NN 43/2014 (4.4.2014.), Ispravak Pravilnika o obavljanju poslova nadzora državne granice

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

812

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Pravilniku o obavljanju poslova nadzora državne granice objavljenom u »Narodnim novinama« broj: 30 od 5. ožujka 2014. godine pa se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O OBAVLJANJU POSLOVA NADZORA DRŽAVNE GRANICE

Obrasci 1. i 2. koji su objavljeni uz Pravilnik o obavljanju poslova nadzora državne granice i njegov su sastavni dio, trebaju glasiti:

Obrazac/Form 1

_____________________________________________________________
     (naziv brodarske/zrakoplovne/kompanije, naziv broda/zrakoplova
                                 i država pripadnosti)
(name of shipping/airlines company, vessel’s/aircraft’s name and its state
                                      of belonging
)

_____________________________________________________________
                (ime i prezime zapovjednika stranog plovila ili zrakoplova)
   (name and surname of foreign vessel’s or aircraft’s commanding officer)

POLICIJSKOJ UPRAVI/TO POLICE DIRECTORATE ___________

PP/PS__________________________________
                   (policijska postaja/police station)

u/in _________________________,
                        (mjesto/place)

Na temelju članka 21. stavka 1. i 2. Zakona o nadzoru državne granice i članka 8. stavka 1. Pravilnika o obavljanju poslova nadzora državne granice, podnosim

/pursuant to Paragraph 1 and 2 of Article 21 of The Law on the State Border Control and Paragraph 1 of Article 8 of The Ordinance on Conducting Control of the State Border, submitted

ZAHTJEV/REQUEST
za izdavanje odobrenja članu posade stranog plovila ili zrakoplova/for the issuance of approval to a crew member of a foreign vessel or aircraft

Ime i prezime(na)/Name and Surname(s) ___________________

Državljanstvo/ Nationality_______________________________

Vrsta, broj, datum, mjesto izdavanja i rok važenja isprave propisane za prelazak
državne granice/The type,number, date, place of issue and validity of document
required for crossing the state border
_______________________________

_____________________________________________________________

Potpis člana posade/Signature of the crew member _____________________

Ime i registracija plovila ili zrakoplova i država pripadnosti/Name and registration no.
of the vessel or aircraft, and the state of belonging
____________________
_____________________________________________________________

Zahtjev se podnosi za kretanje u mjestu/ The request is submitted for moving within
the place

_____________________________________________________________

(naziv mjesta u kojem se nalazi granični prijelaz, luka ili susjedno mjesto/ name of the
               closest border crossing, port or nearby settlement)

za vremensko razdoblje do/for a period of time up to  ___________________
_____________________________________________________________

(za vrijeme zadržavanja plovila ili zrakoplova, a najduže 90 dana/for the retention time
                     of the vessel or aircraft, and no more than 90 days)

Mjesto i datum/Place and date

__________________________

Potpis zapovjednika plovila ili zrakoplova

Signature of the vessel’s or aircraft’s commanding officer

___________________________________________

Obrazac/Form 2

                                      

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIC OF CROTIA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

/MINISTRY OF THE INTERIOR

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
   (ustrojstvena jedinica Ministarstva/organizational unity of the Ministry)

Broj/No. :

_____________________________________________________________
                                (Mjesto i datum/Place and date)

Na temelju članka 21. stavka 1. i 2. Zakona o nadzoru državne granice i članka 8. stavka 3. Pravilnika o obavljanju poslova nadzora državne granice, izdaje se/

Pursuant to Paragraph 1 and 2 of Article 21 of The Law on the State Border Control and Paragraph 3 of Article 8 of The Ordinance on Conducting Control of the State Border, is issued

ODOBRENJE/APPROVAL
članu posade stranog plovila ili zrakoplova/to a crew member of a foreign vessel or aircraft

Ime i prezime(na)/Name and Surname(s) ____________________________

Državljanstvo/ Nationality _______________________________________

Vrsta i broj propisane isprave/The type and number of document required for
crossing the state border 
______________________________________

Ime i registarska oznaka plovila ili zrakoplova/Name and registration no. of the
vessel or aircraft
_____________________________________________

Za kretanje u mjestu/For moving within the place  ___________________

Vrijeme važenja/Valid up to _____________________________________

Potpis odgovorne osobe/Authorised person’s signature

___________________________________________________________

Načelnik/Head

MP/SP

Napomene/Remarks:

1. Pravo prelaska državne granice ostvaruje se posjedovanjem kod sebe ovoga odobrenja./The right of the bordercrossing is achieved with possessing by him/herself the approval.

2. Odobrenje je neprenosivo./The approval is nottransferable.

3. Ovo odobrenje ne oslobađa obveze od poštivanja carinskih propisa i ostalih propisa o uvozu i izvozu robe./The approval does not relieve the obligation of compliance with customs regulations and other regulations on the import and export of goods.

Nepoštivanje navedenoga može imati za posljedicu oduzimanje ovoga odobrenja./Irreverence of noted may result by withdrawal of this approval.

Mjesto i datum/Place and date:                Vlastoručni potpis/Signature:
___________________________        ________________________
                                                             (osobe kojoj je izdano odobrenje/
                                                               of person to whom the approval
                                                                           is issued)

Broj: 511-01-152-7143/6-2014.

Zagreb, 28. ožujka 2014.

Ministar

Ranko Ostojić, v. r.

43 04.04.2014 Ispravak Pravilnika o obavljanju poslova nadzora državne granice 43 04.04.2014 Ispravak Pravilnika o obavljanju poslova nadzora državne granice 43 04.04.2014 Ispravak Pravilnika o obavljanju poslova nadzora državne granice 43 04.04.2014 Ispravak Pravilnika o obavljanju poslova nadzora državne granice 43 04.04.2014 Ispravak Pravilnika o obavljanju poslova nadzora državne granice 43 04.04.2014 Ispravak Pravilnika o obavljanju poslova nadzora državne granice 43 04.04.2014 Ispravak Pravilnika o obavljanju poslova nadzora državne granice