NN 30/2014 (5.3.2014.), Pravilnik o obavljanju poslova nadzora državne granice

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

531

Na temelju članka 5. stavka 6. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine« broj 83/2013) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O OBAVLJANJU POSLOVA NADZORA DRŽAVNE GRANICE

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način obavljanja poslova nadzora državne granice koji obuhvaća poslove granične kontrole i zaštite državne granice.

Ovim se Pravilnikom omogućuje provedba Uredbe (EZ) br. 562/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. godine kojom se uspostavlja Zakonik Zajednice o pravilima za kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) (SL L 105, 13. 4. 2006.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom br. 1051/2013. Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 562/2006 s ciljem određivanja zajedničkih pravila o privremenom ponovnom uvođenju granične kontrole na unutarnjim granicama u iznimnim okolnostima (SL L 295, 6.11.2013.).

II. GRANIČNA KONTROLA

Članak 2.

Na ulazu u Republiku Hrvatsku, na graničnim prijelazima na vanjskoj granici Europske unije granična kontrola obavlja se neposredno nakon dolaska osoba na granični prijelaz prije carinske i druge kontrole, a na izlazu iz Republike Hrvatske nakon ostalih kontrola.

Na ulazu u Republiku Hrvatsku, na graničnim prijelazima na unutarnjoj granici Europske unije granična kontrola obavlja se neposredno nakon dolaska osoba na granični prijelaz.

Nad državljanima država članica Europske unije i Europskog gospodarskog prostora te članovima njihovih obitelji, kao i nad državljanima Švicarske Konfederacije provodi se samo osnovna granična kontrola.

Osobi nad kojom će se izvršiti temeljita granična kontrola na drugoj liniji kontrole dat će se na uvid pisana obavijest o svrsi i postupku kontrole.

Pisana obavijest iz stavka 4. ovoga članka dostupna je na hrvatskom jeziku, jezicima Europske unije i jezicima susjednih trećih zemalja,

Sadržaj pisane obavijesti iz stavka 4. ovoga članka na hrvatskom jeziku propisan je u Prilogu 1 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 3.

U slučaju pojačanog cestovnog prometa pri graničnoj kontroli, prednost na cestovnim graničnim prijelazima imaju osobe u autobusima na redovnim linijama.

Članak 4.

Prijevoznik u željezničkom prometu koji obavlja prijevoz vozila i osoba vlakovima koji tranzitiraju kroz Republiku Hrvatsku bez zaustavljanja i ukrcaja/iskrcaja putnika i vozila u Republiku Hrvatsku, podatke o putnicima i vozilima dostavit će po završetku ukrcaja, elektroničkom poštom ili na drugi pogodan način.

Članak 5.

U slučaju kada zrakoplov u međunarodnom prometu koji dolazi iz drugih država članica sleti izvan mjesta graničnog prijelaza, na temelju urednog zahtjeva, zbog više sile, na zahtjev nadležnog tijela ili bez prethodno pribavljene dozvole, za nastavak leta potrebna je suglasnost nadležne policijske uprave.

Članak 6.

Granična kontrola može se obavljati i izvan područja graničnog prijelaza i radnog vremena graničnog prijelaza, u slučajevima kada se ta kontrola obavlja u željezničkom, zračnom i pomorskom prometu te međunarodnom prometu na unutarnjim vodama, kao i u slučajevima kada je riječ o:

– osobama na ribarskim plovilima hrvatske zastave pripadnosti i drugim ribarskim plovilima u slučajevima obalnog ribarenja, odnosno na znanstveno-istraživačkim plovilima hrvatske zastave pripadnosti te javnog broda hrvatske zastave pripadnosti, na zahtjev zapovjednika plovila;

– pomorcima za vrijeme zadržavanja plovila u mjestu gdje se nalazi luka ili susjednim mjestima, na zahtjev zapovjednika plovila;

– pojedincima ili grupama osoba ako postoji potreba posebne prirode, pod uvjetom da imaju odobrenja sukladno važećim propisima i da nije u suprotnosti interesima javne sigurnosti, pravnog poretka i nacionalne sigurnosti, na zahtjev organizatora;

– pojedincima ili grupama osoba u slučaju više sile i drugim situacijama kada je to nužno.

Nadležna policijska postaja će, po potrebi, o obavljanju granične kontrole izvan područja i radnog vremena graničnog prijelaza obavijestiti druga nadležna tijela u Republici Hrvatskoj, osim ako drugačije nije predviđeno međunarodnim ugovorom.

Članak 7.

Zapovjednik ili voditelj plovila iz članka 6. stavka 1. podstavka 1. ovoga Pravilnika koje prelazi državnu granicu na moru i koje se vraća u roku od 36 sati od trenutka isplovljavanja, dužan je svoj prelazak najaviti nadležnoj policijskoj upravi (na telefon 192), koja će o tome obavijestiti nadležni područni carinski ured.

Najava iz stavka 1. ovoga članka može se proslijediti i obalnoj radijskoj postaji koja tu najavu prosljeđuje nadležnoj policijskoj upravi i nadležnom područnom carinskom uredu.

Najava iz stavka 1. ovog članka sadrži ime i registarsku oznaku plovila, ime zapovjednika plovila, dan i sat najave, zemljopisnu poziciju plovila u trenutku prelaska državne granice, a u slučaju iz stavka 1. ovoga članka.

Zapovjednik ili voditelj plovila iz stavka 1. ovog članka dužan je telefonom izvijestiti nadležnu policijsku upravu o povratku plovila.

Nad posadom plovila iz stavka 1. ovog članka granična kontrola može se iznimno obaviti, na temelju procjene rizika od nezakonitih migracija, kaznenih djela i prekršaja.

Članak 8.

Zahtjev za izdavanje odobrenja članu posade stranog plovila ili zrakoplova za kretanje u mjestu u kojem se nalazi granični prijelaz podnosi, nadležnoj policijskoj postaji, ovlašteni pomorski agent odnosno zapovjednik stranog plovila ili zapovjednik zrakoplova za svakog člana posade pojedinačno.

Sadržaj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka propisan je na Obrascu 1 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio. Obrazac 1 dostupan je na web-stranicama Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Odobrenje iz stavka 1. ovog članka izdaje se jednokratno, za vrijeme zadržavanja plovila ili zrakoplova, a najduže do 90 dana.

Sadržaj odobrenja iz stavka 1. ovoga Pravilnika propisan je na Obrascu 2 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 9.

Odluku o popuštanju u režimu granične kontrole donosi policijski službenik nadležan za organizaciju i vođenje granične kontrole na graničnom prijelazu – voditelj smjene graničnog prijelaza, uz prethodno savjetovanje s načelnikom policijske postaje ili policijskim službenikom kojeg on ovlasti.

Popuštanje u režimu granične kontrole provodi se postupno, ovisno o situaciji na graničnom prijelazu, tako da se najprije odustane od provjera vize kroz službene baze podataka, zatim od provjere putnih isprava kroz službene baze podataka te od sustavne provjere svih uvjeta za ulazak.

Članak 10.

Operator, druga pravna osoba, obrtnik ili druga fizička osoba, koji na području graničnog prijelaza obavlja gospodarsku djelatnost ili se kreće i zadržava iz drugih opravdanih razloga, dužan je najmanje 24 sata prije nego što zaposlenik započne s radom, odnosno od dana saznanja o dolasku osobe koja će se privremeno kretati ili zadržavati na području graničnog prijelaza, pisanim ili elektroničkim putem dostaviti osobne podatke zaposlenika i osoba koje će se privremeno kretati i zadržavati na području graničnih prijelaza.

Podaci koji se dostavljaju moraju sadržavati: ime i prezime zaposlenika, OIB, datum rođenja, broj osobne isprave, prebivalište, državljanstvo, naziv pravne ili fizičke osobe kao obrtnika, OIB i naziv graničnog prijelaza.

Članak 11.

Ulazni i izlazni štambilj može se unijeti u ispravu propisanu za prelazak državne granice pri ulasku i izlasku iz Republike Hrvatske i državljanima država za koje ne postoji obveza unošenja ulaznog ili izlaznog štambilja, na njihov zahtjev i ako u navedenoj ispravi postoji mjesto predviđeno za takav unos.

Policijski službenik otiskuje štambilj iz stavka 1. ovoga članka na prvoj stranici putne isprave na kojoj postoji prazno mjesto.

Članak 12.

Policijski službenik otisnut će štambilj za poništavanje unesenih podataka, za poništavanje otisaka štambilja za ovjeravanje prenošenja oružja preko državne granice, štambilja zapečaćeno oružje, oružje uneseno – tranzit u putnim ispravama stranaca.

Štambilj »PONIŠTENO« iz stavka 1. ovoga članka izrađen je od gume, pravokutnog je oblika, izmjere 70 x 30 mm, ostavlja otisak crvene boje s tekstom: »PONIŠTENO« na hrvatskom i engleskom jeziku.

Članak 13.

Policijski službenik otisnut će štambilj o prestanku važenja određenih isprava za označavanje prestanka valjanosti tih isprava, na temelju kojih je ostvareno neko pravo.

Štambilj iz stavka 1. ovog članka izrađen je od gume, pravokutnog je oblika, izmjere 4,4 cm x 1 cm, ostavlja otisak crne boje s tekstom: »ISKORIŠTENO«.

Članak 14.

Policijski službenik odgovoran za organizaciju i vođenje granične kontrole na graničnom prijelazu, dužan je voditi kontrolni list s imenima i prezimenima policijskih službenika i otisnutim štambiljima za obavljanje granične kontrole koje policijski službenici u smjeni koriste te vremenskom razdoblju njihova korištenja.

Štambilji propisani ovim Pravilnikom čuvaju se u objektima ustrojstvene jedinice nadležne za kontrolu prelaska državne granice, u posebno izrađenim ormarićima.

Za sigurno čuvanje i pravilnu uporabu štambilja propisanih ovim Pravilnikom odgovoran je rukovoditelj nadležne ustrojstvene jedinice.

Članak 15.

U slučaju gubitka štambilja, policijska uprava će bez odlaganja obavijestiti Upravu za granicu Ministarstva i raspisati objavu radi njihova pronalaska.

Obavijest iz stavka 1. ovog članka Uprava za granicu Ministarstva odmah će uputiti svim ustrojstvenim jedinicama granične policije i proglasiti štambilj nevažećim oglašavanjem u službenom glasilu Republike Hrvatske (»Narodnim novinama«).

Ukoliko se štambilj iz stavka 1. ovog članka naknadno pronađe, povući će se iz uporabe.

Ako se utvrdi krivotvoreni otisak štambilja, originalni štambilj s istim brojem povlači se iz uporabe, uz evidentiranje datuma povlačenja.

Prilikom nabave nadomjesnog štambilja, ne smije se dodijeliti broj štambilja povučenog iz uporabe ili krivotvorenog štambilja.

Članak 16.

Odobrenje za ulazak u Republiku Hrvatsku pripadniku strane službe sigurnosti u odori, s kratkim vatrenim oružjem i pripadajućim streljivom te vozilom koje je označeno njihovim oznakama, izdaje Uprava za granicu Ministarstva. Zahtjev za izdavanje odobrenja podnosi se prije dolaska na granični prijelaz.

Odobrenje za unos, nošenje i iznošenje kratkog vatrenog oružja i pripadajućeg streljiva pripadniku strane službe sigurnosti koji neposredno štiti predstavnike stranih država ili predstavnike međunarodnih organizacija i institucija prilikom ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj, kao i tranzitiranja preko Republike Hrvatske, izdaje nadležna policijska postaja, na temelju prethodne suglasnosti Ministarstva.

Na zahtjev policijskog službenika, pripadnik strane službe sigurnosti dužan je dati na uvid odobrenje i pokazati kratko vatreno oružje i pripadajuće streljivo iz stavka 1. ovog članka.

Službe nadležne za obavljanje protokolarnih poslova za strane štićene osobe iz stavka 2. ovoga članka, dužne su nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva, najkasnije 48 sati prije posjeta i početka programa aktivnosti štićene osobe, dostaviti podatke o putovanjima i programu aktivnosti strane štićene osobe.

U slučaju iz stavka 1. i 2. ovoga članka, u najavi dolaska dostavljaju se sljedeći podaci:

– vrijeme dolaska/odlaska stranih službenika sigurnosti u/iz Republike Hrvatske,

– granični prijelaz preko kojega će strani službenici sigurnosti ući/izaći u/iz Republike Hrvatske,

– osobne podatke stranih službenika sigurnosti, državljanstvo te pripadnost nacionalnoj ili međunarodnoj policijskoj organizaciji,

– marku, tip i broj oružja te količinu streljiva koje će isti unijeti u Republiku Hrvatsku.

Sadržaj odobrenja iz stavka 1. ovoga članka propisan je na Obrascu 3 koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

III. ZAŠTITA DRŽAVNE GRANICE

Članak 17.

Zaštita državne granice obavlja se pješačkim ophodnjama i ophodnjama uz korištenje prijevoznih sredstava na kopnenoj granici, odnosno službenim plovilima na granici na moru i unutarnjim vodama, uz mogućnost korištenja službenih pasa.

Zaštita državne granice može se obavljati i iz zraka.

Na pojedinim dijelovima granične crte ili uz cjelokupnu graničnu crtu sa susjednom državom, sukladno odredbama međunarodnog sporazuma, zaštita državne granice može se obavljati mješovitim ophodnjama.

Članak 18.

U postupku donošenja općinskih i drugih prostornih planova kojim se uređuje prostor koji seže 100 metara od granične crte, mišljenje na općinskim i županijskim razinama daju nadležne policijske postaje, odnosno policijske uprave.

Odredba stavka 1. ovog članka na odgovarajući način primjenjuje se i u postupku izdavanja lokacijske i građevinske dozvole.

U postupku izdavanja lokacijske i građevinske dozvole za građevine od važnosti za Republiku Hrvatsku suglasnost daje Ministarstvo.

Članak 19.

Granična policija ovlaštena je uz graničnu crtu koristiti tehničke uređaje za snimanje, fotografiranje i druga tehnička pomagala u cilju sprječavanja i utvrđivanja počinitelja nezakonitog prelaska državne granice, nezakonitih migracija i drugih nezakonitih radnji te zaštite nepovredivosti državne granice.

Članak 20.

Granična policija ovlaštena je snimke dobivene fotografiranjem, snimanjem i videonadzorom pohranjivati, obrađivati i koristiti u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu osobnih podataka i propisima koji reguliraju zaštitu tajnosti podataka.

Članak 21.

Na području graničnog prijelaza nije dopušteno neovlašteno fotografiranje i snimanje.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu obavljanja nadzora državne granice (»Narodne novine« broj: 38/2009, 45/2009 – ispravak, 46/2012, 5/2013 i 51/2013).

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-7143/3-2014.

Zagreb, 28. veljače 2014.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.

PRILOG 1

Obavijest o provedbi daljnje granične kontrole sukladno članku 7. stavku 5. Zakonika o schengenskim granicama

Svrha daljnje granične kontrole je utvrditi da li ispunjavate uvjete za prelazak državne granice.

Postupak daljnje granične kontrole može sadržavati detaljno ispitivanje vaše putne isprave, uključujući vizu, odobrenja boravka, štambilje, pregled prijevoznih sredstava i osobnih stvari, kontrolu da imate dovoljno sredstava, kontrolu putnih i drugih procedura propisanih zakonom.

Imate pravo zatražiti ime i identifikacijski broj policijskog službenika koji provodi daljnju graničnu kontrolu, naziv graničnog prijelaza i datum prelaska granice.

OBRAZAC 1 – OBRAZAC 330 05.03.2014 Pravilnik o obavljanju poslova nadzora državne granice 30 05.03.2014 Pravilnik o obavljanju poslova nadzora državne granice