NN 2/2014 (8.1.2014.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

50

Na temelju članka 109. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/2001), a u vezi s člankom 144. stavkom 2. točkom a) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012 – pročišćeni tekst, 37/2013 i 38/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. siječnja 2014. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 37/2001, 38/2001 – ispravak, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002 – ispravak, 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004 – ispravak, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009, 140/2009, 21/2010, 38/2010, 77/2010, 113/2010, 22/2011, 142/2011, 31/2012, 49/2012, 60/2012, 78/2012, 82/2012, 100/2012, 124/2012, 140/2012, 16/2013, 25/2013, 52/2013, 96/2013 i 126/2013), u članku 7. podstavku b) Radna mjesta I. vrste, dodaje se nova točka 1. koja glasi:

»1. zamjenik savjetnika predsjednika

Vlade Republike Hrvatske               3,000

Stručni uvjeti za točku 1.: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.«.

Dosadašnje točke 1. – 6. postaju točke 2. – 7.

U stručnim uvjetima iza dosadašnje točke 1. koja postaje točka 2. broj: »1« zamjenjuje se brojem: »2«.

U stručnim uvjetima iza dosadašnje točke 2. koja postaje točka 3. broj: »2« zamjenjuje se brojem: »3«.

U stručnim uvjetima iza dosadašnje točke 5. koja postaje točka 6. brojevi: »3. – 5.« zamjenjuje se brojevima: »4. – 6.«.

U stručnim uvjetima iza dosadašnje točke 6. koja postaje točka 7. broj: »6« zamjenjuje se brojem: »7«.

Članak 2.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Posebni nazivi radnih mjesta u Uredu pučkog pravobranitelja i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Radna mjesta I. vrste

1. savjetnik pučkog pravobranitelja       2,425

Stručni uvjeti za točku 1.: kao za višeg upravnog savjetnika ili višeg stručnog savjetnika, ostali uvjeti prema općem aktu.«.

Članak 3.

Članak 22.b mijenja se i glasi:

»Posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu poljoprivrede i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Radna mjesta I. vrste

1. viši veterinarski inspektor

viši granični veterinarski inspektor         1,571

2. veterinarski inspektor

granični veterinarski inspektor               1,329

Stručni uvjeti za točke 1. i 2.: prema posebnom propisu.«.

Članak 4.

U članku 22.h podstavku a) Radna mjesta I. vrste, iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:

»4. voditelj Ureda dobrodošlice           2,425«.

U stručnim uvjetima broj: »3« zamjenjuje se brojem: »4«.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/13-03/157

Urbroj: 50301-09/06-14-2

Zagreb, 3. siječnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

2 08.01.2014 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi