NN 89/2014 (24.7.2014.), Vjerodostojno tumačenje članka 126. stavka 1., a u vezi s člancima 60., 62. i 63. Zakona o policiji ("Narodne novine", br. 34/11. i 130/12.)

89 24.07.2014 Vjerodostojno tumačenje članka 126. stavka 1., a u vezi s člancima 60., 62. i 63. Zakona o policiji ("Narodne novine", br. 34/11. i 130/12.)

HRVATSKI SABOR

1787

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 210. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 15. srpnja 2014., daje

VJERODOSTOJNO TUMAČENJE

ČLANAKA 126. STAVKA 1., A U VEZI S ČLANCIMA 60., 62. I 63. ZAKONA O POLICIJI (»Narodne novine«, br. 34/11. i 130/12.)

1. U dvojbi na koje se policijske službenike odnosi ova odredba razvidna je obveza da se donošenjem novoga Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva unutarnjih poslova, usklađenog s ovim Zakonom, svi policijski službenici trebaju imenovati, izabrati ili rasporediti sukladno tom Pravilniku, neovisno o tome koje su poslove do tada obavljali, i to prema postupcima propisanim člankom 60., 62. i 63. Zakona o policiji.

Obrazloženje

Svrha i opstojnost odredbi članka 126. stavka 1. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11. i 130/12.) jest da osigurava stabilnost i nesmetano obavljanje poslova zatečenim policijskim službenicima od dana stupanja na snagu toga Zakona do okončanja postupka izbora, imenovanja odnosno rasporeda u skladu s novim, sa Zakonom usklađenim Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva unutarnjih poslova. Nakon toga, ova odredba omogućuje ravnopravnost i konkurentnost u postupku izbora, imenovanja odnosno raspoređivanja prema svim policijskim službenicima jednako.

Suprotno stajalište dovelo bi do nemogućnosti provedbe Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11. i 130/12.) gotovo u cijelosti.

Odredba članka 126. stavka 1. Zakona o policiji prema kojoj policijski službenici, zatečeni u službi na dan stupanja na snagu Zakona o policiji, nastavljaju s radom na svojim dosadašnjim radnim mjestima i zadržavaju zvanja i plaće prema dosadašnjim propisima, do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta prema Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva, usklađenom s odredbama tog Zakona, a u vezi s odredbama članka 60., 62. i 63. ovoga Zakona, primjenjuje se od dana stupanja na snagu Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11. i 130/12.) na taj način se za sva rukovodeća radna mjesta propisana Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika (»Narodne novine«, br. 129/11., 82/12. i 140/13.) provode postupci internog oglašavanja. Nakon tih postupaka provodi se izbor između onih policijskih službenika koji su se na interni oglas javili i koji ispunjavaju sve propisane uvjete, te se potom izabrani kandidati imenuju, odnosno raspoređuju na konkretna rukovodeća radna mjesta.

Odredba članka 126. stavka 1. Zakona o policiji policijskim službenicima zatečenima na radnim mjestima, zadržava prava iz radnog odnosa stečena u skladu s ranije važećim propisima, u razdoblju od stupanja na snagu Zakona o policiji do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta prema Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva, ali istodobno znači da su sva rukovodeća radna mjesta propisana Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika slobodna za popunu putem internog oglasa, i to od trenutka stupanja na snagu ovoga Zakona, te se na njih policijski službenici imenuju, odnosno raspoređuju, nakon provedenog postupka internog oglašavanja, sukladno odredbama članaka 60. i 62. Zakona o policiji.

2. Ovo Vjerodostojno tumačenje zajedno s obrazloženjem objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 021-12/14-05/13

Zagreb, 15. srpnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Josip Leko, v. r.