NN 13/2014 (3.2.2014.), Pravilnik o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada školskih sportskih društava

13 03.02.2014 Pravilnik o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada školskih sportskih društava

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

254

Na temelju članka 17. stavka 4. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj 71/06, 124/10,124/11, 86/12 i 94/13), ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OSNIVANJA, ZADAĆAMA, DJELOKRUGU I NAČINU RADA ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada školskih sportskih društava (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se način osnivanja, zadaće, djelokrug i način rada školskih sportskih društava (u daljnjem tekstu: ŠSD).

II. OSNIVANJE I ZADAĆE ŠSD-a

Članak 2.

(1) ŠSD osnivaju školski odbori u osnovnim i srednjim školama (u daljnjem tekstu: školski odbor) radi provođenja izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti učenika.

(2) U jednoj ustanovi može se osnovati samo jedan ŠSD.

(3) Sve administrativne poslove pojedinoga ŠSD-a obavlja škola pri kojoj djeluje ŠSD.

(4) ŠSD nema pravnu osobnost.

(5) ŠSD-a se udružuju u općinske, gradske i županijske školske sportske saveze koji imaju pravnu osobnost.

(6) ŠSD mora imati naziv, sjedište i obilježje.

Članak 3.

Zadaće ŠSD-a su:

1. sustavno planirati, organizirati i provoditi sportske aktivnosti za učenike kao dio izvannastavnih sadržaja škole,

2. poticati uključivanje što većeg broja učenika u školske sportske aktivnosti, a posebice učenika s invaliditetom,

3. poticati i promicati stručni rad u školskome sportu, kao i stručni sportski rad s djecom i mladima u lokalnoj zajednici,

4. poticati etička i moralna načela, poštivanje ljudskog dostojanstva, fair playa, tolerancije, nenasilja i kulture sporta.

III. UPRAVLJANJE RADOM ŠSD-a

Članak 4.

(1) ŠSD ima voditelja (u daljnjem tekstu: voditelj ŠSD-a) kojega imenuje i razrješava školski odbor na prijedlog ravnatelja.

(2) Za voditelja ŠSD-a može biti izabran zaposlenik škole koji ispunjava uvjete za učitelja odnosno nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture prema posebnim propisima.

(3) Voditelj ŠSD-a zadužen je za planiranje i organizaciju provođenja izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti koje su dio programa rada ŠSD-a.

Članak 5.

(1) Rad ŠSD-a, nadležnost voditelja ŠSD-a te ustroj ŠSD-a pobliže se uređuju poslovnikom o radu ŠSD-a koji donosi školski odbor na prijedlog ravnatelja.

(2) ŠSD najmanje jedanput godišnje održava sjednicu ŠSD-a te jedanput godišnje podnosi izvješće o radu školskom odboru.

IV. ČLANOVI ŠSD-a

Članak 6.

Članovi ŠSD-a su:

• voditelj ŠSD-a, učitelji, nastavnici i stručni suradnici koji sudjeluju u radu ŠSD-a,

• učenici škole koji su učlanjeni u ŠSD.

Članak 7.

(1) Učenicima članovima ŠSD-a izdaje se iskaznica Hrvatskoga školskoga sportskog saveza (u daljnjem tekstu: HŠSS), kojom se potvrđuje članstvo u ŠSD-u i identitet učenika.

(2) ŠSD vodi evidenciju članova ŠSD-a (u daljnjem tekstu: evidencija) u koju se upisuju podaci o imenu, prezimenu i OIB-u učenika članova ŠSD-a, datumi njihova učlanjenja odnosno prestanka članstva u ŠSD-u te datumi izdavanja i rokovi valjanosti potvrda (uvjerenja) o zdravstvenoj sposobnosti učenika iz članka 14. stavka 2. ovog pravilnika.

V. NAČIN RADA ŠSD-a

Članak 8.

ŠSD za rad i aktivnosti koristi prostore škole namijenjene za sportske aktivnosti te ima prioritet u njihovu korištenju u odnosu na vanjske korisnike prostora škole kojima se prostor može iznajmiti tek kada se zadovolje potrebe sportskih aktivnosti ŠSD-a iz članka 9. ovog pravilnika.

Članak 9.

(1) Aktivnosti ŠSD-a provode se kao izvannastavne aktivnosti učenika u školi te se u skladu s time planiraju u školskome kurikulumu sukladno propisima kojima se uređuje područje odgoja i obrazovanja.

(2) Početkom svake školske godine voditelj ŠSD-a, na temelju interesa učenika te uvjeta koje ima, predlaže školskome odboru koje će aktivnosti ŠSD provoditi.

VI. EVIDENCIJA O RADU ŠSD-a

Članak 10.

(1) ŠSD vodi evidenciju o radu.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka treba sadržavati podatke o:

1. popisu aktivnosti,

2. broju učenika uključenih u pojedine aktivnosti,

3. broju školskih sportskih natjecanja na kojima je sudjelovao ŠSD,

4. broju sati rada ŠSD-a.

VII. NATJECANJA

Članak 11.

Pravo sudjelovanja na natjecanjima u sklopu sustava natjecanja ŠSD-a imaju sva ŠSD-a upisana u Registar školskih sportskih društava (u daljnjem tekstu: Registar) Hrvatskoga školskoga sportskog saveza (u daljnjem tekstu: HŠSS).

Članak 12.

(1) Organizatori školskih sportskih natjecanja u sustavu natjecanja ŠSD-a (u nastavku: natjecanja ŠSD-a) mogu biti školske ustanove, lokalni i regionalni školski sportski savezi ili organizacije koje djeluju u području sporta (sportski savezi i udruge).

(2) Za svako sportsko natjecanje učenika ŠSD-a u sustavu natjecanja ŠSD-a organizator mora dobiti suglasnost HŠSS-a.

(3) HŠSS vodi evidenciju svih natjecanja.

(4) Opća pravila organizacije i provedbe sustava natjecanja ŠSD-a donosi HŠSS.

VIII. FINANCIRANJE

Članak 13.

(1) Sredstva za rad i aktivnosti ŠSD-a osiguravaju se iz državnoga proračuna i iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba na račun škole.

(2) Za obavljanje stručnih poslova programiranja i provođenja izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti ŠSD može na teret vlastitih sredstava školske ustanove angažirati vanjske suradnike.

IX. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Članak 14.

(1) U školskim sportskim natjecanjima može sudjelovati učenik za kojeg je utvrđena opća zdravstvena sposobnost.

(2) Opću i posebnu zdravstvenu sposobnost učenika za sudjelovanje na natjecanjima ŠSD-a utvrđuje nadležan liječnik, specijalist školske medicine odnosno izabrani liječnik specijalist pedijatar ili izabrani liječnik specijalist opće i/ili obiteljske medicine.

(3) Ako ŠSD ili škola ne poštuju odredbe iz stavka 1. i 2. ovog članka, HŠSS može ŠSD-u zabraniti nastupe na natjecanjima ŠSD-a.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

(1) Sva ŠSD-a obvezna su uskladiti svoje akte, rad i poslovanje s ovim pravilnikom najkasnije do 1. rujna 2014. godine.

Članak 16.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 620-01/13-03/00217
Urbroj: 533-22-13-0001
Zagreb, 28. siječnja 2014.

Ministar
dr. sc. Željko Jovanović, v. r.