Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3100

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (»Narodne novine«, broj 92/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. prosinca 2012. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI I DOPUNI UREDBE O POSTUPKU, NAČINU I UVJETIMA ZA DOBIVANJE KONCESIJE NA TURISTIČKOM ZEMLJIŠTU U KAMPOVIMA U SUVLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Uredbi o postupku, načinu i uvjetima za dobivanje koncesije na turističkom zemljištu u kampovima u suvlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 12/2011) naslov iznad članka 19. briše se.

Članak 2.

Iza članka 19. dodaje se članak 19.a koji glasi:

»Članak 19.a

U slučaju kada je na dijelu površine zemljišta u kampu jedinica lokalne samouprave uknjižena kao vlasnik, 1/2 dijela naknade za taj dio površine, društvo je dužno, prema ispostavljenom računu Ministarstva turizma, uplaćivati na poseban račun, do okončanja sudskih sporova odnosno do utvrđivanja veličine idealnih suvlasničkih dijelova u kampovima. Za preostalu površinu naknada se uplaćuje sukladno članku 19. stavku 2. ove Uredbe.«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 334-05/12-01/05

Urbroj: 50301-25/25-12-3

Zagreb, 20. prosinca 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.