NN 90/2013 (12.7.2013.), Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranima s liste grupe birača

90 12.07.2013 Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranima s liste grupe birača

MINISTARSTVO UPRAVE

1997

Na temelju članka 26. stavka 11. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11., 61/11. i 27/13.) ministar uprave donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU, NAČINU VOĐENJA I OBRASCU EVIDENCIJE O POLITIČKIM STRANKAMA ZASTUPLJENIM U PREDSTAVNIČKIM TIJELIMA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE I ČLANOVIMA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE IZABRANIMA S LISTE GRUPE BIRAČA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: predstavničko tijelo jedinice) i članovima predstavničkih tijela jedinica izabranima s liste grupe birača te obrazac evidencije.

Članak 2.

Evidenciju iz stavka 1. ovoga članka uspostavljaju i vode uredi državne uprave u županijama, svaki na području županije iz svoje nadležnosti, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba za područje Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: uredi).

Evidencija se vodi za područje svake općine, grada i županije, na obrascu utvrđenom u dodatku I. koji je sastavi dio ovog Pravilnika.

Evidencija se vodi u elektroničkom obliku.

Članak 3.

Evidencija sadrži sljedeće podatke:

Opći podaci:

– naziv županije

– naziv jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave za čije područje se evidencija vodi

– naziv predstavničkog tijela

– mandatno razdoblje na koje se evidencija odnosi

– datum konstituiranja predstavničkog tijela

– ukupan broj članova predstavničkog tijela jedinice na dan konstituiranja

– datum upisa podataka, odnosno promjene podataka

Podaci o političkim strankama i članovima predstavničkog tijela izabranim s liste političkih stranaka i liste grupe birača:

– osobno ime, OIB

– naziv političke stranke

– datum početka obnašanja mandata

– mandat u mirovanju

– datum prestanka mandata

– broj središnjeg računa političke stranke/posebnog računa za redovito financiranje člana predstavničkog tijela izabranog s liste grupe birača

– naziv web-stranice na kojoj će se objavljivati godišnji financijski izvještaji i polugodišnja izvješća o donacijama

– kontakt podaci političke stranke i člana predstavničkog tijela izabranog s liste grupe birača (poštanska adresa i adresa elektroničke pošte te kontakt telefon).

Članak 4.

U obrascu evidencije podaci o članovima predstavničkog tijela upisuju se prema abecednom redu prezimena člana predstavničkog tijela, na način da se prvo upisuju podaci o članovima predstavničkog tijela koji su članovi iste političke stranke, prema abecednom redu naziva političke stranke i abecednom redu prezimena člana predstavničkog tijela pojedine političke stranke.

Podatak o mirovanju mandata se unosi upisom slova »M« i datuma kada je mandat stavljen u mirovanje odnosno slova »A« i datuma kada je mandat aktiviran.

Uz ime i prezime člana predstavničkog tijela izabranog s liste političke stranke/političkih stranaka, upisuje se puni i skraćeni naziv one političke stranke čiji je član. Ukoliko član predstavničkog tijela koji je izbran s liste političke stranke /političkih stranaka, nije član političke stranke, upisuje se naziv one političke stranke na čiji je prijedlog kandidiran, odnosno koja na temelju njegovog mandata ostvaruje pravo na redovito godišnje financiranje iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Uz ime i prezime člana predstavničkog tijela izabranog s liste grupe birača, u obrascu evidencije u koloni pod nazivom: »Naziv političke stranke« upisuje se naznaka: »lista grupe birača«.

Članak 5.

U općim podacima na obrascu evidencije, pod datum upisa podataka, upisuje se datum unosa podataka sa stanjem na dan konstituiranja predstavničkog tijela i to je osnovna lista evidencije koja ostaje neizmijenjena.

Svaka promjena podataka upisuje se na posebnom listu obrasca, na kojem se u općim podacima upisuje datum upisa promjene podataka.

Ažuriranje podataka u evidenciji upisuje se na posebnom listu obrasca, unosom podataka iz osnovne liste iz stavka 1. ovoga članka i korigiranih prema dostavljenim listama promjene podataka iz stavka 2. ovoga članka. Upis izmjene podataka u ažuriranoj listi upisuje se drugom bojom.

Članak 6.

Uredi su dužni redovito ažurirati evidenciju.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su dostaviti nadležnom uredu podatke iz članka 3. ovoga Pravilnika u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, odnosno od dana konstituiranja predstavničkog tijela jedinice.

O svakoj promjeni podataka iz evidencije, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su izvijestiti nadležni ured, najkasnije u roku od 3 dana od dana izvršene promjene.

Podaci iz članka 6. stavka 2. i 3. ovog Pravilnika dostavljaju se uredu u elektroničkom obliku, na propisanom obrascu.

Članak 7.

Uredi su dužni podatke iz evidencije dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske i Državnom uredu za reviziju na propisanom obrascu, na njihov zahtjev.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/13-01/216

Urbroj: 515-02-01/1-13-4

Zagreb, 5. srpnja 2013.

Ministar
Arsen Bauk, v. r.