NN 80/2013 (28.6.2013.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

HRVATSKI SABOR

1670

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. lipnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/161

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 24. lipnja 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA

Članak 1.

U Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08., 48/10. i 74/11.) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive Europske unije:

– Direktiva Vijeća 91/671/EEZ od 16. prosinca 1991. o usklađivanju zakonodavstva država članica koja se odnosi na obveznu uporabu sigurnosnih pojaseva u vozilima lakšim od 3,5 tona (SL L 373, 31. 12. 1991.),

– Direktiva 2003/20/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 8. travnja 2003. o izmjeni Direktive Vijeća 91/671/EEZ o usklađivanju zakonodavstva država članica koja se odnosi na sigurnosnu uporabu sigurnosnih pojaseva u vozilima lakšim od 3,5 tona (SL L 115, 9. 5. 2003.),

– Direktiva 2003/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2003. o početnim kvalifikacijama i periodičnom osposobljavanju vozača određenih cestovnih vozila za prijevoz robe i putnika, o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3820/85 i Direktive Vijeća 91/439/EEZ te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 76/914/EEZ (SL L 226, 10. 9. 2003.),

– Direktiva 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o vozačkim dozvolama (Preinaka) (SL L 403, 30. 12. 2006.),

– Direktiva Komisije 2009/113/EZ od 25. kolovoza 2009. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama (SL L 223, 26. 8. 2009.),

– Direktiva 2011/82/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o olakšavanju prekogranične razmjene informacija o prometnim prekršajima vezanim uz sigurnost prometa na cestama (SL L 288, 5. 11. 2011.).«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. točka 49. mijenja se i glasi:

»49) »bicikl« je vozilo koje ima najmanje dva kotača i koje se pokreće isključivo snagom vozača ili koje je opremljeno pedalama i pomoćnim električnim motorom čija najveća trajna snaga nije veća od 0,25 kW i koja se progresivno smanjuje do nule kad brzina dostigne 25 km/h, ili prije, ako vozač prestane pokretati pedale.«.

U točki 67. riječi: »od 16« brišu se.

Točka 88. mijenja se i glasi:

»88) »inozemna vozačka dozvola« je vozačka dozvola izdana u državi koja nije članica Europskog gospodarskog prostora,«.

Točka 89. mijenja se i glasi:

»89) »prometna dozvola« je javna isprava koju je izdalo nadležno tijelo i kojom se dokazuje vlasništvo vozila, pravo označavanja vozila određenim registarskim pločicama i vlasništvo tih pločica, tehničke i druge osobine i karakteristike vozila te pravo sudjelovanja u prometu,«.

Točka 90. briše se.

Dosadašnje točke 91., 92. i 93. postaju točke 90., 91. i 92.

Iza dosadašnje točke 94. koja postaje točka 93. dodaju se točke 94., 95. i 96. koje glase:

»94) »stranac« je državljanin države koja nije članica Europskog gospodarskog prostora,

95) »inozemstvo« odnosno »strana država« je država izvan Europskog gospodarskog prostora,«,

96) »vozilo za prijevoz životinja« je cestovno prijevozno sredstvo, koje se koristi za prijevoz životinja za koje je, ukoliko putovanje traje duže od 8 sati, izdana potvrda o odobrenju prijevoznog sredstva, sukladno odredbama posebnog propisa.«.

Članak 3.

U članku 4. iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Nadzor nad trajanjem ukupnog vremena vožnje vozila za prijevoz životinja i nadzor tahografa, osim inspektora cestovnog prometa i policijskih službenika, mogu obavljati i mobilne jedinice veterinarske inspekcije, koje obavljaju i nadzor posebnih uvjeta iz posebnih propisa.«.

Članak 4.

U članku 151. stavku 1. iza riječi: »vozila Gorske službe spašavanja« stavlja se zarez i dodaju riječi: »vozila mobilne jedinice veterinarske inspekcije«.

Članak 5.

U članku 153. stavku 3. iza riječi: »ovlaštenih carinskih službenika« dodaju se riječi: »i na vozilima mobilne jedinice veterinarske inspekcije«.

Članak 6.

U članku 202. stavku 1. točki 3. riječi: »u sjedištu« zamjenjuju se riječima: »udaljeno najviše 10 km cestom od«.

Članak 7.

U članku 208. stavku 1. točke 1., 2., 3. i 4. brišu se.

Članak 8.

U članku 213. stavak 5. briše se.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 5.

U dosadašnjem stavku 7. koji postaje stavak 6. riječi: »te ako osposobljava kandidate u vrijeme kad joj je izrečena zabrana osposobljavanja (stavak 5.)« brišu se.

Dosadašnji stavci 8. i 9. postaju stavci 7. i 8.

Članak 9.

U članku 216. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Pravo na samostalno upravljanje vozilom dokazuje se vozačkom dozvolom ili potvrdom o podnesenom zahtjevu za izdavanje vozačke dozvole koja vrijedi za upravljanje vozilima u prometu 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva«.

Stavci 3., 4. i 5. brišu se.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 3.

Članak 10.

Članak 217. mijenja se i glasi:

»(1) Vozačka dozvola izdaje se za upravljanje vozilima koja su svrstana u AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G i H kategorije gdje u:

1) AM, spadaju mopedi i motokultivatori;

– minimalna starosna dob za kategoriju AM je 15 godina.

2) A1, spadaju – motocikli sa ili bez bočne prikolice, radnog obujma motora do 125 cm3 i snage motora od najviše 11 kW i odnosom snage i mase koji ne prelazi 0,1 kW/kg;

– motorna vozila na tri kotača čija snaga nije veća od 15 kW,

– minimalna starosna dob za kategoriju A1 je 16 godina.

3) A2, spadaju – motocikli sa ili bez bočne prikolice, čija snaga ne prelazi 35 kW i čiji omjer snaga/masa ne prelazi 0,2 kW/kg, a ne potječu od vozila čija je snaga dvostruko veća i više;

– minimalna starosna dob za kategoriju A2 je 18 godina.

4) A, spadaju – motocikli sa ili bez bočne prikolice;

– motorna vozila na tri kotača čija je snaga veća od 15 kW,

– minimalna starosna dob za kategoriju A je 24 godine, odnosno 20 godina ukoliko vozač ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilom A2 kategorije najmanje dvije godine,

– minimalna starosna dob za vozilo na tri kotača A kategorije je 21 godina.

5) B, spadaju motorna vozila, osim vozila AM, A1, A2, A, F i G kategorije čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500 kg i koja su dizajnirana i konstruirana za prijevoz ne više od 8 putnika, ne računajući sjedalo za vozača; motorna vozila ove kategorije mogu biti u kombinaciji s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa ne prelazi 750 kg. Ne dovodeći u pitanje odredbe propisa o tipnom odobrenju vozila o kojima je riječ, motorna vozila u ovoj kategoriji mogu se kombinirati s priključnim vozilom čija je najveća dopuštena masa veća od 750 kg, pod uvjetom da najveća dopuštena masa ove kombinacije vozila nije veća od 4 250 kg. U slučaju da je najveća dopuštena masa takve kombinacije vozila veća od 3 500 kg, takvom kombinacijom vozač može upravljati samo nakon što je položio vozački ispit za tu kombinaciju vozila iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.;

– minimalna starosna dob za kategoriju B je 18 godina.

6) BE, ne dovodeći u pitanje odredbe propisa o tipnom odobrenju za dotična vozila, spada kombinacija vozila koja se sastoji od vučnog vozila kategorije B i priključnog vozila, pri čemu najveća dopuštena masa priključnog vozila nije veća od 3 500 kg;

– minimalna starosna dob za kategoriju BE je 18 godina.

7) C1, spadaju motorna vozila osim onih iz kategorije D1, D ili F, čija je najveća dopuštena masa veća od 3 500 kg, ali nije veća od 7 500 kg i koja su projektirana i izrađena za prijevoz najviše osam putnika uz vozača; motorna vozila u ovoj kategoriji mogu se kombinirati s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa nije veća od 750 kg;

– minimalna starosna dob za kategoriju C1 je 18 godina.

8) C1E, ne dovodeći u pitanje odredbe o tipnom odobrenju za dotična vozila, spada – kombinacija vozila koja se sastoji od vučnog vozila kategorije C1 i njegova priključnog vozila koje ima najveću dopuštenu masu veću od 750 kg, pod uvjetom da najveća dopuštena masa kombinacije vozila nije veća od 12 000 kg;

– ne dovodeći u pitanje odredbe propisa o tipnom odobrenju za dotična vozila, spada – kombinacija vozila koja se sastoji od vučnog vozila kategorije B i njegova priključnog vozila koje ima najveću dopuštenu masu veću od 3 500 kg, pod uvjetom da najveća dopuštena masa kombinacije vozila nije veća od 12 000 kg;

– minimalna starosna dob za kategoriju C1E je 18 godina.

9) C, spadaju motorna vozila, osim onih iz kategorije D1, D ili F, čija je najveća dopuštena masa veća od 7.500 kg;

– minimalna starosna dob za kategoriju C je 21 godina.

10) CE, spada kombinacija vozila koja se sastoji od vučnog vozila kategorije C i priključnog vozila čija najveća dopuštena masa iznosi više od 750 kg;

– minimalna starosna dob za kategorije CE je 21 godina.

11) D1, spadaju motorna vozila projektirana i izrađena za prijevoz najviše 16 putnika uz vozača i čija maksimalna duljina nije veća od 8 m; motorna vozila ove kategorije mogu se kombinirati s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa nije veća od 750 kg;

– minimalna starosna dob za kategoriju D1 je 21 godina.

12) D1E, ne dovodeći u pitanje odredbe propisa o tipnom odobrenju za dotična vozila, spada kombinacija vozila koja se sastoji od vučnog vozila kategorije D1 i njegova priključnog vozila koje ima najveću dopuštenu masu veću od 750 kg;

– minimalna starosna dob za kategoriju D1E je 21 godina.

13) D, spadaju motorna vozila projektirana i izrađena za prijevoz više od osam putnika uz vozača; motorna vozila ove kategorije mogu se kombinirati s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa nije veća od 750 kg;

– minimalna starosna dob za kategoriju D je 24 godine.

14) DE, ne dovodeći u pitanje odredbe propisa o tipnom odobrenju za dotična vozila, spada kombinacija vozila koja se sastoji od vučnog vozila kategorije D i njegova priključnog vozila koje ima najveću dopuštenu masu veću od 750 kg;

– minimalna starosna dob za kategoriju DE je 24 godine.

15) F, spadaju traktori sa ili bez prikolice;

– minimalna starosna dob za kategoriju F je 16 godina.

16) G, spadaju radni strojevi;

– minimalna starosna dob za kategoriju G je 16 godina.

17) H, spadaju tramvaji;

– minimalna starosna dob za kategoriju H je 21 godina.

(2) Iznimno od stavka 1. točke 9. i 10. ovoga članka, minimalna starosna dob za upravljanje vozilom C i CE kategorije je 18 godina, ukoliko vozač posjeduje početne kvalifikacije dobivene sukladno propisu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu.

(3) Iznimno od stavka 1. točke 13. i 14. ovoga članka, minimalna starosna dob za upravljanje vozilom D i DE kategorije je 21 godina, ukoliko je vozač uspješno stekao ubrzanu početnu kvalifikaciju sukladno propisu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu, i obavlja linijski prijevoz putnika do 50 km.

(4) Iznimno od stavka 1. točke 13. i 14. ovoga članka, minimalna starosna dob za upravljanje vozilom D i DE kategorije je 23 godine, ukoliko je vozač uspješno stekao ubrzanu početnu kvalifikaciju sukladno propisu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu.

(5) Iznimno od stavka 1. točke 13. i 14. ovoga članka, minimalna starosna dob za upravljanje vozilom D i DE kategorije je 21 godina, ukoliko je vozač uspješno stekao početnu kvalifikaciju sukladno propisu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu.

(6) Iznimno od stavka 1. točke 9. i 13. ovoga članka, minimalna starosna dob za upravljanje vozilima C kategorije je 18, a D kategorije 21. godinu, za vozila koja koristi policija, vatrogasna služba i za vozila koja provode ispitivanje na cesti u svrhu popravka i održavanja.

(7) Vozačka dozvola iz stavka 6. ovoga članka je valjana samo na području Republike Hrvatske sve dok vozač ne navrši minimalnu starosnu dob navedenu u stavku 1. točki 9. i 13. ovoga članka.

(8) Ministar nadležan za unutarnje poslove propisat će pravilnikom posebne uvjete glede dobnih granica, uvjeta upravljanja i načina prijevoza na motornim vozilima policije.

(9) Ministar nadležan za poslove obrane propisat će pravilnikom uvjete za upravljanje i način prijevoza na vozilima oružanih snaga Republike Hrvatske.«.

Članak 11.

Članak 219. mijenja se i glasi:

»(1) Izdavanje vozačkih dozvola podliježe sljedećim uvjetima:

a) dozvole za kategorije C1, C, D1 i D izdaju se samo vozačima koji već imaju pravo upravljati vozilima kategorije B;

b) dozvole za kategorije BE, C1E, CE, D1E i DE izdaju se samo vozačima koji već imaju pravo upravljati vozilima kategorije B, C1, C, D1 i D;

c) dozvola za kategoriju H izdaje se samo vozaču koji već ima pravo upravljati vozilima kategorije B.

(2) Valjanost vozačke dozvole određuje se kako slijedi:

a) vozačke dozvole izdane za kategorije C1E, CE, D1E i DE izdaju se samo vozačima koji već imaju pravo upravljati vozilima kategorije BE;

b) vozačke dozvole izdane za kategoriju CE vrijede za kategoriju DE sve dok vozač ima pravo upravljati vozilima D kategorije;

c) vozačke dozvole izdane za kategorije CE i DE vrijede za kombinaciju vozila u kategorijama C1E i D1E.

d) vozačke dozvole izdane za kategorije A1, A2, A, B, C1, C, D1, D i H vrijede za vozila kategorije AM, F i G;

e) vozačke dozvole izdane za kategoriju A2 vrijede za vozila kategorije A1.

f) Vozačke dozvole izdane za kategorije A, C i D vrijede za vozila kategorije A1, A2, C1 i D1.«.

Članak 12.

Članak 220. mijenja se i glasi:

»Nijedna osoba ne smije imati više od jedne vozačke dozvole.«.

Članak 13.

U članku 222. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Vozačka dozvola za upravljanje vozilima AM, A1, A2, A, B i BE kategorije izdaje se s rokom važenja od 10 godina. Prilikom produljenja vozačke dozvole vozač se nije dužan podvrgnuti zdravstvenom pregledu za vozača osim u slučaju da je obveza zdravstvenog pregleda utvrđena zdravstvenim uvjerenjem na temelju kojeg je vozačka dozvola izdana.«.

U stavku 3. iza riječi: »vozilima« dodaju se riječi: »C1, C1E,«.

U stavku 4. riječi: »C1, C1+E« brišu se.

Stavak 5. briše se.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 5.

Članak 14.

Članak 224. mijenja se i glasi:

»(1) Vozačku dozvolu izdaje policijska uprava, odnosno policijska postaja.

(2) Podnositelj zahtjeva preuzima izrađenu vozačku dozvolu u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji kojoj je podnio zahtjev za izdavanje vozačke dozvole.«.

Članak 15.

Iza članka 224. dodaje se članak 224.a koji glasi:

»Članak 224.a

(1) Motornim vozilom na cesti može upravljati osoba kojoj je izdana vozačka dozvola u državi članici Europskog gospodarskog prostora.

(2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka može važeću vozačku dozvolu izdanu od države članice Europskog gospodarskog prostora zamijeniti za jednakovrijednu vozačku dozvolu Republike Hrvatske bez polaganja vozačkog ispita.«.

Članak 16.

U članku 225. stavku 2. riječi: »21 godinu« zamjenjuju se riječima: »24 godine«, a riječi: »19 godina« zamjenjuju se riječima: »21 godinu«.

Članak 17.

U članku 229. stavku 1. i stavku 5. iza riječi: »dozvolu« dodaju se riječi: »ili potvrdu o podnesenom zahtjevu za izdavanje vozačke dozvole«.

Članak 18.

U članku 238. stavku 1. iza riječi: »dozvolu« stavlja se točka, a zarez i riječi: »a vozila registrirana u Republici Hrvatskoj ako imaju i važeću knjižicu vozila« brišu se.

Članak 19.

Članak 242. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Za registrirano vozilo izdaju se prometna dozvola i registarske pločice.«.

U stavku 3. riječi: »i knjižica vozila« brišu se.

Članak 20.

U članku 244. stavci 5. i 6. mijenjaju se i glase:

»(5) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba obrtnik ako na vozilu nema propisan broj pločica ili na kojem su te pločice ili međunarodna oznaka postavljene tako da se dobro ne vide ili nisu čitljive.

(6) Za prekršaj iz stavka 1. i 2. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 1.500,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.«.

Stavak 7. briše se.

Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 7.

Članak 21.

U članku 250. stavku 4. riječi: »ili knjižici vozila« brišu se.

Članak 22.

U članku 251. zarez i riječi: »knjižice vozila« brišu se.

Članak 23.

U članku 252. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Produženje važenja prometne dozvole obavljaju stanice za tehnički pregled vozila ili policijske uprave, odnosno policijske postaje. Prometnu dozvolu koja je ispisana u postupku produženja važenja prometne dozvole ovjerava policijska uprava, odnosno policijska postaja.«.

Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14. postaju stavci 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. i 15.

Članak 24.

U članku 254. stavku 1. i stavku 4. riječi: »i knjižice vozila« brišu se.

Članak 25.

U članku 266. stavku 2. riječi: »sve nove automobile koji se prvi puta registriraju u Republici Hrvatskoj« zamjenjuju se riječima: »sva vozila za koja Europska komisija propisuje obvezu izvješćivanja«.

Članak 26.

U članku 277. stavku 3. riječi: »Državni inspektorat« zamjenjuju se riječima: »pravna osoba koju za to akreditira Hrvatska akreditacijska agencija«.

Članak 27.

U članku 281. iza stavka 1. dodaju se novi stavak 2. i stavak 3. koji glase:

»(2) Inspekcijski nadzor nad primjenom propisa o homologaciji vozila i dijelova vozila obavljaju gospodarski inspektori Državnog inspektorata.

(3) U provedbi inspekcijskog nadzora iz stavka 2. ovoga članka gospodarski inspektor ima ovlasti poduzeti mjere sukladno posebnom propisu kojim se uređuje opća sigurnost proizvoda.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4.

Članak 28.

U članku 285. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Veterinarski inspektor mobilne jedinice može isključiti iz prometa vozilo za prijevoz životinja u svrhu nadzora posebnih uvjeta iz posebnih propisa.«.

Članak 29.

U članku 289. stavku 1. iza riječi: »vozačke dozvole ili« dodaje se riječ: »zaštitna«.

Članak 30.

U članku 296. iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove dostavlja podatke o vozilima i vlasnicima vozila odnosno korisnicima vozila na temelju ugovora o leasingu nacionalnim kontakt-točkama drugih država članica Europske unije u svrhu istraživanja prometnih prekršaja vezanih uz sigurnost prometa na cestama.

(5) Ministar nadležan za unutarnje poslove propisat će pravilnikom vrstu i način dostave podatka iz stavka 4. ovoga članka.«.

Članak 31.

U članku 297. stavku 1. riječi: »počinje teći od dana dostave obavijesti« zamjenjuju se riječima: »počinje teći sljedećim danom od dana obavijesti«.

Članak 32.

U cijelom tekstu Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08., 48/10. i 74/11.) riječi: »B+E« zamjenjuju se riječima: »BE«, riječi: »C1+E« zamjenjuju se riječima: »C1E«, riječi: »C+E« zamjenjuju se riječima: »CE«, riječi: »D1+E« zamjenjuju se riječima: »D1E« i riječi: »D+E« zamjenjuju se riječima: »DE«.

Članak 33.

Prometne dozvole i knjižice vozila važeće na dan stupanja na snagu ovoga Zakona i prometne dozvole i knjižice vozila izdane do stupanja na snagu Pravilnika iz članka 242. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08., 48/10. i 74/11.) mogu se koristiti do prve promjene vlasnika vozila ili do popunjavanja rubrike »Dozvola vrijedi do:« u prometnoj dozvoli.

Članak 34.

Vozačke dozvole važeće na dan stupanja na snagu ovoga Zakona mogu se koristiti do isteka roka na koji su izdane, a najduže do 19. siječnja 2033.

Članak 35.

Ministar nadležan za unutarnje poslove u suglasnosti s ministrom nadležnim za poslove prometa uskladit će Pravilnik o registraciji i označavanju vozila (»Narodne novine«, br. 151/08., 89/10. i 104/10.) s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Ministar nadležan za unutarnje poslove donijet će pravilnik iz članka 10. stavka 8. i članka 30. stavka 2. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Ministar nadležan za poslove obrane donijet će pravilnik iz članka 10. stavka 9. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 36.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 022-03/13-01/117

Zagreb, 21. lipnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.