NN 24/2013 (27.2.2013.), Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

MINISTARSTVO FINANCIJA

396

Na temelju članka 108. stavka 4. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08 i 136/12) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O POLUGODIŠNJEM I GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (dalje u tekstu: Pravilnik) propisuju se sadržaj i obveznici izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

Članak 2.

Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na državni proračun, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i izvanproračunske korisnike državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. izvorni plan je proračun odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna donesene od strane Hrvatskog sabora odnosno predstavničkog tijela,

2. tekući plan je proračun odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama,

3. pokazatelji uspješnosti jesu objektivni znakovi koji omogućavaju mjerenje, praćenje, ocjenjivanje i poboljšavanje uspješnosti programa. Dvije su vrste pokazatelja: pokazatelji učinka koji pružaju informaciju o učinkovitosti, dugoročnim rezultatima te društvenim i ekonomskim promjenama koje se postižu ostvarenjem dugoročnih ciljeva i pokazatelji rezultata koji se odnose na proizvedena javna dobra i usluge unutar proračunskih aktivnosti/projekta i usmjereni su prema konkretnom rezultatu.

II. SADRŽAJ POLUGODIŠNJEG I GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Članak 4.

(1) Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrže:

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,

4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,

5. izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima,

6. obrazloženje makroekonomskih pokazatelja,

7. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,

8. deficit općeg proračuna.

(2) Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvaproračunskog korisnika sadrže:

1. opći dio financijskog plana koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

2. posebni dio financijskog plana po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

3. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

(3) Odredba stavka 1. ovoga članka osim točaka 6. i 8. na odgovarajući način primjenjuju se na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 5.

(1) Opći dio proračuna iz članka 4. stavka 1. točke 1. sadrži:

– sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja,

– A. Račun prihoda i rashoda,

– B. Račun financiranja.

(2) Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja sadrži prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije. Sažetak sadrži i raspoloživa sredstva iz prethodnih godina.

(3) A. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u tablici sljedećeg sadržaja:

– stupac 1: brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka,

– stupac 2: izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije,

– stupac 3: izvorni plan za proračunsku godinu na razini razreda, skupine i podskupine ekonomske klasifikacije,

– stupac 4: tekući plan za proračunsku godinu na razini razreda, skupine i podskupine ekonomske klasifikacije,

– stupac 5: izvršenje za izvještajno razdoblje na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije,

– stupac 6: indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine,

– stupac 7: indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu.

(4) B. Račun financiranja iskazuje se u tablici sljedećeg sadržaja:

– stupac 1: brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka ekonomske klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka,

– stupac 2: izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije,

– stupac 3: izvorni plan za proračunsku godinu na razini razreda, skupine i podskupine ekonomske klasifikacije,

– stupac 4: tekući plan za proračunsku godinu na razini razreda, skupine i podskupine ekonomske klasifikacije,

– stupac 5: izvršenje za izvještajno razdoblje na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije,

– stupac 6: indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine,

– stupac 7: indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu.

(5) Uz tablicu B. Račun financiranja iz stavka 4. ovoga članka daje se analitički prikaz Računa financiranja kao pregled ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru.

(6) Iznimno, ako od donošenja proračuna odnosno posljednjih izmjena i dopuna proračuna nije bilo izvršenih preraspodjela, u A. Računu prihoda i rashoda iz stavka 3. ovoga članka i u B. Računu financiranja iz stavka 4. ovoga članka ne iskazuje se stupac 4: tekući plan za proračunsku godinu na razini razreda, skupine i podskupine ekonomske klasifikacije, a indeks izvršenja za izvještajno razdoblje iskazuje se u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu.

Članak 6.

(1) Posebni dio proračuna iz članka 4. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika sadrži:

– izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji,

– izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji,

– izvršenje po programskoj klasifikaciji.

(2) Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji iskazuje se u tablici sljedećeg sadržaja:

– stupac 1: brojčana oznaka i naziv razdjela i glave,

– stupac 2: izvorni plan za proračunsku godinu,

– stupac 3: tekući plan za proračunsku godinu,

– stupac 4: izvršenje za izvještajno razdoblje,

– stupac 5: indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu.

(3) Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji iskazuje se u tablici sljedećeg sadržaja:

– stupac 1: brojčana oznaka i naziv razdjela i glave te računa ekonomske klasifikacije na razini podskupine i odjeljka,

– stupac 2: izvorni plan za proračunsku godinu,

– stupac 3: tekući plan za proračunsku godinu,

– stupac 4: izvršenje za izvještajno razdoblje,

– stupac 5: indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu.

(4) Izvršenje po programskoj klasifikaciji (programi, aktivnosti i projekti) iskazuje se u tablici sljedećeg sadržaja:

– stupac 1: brojčana oznaka i naziv razdjela i glave, glavnog programa, programa, aktivnosti i projekta, te računa ekonomske klasifikacije na razini podskupine i odjeljka,

– stupac 2: izvorni plan za proračunsku godinu,

– stupac 3: tekući plan za proračunsku godinu,

– stupac 4: izvršenje za izvještajno razdoblje,

– stupac 5: indeks izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu.

(5) Iznimno, ako od donošenja proračuna odnosno posljednjih izmjena i dopuna proračuna nije bilo izvršenih preraspodjela, u izvršenju po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka ne iskazuje se stupac 3: tekući plan za proračunsku godinu, a indeks izvršenja za izvještajno razdoblje iskazuje se u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu.

Članak 7.

(1) Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi.

(2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka za proračunsku godinu sadrži i stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove državnog proračuna odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na početku i na kraju proračunske godine.

(3) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka daje se u obliku obrazloženja koje može biti opisno, brojčano, s grafičkim prikazima ili kombinacija navedenog.

Članak 8.

(1) Izvještaj o korištenju proračunske zalihe sadrži podatke o donositelju odluke odnosno rješenja o korištenju proračunske zalihe, namjeni korištenja po odluci odnosno rješenju o korištenju proračunske zalihe te iznos i datum isplaćenih sredstva iz proračunske zalihe po odluci odnosno rješenju o korištenju proračunske zalihe.

(2) Osim podataka iz stavka 1. ovoga članka, izvještaj o korištenju proračunske zalihe može sadržavati i druge podatke.

Članak 9.

(1) Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima sadrži pregled danih i protestiranih državnih jamstava u izvještajnom razdoblju.

(2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka za proračunsku godinu sadrži i stanje obveza po danim državnim jamstvima, iskazanih u izvanbilančnoj evidenciji, na početku i na kraju proračunske godine i stanje potraživanja po protestiranim državnim jamstvima na početku i na kraju proračunske godine.

(3) Pregled danih državnih jamstava iskazuje se u tablici sljedećeg sadržaja:

– stupac 1: redni broj,

– stupac 2: datum odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju državnog jamstva,

– stupac 3: datum sklapanja ugovora o jamstvu s korisnikom kredita,

– stupac 4: naziv financijske institucije u čiju korist se daje državno jamstvo,

– stupac 5: naziv korisnika kredita odnosno dužnika i namjena kredita,

– stupac 6: valutna jedinica,

– stupac 7: iznos jamstva u valuti,

– stupac 8: iznos jamstva u kunama,

– stupac 9: posljednja godina dospijeća.

(4) Pregled protestiranih državnih jamstava iskazuje se u tablici sljedećeg sadržaja:

– stupac 1: redni broj,

– stupac 2: datum plaćanja po protestiranom državnom jamstvu,

– stupac 3: naziv korisnika kredita odnosno dužnika,

– stupac 4: naziv financijske institucije u čiju korist je protestirano državno jamstvo,

– stupac 5: valutna jedinica,

– stupac 6: iznos plaćene glavnice u valuti,

– stupac 7: iznos plaćenih kamata u valuti,

– stupac 8: ostala plaćanja u valuti,

– stupac 9: ukupan iznos izvršenih plaćanja u valuti,

– stupac 10: protuvrijednost u kunama.

(5) Osim podataka iz stavaka 3. i 4. ovoga članka, pregled danih i pregled protestiranih državnih jamstava mogu sadržavati i druge podatke.

Članak 10.

(1) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sastavljaju izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima.

(2) Na sadržaj izvještaja iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 9. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

(1) Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja sadrži objašnjenje kretanja osnovnih makroekonomskih pokazatelja u realnom, financijskom i međunarodnom sektoru u izvještajnom razdoblju.

(2) Obrazloženje iz stavka 1. ovoga članka za proračunsku godinu sadrži i prikaz razlika između izvornih makroekonomskih prognoza za proračunsku godinu i stvarnog ishoda.

Članak 12.

(1) Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka dopunjuje podatke iz Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja na opisni, brojčani, grafički ili kombinirani način posebice obrazlaganjem odstupanja izvršenja u odnosu na plan.

(2) Obrazloženje iz stavka 1. ovoga članka za proračunsku godinu sadrži i obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

Članak 13.

(1) Za opći dio financijskog plana izvanproračunskog korisnika primjenjuje se na odgovarajući način članak 5. ovoga Pravilnika, a za posebni dio financijskog plana izvanproračunskog korisnika primjenjuje se na odgovarajući način članak 6. stavak 4. i stavak 5. ovoga Pravilnika.

(2) Na obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka izvanproračunskih korisnika na odgovarajući način primjenjuje se članak 12. ovoga Pravilnika.

Članak 14.

(1) Deficit/suficit općeg proračuna kao sastavni dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna jest konsolidirani manjak/višak državnog proračuna, izvanproračunskih korisnika i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(2) Deficit/suficit općeg proračuna iskazuje se u tablicama:

– ukupni manjak/višak državnog proračuna,

– ukupni manjak/višak izvanproračunskih korisnika,

– ukupni manjak/višak jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

– ukupni manjak/višak općeg proračuna.

III. DONOŠENJE POLUGODIŠNJEG I GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Članak 15.

(1) Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sastavlja se za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja tekuće proračunske godine.

(2) Ministarstvo financija, odnosno upravno tijelo za financije dostavlja Vladi Republike Hrvatske odnosno općinskom načelniku, gradonačelniku, županu polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prvo polugodište tekuće proračunske godine do 5. rujna tekuće proračunske godine.

(3) Vlada Republike Hrvatske odnosno općinski načelnik, gradonačelnik, župan podnosi Hrvatskom saboru odnosno predstavničkom tijelu na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 15. rujna tekuće proračunske godine.

Članak 16.

(1) Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sastavlja se za proračunsku godinu.

(2) Ministarstvo financija odnosno upravno tijelo za financije izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i dostavlja ga Vladi Republike Hrvatske odnosno općinskom načelniku, gradonačelniku, županu do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

(3) Vlada Republike Hrvatske odnosno općinski načelnik, gradonačelnik, župan podnosi Hrvatskom saboru odnosno predstavničkom tijelu na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 17.

(1) Općinski načelnik, gradonačelnik, župan dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u roku od 15 dana nakon što ga donese njegovo predstavničko tijelo.

(2) Iznimno, ako predstavničko tijelo ne donese izvještaj iz stavka 1. ovoga članka, općinski načelnik, gradonačelnik, župan izvještaj dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 60 dana od dana podnošenja predstavničkom tijelu.

IV. PODNOŠENJE POLUGODIŠNJEG I GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 18.

(1) Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskih korisnika sastavlja se za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja tekuće proračunske godine.

(2) Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskih korisnika sastavlja se za proračunsku godinu.

(3) Izvanproračunski korisnik dostavlja polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje nadležnom ministarstvu i Ministarstvu financija odnosno upravnom tijelu za financije do 30. srpnja tekuće godine odnosno do 31. ožujka tekuće proračunske godine za prethodnu godinu.

(4) Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskih korisnika Vlada Republike Hrvatske odnosno općinski načelnik, gradonačelnik, župan podnosi na suglasnost Hrvatskom saboru odnosno predstavničkom tijelu, zajedno s polugodišnjim i godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna.

V. OBJAVA POLUGODIŠNJEG I GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Članak 19.

(1) Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika objavljuju se na internetskim stranicama Vlade Republike Hrvatske odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(2) Opći i posebni dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i opći i posebni dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika objavljuju se u »Narodnim novinama« odnosno u službenom glasilu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/12-01/324

Urbroj: 513-05-02/13-3

Zagreb, 22. veljače 2013.

Ministar financija

Slavko Linić, v. r.