NN 15/2013 (6.2.2013.), Zakon o izmjeni Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje

HRVATSKI SABOR

242

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O STAMBENOJ ŠTEDNJI I DRŽAVNOM POTICANJU STAMBENE ŠTEDNJE

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. siječnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/04

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 31. siječnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O STAMBENOJ ŠTEDNJI I DRŽAVNOM POTICANJU STAMBENE ŠTEDNJE

Članak 1.

U Zakonu o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje (»Narodne novine« br. 109/97., 117/97., 76/99., 10/01., 92/05., i 21/10.) u članku 21. stavku 2. riječi: »15 posto« zamjenjuju se riječima: »10 posto«.

Članak 2.

Odredba članka 1. ovoga Zakona odnosi se na zahtjeve za isplatu državnih poticajnih sredstava za 2013. i sljedeće godine.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 370-01/13-01/01

Zagreb, 25. siječnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.