NN 138/2013 (18.11.2013.), Naputak o provedbi projekta "Hrvatsko gospodarstvo i NATO"

138 18.11.2013 Naputak o provedbi projekta "Hrvatsko gospodarstvo i NATO"

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

2958

Na temelju točke II. i točke IV. Odluke Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju i podršku u ostvarenju izvoznih mogućnosti i infrastrukturnih projekata iz programa NATO od 22. rujna 2009. godine, ministar gospodarstva donosi

NAPUTAK

O PROVEDBI PROJEKTA »HRVATSKO GOSPODARSTVO I NATO«

I. OPĆI DIO

1. Ovim Naputkom propisuje se način provedbe projekta »Hrvatsko gospodarstvo i NATO« (u daljnjem tekstu: Projekt) odnosno:

– postupak prikupljanja informacija i obavještavanja hrvatskih gospodarskih subjekata o otvorenim NATO natječajima,

– postupak vođenja Registra hrvatskih gospodarskih subjekata zainteresiranih za sudjelovanje u NATO natječajima,

– postupak i uvjeti za izdavanje Certifikata poslovne sigurnosti (Security Clearance) hrvatskim gospodarskim subjektima,

– postupak i uvjeti za izdavanje Potvrde o prikladnosti (Declaration of Eligibility) hrvatskim gospodarskim subjektima,

– ostali postupci koji imaju za cilj osiguravanje ravnopravnog pristupa NATO natječajima svim hrvatskim gospodarskim subjektima.

2. Temeljni pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom Naputku imaju sljedeća značenja:

»NATO natječaji« su postupci nabave roba i usluga čiji nositelji su različita tijela NATO-a, NATO agencije, te države članice NATO-a kao zemlje domaćini (Host Nation). Osim prema vrsti roba i usluga za koje se raspisuju NATO natječaji razvrstavaju se i sukladno stupnju tajnosti podataka koje sadrže.

»Registar tvrtki« je popis hrvatskih gospodarskih subjekata, pravnih i fizičkih osoba, koje su zainteresirane za sudjelovanje na NATO natječajima i ispunile su preduvjete za primanje i raspolaganje neklasificiranim i klasificiranim podacima. Registar, osim prema ostalim podacima, hrvatske gospodarske subjekte osobito razvrstava prema djelatnosti kojom se bave te stupnju tajnosti podataka koji istom mogu biti stavljeni na raspolaganje.

»Certifikat poslovne sigurnosti« je dokument izdan od strane Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost, a u svrhu sudjelovanja hrvatskih poslovnih subjekata na NATO natječajima stupnja tajnosti NATO Confidential ili NATO Secret.

»Potvrda o prikladnosti« je dokument izdan od strane Ministarstva gospodarstva, a u svrhu omogućavanja sudjelovanja hrvatskih poslovnih subjekata na NATO natječajima. Ovim dokumentom potvrđuje se da je poslovni subjekt financijski, tehnički i profesionalno sposoban za provođenje projekta u opsegu opisanom u pozivu na dostavu ponude na NATO natječaju.

II. NADLEŽNOSTI

3. Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske nositelj je i koordinator Projekta. Ministarstvo je stjecište svih informacija relevantnih za provođenje Projekta, te vodi Projekt vodeći računa o ukupnim interesima hrvatskog gospodarstva. Ministarstvo gospodarstva izdaje Potvrdu o prikladnosti te kada je to potrebno od Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost traži izdavanje Certifikata poslovne sigurnosti. Ministarstvo je nadležno za vjerodostojno tumačenje pojedinosti vezanih uz Projekt. U Ministarstvu je za vođenje projekta osnovana posebna organizacijska jedinica.

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske u svojim svakodnevnim poslovima surađuje s različitim NATO tijelima u kojim kontaktima se dolazi do saznanja o potencijalnim mogućnostima za uključivanje hrvatskog gospodarstva. O takvim slučajevima Ministarstvo obrane obavijestit će Ministarstvo gospodarstva i istom prepustiti daljnje postupanje.

Stalno predstavništvo Republike Hrvatske pri Sjevernoatlantskom savezu (u daljnjem tekstu: SPRH) u svojim svakodnevnim poslovima dolazi do saznanja o potencijalnim poslovnim prilikama za hrvatsko gospodarstvo. SPRH takve informacije dostavlja Ministarstvu gospodarstva i Hrvatskoj gospodarskoj komori na daljnje postupanje. SPRH pomaže ministarstvu u komunikaciji s NATO tijelima i agencijama.

Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost provodi postupak izdavanja Certifikata poslovne sigurnosti hrvatskim gospodarskim subjektima na zahtjev Ministarstva gospodarstva, zemlje članice ili određenog tijela pri NATO. Temeljem navedenog postupka Ured izdaje Certifikat poslovne sigurnosti. Ured na zahtjev Hrvatske gospodarske komore organizira sigurnosno informiranje za zainteresirane hrvatske poslovne subjekte.

Hrvatska gospodarska komora prikuplja informacije o poslovnim mogućnostima i o istima obavještava hrvatske poslovne subjekte i to putem internetske stranice www.natonatjecaji.hr i/ili propisanom izravnom komunikacijom, ovisno o utvrđenom stupnju tajnosti podataka. Hrvatska gospodarska komora održava stranicu www.natonatjecaji.hr i vodi Registar tvrtki. Hrvatska gospodarska komora izdaje Stručno mišljenje i dostavlja ga Ministarstvu gospodarstva.

III. RAZVRSTAVANJE NATJEČAJA PREMA STUPNJU TAJNOSTI I POSTUPANJE S NJIMA

4. Sukladno stupnju tajnosti NATO natječaji razvrstavaju se na sljedeći način:

Natječaji bez oznake stupnja tajnosti mogu se staviti na uvid najširim poslovnim i javnim krugovima. Ako nije drugačije specificirano ovi natječaji objavljuju se na stranici www.natonatjecaji.hr.

Natječaji s oznakom »Neklasificirano« (Unclassified) sadrže podatke koji nemaju oznaku stupnja tajnosti, ali se mogu koristiti samo u službene svrhe i ne mogu biti javno objavljeni, osim ako u samom natječaju nije drugačije navedeno.

Natječaji označeni s jednim od stupnjeva tajnosti na uvid mogu dobiti samo gospodarski subjekti, pravne i fizičke osobe upisane u Registar, koji imaju potrebu korištenja takvog podatka u službene svrhe i radi objavljivanja poslova iz njihova djelokruga. Zakonom o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07 i 86/12) propisani su stupnjevi tajnosti klasificiranih podataka, koji su putem Međunarodnih ugovora (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 9/06 i 9/09) usklađeni sa stupnjevima tajnosti NATO-a i EU-a. Stupnjevi tajnosti su:

– Ograničeno (Restricted)

– Povjerljivo (Confidential)

– Tajno (Secret)

– Vrlo tajno (Cosmic Top Secret)

5. Natječaji s oznakom »Neklasificirano« (Unclassified) se objavljuju u dijelu internetske stranice kojem pristup imaju isključivo pravne i fizičke osobe upisane u Registar.

Natječaji s oznakom »Ograničeno« ne objavljuju se na internetskim stranicama. Hrvatska gospodarska komora o postojanju natječaja s oznakom Ograničeno na propisan način obavještava gospodarske subjekte upisane u Registar koji svojom djelatnošću i poslovnim karakteristikama mogu zadovoljiti uvjete natječaja te mogu raspolagati podacima ovog stupnja tajnosti.

Natječaji s oznakom »Povjerljivo« i »Tajno« ne objavljuju se na internetskim stranicama. Hrvatska gospodarska komora o postojanju natječaja s oznakom Povjerljivo i Tajno obavještava hrvatske gospodarske subjekte upisane u Registar koji svojom djelatnošću i poslovnim karakteristikama mogu zadovoljiti uvjete natječaja i kojima je izdan Certifikat poslovne sigurnosti.

IV. REGISTAR I RAZVRSTAVANJE TVRTKI PREMA TAJNOSTI PODATAKA KOJIMA MOGU RASPOLAGATI

6. U Registar tvrtki mogu ući sve hrvatske pravne i fizičke osobe koje svojom djelatnošću i poslovnim karakteristikama mogu zadovoljiti uvjete NATO natječaja.

7. Prije ulaska u Registar tvrtke s Hrvatskom gospodarskom komorom potpisuju Izjavu o pravima i obvezama čime se kvalificiraju za pristup natječajima s oznakom »Neklasificirano«.

Ukoliko tvrtke, nakon ulaska u Registar, žele imati pristup i natječajima s oznakom »Ograničeno« dužne su, po uputi iz Hrvatske gospodarske komore, proći proceduru sigurnosnog informiranja u Uredu Vijeća za nacionalnu sigurnost i registrirati ovlaštene osobe koje su potpisale Izjavu o čuvanju tajnosti. Podaci se upisuju u Registar.

Ukoliko tvrtke, nakon ulaska u Registar, žele imati pristup i natječajima s oznakom »Povjerljivo« i »Tajno« dužne su ishoditi Certifikat poslovne sigurnosti. Podatak o ishodovanju Certifikata poslovne siguranosti upisuje se u Registar.

V. CERTIFIKAT POSLOVNE SIGURNOSTI

8. Certifikat poslovne sigurnosti u Republici Hrvatskoj izdaje Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost na zahtjev Ministarstva gospodarstva. U postupku pribavljanja Certifikata poslovni subjekti dužni su popuniti Upitnik za sigurnosnu provjeru pravnih osoba koji se nalazi na internetskoj stranici www.uvns.hr i dostaviti ga Ministarstvu gospodarstva.

9. Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost, kao hrvatsko nadležno NSA/DSA tijelo, izdani Certifikat poslovne sigurnosti dostavlja gospodarskom subjektu, SPRH te NATO tijelima ukoliko ga zatraže. Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost obavijest o izdanom Certifikatu dostavlja Ministarstvu gospodarstva i Hrvatskoj gospodarskoj komori.

VI. POTVRDA O PRIKLADNOSTI

10. Potvrdu o prikladnosti za određeni poslovni subjekt u Republici Hrvatskoj izdaje Ministarstvo gospodarstva i to na zahtjev samog poslovnog subjekta sukladno uvjetima pojedinačnog natječaja ili na zahtjev NATO institucija. Ministarstvo gospodarstva uz suradnju s Hrvatskom gospodarskom komorom dužno je izdati Potvrdu o prikladnosti u roku od sedam dana od dana uredno podnesenog zahtjeva. Potvrda o prikladnosti sadrži puni naziv poslovnog subjekta, adresu i djelatnost za koju Ministarstvo gospodarstva potvrđuje da je poslovni subjekt financijski, tehnički i profesionalno sposoban sprovesti. Zahtjev za izdavanjem Potvrde o prikladnosti dostupan je na internetskoj stranici Projekta www.natonatjecaji.hr.

11. Uz zahtjev za izdavanje Potvrde o prikladnosti, poslovni subjekti dužni su priložiti sljedeće dokumente:

– preslika rješenja trgovačkog suda s vidljivim popisom registriranih djelatnost (ne stariji od 3 mjeseca),

– izjava o tehničkoj sposobnosti za obavljanje djelatnosti,

– BON 1, (zadnji kvartal),

– BON 2, (ne stariji od 30 dana,)

– izjava o prethodno izvršenim poslovima i ugovorima (lista referenci),

– potvrda Porezne uprave kojim se dokazuje da porezni obveznik nema duga po osnovi javnih davanja koja uključuju poreze i doprinose (ne starija od 30 dana).

12. U tijeku postupka izdavanja Potvrde o prikladnosti, Ministarstvo gospodarstva od Hrvatske gospodarske komore traži Stručno mišljenje o Zahtjevu. Temeljem pozitivnog Stručnog mišljenja Hrvatske gospodarske komore Ministarstvo gospodarstva izdaje Potvrdu o prikladnosti.

13. Za NATO natječaje u kojima je Potvrdu o prikladnosti zatražilo tijelo NATO-a ili NATO agencija Potvrda se dostavlja u SPRH, najkasnije 3 dana prije isteka roka za dostavu natječajne dokumentacije. Za NATO natječaje gdje država članica NATO-a kao zemlja domaćin ima ulogu naručitelja Potvrda o prikladnosti se dostavlja u nadležno diplomatsko predstavništvo. SPRH odnosno nadležno diplomatsko predstavništvo zaprimljenu Potvrdu o prikladnosti, dostavlja tijelu koje je naručitelj u predmetnom postupku nabave unutar NATO natječaja.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

14. Ovaj Naputak stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-01/13-02/165
Urbroj: 526-03-01-02-01/3-13-6
Zagreb, 8. studenoga 2013.

Ministar
Ivan Vrdoljak, v. r.