NN 84/2014 (14.7.2014.), Odluka o jednostranom priznavanju određenih isprava kao jednakovrijednih hrvatskoj vizi, za tranzit ili namjeravani boravak na području Republike Hrvatske koji ne prelazi 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1671

Na temelju članaka 2. i 3. Odluke br. 565/2014/EU Europskoga parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uvođenju pojednostavljenog režima kontrole osoba na vanjskim granicama na temelju jednostranog priznanja od strane Bugarske, Hrvatske, Cipra i Rumunjske određenih isprava kao jednakovrijednih njihovim nacionalnim vizama za tranzit ili namjeravani boravak na njihovim državnim područjima koji ne premašuje 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana i stavljanju izvan snage odluka 895/2006/EZ i 582/2008/EZ (SL L 157, 27. 5. 2014.) te članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. srpnja 2014. godine donijela

ODLUKU

O JEDNOSTRANOM PRIZNAVANJU ODREĐENIH ISPRAVA KAO JEDNAKOVRIJEDNIH HRVATSKOJ VIZI, ZA TRANZIT ILI NAMJERAVANI BORAVAK NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE KOJI NE PRELAZI 90 DANA U SVAKOM RAZDOBLJU OD 180 DANA

I.

Ovom se Odlukom utvrđuje provedba Odluke br. 565/2014/EU Europskoga parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uvođenju pojednostavljenog režima kontrole osoba na vanjskim granicama na temelju jednostranog priznanja od strane Bugarske, Hrvatske, Cipra i Rumunjske određenih isprava kao jednakovrijednih njihovim nacionalnim vizama za tranzit ili namjeravani boravak na njihovim državnim područjima koji ne premašuje 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana i stavljanju izvan snage odluka 895/2006/EZ i 582/2008/EZ (SL L 157, 27. 5. 2014.).

II.

Sljedeće isprave priznaju se kao jednakovrijedne hrvatskoj vizi, za tranzit ili namjeravani boravak na području Republike Hrvatske koji ne prelazi 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana, a koje su izdale države članice Europske unije i pridružene države koje u potpunosti primjenjuju schengensku pravnu stečevinu, neovisno o državljanstvu nositelja tih isprava:

1. jedinstvena viza koja vrijedi za čitavo područje država Schengenskoga prostora, valjana za dva ili više ulazaka;

2. viza s ograničenom područnom valjanošću izdana nositelju putne isprave što je ne priznaju jedna ili više, ali ne sve države

Schengenskoga prostora, a koja vrijedi za područje država koje priznaju tu putnu ispravu, valjana za dva ili više ulazaka;

3. dugotrajna viza za boravak dulji od 90 dana;

4. dozvola boravka kako je definirana u članku 2. točki 15. Uredbe (EZ) broj 562/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006., kojom se uspostavlja Zakonik Zajednice o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama).

III.

Sljedeće isprave Republike Bugarske priznaju se kao jednakovrijedne hrvatskoj vizi, za tranzit ili namjeravani boravak na području Republike Hrvatske koji ne prelazi 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana:

1. zrakoplovno-tranzitna viza (tip A), valjana za dva ili više ulazaka;

2. viza za kratkotrajni boravak (tip C), valjana za dva ili više ulazaka;

3. viza za dugotrajni boravak (tip D);

4. produljeni boravak;

5. dugotrajni boravak – EZ;

6. boravišna dozvola;

7. produljeni boravak – član obitelji prema Direktivi 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća;

8. boravišna dozvola člana obitelji prema Direktivi 2004/38/EZ;

9. produljeni boravak – korisnik prema članku 3. stavku 2. Direktive 2004/38/EZ;

10. boravišna dozvola – korisnik prema članku 3. stavku 2. Direktive 2004/38/EZ;

11. boravišna dozvola – plava karta EU-a;

12. jedinstvena dozvola;

13. privremena boravišna dozvola;

14. produljeni boravak – član obitelji izbjeglice ili stranca kojem je odobren azil;

15. produljeni boravak – član obitelji korisnika supsidijarne zaštite;

16. produljeni boravak – član obitelji korisnika privremene zaštite;

17. produljeni boravak – znanstvenik;

18. privremena putovnica za stranca za povratak u Republiku Bugarsku;

19. boravišna iskaznica za člana obitelji građanina Unije – dugotrajni boravak;

20. boravišna iskaznica za člana obitelji građanina Unije – boravišna dozvola.

IV.

Sljedeće isprave Republike Cipra priznaju se kao jednakovrijedne hrvatskoj vizi, za tranzit ili namjeravani boravak na području Republike Hrvatske koji ne prelazi 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana:

1. tranzitna viza – tip B, valjana za dva ili više ulazaka;

2. viza za kratkotrajni boravak – tip C, valjana za dva ili više ulazaka;

3. skupna viza – tipovi B i C, valjana za dva ili više ulazaka;

4. privremena boravišna dozvola (zaposlenje, posjetitelj, student);

5. dozvola ulaska (zaposlenje, student);

6. useljenička dozvola (trajna dozvola).

V.

Sljedeće isprave Rumunjske priznaju se kao jednakovrijedne hrvatskoj vizi, za tranzit ili namjeravani boravak na području Republike Hrvatske koji ne prelazi 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana:

1. tranzitna viza, oznaka B, valjana za dva ili više ulazaka;

2. viza za kratkotrajni boravak, oznaka C, valjana za dva ili više ulazaka;

3. viza za dugotrajni boravak, određena jednim od sljedećih znakova, u skladu s djelatnošću koju nositelj vize obavlja u Rumunjskoj:

– gospodarske djelatnosti, oznaka D/AE;

– profesionalne djelatnosti, oznaka D/AP;

– komercijalne djelatnosti, oznaka D/AC;

– zapošljavanje, oznaka D/AM;

– upućeni radnici, oznaka D/DT;

– studij, oznaka D/SD;

– spajanje obitelji, oznaka D/VF;

– vjerske aktivnosti, oznaka D/AR;

– istraživačke aktivnosti, oznaka D/CS;

– diplomatske i službene vize, oznaka DS;

– druge svrhe, oznaka D/AS;

4. boravišna dozvola;

5. plava karta EU-a;

6. boravišna iskaznica za člana obitelji građanina Unije;

7. boravišna iskaznica za člana obitelji državljanina Švicarske Konfederacije;

8. trajna boravišna iskaznica za člana obitelji građanina Unije;

9. trajna boravišna iskaznica za člana obitelji državljanina Švicarske Konfederacije.

VI.

Rok valjanosti isprava navedenih u točkama II., III., IV. i V. ove Odluke mora pokrivati trajanje tranzita ili boravka na državnom području Republike Hrvatske.

VII.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o jednostranom priznavanju određenih isprava kao ekvivalentnih hrvatskoj vizi, za tranzit kroz ili za namjeravane boravke na području Republike Hrvatske koji ne prelaze 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana (»Narodne novine«, broj 156/2013).

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a prestaje vrijediti od dana potpune primjene odredaba schengenske pravne stečevine u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-03/14-04/278

Urbroj: 50301-09/06-14-2

Zagreb, 10. srpnja 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.