NN 127/2013 (18.10.2013.), Zakon o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu

HRVATSKI SABOR

2752

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROMICANJU ČISTIH I ENERGETSKI UČINKOVITIH VOZILA U CESTOVNOM PRIJEVOZU

Proglašavam Zakon o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 4. listopada 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/219

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 10. listopada 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O PROMICANJU ČISTIH I ENERGETSKI UČINKOVITIH VOZILA U CESTOVNOM PRIJEVOZU

I. OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom propisuju mjere za promicanje uporabe čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu, radi poticanja tržišta čistih i energetski učinkovitih vozila i zaštite okoliša, klime i energetike.

(2) Naručitelji u postupku javne nabave i prijevoznici koji obavljaju javni linijski prijevoz putnika u smislu Uredbe (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70 (SL L 315, 3. 12. 2007. – u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1370/2007) dužni su pri kupnji vozila kojima se obavlja cestovni prijevoz uzimati u obzir energetske učinke i utjecaj na okoliš tijekom razdoblja eksploatacije vozila, uključujući potrošnju energije te emisije ugljikova dioksida (CO2) i emisije određenih onečišćivača.

Usklađenost s pravnim aktima Europske unije

Članak 2.

Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2009/33/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu (SL L 120, 15. 5. 2009.).

Opći pojmovi

Članak 3.

U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1) »naručitelji« su javni i sektorski naručitelji u smislu propisa kojim se uređuje javna nabava,

2) »vozilo za cestovni prijevoz« je vozilo koje je u skladu s posebnim propisom razvrstano u kategoriju M1, N1, N2, N3, M2 i M3.

Izuzeća

Članak 4.

Odredbe ovoga Zakona i provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona ne primjenjuju se na ugovore o kupnji vozila za cestovni prijevoz utvrđenih posebnim propisom kojim se uređuje homologacija i pojedinačno odobravanje motornih vozila.

Kupnja čistih i energetski učinkovitih vozila za cestovni prijevoz

Članak 5.

(1) Svi naručitelji i prijevoznici koji obavljaju javni linijski prijevoz putnika na temelju ugovora o obavljanju javnih usluga u smislu Uredbe (EZ) br. 1370/2007 pri kupnji vozila za cestovni prijevoz uzimaju u obzir energetske učinke i učinke na okoliš tijekom razdoblja eksploatacije vozila te primjenjuju najmanje jedan od načina iz stavka 4. ovoga članka.

(2) Energetski učinci i učinci na okoliš koje je potrebno uzeti u obzir uključuju najmanje:

(a) potrošnju energije

(b) emisije ugljikova dioksida (CO2)

(c) emisije oksida dušika (NOx), nemetanskih ugljikovodika (NMHC) i emisije čestica.

(3) Uz energetske učinke i učinke na okoliš iz stavka 2. ovoga članka, naručitelji i prijevoznici mogu uzeti u obzir i druge učinke na okoliš.

(4) Zahtjevi iz stavaka 2. i 3. ovoga članka moraju se ispuniti na jedan od sljedećih načina:

(a) određivanjem u dokumentaciji tehničkih specifikacija za energetsku učinkovitost i učinkovitost zaštite okoliša glede svakog učinka koji se uzima u obzir te mogućih dodatnih učinaka na okoliš ili

(b) uključivanjem energetskih učinaka i učinaka na okoliš u proces kupnje vozila, pri čemu se:

– u slučaju provedbe postupka javne nabave ti učinci koriste kao kriteriji za odabir ponude

– u slučaju kad se ti učinci izražavaju u novčanoj vrijednosti za uključivanje u proces kupnje koristi metodologija u skladu s člankom 6. ovoga Zakona.

Ovlasti za donošenje propisa

Članak 6.

Ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo, po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za poslove zaštite okoliša, pravilnikom će propisati metodologiju za izračun operativnih troškova tijekom razdoblja eksploatacije vozila za cestovni prijevoz.

Članak 7.

Ministar gospodarstva, po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za poslove zaštite okoliša, ministarstva nadležnog za poslove prometa i Državnog zavoda za mjeriteljstvo, pravilnikom će propisati mjerila koja će se koristiti u postupcima javne nabave vozila za cestovni prijevoz.

Završne odredbe

Članak 8.

Čelnici središnjih tijela državne uprave donijet će propise iz članaka 6. i 7. ovoga Zakona u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-01/194

Zagreb, 4. listopada 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.