NN 71/2013 (14.6.2013.), Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o visini naknada u postupku izdavanja i oduzimanja odobrenja za cisterne fiksno pričvršćene za vozilo u cestovnom prometu

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1417

Na temelju članka 17. stavka 2. Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku izdavanja i oduzimanja odobrenja za cisterne fiksno pričvršćene za vozilo u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 133/11.), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O VISINI NAKNADA U POSTUPKU IZDAVANJA I ODUZIMANJA ODOBRENJA ZA CISTERNE FIKSNO PRIČVRŠĆENE ZA VOZILO U CESTOVNOM PROMETU

I.

U Odluci o visini naknada u postupku izdavanja i oduzimanja odobrenja za cisterne fiksno pričvršćene za vozilo u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 109/12.) u točki III. tabelarni prikaz mijenja se i glasi:

VOLUMEN CISTERNE (m³)

BROJ KOMORA CISTERNE

NAKNADA ISPITIVANJE NEPROPUSNOSTI NAKNADA PROVJERE KONSTRUKCIJSKIH I FUNKCIONALNIH ZNAČAJKI CISTERNE
NAKNADA ZA IZDAVANJE POJEDINAČNOG ODOBRENJA CISTERNE (kn)

SKRAĆENO

CJELOVITO

do 10

1

650,00

4.650,00

≥2

650,00

4.900,00

10 do 20

1

650,00

5.150,00

2

650,00

5.350,00

≥3

650,00

5.550,00

20 do 30

1

650,00

5.350,00

2

650,00

5.550,00

≥3

650,00

5.750,00

≥ 30

1

650,00

5.950,00

2

650,00

6.150,00

3

650,00

6.350,00

≥4

650,00

6.550,00

II.

Iza točke IV. dodaje se nova točka IV.a koja glasi:

»Iznos naknade ponovljenog dijela ispitivanja tipske cisterne ili ponovljenog dijela početnog pregleda, međupregleda i periodičnog pregleda cisterne određuje se prema stvarno utrošenom vremenu potrebnom za ponovljeni dio ispitivanja ili pregleda, sukladno cjeniku pravne osobe ovlaštene za provedbu postupka ispitivanja i pregleda cisterni i izdavanja odobrenja.«

III.

Točka V. mijenja se i glasi:

»Iznosi naknada utvrđeni ovom Odlukom ne uključuju PDV i uplaćuju se na račun pravne osobe ovlaštene za provedbu postupka ispitivanja i pregleda cisterni i izdavanja odobrenja.«

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: : 011-01/13-02/33

Urbroj: 530-05-1-13-1

Zagreb, 22. svibnja 2013.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

71 14.06.2013 Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o visini naknada u postupku izdavanja i oduzimanja odobrenja za cisterne fiksno pričvršćene za vozilo u cestovnom prometu