NN 96/2013 (24.7.2013.), Pravilnik o načinu provođenja nadzora nad provedbom Zakona o dadiljama i propisa donesenih na temelju tog zakona

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

2159

Na temelju članka 39. stavka 4. Zakona o dadiljama (»Narodne novine« broj 37/13, u daljnjem tekstu: Zakon o dadiljama) ministrica socijalne politike i mladih donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PROVOĐENJA NADZORA NAD PROVEDBOM ZAKONA O DADILJAMA I PROPISA DONESENIH NA TEMELJU TOG ZAKONA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način provođenja nadzora nad provedbom Zakona o dadiljama i propisa donesenih na temelju tog zakona.

Članak 2.

1) Inspekcijski nadzor provode viši inspektori i inspektori (u daljnjem tekstu: inspektor) ministarstva nadležnog za obitelj.

2) Stručni nadzor osim osoba iz stavka 1. ovog članka provode stručni radnici nadležnih obiteljskih centara ovlašteni za provedbu stručnog nadzora od strane ravnatelja obiteljskih centara (u daljnjem tekstu: ovlaštene osobe).

Članak 3.

1) Inspektor ima iskaznicu kojom dokazuje službeno svojstvo i ovlasti, a prije početka provođenja nadzora predstavlja se službenom iskaznicom.

2) Ovlaštene osobe dokazuju službeno svojstvo ovlaštenjem za provođenjem nadzora izdanim od strane ravnatelja obiteljskog centra.

Članak 4.

1) Inspektor je samostalan u obavljanju poslova nadzora, u okviru prava i dužnosti koje su utvrđene zakonom.

2) Ovlaštene osobe samostalne su u obavljanju poslova nadzora, u okviru prava i dužnosti koje su utvrđene ovlaštenjem ravnatelja obiteljskog centra.

Članak 5.

1) Nadzor se provodi u stambenom odnosno poslovnom prostoru u kojem se obavlja djelatnost dadilje.

2) Nadzor u domu roditelja provodi se samo na poziv ili uz suglasnost roditelja koji je sklopio ugovor s obrtnikom koji obavlja djelatnost dadilje.

Članak 6.

1) Stručni nadzor obavlja se kao redovni ili izvanredni nadzor.

2) Ministar nadležan za obitelj utvrđuje godišnji plan i program redovnog stručnog nadzora.

3) Izvanredni nadzor provodi se povodom podnesaka građana ili prijava drugih zainteresiranih pravnih ili fizičkih osoba, ako je iz podneska ili prijave razvidna opravdanost provođenja nadzora.

4) Inspektor obavještava predlagatelja izvanrednog nadzora o izvršenom nadzoru, osim u slučaju kada predlagatelj nije dao svoje podatke.

Članak 7.

Inspekcijski nadzor u smislu ovog Pravilnika obuhvaća:

– provjeru identiteta osoba koje obavljaju djelatnost i poslove dadilje;

– izravan uvid u zbirke podataka, propisane evidencije, poslovnu dokumentaciju, prostor i opremu;

– izravan uvid u uvjete i način rada osobe koja obavlja djelatnost i poslove dadilje;

– kontrolu stanja opreme objekta, poslovnih i drugih prostorija te funkcionalnost i kvalitetu sredstava, uređaja i opreme koja je u funkciji obavljanja djelatnosti i poslova dadilje.

Članak 8.

1) Stručni nadzor u smislu ovog Pravilnika obuhvaća:

– neposredan uvid u vođenje propisane evidencije i dokumentacije;

– uvid u broj strukturu zaposlenih osoba koje obavljaju poslove dadilje;

– neposredan uvid u rad obavljaju poslove dadilje.

2) Postupci koji se provode u stručnom nadzoru su:

– analiza sadržaja evidencije i dokumentacije;

– promatranje i opažanje neposrednog rada s djecom;

– individualni i grupni razgovor s djecom i osobama koje obavljaju poslove dadilje.

Članak 9.

O izvršenom pregledu i utvrđenom stanju inspektor, odnosno ovlaštena osoba sastavlja zapisnik koji sadrži:

– podatke o početku nadzora

– podatke o osobama koje obavljaju djelatnost i poslove dadilje

– podatke o djeci o kojima dadilja brine

– podatke o obavljenim nadzornim radnjama

– podatke o usmeno izrečenim mjerama i druge podatke koji su značajni za provedbu nadzora

– podatke o završetku nadzora.

Članak 10.

1) Inspektor je ovlašten rješenjem narediti mjere i rokove za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti.

2) Ovlaštena osoba po obavljenom nadzoru sastavlja izvješće sa prikazom utvrđenog stanja te mjerama i rokovima za otklanjanje utvrđenih nedostataka u stručnom radu osoba koje obavljaju djelatnost i poslove dadilje.

3) Rješenje i izvješće iz stavka 1. i 2. ovog članka se dostavlja osobi koja obavlja djelatnost dadilje u roku od 30 dana od dana provođenja nadzora.

Članak 11.

O obavljenom nadzoru i poduzetim mjerama inspektori i ovlaštene osobe obvezni su voditi očevidnik koji sadrži sljedeće podatke:

– klasa i urudžbeni broj

– podatke o osobi koja obavlja djelatnost dadilje, odnosno poslove dadilje

– datum provođenja nadzora

– povod za provođenje nadzor

– utvrđeno činjenično stanje

– klasu rješenja ili izvješća kojim su naređene mjere

– ime i prezime inspektora odnosno ovlaštene stručne osobe koja je provela nadzor

– podaci o eventualnim prijavama drugim nadležnim tijelima.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-02/30

Urbroj: 519-03-2-2/1-13-82

Zagreb, 17. lipnja 2013.

Potpredsjednica Vlade

Republike Hrvatske i ministrica

socijalne politike i mladih

Milanka Opačić, v. r.