NN 139/2013 (20.11.2013.), Zakon o dopuni Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje

HRVATSKI SABOR

2970

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O STAMBENOJ ŠTEDNJI I DRŽAVNOM POTICANJU STAMBENE ŠTEDNJE

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. studenoga 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/243

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 12. studenoga 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O STAMBENOJ ŠTEDNJI I DRŽAVNOM POTICANJU STAMBENE ŠTEDNJE

Članak 1.

U Zakonu o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje (»Narodne novine«, br. 109/97., 117/97., 76/99., 10/01., 92/05., 21/10. i 15/13.) iza članka 30. dodaje se članak 30.a koji glasi:

»Članak 30.a

Iznimno od odredaba ove glave, državna poticajna sredstva na stambenu štednju prikupljenu u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. neće se isplatiti iz državnog proračuna Republike Hrvatske.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014.

Klasa: 022-03/13-01/238

Zagreb, 8. studenoga 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.

139 20.11.2013 Zakon o dopuni Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje