NN 70/2013 (12.6.2013.), Pravilnik o načinu davanja pristanka korisnika prava na medicinski pomognutu oplodnju za provođenje postupaka medicinski pomognute oplodnje

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

1399

Na temelju članka 14. stavak 1. i 5. Zakona o medicinski pomognutoj oplodnji (»Narodne novine«, broj 86/2012) ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O NAČINU DAVANJA PRISTANKA KORISNIKA PRAVA NA MEDICINSKI POMOGNUTU OPLODNJU ZA PROVOĐENJE POSTUPAKA MEDICINSKI POMOGNUTE OPLODNJE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se način davanja pristanka bračnih, izvanbračnih drugova odnosno žene iz članka 10. stavka 2. Zakona o medicinski pomognutoj oplodnji (»Narodne novine«, broj 86/2012) – u daljnjem tekstu: korisnik prava na medicinski pomognutu oplodnju, za provođenje postupaka medicinski pomognute oplodnje te obrazac izjave o povlačenju pristanka.

Članak 2.

Pristanak iz članka 1. ovoga Pravilnika daje se na obrascu pristanka koji se nalazi u Prilogu I. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Izjava o povlačenju pristanka iz članka 1. ovoga Pravilnika daje se na obrascu koji se nalazi u Prilogu II. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu davanja pristanka bračnih, odnosno izvanbračnih drugova za provođenje postupaka medicinske oplodnje (»Narodne novine«, broj 110/2009).

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-02/132

Urbroj: 534-10-1-13-1

Zagreb, 23. svibnja 2013.

Ministar

prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.

PRILOG I.

OBRAZAC PRISTANKA KORISNIKA PRAVA NA MEDICINSKI POMOGNUTU OPLODNJU ZA PROVOĐENJE POSTUPKA MEDICINSKI POMOGNUTE OPLODNJE

Izjavljujem/o da slobodnom voljom, utemeljenoj na potpunoj obavijesti o pojedinostima postupka, izgledima za uspjeh te mogućim posljedicama i opasnostima postupka pristajemo na postupak medicinski pomognute oplodnje:

___________________________________________________________________________.
    (navesti vrstu postupka medicinski pomognute oplodnje i podrijetlo spolnih stanica, odnosno zametka)

Izjavljujem/o da smo obaviješteni i o mogućim oblicima prirodnog planiranja obitelji, o mogućnostima liječenja neplodnosti te o drugim načinima ostvarenja roditeljstva.

Zdravstvena ustanova:

Ustrojstvena jedinica:

Mjesto i datum:

Ime i prezime korisnika prava na medicinski pomognutu oplodnju:

OIB korisnika prava na medicinski pomognutu oplodnju:

Potpis korisnika prava na medicinski pomognutu oplodnju:

Potpis i faksimil odgovornog liječnika koji je obavio razgovor i pečat zdravstvene ustanove:

PRILOG II.

OBRAZAC POVLAČENJA PRISTANKA KORISNIKA PRAVA NA MEDICINSKI POMOGNUTU OPLODNJU ZA PROVOĐENJE POSTUPKA MEDICINSKI POMOGNUTE OPLODNJE

Izjavljujem/o da slobodnom voljom povlačim svoj pristanak za provođenje postupka medicinski pomognute oplodnje

koji sam dao/dala (navesti datum)

Zdravstvena ustanova:

Mjesto i datum:

Ime i prezime korisnika prava na medicinski pomognutu oplodnju:

OIB korisnika prava na medicinski pomognutu oplodnju:

Potpis korisnika prava na medicinski pomognutu oplodnju:

Potpis i faksimil odgovornog liječnika i pečat zdravstvene ustanove:

70 12.06.2013 Pravilnik o načinu davanja pristanka korisnika prava na medicinski pomognutu oplodnju za provođenje postupaka medicinski pomognute oplodnje