NN 94/2014 (31.7.2014.), Zakon o faktoringu

HRVATSKI SABOR

1883

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O FAKTORINGU

Proglašavam Zakon o faktoringu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/115

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 18. srpnja 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O FAKTORINGU

GLAVA I.

OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju:

1. ugovor o faktoringu

2. prava i obveze subjekata u poslovima faktoringa

3. uvjeti za osnivanje, poslovanje i prestanak rada faktoring-

-društva

4. način i uvjeti za prekogranično obavljanje djelatnosti

5. izvještavanje

6. nadzor poslovanja faktoring-društava

7. upravljanje rizicima.

Pojmovi

Članak 2.

Pojedini pojmovi, u smislu ovoga Zakona, imaju sljedeće značenje:

1. Poslovni subjekt je pravna osoba, obrtnik ili druga fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, s pravnom osobom izjednačen subjekt koji nema svojstvo pravne osobe te drugi subjekti koji nemaju pravnu osobnost, ali samostalno nastupaju u pravnom prometu i sudjeluju u postupku gospodarskog prometa robe i usluga zbog kojega nastaju međusobni vjerovničko-dužnički odnosi.

2. Faktoring-naknada je naknada za pružanje usluge faktoringa.

3. Administrativna naknada je naknada za operativne aktivnosti vezane uz pružanje usluge faktoringa (vođenje evidencije, dogovaranje i praćenje otplate predmeta faktoringa, prikupljanje podataka, izrade analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti dužnika predmeta faktoringa itd.).

4. Država članica je država članica Europske unije i država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

5. Treća država je država koja nije država članica.

6. Državom se smatra bilo koje državno tijelo (zakonodavno, izvršno, sudsko), središnja, regionalna i lokalna tijela državne uprave, nezavisne agencije i tijela te tvrtke u kojima država ima većinski udio.

7. Faktoring-društvo druge države članice je pravna osoba sa sjedištem u državi članici koja nije Republika Hrvatska, a koja sukladno propisima te države obavlja poslove faktoringa.

8. Strano faktoring-društvo je pravna osoba sa sjedištem izvan područja Republike Hrvatske i države članice, a koja sukladno propisima te treće države obavlja poslove faktoringa.

9. Kvalificirani udjel je izravni ili neizravni udjel u društvu koji predstavlja 10 % ili više udjela u kapitalu ili glasačkim pravima, ili udjel manji od 10 % u kapitalu ili glasačkim pravima koji omogućava ostvarenje značajnog utjecaja na upravljanje tim društvom. Pri izračunu udjela glasačkih prava na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje tržište kapitala o informacijama o promjeni glasačkih prava.

10. Neizravni imatelj dionica, poslovnih udjela ili drugih prava koja mu osiguravaju udio u kapitalu pravne osobe ili u glasačkim pravima u pravnoj osobi je osoba za čiji je račun druga osoba (izravni imatelj) stekla dionice, poslovne udjele ili druga prava u pravnoj osobi ili osoba koja je s izravnim imateljem dionica, poslovnih udjela ili drugih prava u pravnoj osobi povezana osoba, kao i članovi uže obitelji te osobe ili osoba koja je član uže obitelji izravnog imatelja.

11. Agencija je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

12. Pružatelj usluga faktoringa je svaka osoba koja, u skladu s odredbama ovoga Zakona, ima pravo pružati uslugu faktoringa.

13. Predmet faktoringa su postojeće i/ili buduće, nedospjele, cijele ili djelomične novčane tražbine proizašle s osnove isporuke dobara i/ili pružanja usluga od strane poslovnih subjekata u tuzemstvu ili inozemstvu.

14. Kupac je poslovni subjekt koji je dužnik predmeta faktoringa.

15. Dobavljač je poslovni subjekt koji je vjerovnik predmeta faktoringa.

16. Matično društvo je matično društvo kako je definirano propisima koji uređuju računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja.

17. Društvo kći je društvo kako je definirano propisima kojima se uređuje računovodstvo poduzetnika i primjena standarda financijskog izvještavanja.

18. Suglasnost ili odobrenje je pozitivna odluka Agencije o podnesenome zahtjevu, a traži se i donosi prije poduzimanja određene radnje, odnosno radnji ili sklapanja nekog posla, kada je to propisano ovim Zakonom.

GLAVA II.

FAKTORING

Primjena odredbi zakona kojim se uređuju obvezni odnosi

Članak 3.

Na poslove faktoringa primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju obvezni odnosi, osim ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Posao faktoringa

Članak 4.

Faktoring je pravni posao u kojemu pružatelj usluge faktoringa, na temelju i u skladu s ugovorom o faktoringu sklopljenim s dobavljačem i/ili kupcem, kupuje predmete faktoringa s pravom ili bez prava na regres.

Dokazivanje predmeta faktoringa

Članak 5.

Predmet faktoringa za potrebe prijenosa može se dokazivati računom ili drugom ispravom prema kojoj isporučitelj dobara ili pružatelj usluga, odnosno osoba kojoj on naloži, obračunava isporučena dobra i obavljene usluge bez obzira na to kako se ta isprava naziva u poslovnom prometu, bilo u obliku pisanog dokumenta ili elektroničkog zapisa sukladno odgovarajućim propisima.

Buduće tražbine

Članak 6.

(1) Buduće tražbine mogu biti predmet faktoringa samo ako su u trenutku sklapanja ugovora o faktoringu dovoljno odredive.

(2) Buduće tražbine smatraju se dovoljno odredivima ako je u ugovoru o faktoringu određen vjerovnik i dužnik, najviši mogući iznos tih tražbina te ako je naznačena osnova nastanka tih budućih tražbina.

(3) Za potrebe prethodnog stavka, osnovu nastanka budućih tražbina dovoljno je odrediti kao pružanje određene vrste usluga ili isporuku određene vrste dobara bez obzira na to postoji li u trenutku sklapanja ugovora o faktoringu ugovorna osnova za pružanje tih usluga ili isporuku te vrste dobara.

(4) Prijenos budućih tražbina proizvodi pravne učinke u trenutku nastanka tih tražbina.

Subjekti u poslovima faktoringa

Članak 7.

Subjekti u poslovima faktoringa su dobavljač, pružatelj usluga faktoringa i kupac.

Vrste faktoringa

Članak 8.

(1) Faktoring s obzirom na svoja obilježja može biti tuzemni ili inozemni, regresni ili bezregresni.

(2) Posebnu vrstu faktoringa predstavlja dobavljački (obrnuti) faktoring.

Tuzemni i inozemni faktoring

Članak 9.

(1) Tuzemni faktoring je faktoring u kojemu su svi subjekti rezidenti u smislu zakona kojim se uređuje devizno poslovanje.

(2) Inozemni faktoring je faktoring u kojemu je najmanje jedan od subjekata nerezident u smislu zakona kojim se uređuje devizno poslovanje.

(3) Faktoring-društvo smije za predmet faktoringa rezidentu platiti u devizama te od nerezidenta predmet faktoringa naplatiti u devizama u slučaju kada otkupljuje predmet faktoringa koji je sukladno odgovarajućim propisima valjano iskazan u stranoj valuti.

(4) Na inozemni faktoring na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje devizno poslovanje.

Regresni i bezregresni faktoring

Članak 10.

(1) Regresni faktoring je posao faktoringa u kojemu dobavljač jamči pružatelju usluga faktoringa za obvezu kupca.

(2) U slučaju nenaplativosti predmeta faktoringa kod regresnog faktoringa pružatelj usluga faktoringa, osim prava iz jamstva iz stavka 1. ovoga članka, ima pravo potraživati i faktoring-kamatu, faktoring-naknadu, administrativnu naknadu te ostale troškove sukladno ugovoru o faktoringu, bez primjene ograničenja iz odredbi kojima se uređuje odgovornost za naplativost ustupljenih tražbina sukladno zakonu kojim se uređuju obvezni odnosi.

(3) Bezregresni faktoring je faktoring u kojemu cjelokupni rizik naplate tereti pružatelja usluge faktoringa, a dobavljač ne odgovara za naplativost predmeta faktoringa.

Dobavljački (obrnuti) faktoring

Članak 11.

(1) Dobavljački (obrnuti) faktoring posebna je vrsta faktoringa u kojemu pružatelj usluge faktoringa i kupac ugovaraju program plaćanja kupčevih dugova dobavljačima na način da se pružatelj usluge faktoringa obvezuje plaćati tražbine koje kupčevi dobavljači imaju prema kupcu prije dospijeća ili o dospijeću predmeta faktoringa na zahtjev dobavljača ili po uputi kupca, uz prijenos tako isplaćenih predmeta faktoringa s dobavljača na pružatelja usluge faktoringa.

(2) U slučaju dobavljačkog (obrnutog) faktoringa, ugovorom o faktoringu pružatelj usluge faktoringa obvezuje se kupcu u određenom razdoblju ili do nastupa druge određene okolnosti i sukladno uvjetima ugovora o faktoringu:

− po zahtjevu dobavljača otkupljivati predmete faktoringa koje dobavljač ili više njih ima prema kupcu ili

− po uputi kupca stjecati predmete faktoringa ispunjavanjem predmeta faktoringa koje dobavljač ili više njih imaju prema kupcu, uz pristanak ili bez pristanka dobavljača,

uz pravo na naplatu faktoring-kamate, faktoring-naknade, administrativne naknade i drugih ugovorom o faktoringu utvrđenih troškova faktoringa.

(3) U slučaju dobavljačkog faktoringa kod kojega pružatelj usluga faktoringa preuzima obvezu stjecanja predmeta faktoringa plaćanjem predmeta faktoringa po uputi kupca bez pristanka dobavljača, faktoring-kamata predstavlja kamatu koju pružatelj usluge faktoringa zaračunava na iznos plaćenog predmeta faktoringa prema dobavljaču za razdoblje između ispunjenja i dana podmirenja predmeta faktoringa od strane kupca prema pružatelju usluge faktoringa.

(4) Na dobavljački (obrnuti) faktoring sukladno se primjenjuju odredbe ovoga Zakona kojima je uređen faktoring.

Otkup mjenica

Članak 12.

(1) Na poslove faktoringa koji uključuju otkup mjenica primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje mjenica, osim ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

(2) Faktoring-društvo može vršiti otkup samo onih mjenica koje su izdane kao sredstvo podmirenja tražbine nastale s osnove isporuke dobara i pružanja usluga u tuzemstvu ili inozemstvu.

Ugovor o faktoringu

Članak 13.

(1) Posao faktoringa može se obavljati samo na temelju ugovora o faktoringu sklopljenog u pisanom obliku.

(2) Ugovorom o faktoringu pružatelj usluga faktoringa obvezuje se pružiti uslugu faktoringa dobavljaču uz pravo na naplatu kamate, faktoring-naknade, administrativne naknade i drugih ugovorom utvrđenih troškova faktoringa.

Ugovorom o faktoringu ili posebnim pisanim sporazumom između faktora i snositelja troška može se ugovoriti da faktoring-naknadu, administrativnu naknadu, kamatu i/ili druge ugovorom utvrđene troškove umjesto dobavljača snosi neka druga osoba koja je snositelj troška.

(3) Kupoprodajna cijena predmeta faktoringa predstavlja nominalni iznos predmeta faktoringa.

(4) Kamata za potrebe poslova faktoringa je kamata koju pružatelj usluga faktoringa zaračunava na predujmljeni dio kupoprodajne cijene predmeta faktoringa za razdoblje između isplate predujma i ugovorenog dana dospijeća plaćanja kupoprodajne cijene predmeta faktoringa.

(5) Ako datum dospijeća plaćanja kupoprodajne cijene predmeta faktoringa nije ugovoren, uzima se da je kao datum dospijeća plaćanja kupoprodajne cijene predmeta faktoringa kod regresnog faktoringa ugovoren dan na koji dužnik predmeta faktoringa ispuni svoju obvezu pružatelju usluga faktoringa bez obzira na datum dospijeća predmeta faktoringa (dan naplate predmeta faktoringa), a kod bezregresnog faktoringa datum dospijeća predmeta faktoringa.

Sadržaj ugovora o faktoringu

Članak 14.

(1) Ugovor o faktoringu obvezno mora sadržavati sljedeće odredbe, odnosno podatke:

1. podatke o ugovornim stranama (tvrtka, skraćena tvrtka, ime i prezime, sjedište, odnosno adresa stanovanja i osobni identifikacijski broj – OIB)

2. određenje faktoring-posla s obzirom na obilježje i vrstu iz članka 8. ovoga Zakona

3. određenje predmeta faktoringa

4. određenje stope kamate i načina obračuna, odnosno naznaku da je navedeno utvrđeno posebnim sporazumom između pružatelja usluga faktoringa i snositelja troška kamate

5. određenje faktoring-naknade, administrativne naknade i ostalih troškova, odnosno naznaku da je navedeno utvrđeno posebnim sporazumom između pružatelja usluga faktoringa i snositelja tih troškova

6. potpise ovlaštenih osoba svake ugovorne strane.

(2) Agencija će pravilnikom detaljnije propisati sadržaj ugovora o faktoringu.

Obavijest kupcu

Članak 15.

Obavijest kupcu o ustupu predmeta faktoringa valjana je bez obzira na to obuhvaća li jednu ili više tražbina te jesu li tražbine postojeće ili buduće.

Ustup predmeta faktoringa

Članak 16.

Na ustup predmeta faktoringa na pružatelja usluga faktoringa primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

Odgovornost za nedostatke

Članak 17.

(1) Dobavljač, osim kada je dobavljački faktoring izvršen bez dobavljačeva pristanka, jamči pružatelju usluga faktoringa za postojanje predmeta faktoringa i da nema pravnih smetnji za njegovo ostvarenje.

(2) Ako se pokaže da postoje smetnje iz stavka 1. ovoga članka, a ugovorom o faktoringu nije izričito isključena odgovornost, pružatelj usluga faktoringa ima pravo regresa u odnosu na dobavljača iz stavka 1. ovoga članka sukladno odredbama ovoga Zakona kojima se uređuju regresni faktoring i kad je ugovoren bezregresni faktoring.

Obavljanje poslova faktoringa

Članak 18.

(1) Posao faktoringa može obavljati:

1. faktoring-društvo iz članka 20. ovoga Zakona

2. faktoring-društvo iz druge države članice iz članka 59. ovoga Zakona

3. podružnica faktoring-društva iz treće države i faktoring-društva iz druge države članice iz članka 61. ovoga Zakona.

(2) Osim subjekata iz stavka 1. ovoga članka, poslove faktoringa može obavljati kreditna institucija u skladu s propisima kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj.

(3) Na kreditne institucije iz stavka 2. ovoga članka koje obavljaju poslove faktoringa primjenjuju se opće odredbe ovoga Zakona, kao i odredbe kojima se uređuju prava i obveze subjekata u poslovima faktoringa te ugovor o faktoringu (glava I. i II.), a na subjekte iz stavka 1. točaka 2. i 3. ovoga članka, osim općih odredbi ovoga Zakona, primjenjuju se i odredbe ovoga Zakona kako je propisano odredbama članaka 60. i 63. ovoga Zakona.

(4) Na osobe iz stavka 1. točaka 2. i 3. ovoga članka koje obavljaju poslove faktoringa primjenjuju se odredbe članka 21. ovoga Zakona, a na kreditne institucije iz stavka 2. ovoga članka koje obavljaju poslove faktoringa primjenjuju se odredbe stavaka 4. i 5. članka 21. ovoga Zakona.

GLAVA III.

STATUSNE ODREDBE

Primjena odredbi zakona kojim se uređuje osnivanje, ustrojstvo i poslovanje trgovačkih društava

Članak 19.

Na faktoring-društva primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje osnivanje, ustrojstvo i poslovanje trgovačkih društava, osim ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Faktoring-društvo

Članak 20.

(1) Faktoring-društvo je pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je upisana u sudski registar na temelju odobrenja Agencije za obavljanje poslova faktoringa.

(2) Faktoring-društvo može biti osnovano kao dioničko društvo ili kao društvo s ograničenom odgovornošću.

(3) Faktoring-društvo ne može se upisati u sudski registar prije dobivanja odobrenja iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Izraze »faktoring«, »factoring« i njihove izvedenice može upisati u tvrtku ili koristiti u pravnom prometu samo faktoring-

-društvo koje je dobilo odobrenje iz stavka 1. ovoga članka.

Djelatnost faktoring-društava

Članak 21.

(1) Faktoring-društvo smije obavljati samo poslove iz članaka 4., 8. i 12. ovoga Zakona kao poslovnu djelatnost na kontinuiranoj osnovi.

(2) Faktoring-društvo može obavljati i poslove koji su u neposrednoj ili posrednoj vezi s poslovima faktoringa, a ti poslovi su osobito:

− prikupljanje, izrada, analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih osoba i fizičkih osoba koje obavljaju samostalne djelatnosti

− upravljanje potraživanjima klijenata nastalih s osnove prodane robe i pruženih usluga i savjetovanja u vezi s tim

− izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih tražbina osiguranih financijskim instrumentima (forfeiting)

− otkup dospjelih tražbina

− izdavanje kreditnog pokrića prilikom obavljanja inozemnog faktoringa.

(3) Faktoring-društvo ne smije vršiti otkup dospjelih nenaplaćenih plasmana ili otkup rizika i koristi s osnove dospjelih nenaplaćenih plasmana kreditne institucije kako je to definirano zakonom kojim se uređuju uvjeti za osnivanje, poslovanje i prestanak rada kreditnih institucija te pružanje bankovnih i/ili financijskih usluga i relevantnim odlukama Hrvatske narodne banke, niti otkup dospjelih nenaplaćenih tražbina ili otkup rizika i koristi s osnove tih tražbina nastalih po osnovi onih financijskih usluga koje imaju osnovno obilježje i svrhu financiranja, a obavljaju ih i drugi subjekti na temelju propisa koji se na te subjekte primjenjuju.

(4) Dospijeće predmeta faktoringa u trenutku otkupa od strane faktoring-društva ne smije biti duže od godine dana računajući od dana otkupa.

(5) Iznimno od ograničenja iz stavka 4. ovoga članka, dospijeće predmeta faktoringa u trenutku otkupa od strane faktoring-društva smije biti duže od godine dana u slučaju obavljanja izvoznog financiranja na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih tražbina osiguranih financijskim instrumentima (forfeiting) te u slučajevima kada se kao vjerovnik predmeta faktoringa pojavljuje država.

(6) U slučaju otkupa dospjelih tražbina faktoring-društvo može s dužnikom predmeta faktoringa ugovoriti novi rok dospijeća tražbina koji ne smije biti duži od godine dana računajući od dana otkupa.

(7) Agencija će pravilnikom detaljnije propisati uvjete i način obavljanja djelatnosti faktoring-društava.

Temeljni kapital faktoring-društva

Članak 22.

(1) Temeljni kapital faktoring-društva ne može biti manji od jedan (1) milijun kuna.

(2) Temeljni kapital mora biti u cijelosti uplaćen u novcu prije upisa osnivanja.

Kapital faktoring-društva

Članak 23.

(1) Faktoring-društvo je obvezno uvijek održavati kapital u iznosu koji ne smije biti manji od iznosa najnižeg temeljnog kapitala iz članka 22. ovoga Zakona.

(2) Ako kapital faktoring-društva padne ispod razine minimalnog iznosa kapitala iz stavka 1. ovoga članka, Agencija može tom faktoring-društvu naložiti neku od nadzornih mjera propisanih odredbama ovoga Zakona.

(3) Agencija će pravilnikom propisati kriterije i/ili pravila te dodatne zahtjeve za kapital faktoring-društva.

Dionice

Članak 24.

(1) Ako je faktoring-društvo osnovano kao dioničko društvo, dionice društva moraju glasiti na ime.

(2) Povlaštene dionice faktoring-društva osnovanog kao dioničko društvo mogu biti do najviše 25 % ukupnih dionica iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Dionice moraju biti izdane u nematerijaliziranom obliku.

Povezane osobe i neizravni udjel

Članak 25.

Povezanost, u smislu ovoga Zakona, označava povezanost dviju ili više fizičkih ili pravnih osoba, odnosno subjekata, na jedan od sljedećih načina:

1. odnosom sudjelovanja

2. odnosom kontrole.

Članak 26.

Sudjelovanje, u smislu ovoga Zakona, označava sudjelovanje neke osobe u drugoj pravnoj osobi ako:

1. ima izravna ili neizravna ulaganja na temelju kojih sudjeluje s 20 % udjela ili više u kapitalu te pravne osobe ili glasačkim pravima u toj pravnoj osobi ili

2. ima udjel u kapitalu te pravne osobe ili u glasačkim pravima u toj pravnoj osobi manji od 20 %, a stečen je s namjerom da, na temelju trajne povezanosti s tom pravnom osobom, omogući utjecaj na njezino poslovanje.

Članak 27.

Kontrola, u smislu ovoga Zakona, označava odnos između matičnog društva i društva kćeri ili sličan odnos između bilo koje fizičke ili pravne osobe i nekog društva.

Članak 28.

(1) Neizravna ulaganja, u smislu ovoga Zakona, su ulaganja u kapital pravne osobe ili stjecanje glasačkih prava u toj pravnoj osobi preko treće osobe.

(2) Neizravni imatelj dionica, poslovnih udjela ili drugih prava koja mu osiguravaju udjel u kapitalu društva ili u glasačkim pravima u tom društvu jest:

1. osoba za čiji je račun druga osoba (izravni imatelj) stekla dionice, poslovne udjele ili druga prava u tom društvu

2. osoba koja je s izravnim imateljem dionica, poslovnih udjela ili drugih prava u društvu povezana na način iz članka 25. ovoga Zakona, kao i članovi uže obitelji te osobe ili

3. osoba koja je član uže obitelji izravnog imatelja.

(3) Članovima uže obitelji, u smislu ovoga Zakona, smatraju se:

1. bračni drug te osobe, odnosno osobe s kojom živi u zajedničkom kućanstvu koje, prema zakonu kojim se uređuju bračni i obiteljski odnosi, ima zakonski položaj jednak kao bračna zajednica

2. djeca, odnosno posvojena djeca

3. ostale osobe koje su pod skrbništvom te osobe.

Povezanim osobama smatraju se i ostali oblici povezanosti u smislu zakona kojim se uređuje osnivanje, ustrojstvo i poslovanje trgovačkih društava.

Promjena imatelja kvalificiranih udjela faktoring-društva

Članak 29.

(1) Svaka pravna ili fizička osoba (namjeravani stjecatelj) koja namjerava izravno ili neizravno steći ili povećati udjel u faktoring-društvu, što bi rezultiralo time da visina udjela u kapitalu ili u glasačkim pravima dosegne ili premaši 10 %, 20 %, 30 % ili 50 % ili da faktoring-društvo postane ovisno društvo namjeravanog stjecatelja, dužna je prethodno podnijeti Agenciji zahtjev za izdavanje suglasnosti u pisanom obliku i dobiti suglasnost Agencije za to stjecanje.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

1. podatke o visini udjela koji se namjerava steći

2. dokumentaciju iz članka 31. ovoga Zakona.

(3) Iznimno, na države kao pravne osobe ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u faktoring-društvu.

Članak 30.

(1) Svaka pravna ili fizička osoba koja namjerava izravno ili neizravno otuđiti kvalificirani udjel u faktoring-društvu dužna je o tome obavijestiti Agenciju pisanim putem, navodeći visinu udjela koji namjerava otpustiti.

(2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka Agenciju je dužna obavijestiti i o namjeri smanjenja svog kvalificiranog udjela na način da udjel u kapitalu ili glasačkim pravima padne ispod granice od 20 %, 30 % ili 50 % ili ako faktoring-društvo prestaje biti ovisno društvo te osobe.

(3) Ako faktoring-društvo sazna za stjecanje ili otpuštanje kvalificiranog udjela u društvu koji prelazi ili padne ispod granice od 20 %, 30 % ili 50 %, dužno je o tome odmah obavijestiti Agenciju.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela

Članak 31.

(1) Dokumentacija potrebna za procjenu koja se mora dostaviti Agenciji uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje ili povećanje mora biti prilagođena i primjerena namjeravanom stjecatelju i namjeravanom stjecanju.

(2) Agencija će pravilnikom propisati listu dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka i kriterije na temelju kojih procjenjuje primjerenost i financijsko stanje namjeravanog stjecatelja kvalificiranog udjela.

Članak 32.

Ako se radi o stjecanju kvalificiranog udjela koje omogućava prevladavajući utjecaj ili kontrolu nad poslovanjem faktoring-društva, namjeravani stjecatelj je, na zahtjev Agencije, dužan uz dokumentaciju iz članka 31. ovoga Zakona zahtjevu priložiti i:

1. poslovni plan i strategiju faktoring-društva u kojem stječe kvalificirani udjel s projekcijom bilance i računa dobiti i gubitka za prve tri poslovne godine

2. promjene u upravljačkoj, organizacijskoj i kadrovskoj strukturi, ako se planiraju

3. plan aktivnosti na području informacijske tehnologije, ako se planiraju promjene.

Postupak odlučivanja o suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela

Članak 33.

(1) Agencija će u roku od dva radna dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva za stjecanje kvalificiranog udjela, podnositelja zahtjeva pisanim putem obavijestiti o zaprimanju zahtjeva s naznakom datuma s kojim istječe rok za provođenje postupka odlučivanja.

(2) Agencija će u roku od 56 dana od dana kada podnositelj zahtjeva zaprimi obavijest iz stavka 1. ovoga članka o zaprimanju zahtjeva i svih dokumenata koji se moraju priložiti zahtjevu provesti postupak odlučivanja o suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela.

(3) Nakon donošenja odluke o zahtjevu Agencija će o tome, u roku od dva radna dana od dana donošenja, pisanim putem obavijestiti podnositelja zahtjeva.

(4) Ako Agencija ne odluči o zahtjevu u roku iz stavka 2. ovoga članka, smatra se da je izdala suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, na zahtjev stjecatelja kvalificiranog udjela, Agencija mora u roku od osam dana od dana primitka ovoga zahtjeva donijeti rješenje kojim se potvrđuje da je suglasnost izdana.

(6) Iznimno od odredbi stavaka 1. do 4. ovoga članka, ako se zahtjev za stjecanje kvalificiranog udjela podnosi zajedno sa zahtjevom za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova faktoringa, Agencija donosi odluku o zahtjevu u roku iz članka 41. ovoga Zakona.

(7) Ako je Agencija zaprimila dva ili više zahtjeva za stjecanje kvalificiranog udjela, odnosit će se prema svim namjeravanim stjecateljima ravnopravno.

(8) Osoba koja je dobila suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela dužna je provesti stjecanje u odnosu na koje je suglasnost izdana, u roku od šest mjeseci od dana izvršnosti rješenja o izdavanju suglasnosti za to stjecanje, u protivnom istekom toga roka izdana suglasnost prestaje važiti.

(9) Ako nastupi razlog iz stavka 8. ovoga članka i odobrenje prestane važiti, Agencija će donijeti rješenje kojim će ukinuti rješenje o odobrenju za stjecanje kvalificiranog udjela.

Odlučivanje o suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela

Članak 34.

Pri odlučivanju o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela, Agencija procjenjuje primjerenost i financijsko stanje namjeravanog stjecatelja kvalificiranog udjela prema sljedećim kriterijima:

1. ugledu namjeravanog stjecatelja

2. ugledu, iskustvu i odgovarajućim sposobnostima osoba koje će nakon stjecanja voditi poslovanje faktoring-društva

3. financijskom stanju namjeravanog stjecatelja

4. mogućnostima faktoring-društva da se pridržava, odnosno nastavi pridržavati odredbi ovoga Zakona i drugih zakona i propisa primjenjivih na poslovanje faktoring-društva

5. postoje li opravdani razlozi za sumnju u skladu s propisima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, da se predmetnim stjecanjem kvalificiranog udjela provodi ili pokušava provesti pranje novca ili financiranje terorizma, ili da predmetno stjecanje kvalificiranog udjela može povećati rizik od pranja novca ili financiranja terorizma.

Odbijanje zahtjeva za stjecanje kvalificiranog udjela

Članak 35.

Agencija će odbiti zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela ako:

1. ocijeni da primjerenost ili financijsko stanje stjecatelja kvalificiranog udjela ne zadovoljava kriterije iz članka 34. ovoga Zakona

2. iz pravnog, odnosno financijskog položaja namjeravanog stjecatelja kvalificiranog udjela ili zbog djelatnosti, odnosno poslova koje obavlja namjeravani stjecatelj kvalificiranog udjela ili s njime povezane osobe ili zbog postupaka koje su namjeravani stjecatelji kvalificiranog udjela činili, proizlazi da bi moglo biti ugroženo poslovanje faktoring-društva

3. bi zbog djelatnosti ili poslova koje obavlja budući stjecatelj kvalificiranog udjela moglo biti onemogućeno ili znatno otežano obavljanje nadzora nad poslovanjem faktoring-društva

4. je stjecatelj kvalificiranog udjela dostavio netočne ili nepotpune podatke ili podatke koji dovode u zabludu, a ti su podaci bili značajni za donošenje odluke o izdavanju suglasnosti.

Članak 36.

(1) Osim dokumentacije iz članaka 31. i 32. ovoga Zakona, Agencija može, tijekom postupka obrade zahtjeva, zatražiti i druge podatke, odnosno dokumentaciju koju ocijeni potrebnom za odlučivanje o izdavanju suglasnosti, uključujući informacije koje su propisane zakonom kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, a koju prikupljaju obveznici toga zakona.

(2) Agencija će, pri odlučivanju o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela, ispitati primjerenost izvora sredstava kojima stjecatelj namjerava steći kvalificirani udjel u faktoring-društvu.

(3) Agencija može, radi pribavljanja informacija potrebnih za odlučivanje o davanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela, obaviti provjeru podataka koje je dostavio namjeravani stjecatelj kvalificiranog udjela.

Pravne posljedice stjecanja bez suglasnosti i ukidanje rješenja o suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela

Članak 37.

(1) Osoba koja stekne ili posjeduje poslovni udjel ili dionice protivno odredbama ovoga Zakona nema pravo glasa, odnosno sudjelovanja u upravljanju faktoring-društvom na temelju poslovnog udjela ili dionica stečenih bez suglasnosti Agencije.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Agencija će naložiti prodaju tako stečenih dionica ili poslovnih udjela.

(3) Agencija će donijeti rješenje kojim će ukinuti ili poništiti rješenje o suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela:

1. ako je imatelj kvalificiranog udjela dobio suglasnost davanjem neistinitih, netočnih podataka, podataka koji dovode u zabludu ili na drugi nepropisan način

2. ako prestanu uvjeti propisani odredbama ovoga Zakona na temelju kojih je suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela izdana.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, osoba kojoj je ukinuto rješenje o suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela nema pravo glasa iz dionica ili poslovnih udjela za koje joj je ukinuto rješenje o suglasnosti. U tom slučaju, Agencija će naložiti prodaju stečenih dionica ili poslovnih udjela za koje je imatelju kvalificiranog udjela ukinuto rješenje o suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela.

(5) Troškove prodaje dionica ili poslovnih udjela iz stavka 4. ovoga članka podmiruje imatelj kvalificiranog udjela.

Suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela u drugoj pravnoj osobi

Članak 38.

(1) Faktoring-društvo je, prije stjecanja udjela u drugoj pravnoj osobi na temelju kojeg izravno stječe ili povećava udjel u drugoj pravnoj osobi, što bi rezultiralo time da visina udjela u kapitalu ili u glasačkim pravima dosegne ili premaši 10 %, 20 %, 30 % ili 50 % ili da ta pravna osoba postane društvo kći faktoring-društva, dužno podnijeti Agenciji zahtjev za izdavanje suglasnosti u pisanom obliku i dobiti suglasnost Agencije za to stjecanje.

(2) Dokumentacija potrebna za procjenu pravne osobe u kojoj faktoring-društvo stječe ili povećava kvalificirani udjel i učinaka namjeravanog stjecanja na poslovanje faktoring-društva koja se mora dostaviti Agenciji uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela mora biti prilagođena i primjerena pravnoj osobi u kojoj faktoring-društvo stječe ili povećava kvalificirani udjel i namjeravanom stjecanju.

(3) Agencija će pravilnikom propisati listu dokumentacije iz stavka 2. ovoga članka i kriterije na temelju kojih procjenjuje primjerenost i financijsko stanje pravne osobe u kojoj faktoring-društvo stječe ili povećava kvalificirani udjel.

(4) Ako faktoring-društvo namjerava prodati ili na drugi način otuđiti udjel u drugoj pravnoj osobi tako da bi se na taj način smanjio njegov udjel ispod granice navedene u stavku 1. ovoga članka, o svojoj namjeri dužno je, pisanim putem, obavijestiti Agenciju.

(5) Na suglasnost faktoring-društvu za stjecanje kvalificiranog udjela u drugoj pravnoj osobi na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 34., 35., 36. i 37. ovoga Zakona.

Odobrenje za obavljanje poslova faktoringa

Članak 39.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova faktoringa podnose osnivači faktoring-društva, a odobrenje izdaje Agencija.

(2) Zahtjevu za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka potrebno je priložiti:

1. osnivački akt

2. poslovni plan za prve tri poslovne godine koji sadrži predviđenu bilancu i račun dobiti i gubitka te opis informacijskog sustava

3. popis osnivača faktoring-društva u kojem su navedeni svi identifikacijski podaci osnivača

4. ukupni nominalni iznos dionica, odnosno poslovnih udjela svakoga od osnivača i njihov postotni udjel u temeljnom kapitalu faktoring-društva

5. dokaz o osiguranim sredstvima za osnivanje društva i uplati temeljnog kapitala

6. za osnivače – pravne osobe koji su imatelji kvalificiranih udjela izvod iz sudskog registra, odnosno drugog odgovarajućeg javnog registra i revidirane financijske izvještaje za posljednje dvije poslovne godine, a ako osnivač kao poduzetnik u smislu propisa kojima se uređuje računovodstvo posluje kraće od dvije poslovne godine, tada je potrebno priložiti revidirane financijske izvještaje većinskog člana društva ili većinskog dioničara osnivača

7. ako je osnivač dioničko društvo, ispis iz registra dioničara, ako je osnivač društvo s ograničenom odgovornošću, popis članova društva

8. prijedlog članova uprave i sastav nadzornog odbora.

(3) Osnivačkim aktom iz stavka 2. točke 1. ovoga članka smatra se statut, društveni ugovor, odnosno izjava o osnivanju sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.

(4) Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova faktoringa može podnijeti i osnovano društvo s ograničenom odgovornošću ili dioničko društvo, pod uvjetom da u portfelju nema bilo kojih sklopljenih poslova koji se u trenutku podnošenja zahtjeva izvršavaju, pri čemu zahtjev za izdavanje odobrenja podnosi uprava društva. Takav zahtjev treba sadržavati odgovarajuću dokumentaciju propisanu odredbama stavka 2. ovoga članka, kao i izjavu uprave društva da društvo u portfelju nema bilo kojih sklopljenih poslova koji se u trenutku podnošenja zahtjeva izvršavaju.

(5) Društvo iz stavka 4. ovoga članka mora dobiti odobrenje za obavljanje poslova faktoringa prije upisa promjene djelatnosti društva u sudski registar.

(6) Odobrenje se izdaje na neodređeno vrijeme, ne može se prenijeti na drugu osobu i ne vrijedi za pravnog sljednika.

(7) Faktoring-društvo dužno je trajno udovoljavati uvjetima pod kojima mu je Agencija izdala odobrenje za obavljanje poslova faktoringa.

Spajanje postupaka pri odlučivanju o zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova faktoringa

Članak 40.

Agencija će istodobno i objedinjeno odlučivati o sljedećim zahtjevima pri izdavanju odobrenja za obavljanje poslova faktoringa:

1. o zahtjevu osnivača ili uprave društva za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova faktoringa

2. o zahtjevu za stjecanje kvalificiranog udjela

3. o zahtjevu za izdavanje suglasnosti za članove uprave.

Izdavanje odobrenja za obavljanje poslova faktoringa

Članak 41.

Agencija je dužna u roku od 60 dana od dana primitka urednog zahtjeva iz članka 39. ovoga Zakona izdati odobrenje za obavljanje poslova faktoringa ili odbiti zahtjev.

Odbijanje zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova faktoringa

Članak 42.

Agencija će odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova faktoringa:

1. ako iz osnivačkog akta i druge dokumentacije društva, odnosno društva u osnivanju, koja se u skladu s odredbom članka 39. ovoga Zakona prilaže uz zahtjev, proizlazi da društvo, odnosno društvo u osnivanju ne ispunjava sve pretpostavke u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona za poslovanje kao faktoring-društvo te nisu osigurani svi kadrovski, tehnički i organizacijski uvjeti za poslovanje faktoring-društva određeni ovim Zakonom

2. ako su odredbe osnivačkog akta društva, odnosno društva u osnivanju u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona i drugih propisa koji se primjenjuju na faktoring-društva

3. ako postoji neki od razloga iz članka 35. ovoga Zakona za odbijanje zahtjeva za stjecanje kvalificiranog udjela

4. ako osobe predložene za članove uprave ne ispunjavaju uvjete za izdavanje suglasnosti za člana uprave, odnosno ako Agencija odbije izdati suglasnosti za članove uprave

5. ako bi obavljanje nadzora nad faktoring-društvom prema odredbama ovoga Zakona bilo otežano ili onemogućeno zbog uske povezanosti faktoring-društva s drugim pravnim ili fizičkim osobama ili ako postoje drugi razlozi zbog kojih nije moguće provesti nadzor.

Ukidanje i prestanak važenja odobrenja za obavljanje poslova faktoringa

Članak 43.

(1) Odobrenje za obavljanje poslova faktoringa ukida se:

1. danom otvaranja stečajnog postupka nad faktoring-društvom

2. kada faktoring-društvo donese odluku o prestanku poslovanja kao faktoring-društvo

3. nastupanjem pravnih posljedica prijenosa faktoring-poslovanja na drugo faktoring-društvo.

(2) Odobrenje za obavljanje poslova faktoringa prestaje važiti:

1. zaključenjem postupka likvidacije faktoring-društva

2. ako dođe do prestanka faktoring-društva.

(3) Faktoring-društvo može donijeti odluku o prestanku poslovanja kao faktoring-društvo i nastaviti poslovati kao drugo trgovačko društvo pod uvjetom da u portfelju nema važećih ugovora o faktoringu ili pod uvjetom da na drugo faktoring-društvo prenese svoje faktoring-poslovanje.

(4) Faktoring-društvo iz stavka 3. ovoga članka dužno je, prije upisa odluke o promjeni predmeta poslovanja u sudski registar, dobiti rješenje Agencije o ukidanju odobrenja za obavljanje poslova faktoringa.

(5) Agencija će donijeti rješenje o ukidanju odobrenja kada, uz druge uvjete potrebne za prestanak poslovanja kao faktoring-društva, utvrdi i da faktoring-društvo u portfelju nema važećih faktoring-ugovora ili da je prenijelo svoje faktoring-poslovanje na drugo faktoring-društvo.

(6) Ako faktoring-društvo iz stavka 3. ovoga članka donese odluku o prestanku poslovanja kao faktoring-društvo, a u portfelju ima važećih ugovora o faktoringu, a nije pronašlo faktoring-društvo i na njega nije prenijelo svoje faktoring-poslovanje, dužno je pokrenuti postupak likvidacije u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(7) U slučaju prijenosa faktoring-poslovanja iz stavka 3. ovoga članka faktoring-društva koja sudjeluju u tom postupku dužna su o toj namjeri u pisanom obliku obavijestiti Agenciju, obaviti prethodne konzultacije s Agencijom te dobiti suglasnost Agencije za taj prijenos.

(8) U slučaju prestanka važenja odobrenja za obavljanje poslova faktoringa iz razloga navedenog u stavku 2. točki 2. ovoga članka Agencija će donijeti rješenje o ukidanju odobrenja za obavljanje poslova faktoringa i o tome obavijestiti i nadležni trgovački sud.

Statusne promjene faktoring-društva

Članak 44.

(1) Ako je faktoring-društvo uključeno u pripajanje, spajanje ili podjelu društva, mora za to pripajanje, spajanje ili podjelu dobiti suglasnost Agencije.

(2) Za odlučivanje o izdavanju suglasnosti za statusne promjene iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga Zakona za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova faktoringa.

(3) Ako zbog statusne promjene faktoring-društva nastane novo faktoring-društvo, to društvo mora prije upisa statusne promjene u sudski registar od Agencije dobiti odobrenje za obavljanje poslova faktoringa.

(4) Faktoring-društvo može biti uključeno i u druge statusne promjene na koje se, na odgovarajući način, primjenjuju stavci 1. do 3. ovoga članka.

Organi faktoring-društva

Članak 45.

Organi faktoring-društva su:

1. kod dioničkog društva – glavna skupština, uprava i nadzorni odbor, odnosno upravni odbor

2. kod društva s ograničenom odgovornošću – skupština, uprava i nadzorni odbor.

Uprava faktoring-društva

Članak 46.

(1) Uprava faktoring-društva mora imati najmanje dva člana koji vode poslove i zastupaju faktoring-društvo.

(2) Ako osnivačkim aktom faktoring-društva nije drukčije određeno, članovi uprave vode poslove i zajedno zastupaju faktoring-društvo.

(3) Najmanje jedan član uprave faktoring-društva mora poznavati hrvatski jezik dovoljno dobro da bi mogao obavljati tu funkciju.

(4) Članovi uprave faktoring-društva moraju biti u radnom odnosu u faktoring-društvu u punom radnom vremenu.

(5) Uprava mora voditi poslove faktoring-društva s područja Republike Hrvatske.

(6) Uprava faktoring-društva može ovlastiti prokurista (jednog ili više njih) za zastupanje faktoring-društva, odnosno sklapanje ugovora i poduzimanje pravnih radnji u ime i za račun faktoring-društva koje proizlaze iz djelatnosti faktoring-društva, samo zajedno s najmanje jednim članom uprave faktoring-društva.

(7) Uvjeti koje treba ispunjavati osoba kojoj se daje prokura, ovlašteno tijelo za dodjelu prokure, vrsta i način davanja prokure, opseg ovlasti iz prokure, uključujući i ograničenja u poduzimanju radnji od strane prokuriste, utvrđuju se osnivačkim aktom faktoring-društva.

(8) Sve odredbe ovoga Zakona koje se odnose na upravu faktoring-društva primjenjuju se, na odgovarajući način, i na upravni odbor faktoring-društva.

Uvjeti za člana uprave faktoring-društva

Članak 47.

(1) Član uprave faktoring-društva može biti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. ima odgovarajuće stručne kvalifikacije, sposobnost i iskustvo potrebno za vođenje poslova faktoring-društva

2. nije bila član nadzornog odbora, član uprave ili osoba na drugom rukovodećem položaju u faktoring-društvu, odnosno drugom trgovačkom društvu kada je nad njim otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili kojem je ukinuto odobrenje za rad, osim ako nadležno tijelo ocijeni da ta osoba nije svojim nesavjesnim ili nestručnim radom i postupanjem utjecala na prouzročenje stečaja, prisilne likvidacije ili ukidanje odobrenja za rad

3. nad čijom imovinom (dužnik pojedinac) nije otvoren ili zaključen stečajni postupak

4. ima dobar ugled

5. nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom te ni za jedno od sljedećih kaznenih djela:

− prijevare

− protiv imovine, kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti

− protiv gospodarstva

− pravosuđa

− krivotvorenja

− protiv službene dužnosti

− za odavanje tajnih podataka

− za pranje novca

− za financiranje terorizma te

− protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva

6. nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo koje predstavlja grubo i trajno kršenje propisa iz djelatnosti Agencije, Hrvatske narodne banke ili drugog nadležnog tijela, a to su osobito prekršaji ili kaznena djela iz:

− zakona kojim se regulira osnivanje i poslovanje trgovačkih društava

− zakona kojim se regulira tržište kapitala

− zakona kojim se regulira tržište vrijednosnih papira

− zakona kojim se regulira poslovanje kreditnih institucija

− zakona kojim se regulira područje osiguranja

− zakona kojim se regulira područje leasinga

− zakona kojima se regulira osnivanje i rad investicijskih fondova i društava za upravljanje istima

− zakona kojima se regulira osnivanje i rad obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova te društava za upravljanje istima

− zakona kojim se reguliraju mirovinska osiguravajuća društva

− zakona kojim se regulira preuzimanje dioničkih društava

− zakona kojima se regulira područje računovodstva

− zakona kojima se reguliraju porezi

7. ispunjava uvjete za člana uprave propisane zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava

8. nije član uprave, odnosno prokurist drugoga trgovačkog društva

9. član uprave faktoring-društva ne može biti osoba kojoj je Agencija odbila izdati odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave i to najmanje godinu dana od dana donošenja rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave

10. nije bila razriješena dužnosti člana uprave faktoring-društva po nalogu Agencije iz članka 95. ovoga Zakona.

(2) Član uprave ili prokurist faktoring-društva ne može biti članom uprave, nadzornog odbora ili prokuristom:

1. bilo kojeg drugog faktoring-društva

2. društva za upravljanje investicijskim fondovima

3. depozitara

4. kreditne institucije

5. investicijskog društva

6. obveznog mirovinskog društva

7. dobrovoljnog mirovinskog društva

8. društva za osiguranje

9. društva za reosiguranje

10. mirovinskog osiguravajućeg društva

11. bilo koje povezane osobe u odnosu na subjekte iz točke 1. ovoga stavka

12. drugih pravnih osoba koje posluju na temelju odobrenja ili dozvole Agencije.

(3) Pod stručnim kvalifikacijama i iskustvom iz stavka 1. točke 1. ovoga članka podrazumijeva se najmanje trogodišnje iskustvo na rukovodećim položajima u faktoring-društvu ili na rukovodećim položajima u kreditnoj instituciji na poslovima faktoringa, odnosno pet godina iskustva u vođenju poslova koji se mogu usporediti s poslovima iz djelatnosti faktoring-društva ili iskustva stečenog na drugim rukovodećim položajima u društvima koja obavljaju poslove koji se mogu usporediti s poslovima iz djelatnosti faktoring-društva.

(4) Smatra se da fizička osoba koja nije državljanin Republike Hrvatske ispunjava uvjete o nekažnjavanju iz stavka 1. točke 5. ovoga članka ako nije pravomoćno osuđena za djela koja po svom opisu odgovaraju tim djelima.

Suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave

faktoring-društva

Članak 48.

(1) Članom uprave faktoring-društva može biti imenovana samo osoba koja od Agencije dobije suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave faktoring-društva.

(2) Zahtjev za izdavanje suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka podnosi kandidat za člana uprave faktoring-društva uz obvezno priloženu pisanu odluku ili suglasnost organa u faktoring-društvu nadležnog za imenovanje članova uprave za mandat koji ne može biti duži od pet godina.

(3) Iznimno, ako člana uprave faktoring-društva imenuje nadležni sud u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, njegov mandat ne može trajati duže od šest mjeseci, ali i u tom slučaju osoba koja se imenuje mora ispunjavati uvjete iz članka 47. ovoga Zakona.

(4) U postupku odlučivanja o suglasnosti, Agencija izdaje suglasnost iz stavka 1. ovoga članka na rok predloženog trajanja mandata.

(5) Zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka moraju se priložiti dokazi o ispunjavanju uvjeta iz članka 47. ovoga Zakona i pravilnika iz stavka 6. ovoga članka.

(6) Agencija će pravilnikom pobliže propisati uvjete iz članka 47. ovoga Zakona za članstvo u upravi faktoring-društva, izdavanje suglasnosti te dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave faktoring-društva.

(7) U postupku odlučivanja o suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka, Agencija može zatražiti da kandidat za člana uprave faktoring-društva predstavi program vođenja poslova faktoring-društva za razdoblje mandata na koje se imenuje član uprave.

(8) Agencija će pravilnikom pobliže propisati sadržaj programa vođenja poslova faktoring-društva iz stavka 7. ovoga članka, kao i postupak i kriterije za ocjenjivanje programa i kandidata koji predstavljaju program.

(9) Osoba koja je dobila suglasnost Agencije za obavljanje funkcije člana uprave faktoring-društva, prije imenovanja na funkciju člana uprave drugog faktoring-društva mora ponovno dobiti suglasnost Agencije. Na izdavanje ove suglasnosti na odgovarajući se način primjenjuju odredbe stavaka 5., 6., 7. i 8. ovoga članka.

(10) U slučaju kada nadležni organ faktoring-društva želi ponovno imenovati osobu koja je već dobila suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave faktoring-društva, kandidat za člana uprave faktoring-društva uz priloženu pisanu odluku ili suglasnost organa u faktoring-društvu nadležnog za imenovanje članova uprave dužan je Agenciji podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti iz stavka 2. ovoga članka za novi mandat najmanje tri mjeseca prije isteka mandata člana uprave.

(11) Osoba koja je već dobila suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave faktoring-društva i koju nadležni organ faktoring-društva želi ponovno imenovati dužna je ponovno proći postupak propisan ovim Zakonom i pravilnicima iz stavaka 6. i 8. ovoga članka.

Članak 49.

Agencija će odbiti izdati rješenje o suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave faktoring-društva ako:

1. predložena osoba ne ispunjava uvjete propisane odredbama članka 47. ovoga Zakona i odredbama pravilnika iz članka 48. stavka 6. ovoga Zakona

2. Agencija raspolaže objektivnim i dokazivim razlozima zbog kojih se može pretpostaviti da bi djelatnosti i poslovi kojima se osoba bavi ili se bavila predstavljali prijetnju upravljanju faktoring-

-društvom

3. su u zahtjevu za izdavanje suglasnosti navedeni podaci netočni, neistiniti ili podaci koji dovode u zabludu.

Ukidanje rješenja o suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave faktoring-društva

Članak 50.

(1) Agencija će donijeti rješenje kojim će ukinuti ili poništiti rješenje o suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave faktoring-

-društva ako:

1. osoba u roku od šest mjeseci od izvršnosti rješenja o izdavanju suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave ne bude imenovana i ne stupi na dužnost člana uprave faktoring-društva na koje se suglasnost odnosi, a postupak izdavanja suglasnosti bio je spojen s postupkom izdavanja odobrenja za obavljanje poslova faktoringa

2. osoba u roku od tri mjeseca od izvršnosti suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave ne bude imenovana i ne stupi na dužnost člana uprave faktoring-društva na koje se suglasnost odnosi

3. osobi prestaje funkcija člana uprave faktoring-društva na koju se suglasnost odnosi s danom prestanka funkcije

4. osobi prestane radni odnos s faktoring-društvom na koje se suglasnost odnosi s danom prestanka radnog odnosa, odnosno istekom mandata člana uprave na koji se suglasnost odnosi

5. član uprave ne ispunjava uvjete pod kojima mu je suglasnost izdana

6. je suglasnost izdana zbog prešućivanja bitnih činjenica ili na temelju neistinitih, netočnih podataka i podataka koji dovode u zabludu, odnosno na koji drugi nepropisan način

7. je član uprave faktoring-društva ozbiljno i sustavno kršio ovaj Zakon, propise donesene na temelju ovoga Zakona i druge zakonske propise, a osobito ako je zbog toga ugrožena likvidnost ili održavanje kapitala faktoring-društva

8. član uprave nije osigurao provođenje ili nije proveo nadzorne mjere koje je naložila Agencija

9. član uprave nije osigurao adekvatnu organizacijsku strukturu ili sustav upravljanja rizicima faktoring-društva

10. su prestali postojati uvjeti iz Zakona o trgovačkim društvima za člana uprave

11. utvrdi da je član uprave u sukobu interesa zbog kojeg ne može ispunjavati obveze i dužnosti s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika

12. član uprave redovito ne ispunjava obvezu utvrđivanja i ocjenjivanja učinkovitosti politika, mjera i internih procedura vezanih za usklađenost faktoring-društva s ovim Zakonom ili obvezu poduzimanja odgovarajućih mjera radi ispravljanja nedostataka, odnosno nepravilnosti u poslovanju faktoring-društva.

(2) Iznimno, u slučajevima iz stavka 1. točaka 8., 9., 11. i 12. ovoga članka Agencija može umjesto ukidanja rješenja donijeti rješenje kojim će privremeno zabraniti obavljanje funkcije člana uprave faktoring-društva.

(3) O tužbama protiv rješenja Agencije iz stavka 1. ovoga članka nadležni upravni sud odlučit će u hitnom postupku.

Pravne posljedice ukidanja rješenja o suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave faktoring-društva

Članak 51.

(1) Ako Agencija ukine suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave, faktoring-društvo obvezno je bez odgode donijeti odluku o opozivu imenovanja tog člana uprave.

(2) Ako je članu uprave ukinuto rješenje o suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave ili u drugim slučajevima prijevremenog prestanka mandata člana uprave, nadležni organ prema osnivačkom aktu faktoring-društva, dužan je u roku od 90 dana od dana prestanka funkcije člana, odnosno članova uprave pribaviti suglasnost Agencije i imenovati novoga člana, odnosno nove članove uprave, ako faktoring-društvo ne bi imalo minimalan broj članova uprave u skladu s osnivačkim aktom i/ili ovim Zakonom.

(3) Agencija objedinjuje oba postupka ako je protiv člana uprave započet postupak za ukidanje rješenja o suglasnosti za člana uprave u slučaju iz članka 50. stavka 1. točke 7. ovoga Zakona, a zbog kojeg je protiv faktoring-društva započet postupak za ukidanje rješenja o odobrenju za obavljanje poslova faktoringa.

(4) U slučaju kada uprava faktoring-društva nije u punom sastavu ili kad članovi uprave faktoring-društva ne mogu obavljati svoju funkciju iz nekih drugih razloga koji nisu navedeni u stavku 2. ovoga članka, nadležni organ prema osnivačkom aktu faktoring-društva može, bez prethodne suglasnosti Agencije, jednokratno imenovati članove nadzornog odbora za zamjenike članova uprave, i to najviše na rok od tri mjeseca, ako je to nužno zbog osiguranja poslovanja faktoring-društva i otklanjanja štetnih posljedica za faktoring-društvo, i o tome u roku od tri dana od dana imenovanja pisanim putem obavijestiti Agenciju.

Obveze i odgovornosti članova uprave faktoring-društva

Članak 52.

Faktoring-društvo, odnosno članovi njegove uprave i nadzornog odbora dužni su:

1. u obavljanju djelatnosti, odnosno svojih dužnosti postupati savjesno i pošteno u skladu s pravilima struke i najboljim interesima klijenata, kao i štititi integritet faktoring-tržišta

2. u izvršavanju svojih dužnosti postupati s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika

3. pribaviti i učinkovito koristiti sredstva i procedure potrebne za uredno obavljanje djelatnosti faktoring-društva

4. pridržavati se odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, odnosno u skladu s drugim zakonima kojima se uređuje poslovanje faktoring-društava te propisima donesenim na temelju tih zakona.

Nadzorni odbor faktoring-društva

Članak 53.

(1) Faktoring-društvo mora imati nadzorni odbor.

(2) Nadzorni odbor faktoring-društva sastoji se od najmanje tri člana.

(3) Osnivačkim aktom faktoring-društva može se odrediti da nadzorni odbor ima više članova, ali njihov broj mora biti neparan.

(4) Na nadzorni odbor faktoring-društva na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava i drugih propisa koji se primjenjuju na članove nadzornog odbora trgovačkog društva.

Uvjeti za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora faktoring-društva

Članak 54.

(1) Za člana nadzornog odbora faktoring-društva može biti izabrana ili imenovana osoba koja ima dobar ugled, odgovarajuće stručne kvalifikacije i iskustvo za nadziranje vođenja poslova faktoring-društva.

(2) Smatra se da je uvjet iz stavka 1. ovoga članka osobito ispunjen ako osoba ima relevantno iskustvo stečeno u rukovođenju poslovima ili u poslovima nadzora nad vođenjem poslova faktoring-

-društva ili drugog trgovačkog društva usporedive djelatnosti s poslovima iz djelatnosti faktoring-društva.

(3) Agencija može naložiti faktoring-društvu sazivanje skupštine faktoring-društva i predlaganje opoziva člana nadzornog odbora faktoring-društva ako:

1. član nadzornog odbora krši ili ne obavlja svoje dužnosti određene ovim i drugim zakonima te propisima donesenim na temelju tih zakona

2. postoji ili nastupi zapreka za imenovanje ili izbor člana nadzornog odbora

3. član nadzornog odbora ne ispunjava uvjete iz stavaka 1. i 4. ovoga članka.

(4) Agencija će pravilnikom detaljnije propisati uvjete kojima moraju udovoljavati članovi nadzornog odbora faktoring-društva.

Nadležnosti i ovlasti nadzornog odbora faktoring-društva

Članak 55.

Osim nadležnosti i ovlasti koje nadzorni odbor ima prema odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, nadzorni odbor faktoring-društva nadležan je i za davanje suglasnosti upravi faktoring-društva:

1. za određivanje poslovne politike faktoring-društva

2. na financijski plan faktoring-društva

3. na organizaciju sustava unutarnjih kontrola i sustava upravljanja rizicima

4. na godišnji plan faktoring-društva

te za odlučivanje o drugim pitanjima određenim ovim Zakonom.

Dužnosti i odgovornosti nadzornog odbora

faktoring-društva

Članak 56.

Nadzorni odbor faktoring-društva, osim nadležnosti i ovlasti iz članka 55. ovoga Zakona, dužan je:

1. nadzirati primjerenost postupanja i učinkovitost rada interne revizije

2. dati svoje mišljenje Agenciji o nalozima Agencije u postupcima nadzora faktoring-društva, i to u roku od 30 dana od dana primitka zapisnika Agencije o obavljenom nadzoru te nadzirati postupanje faktoring-društva u skladu s nalozima i rješenjima Agencije

3. podnijeti izvješće skupštini faktoring-društva o nalozima Agencije te postupcima iz točke 2. ovoga članka

4. odlučiti o davanju suglasnosti na financijske izvještaje te o njima pisanim putem izvijestiti skupštinu faktoring-društva

5. obrazložiti skupštini faktoring-društva svoje mišljenje o godišnjem izvješću interne revizije i o godišnjem izvješću uprave.

GLAVA IV.

OBAVLJANJE POSLOVA FAKTORINGA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Obavljanje poslova faktoringa u drugoj državi članici

Članak 57.

(1) Faktoring-društvo koje ispunjava uvjete za obavljanje poslova faktoringa kao uzajamno priznatih usluga izvan područja Republike Hrvatske prema zakonu kojim se uređuju uvjeti za osnivanje, poslovanje i prestanak rada kreditnih institucija te pružanje bankovnih i/ili financijskih usluga obavlja poslove faktoringa u državi članici sukladno zakonu kojim se uređuju uvjeti za osnivanje, poslovanje i prestanak rada kreditnih institucija te pružanje bankovnih i/ili financijskih usluga.

(2) Faktoring-društvo koje ne ispunjava uvjete za obavljanje poslova faktoringa kao uzajamno priznatih usluga izvan područja Republike Hrvatske prema zakonu kojim se uređuju uvjeti za osnivanje, poslovanje i prestanak rada kreditnih institucija te pružanje bankovnih i/ili financijskih usluga, može obavljati te poslove putem podružnice.

(3) Faktoring-društvo iz stavka 2. ovoga članka dužno je za osnivanje podružnice u državi članici podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja Agenciji te priložiti:

1. poslovni plan podružnice za iduće tri godine koji mora sadržavati vrstu, opseg i način obavljanja poslova faktoringa koje namjerava obavljati putem podružnice, organizacijski ustroj podružnice te opis mjera, strategija i politika upravljanja rizicima uspostavljenih u faktoring-društvu

2. popis imena i prezimena i adresa fizičkih osoba koje su ovlaštene i odgovorne za vođenje poslova podružnice

3. tvrtku i sjedište podružnice u državi članici

4. adresu u državi članici na kojoj će Agencija moći dobiti dokumentaciju o podružnici i način dobivanja dokumentacije o poslovanju podružnice.

(4) Agencija može u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva iz stavka 3. ovoga članka zatražiti i drugu dokumentaciju. Ako je Agencija zatražila dodatnu dokumentaciju, dan njezine dostave smatra se danom zaprimanja urednog zahtjeva.

(5) Agencija će najkasnije u roku od 60 dana od dana dostave urednog zahtjeva odlučiti o zahtjevu faktoring-društva za osnivanje podružnice.

(6) Agencija će bez odgađanja dostaviti nadležnom tijelu države članice domaćina obavijest o izdavanju odobrenja zajedno s prilozima iz stavka 3. ovoga članka.

(7) Agencija može odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice u državi članici ako je, uzimajući u obzir propise države članice u kojoj faktoring-društvo namjerava osnovati podružnicu ili praksu vezanu uz provođenje tih propisa, vjerojatno da će obavljanje nadzora nad podružnicom prema odredbama ovoga Zakona biti otežano ili onemogućeno.

(8) Faktoring-društvo iz stavka 2. ovoga članka ne smije započeti obavljati poslove faktoringa u drugoj državi članici bez pribavljanja svih potrebnih odobrenja i suglasnosti sukladno propisima države članice.

(9) Međusobna suradnja i razmjena podataka između Agencije i nadzornog tijela države članice može biti uređena posebnim propisima, odnosno sporazumima.

Obavljanje poslova faktoringa u trećoj državi

Članak 58.

(1) Faktoring-društvo može obavljati poslove faktoringa u trećoj državi samo putem podružnice.

(2) Za osnivanje podružnice u trećoj državi faktoring-društvo mora prethodno dobiti odobrenje Agencije.

(3) Uz zahtjev za dobivanje odobrenja iz stavka 2. ovoga članka, faktoring-društvo mora priložiti:

1. poslovni plan podružnice za sljedeće tri godine koji mora sadržavati vrstu i opseg faktoring-poslova koje namjerava obavljati putem podružnice, organizacijski ustroj podružnice te opis mjera, strategija i politika upravljanja rizicima uspostavljenih u faktoring-

-društvu

2. popis imena i prezimena i adresa fizičkih osoba koje su ovlaštene i odgovorne za vođenje poslova podružnice

3. tvrtku i sjedište podružnice

4. adresu u trećoj državi na kojoj će Agencija moći dobiti dokumentaciju o podružnici i način dobivanja dokumentacije o poslovanju podružnice.

(4) Agencija može odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice u trećoj državi ako je, uzimajući u obzir propise treće države u kojoj faktoring-društvo namjerava osnovati podružnicu ili praksu vezanu uz provođenje tih propisa, vjerojatno da će obavljanje nadzora nad podružnicom prema odredbama ovoga Zakona biti otežano ili onemogućeno.

(5) Međusobna suradnja i razmjena podataka između Agencije i nadzornog tijela treće države može biti uređena posebnim propisima, odnosno sporazumima.

GLAVA V.

OBAVLJANJE POSLOVA FAKTORINGA FAKTORING-

-DRUŠTAVA IZ DRUGIH DRŽAVA ČLANICA I TREĆIH DRŽAVA

Obavljanje poslova faktoringa faktoring-društva iz druge države članice

Članak 59.

(1) Faktoring-društvo koje ispunjava uvjete za obavljanje poslova faktoringa kao uzajamno priznatih usluga prema zakonu kojim se uređuju uvjeti za osnivanje, poslovanje i prestanak rada kreditnih institucija te pružanje bankovnih i/ili financijskih usluga iz druge države članice može obavljati poslove faktoringa na području Republike Hrvatske sukladno zakonu kojim se uređuju uvjeti za osnivanje, poslovanje i prestanak rada kreditnih institucija te pružanje bankovnih i/ili financijskih usluga.

(2) Faktoring-društvo koje je u skladu s propisima države članice ovlašteno obavljati poslove faktoringa u toj državi članici, a koje ne ispunjava uvjete za poslovanje kao financijska institucija koja obavlja te poslove kao uzajamno priznatu uslugu te druge propisane uvjete u skladu sa zakonom kojim se uređuju uvjeti za osnivanje, poslovanje i prestanak rada kreditnih institucija te pružanje bankovnih i/ili financijskih usluga, može obavljati te poslove na području Republike Hrvatske samo putem podružnice prema odredbama članaka 61., 62. i 63. ovoga Zakona.

Članak 60.

(1) Na neposredno obavljanje poslova faktoringa, faktoring-

-društva iz druge države članice iz članka 59. stavka 1. ovoga Zakona na području Republike Hrvatske, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga Zakona koje se odnose na: članke 13. i 14., članke 15. do 17., članke 101. do 103., članke 110. do 113. ovoga Zakona te odredbe propisa Republike Hrvatske kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

(2) Na obavljanje poslova faktoringa, faktoring-društva iz druge države članice iz članka 59. stavka 1. ovoga Zakona na području Republike Hrvatske putem podružnice, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga Zakona koje se odnose na: članke 13. i 14., članke 15. do 17., članke 66. do 70., članke 71. do 99., članke 101. do 103., članke 106. i 107., članke 110. do 113. ovoga Zakona te odredbe propisa Republike Hrvatske kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

(3) Agencija može pravilnikom pobliže propisati način primjene odredbi stavaka 1. i 2. ovoga članka Zakona.

Osnivanje podružnice faktoring-društva iz treće države i faktoring-društva iz druge države članice

Članak 61.

(1) Faktoring-društvo iz treće države i faktoring-društva iz druge države članice iz članka 59. stavka 2. ovoga Zakona može obavljati poslove faktoringa na području Republike Hrvatske samo putem podružnice, i to pod uvjetom da je te poslove ovlašteno pružati u toj državi te da posluje najmanje dvije godine.

(2) Faktoring-društvo iz treće države i društvo druge države članice iz članka 59. stavka 2. ovoga Zakona koje namjerava osnovati podružnicu na području Republike Hrvatske dužno je za to dobiti odobrenje za obavljanje poslova faktoringa od Agencije.

(3) Podružnica faktoring-društva iz treće države i faktoring-društva druge države članice iz članka 59. stavka 2. ovoga Zakona može se upisati u sudski registar nakon dobivanja odobrenja od Agencije.

(4) Faktoring-društvo iz treće države i faktoring-društvo druge države članice iz članka 59. stavka 2. ovoga Zakona (osnivač) može na području Republike Hrvatske osnovati samo jednu podružnicu. Faktoring-društvo iz treće države i faktoring-društvo druge države članice iz članka 59. stavka 2. ovoga Zakona (osnivač) koje želi obavljati poslove na više lokacija na području Republike Hrvatske, može otvoriti jednu ili više organizacijskih jedinica podružnice.

(5) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 2. ovoga članka potrebno je priložiti sljedeće:

1. dokaz, ne stariji od tri mjeseca, da je faktoring-društvo iz treće države i faktoring-društvo druge države članice iz članka 59. stavka 2. ovoga Zakona (osnivač) upisano u sudski ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj ima registrirano sjedište, iz kojega se vidi njegov pravni oblik i vrijeme kada je upisan u taj registar te osobe ovlaštene za zastupanje i opseg njihovih ovlasti ili ako je osnovano u državi gdje se ne upisuje u takav registar, valjane isprave o osnivanju javno ovjerene prema propisima države u kojoj osnivač ima registrirano sjedište, iz kojih se vidi njegov pravni oblik i vrijeme osnivanja te osobe ovlaštene za zastupanje i opseg njihovih ovlasti

2. odluku faktoring-društva iz treće države i faktoring-društva druge države članice iz članka 59. stavka 2. ovoga Zakona (osnivača) o osnivanju podružnice

3. prijepis izjave o osnivanju, društvenog ugovora ili statuta društva iz treće države i faktoring-društva druge države članice iz članka 59. stavka 2. ovoga Zakona (osnivača), javno ovjeren prema propisima države u kojoj osnivač ima registrirano sjedište

4. podatke o članovima upravnih i nadzornih tijela osnivača

5. zahtjev za izdavanje suglasnosti za osobe koje će biti odgovorne za vođenje poslova podružnice

6. revizorsko izvješće osnivača za posljednje tri poslovne godine

7. dokument koji vjerodostojno prikazuje imatelje i njihove udjele u upravljanju osnivačem

8. izvadak iz sudskoga ili drugoga odgovarajućeg registra države u kojoj se nalazi sjedište pravnih osoba imatelja kvalificiranih udjela u osnivaču, uključujući popis fizičkih osoba koje su krajnji dioničari u tim pravnim osobama

9. odobrenje za obavljanje poslova faktoringa koje je osnivaču izdalo nadležno tijelo u državi u kojoj osnivač ima registrirano sjedište ili izjavu tijela ovlaštenog za nadzor financijskih i/ili bankovnih usluga u državi u kojoj osnivač ima registrirano sjedište da takvo odobrenje nije potrebno prema propisima države sjedišta osnivača, ne starije od šest mjeseci

10. poslovni plan za prve tri godine poslovanja podružnice

11. popis osoba povezanih s osnivačem

12. odobrenje nadležnog tijela osnivača za osnivanje podružnice ili izjavu tijela ovlaštenog za nadzor financijskih i/ili bankovnih usluga u državi u kojoj osnivač ima registrirano sjedište da takvo odobrenje nije potrebno prema propisima države sjedišta osnivača, ne starije od šest mjeseci

13. izjavu osnivača da će podružnica voditi svu dokumentaciju koja se odnosi na njezino poslovanje na hrvatskom jeziku i pismu i pohraniti je u sjedištu podružnice te da će sastavljati financijska izvješća sukladno ovom Zakonu ili propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

(6) Agencija može u roku od mjesec dana od dana zaprimanja zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka zatražiti dodatne informacije i dokumentaciju. Ako je Agencija zatražila dodatne informacije ili dokumentaciju, danom njihove dostave smatra se dan zaprimanja potpunog zahtjeva.

(7) Na postupak izdavanja i ukidanja rješenja o suglasnosti za osobe koje će biti odgovorne za vođenje poslova podružnice osnivača na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 46., 47., 48. i 51. ovoga Zakona.

(8) Agencija će odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova faktoringa za podružnicu:

1. ako na osnovi podataka kojima raspolaže i dokumentacije priložene uz zahtjev za izdavanje odobrenja utvrdi da osnivač nema odgovarajući financijski položaj ili odgovarajuću organizacijsku, tehničku i kadrovsku strukturu da bi podružnica koju namjerava osnovati mogla poslovati sukladno ovom Zakonu

2. ako osnivač nije najmanje dvije godine upisan u sudski ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj ima sjedište

3. ako je, uzimajući u obzir propise države sjedišta osnivača ili prakse vezane uz provođenje tih propisa, vjerojatno da će obavljanje nadzora sukladno ovom Zakonu biti otežano ili onemogućeno

4. ako ocijeni da osoba odgovorna za vođenje poslova osnivača ne ispunjava uvjete za člana uprave faktoring-društva propisane člankom 47. stavkom 1. i člankom 48. stavkom 6. ovoga Zakona

5. ako u trećoj državi ili državi članici u kojoj je sjedište osnivača ne postoje propisi o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i/ili ako ti propisi ne omogućuju djelotvoran nadzor nad sprječavanjem pranja novca i financiranja terorizma te ako su osnivač ili osobe iz stavka 5. točke 8. ovoga članka na bilo koji način povezani s financiranjem terorizma ili postoje indicije za to

6. ako Agencija nema zaključen sporazum o suradnji na području nadzora s nadležnim tijelom iz treće države u kojoj se nalazi sjedište osnivača ili

7. ako faktoring-društvima sa sjedištem u Republici Hrvatskoj u državi u kojoj je sjedište osnivača nije omogućeno osnivanje podružnice barem pod istim uvjetima pod kojima je to u Republici Hrvatskoj omogućeno osnivaču.

(9) Agencija može, kao uvjet za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova faktoringa za podružnicu, zahtijevati da osnivač položi na račun bilo koje kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj novčani iznos koji ne može biti manji od jedan (1) milijun kuna kao jamstvo za namiru obveza koje proizlaze iz poslova zaključenih na području Republike Hrvatske. Po upisu podružnice osnivača u sudski registar navedena se sredstva mogu prenijeti na račun podružnice koji se vodi u Republici Hrvatskoj.

Prestanak podružnice faktoring-društva iz treće države i faktoring-društva države članice

Članak 62.

(1) Odobrenje za osnivanje podružnice faktoring-društva treće države i faktoring-društva druge države članice iz članka 59. stavka 2. ovoga Zakona se ukida:

1. ako je nadležno tijelo ukinulo osnivaču odobrenje za rad, i to danom ukidanja odobrenja

2. ako osnivač prestane postojati u državi u kojoj ima sjedište ili po propisima te države izgubi poslovnu sposobnost, odnosno ako nadležni registarski sud izbriše osnivača iz sudskoga ili drugog odgovarajućeg registra, ili izgubi pravo raspolaganja imovinom, i to danom nastupanja jednog od navedenih razloga

3. ako osnivač donese odluku o likvidaciji poslovanja podružnice

4. ako je nadležni sud donio odluku o otvaranju stečaja nad podružnicom.

(2) Agencija će osnivaču ukinuti odobrenje za osnivanje podružnice:

1. ako nastupe uvjeti za odbijanje zahtjeva za izdavanje odobrenja iz članka 97. stavka 1. točaka 1., 2., 4. i 8. ovoga Zakona

2. ako podružnica ne počne poslovati unutar šest mjeseci od dana izdavanja odobrenja

3. ako prestanak poslovanja podružnice traje duže od šest mjeseci

4. ako je podružnica dobila odobrenje za osnivanje na osnovi neistinitih ili netočnih podataka, a koji su bili nužni za izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice

5. ako podružnica ne posluje po važećim propisima Republike Hrvatske ili

6. ako podružnica ne ispunjava svoje financijske obveze u Republici Hrvatskoj.

(3) Osnivač može podnijeti zahtjev za brisanje podružnice iz sudskog registra tek po namiri svih obveza nastalih poslovanjem te podružnice.

Članak 63.

(1) Na podružnicu stranog faktoring-društva i faktoring-društva države članice iz članka 59. stavka 2. ovoga Zakona na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 13. i 14., članaka 46. do 52., članaka 66. do 70., članaka 71. do 99., članaka 101. do 103., članaka 106. i 107., članaka 110. do 113. ovoga Zakona te odredbe propisa Republike Hrvatske kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

(2) Agencija može pravilnikom pobliže propisati način primjene odredbi stavka 1. ovoga članka Zakona.

GLAVA VI.

UPRAVLJANJE RIZICIMA

Sustav upravljanja rizicima

Članak 64.

(1) Upravljanje rizicima sveobuhvatan je proces, odnosno skup postupaka, metoda i tehnika za identificiranje, mjerenje i procjenu te upravljanje i ovladavanje rizicima kojima je faktoring-društvo izloženo ili bi moglo biti izloženo u svom poslovanju, uključujući i izvještavanje o istim.

(2) Faktoring-društvo dužno je uspostaviti sveobuhvatan i učinkovit sustav upravljanja rizicima u skladu s vrstom, opsegom i složenosti svoga poslovanja, koji mora uključivati najmanje:

1. strategije, politike, postupke i mjere upravljanja rizicima

2. tehnike mjerenja rizika

3. podjelu odgovornosti u vezi s upravljanjem rizicima.

(3) Agencija može pravilnikom detaljnije propisati kriterije i način upravljanja rizicima.

Interna revizija

Članak 65.

(1) Faktoring-društvo dužno je, organizirati provedbu interne revizije koja neovisno i objektivno procjenjuje sustav unutarnjih kontrola, daje neovisno i objektivno stručno mišljenje i savjete za unapređenje poslovanja radi poboljšanja poslovanja faktoring-društva, uvodeći sustavan, discipliniran pristup procjenjivanju i poboljšanju djelotvornosti upravljanja rizicima, kontrole i korporativnog upravljanja.

(2) Agencija može pravilnikom detaljnije propisati način obavljanja poslova interne revizije.

GLAVA VII.

POSLOVNE KNJIGE I IZVJEŠTAVANJE AGENCIJE

Vođenje poslovnih knjiga, evidencija i dokumentacije

Članak 66.

Faktoring-društvo mora organizirati svoje poslovanje i voditi poslovne knjige, poslovnu dokumentaciju te ostale evidencije na način koji omogućuje provjeru posluje li faktoring-društvo u skladu s važećim propisima i standardima struke.

Financijski izvještaji

Članak 67.

(1) Na financijsko izvještavanje faktoring-društva primjenjuje se Zakon o računovodstvu i Međunarodni standardi financijskog izvještavanja, osim ako Agencija ne propiše drukčije.

(2) Strukturu i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja faktoring-društva te objavljivanje, način i rokove dostave istih Agencija će propisati pravilnikom.

(3) Osim godišnjih financijskih izvještaja iz stavka 2. ovoga članka, Agencija će pravilnikom propisati strukturu, sadržaj, način i rokove dostave drugih izvještaja faktoring-društva koja su faktoring-društva obvezna sastavljati za potrebe Agencije.

(4) Odredbe iz ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na faktoring-društvo druge države članice ili iz treće države koje u Republici Hrvatskoj obavlja svoju djelatnost putem podružnice.

(5) Agencija može pravilnikom propisati kontni plan za faktoring-društva.

Revizija izvještaja faktoring-društva

Članak 68.

(1) Godišnje financijske izvještaje faktoring-društva mora revidirati revizor na način i pod uvjetima određenima propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija te pravilima revizorske struke, ako ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona nije drukčije određeno.

(2) Faktoring-društvo dužno je Agenciji dostaviti revidirane godišnje financijske izvještaje iz članka 67. stavka 2. ovoga Zakona u roku od 15 dana od datuma izdavanja revizorskog izvješća, a najkasnije u roku od četiri mjeseca nakon isteka poslovne godine za koju se izvještaji sastavljaju.

(3) Isto revizorsko društvo može revidirati najviše sedam uzastopnih godišnjih financijskih izvještaja faktoring-društva.

(4) Agencija može detaljnije pravilnikom propisati opseg i sadržaj revizije, odnosno revizijskih postupaka i revizorskog izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja, odnosno drugih izvještaja faktoring-društva.

(5) Agencija od revizora može tražiti dodatna pojašnjenja u vezi s revidiranim godišnjim financijskim izvještajima, odnosno drugim revidiranim izvještajima faktoring-društva.

(6) Ako Agencija utvrdi da revizija izvještaja faktoring-društva nije obavljena ili da revizorsko izvješće nije sastavljeno u skladu s ovim Zakonom, propisima donesenima na temelju ovoga Zakona, propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija te pravilima revizorske struke, ili ako obavljenim nadzorom poslovanja faktoring-društva ili na drugi način utvrdi da revizorsko izvješće o izvještajima faktoring-društva nije zasnovano na istinitim i objektivnim činjenicama, može odbiti revizorska izvješća i zahtijevati od faktoring-društva da reviziju obave ovlašteni revizori drugog revizorskog društva, a na trošak faktoring-društva.

(7) Isto revizorsko društvo ne može obavljati reviziju financijskih izvještaja faktoring-društva ako je u godini za koju su sastavljeni financijski izvještaji istom faktoring-društvu pružalo usluge iz područja financija, računovodstva, unutarnje revizije, procjenjivanja vrijednosti faktoring-društva, njegove imovine i obveza, poreznoga i ostaloga poslovnog savjetovanja te obavljala za njega poslove sudskog vještačenja.

(8) Isto revizorsko društvo ne može preuzeti niti mu faktoring-društvo može povjeriti obavljanje revizije svojih financijskih izvještaja ako je to revizorsko društvo u prethodnoj godini više od polovine svojih ukupnih prihoda ostvarilo obavljanjem revizije financijskih izvještaja faktoring-društva.

(9) Faktoring-društvo dužno je izvijestiti Agenciju o revizorskom društvu koje je izabralo za obavljanje revizije financijskih izvještaja za poslovnu godinu na koju se revizija odnosi najkasnije u roku od osam dana od dana održavanja skupštine faktoring-društva na kojoj je donesena odluka o izboru.

Linearna konsolidacija

Članak 69.

(1) Agencija može za potrebe nadzora naložiti faktoring-društvu sastavljanje konsolidiranih izvještaja ako:

1. se jedno ili više trgovačkih društava smatra pridruženim društvom faktoring-društvu u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja

2. su faktoring-društvo i drugo trgovačko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ovisna društva istog vladajućeg društva koje ima sjedište izvan Republike Hrvatske

3. je faktoring-društvo s drugim trgovačkim društvom sklopilo ugovor na osnovi kojeg se zajednički upravlja tim društvima

4. uprava ili nadzorni odbor faktoring-društva i jednog ili više trgovačkih društava s kojima faktoring-društvo nije kapitalno povezano imaju većinu istih članova u razdoblju za koje sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka Agencija svojim rješenjem određuje opseg konsolidacije, a osobito trgovačka društva koja će biti obuhvaćena konsolidacijom, te način i učestalost sastavljanja konsolidiranih financijskih i nadzornih izvještaja.

Izvješćivanje Agencije

Članak 70.

(1) Faktoring-društvo dužno je izvješćivati Agenciju o sljedećim činjenicama i okolnostima:

1. upisu i promjenama podataka koji se upisuju u sudski registar

2. sazivu skupštine i svim odlukama prihvaćenim na skupštini

3. imateljima poslovnih udjela ili dionica faktoring-društva te stjecanju, odnosno izmjeni kvalificiranih udjela

4. planiranom otvaranju, preseljenju, zatvaranju ili privremenom prestanku podružnice ili predstavništva, odnosno drugim organizacijskim promjenama

5. ulaganjima na temelju kojih je faktoring-društvo neizravno ili izravno steklo kvalificirani udjel u drugoj pravnoj osobi kao i o svakom daljnjem ulaganju u tu pravnu osobu

6. promjenama u strukturi kapitala

7. prestanku obavljanja pojedinih poslova faktoringa.

(2) Faktoring-društvo dužno je na zahtjev Agencije dostaviti izvješća i informacije o svim poslovima, bitnim za obavljanje nadzora, odnosno obavljanje drugih poslova Agencije.

(3) Agencija će pravilnikom detaljnije propisati sadržaj izvješća iz stavaka 1. i 2. ovoga članka kao i način i rokove izvješćivanja.

GLAVA VIII.

NADZOR NAD FAKTORING-DRUŠTVIMA

Nadzor

Članak 71.

(1) U smislu ovoga Zakona, nadzor je provjera posluje li faktoring-društvo u skladu s odredbama ovoga Zakona, propisima donesenima na temelju njega, u skladu s drugim propisima, s propisima o upravljanju rizicima, kao i u skladu s vlastitim pravilima i standardima, pravilima struke te na način koji omogućuje uredno funkcioniranje faktoring-društva te provođenje mjera i aktivnosti radi otklanjanja utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti.

(2) Osnovni ciljevi nadzora su provjera zakonitosti, procjena sigurnosti i stabilnosti poslovanja faktoring-društva, a radi zaštite interesa klijenta i javnog interesa, pridonošenja stabilnosti financijskog sustava te promicanja i očuvanja povjerenja u tržište faktoringa.

Nadležnost Agencije za nadzor

Članak 72.

(1) Agencija provodi nadzor nad faktoring-društvima u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovim Zakonom, propisima donesenima na temelju ovoga Zakona te drugim zakonima i propisima donesenima na temelju istih.

(2) Na postupke koje u okviru svoje nadležnosti provodi Agencija, primjenjuju se odredbe iz ove glave Zakona, ako nije drukčije propisano.

(3) Na postupke iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako nije drukčije propisano. U postupcima koje vodi Agencija u pravilu se odlučuje bez usmene rasprave.

(4) Agencija ima pravo uvida u sve podatke i dokumentaciju koja se vodi u faktoring-društvima.

(5) Agencija je nadležna za nadzor nad poslovanjem faktoring-

-društava osnovanih u Republici Hrvatskoj uz odobrenje Agencije vezano za poslovanje koje obavljaju na području i izvan Republike Hrvatske.

(6) Kada Agencija smatra da je to potrebno, za provođenje nadzora iz stavka 5. ovoga članka ovlaštena je, u skladu s ovim Zakonom i drugim propisima, od sljedećih osoba zahtijevati izvješća i podatke te obaviti pregled dijela poslovanja, kontrolu poslovnih knjiga i poslovne dokumentacije kod:

1. osobe koja je s faktoring-društvom u odnosu povezanosti

2. imatelja kvalificiranog udjela u faktoring-društvu.

(7) Kada Agencija smatra da je to potrebno za provođenje nadzora iz stavka 5. ovoga članka, ovlaštena je, u skladu s ovim Zakonom i drugim propisima, od osobe na koju je faktoring-društvo delegiralo određene poslove zahtijevati izvješća i podatke te obaviti pregled dijela poslovanja, kontrolu poslovnih knjiga i poslovne dokumentacije te ostale dokumentacije, ispisa, zapisa i snimki iz članka 79. stavka 3. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na delegirani dio poslovanja te ih privremeno oduzeti u skladu s člankom 79. stavkom 4. ovoga Zakona.

(8) Ako je za nadzor nad osobama iz stavka 6. ovoga članka nadležno drugo nadzorno tijelo, Agencija će u suradnji s tim tijelom obaviti kontrolu poslovnih knjiga i poslovne dokumentacije te osobe.

Predmet nadzora

Članak 73.

(1) Pri obavljanju nadzora Agencija:

1. provjerava organizacijske uvjete, strategije, politike i postupke koje je faktoring-društvo uspostavilo radi usklađenja svojeg poslovanja s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona

2. provjerava i procjenjuje financijsku stabilnost i položaj faktoring-društva te rizike kojima je faktoring-društvo izloženo ili bi moglo biti izloženo u svom poslovanju

3. na zahtjev nadležnih tijela provjerava i druge podatke i činjenice iz poslovanja faktoring-društva, postupajući u skladu s odredbama ovoga Zakona i drugih propisa koji se primjenjuju na faktoring-društva, kao i propisa koji se primjenjuju na ta nadležna tijela.

(2) Agencija će pri provjeri i procjeni financijske stabilnosti i položaja te pri procjeni rizika kojima je faktoring-društvo izloženo ili bi moglo biti izloženo uzeti u obzir vrstu, opseg i složenost poslovanja faktoring-društva.

(3) Agencija će na temelju nadzora, provjera i procjena iz stavka 1. ovoga članka utvrditi posluje li faktoring-društvo u skladu sa zakonskim propisima, ima li faktoring-društvo uspostavljen odgovarajući organizacijski ustroj te stabilan sustav upravljanja u društvu, kao i kapital koji osigurava primjeren sustav upravljanja i pokrića rizika kojima je faktoring-društvo izloženo ili bi moglo biti izloženo u svom poslovanju.

(4) Agencija se pri utvrđivanju učestalosti i intenziteta obavljanja nadzora za pojedino faktoring-društvo rukovodi veličinom, utjecajem i značajem faktoring-društva, kao i prirodom, vrstom, opsegom, složenošću te pokazateljima njihova poslovanja.

Naknada za nadzor

Članak 74.

Za obavljanje nadzora faktoring-društva iz članka 20. ovoga Zakona i njihove podružnice izvan Republike Hrvatske, podružnice faktoring-društava iz druge države članice koje posluju u Republici Hrvatskoj iz članka 59. stavka 2. ovoga Zakona, faktoring-društva iz druge države članice u dijelu poslovanja koje se obavlja neposrednim pružanjem usluga na području Republike Hrvatske iz članka 59. stavka 1. ovoga Zakona te podružnice faktoring-društava iz treće države koje posluju u Republici Hrvatskoj iz članka 61. ovoga Zakona plaćaju Agenciji naknadu za nadzor, čiju će visinu, način izračuna i način plaćanja Agencija propisati pravilnikom.

Način obavljanja nadzora

Članak 75.

(1) Agencija provodi nadzor po službenoj dužnosti:

1. neposrednim nadzorom, u prostorijama faktoring-društva pregledom izvorne dokumentacije, provjerom i procjenom cjelokupnog poslovanja, provođenjem razgovora s članovima uprave, članovima nadzornog odbora i drugim relevantnim osobama te u prostorijama Agencije

2. posrednim nadzorom u prostorijama Agencije, na temelju analize izvještaja koje su faktoring-društva dužna u propisanim rokovima dostavljati Agenciji, te praćenjem, prikupljanjem i provjerom dokumentacije, obavijesti i podataka dobivenih na poseban zahtjev Agencije, kao i praćenjem, prikupljanjem i provjerom podataka i saznanja iz drugih izvora te provjerom i procjenom poslovanja na temelju dostavljenih izvještaja i prikupljenih informacija, provođenjem razgovora s članovima uprave, članovima nadzornog odbora i drugim relevantnim osobama.

(2) Neposredni nadzor iz stavka 1. točke 1. ovoga članka može biti redovni ili izvanredni.

Osobe ovlaštene za nadzor

Članak 76.

(1) Nadzor iz članka 71. ovoga Zakona obavljaju radnici Agencije s ovlaštenjem za obavljanje nadzora.

(2) Iznimno, za obavljanje zadataka u vezi s nadzorom poslovanja faktoring-društva Agencija može zatražiti stručno sudjelovanje revizora, revizorskog društva ili druge stručno osposobljene osobe.

(3) Na stručno osposobljene osobe iz stavka 2. ovoga članka primjenjuju se na odgovarajući način propisi o tajnosti podataka koji se primjenjuju na radnike Agencije s ovlaštenjem za obavljanje nadzora.

(4) Ovlaštenje za obavljanje nadzora iz stavka 1. ovoga članka daje Agencija.

Dostavljanje podataka na zahtjev Agencije

Članak 77.

(1) Na zahtjev Agencije faktoring-društvo dužno je dostaviti ili učiniti dostupnom dokumentaciju, izvješća i podatke o svim okolnostima potrebnim za nadzor ili izvršavanje drugih ovlasti i mjera koje Agencija ima na temelju ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega te Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga te propisa donesenih na temelju tih zakona.

(2) Dokumentaciju, izvješća i podatke iz stavka 1. ovoga članka Agenciji su dužni dostaviti članovi uprave i druge relevantne osobe faktoring-društva te članovi nadzornog odbora i prokuristi.

(3) Agencija je, od osoba iz stavka 2. ovoga članka, ovlaštena zatražiti pisano očitovanje o okolnostima iz stavka 1. ovoga članka ili ih pozvati da daju usmeno očitovanje na okolnosti.

(4) Ovlaštena osoba Agencije može provoditi razgovore s osobama iz stavka 2. ovoga članka radi dobivanja informacija potrebnih za obavljanje nadzora i ispunjavanje ciljeva nadzora.

Obavijest o neposrednom nadzoru

Članak 78.

(1) Prije početka obavljanja neposrednog nadzora faktoring-

-društvu dostavlja se pisana obavijest o neposrednom nadzoru koja sadrži najmanje:

1. predmet nadzora

2. podatke o osobama ovlaštenima za nadzor

3. naznaku lokacije na kojoj će se nadzor obavljati

4. datum početka obavljanja nadzora

5. razdoblje koje se nadzire.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka može sadržavati i podatke koje je faktoring-društvo dužno pripremiti ovlaštenim osobama Agencije za potrebe obavljanja neposrednog nadzora.

(3) Agencija može tijekom nadzora dopuniti obavijest o nadzoru. Na dopunu obavijesti o nadzoru na odgovarajući se način odnose odredbe stavka 1. ovoga članka.

(4) Obavijest o neposrednom nadzoru dostavlja se faktoring-

-društvu u roku koji ne može biti kraći od tri dana prije dana početka nadzora.

(5) Iznimno od odredbe iz stavka 4. ovoga članka, ovlaštena osoba može dostaviti obavijest o neposrednom nadzoru najkasnije na dan početka provođenja nadzora, ako nije moguće na drugi način postići svrhu pojedinog nadzora.

(6) Obavijest o neposrednom nadzoru mora obuhvaćati i pravni lijek o pravnim posljedicama koje mogu nastupiti ako faktoring-

-društvo ne bi postupilo u skladu sa zahtjevom za nadzor poslovanja, odnosno ako se Agenciji ne bi omogućilo obavljanje nadzora poslovanja na način određen odredbama ovoga Zakona.

Neposredni nadzor poslovanja

Članak 79.

(1) Faktoring-društvo dužno je ovlaštenoj osobi Agencije, nakon zaprimanja obavijesti o nadzoru, omogućiti obavljanje neposrednog nadzora u sjedištu faktoring-društva i na ostalim mjestima na kojima on ili druga osoba po njegovu ovlaštenju obavlja djelatnost i poslove u vezi kojih Agencija obavlja nadzor.

(2) Faktoring-društvo dužno je ovlaštenoj osobi Agencije, na njezin zahtjev, omogućiti kontrolu poslovnih knjiga, poslovne dokumentacije, administrativne ili poslovne evidencije te nadzor nad informacijskim sustavom i tehnologijama koje omogućavaju rad informacijskog sustava, u opsegu potrebnom za obavljanje nadzora.

(3) Faktoring-društvo dužno je ovlaštenoj osobi Agencije, na njezin zahtjev, uručiti svu traženu poslovnu dokumentaciju, računalne ispise, preslike poslovnih knjiga, zapise s telefaks uređaja te administrativne ili poslovne evidencije u papirnatom obliku ili u obliku elektroničkog zapisa na mediju i u obliku koji zahtijeva ovlaštena osoba. Faktoring-društvo dužno je ovlaštenoj osobi osigurati standardno sučelje za pristup sustavu za upravljanje bazama podataka kojima se koristi, u svrhu provođenja nadzora potpomognutog računalnim programima.

(4) Dokumentaciju, ispise, zapise i snimke iz stavka 3. ovoga članka, financijske instrumente, novac ili predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u kaznenom ili prekršajnom postupku ovlaštene osobe Agencije mogu, uz izdavanje potvrde, privremeno oduzeti faktoring-društvu, ali samo do pokretanja tih postupaka, kada ih predaju tijelu nadležnom za vođenje postupka.

(5) Relevantne osobe faktoring-društva dužne su s ovlaštenom osobom Agencije provesti razgovor i dati informacije bitne za obavljanje nadzora i ispunjavanje ciljeva nadzora.

Uvjeti za obavljanje neposrednog nadzora

Članak 80.

(1) Faktoring-društvo dužno je ovlaštenoj osobi Agencije osigurati prikladne prostorije u kojima je moguće neometano i bez nazočnosti drugih osoba obavljati nadzor poslovanja.

(2) Na zahtjev ovlaštene osobe Agencije, faktoring-društvo dužno je osigurati stručnu i tehničku pomoć, potrebna pojašnjenja i druge uvjete potrebne za obavljanje nadzora.

(3) Nadzor poslovanja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka obavlja ovlaštena osoba Agencije tijekom radnog vremena faktoring-društva. Ako je zbog opsega ili prirode posla nužno, faktoring-društvo dužno je omogućiti ovlaštenoj osobi Agencije obavljanje nadzora poslovanja i izvan radnog vremena.

Kontrola informacijskog sustava

Članak 81.

(1) Faktoring-društvo koje u svom poslovanju koristi informacijski sustav dužno je na zahtjev ovlaštene osobe Agencije osigurati uvjete za pregled informacijskog sustava te mogućnost ispitivanja jesu li podaci obrađeni korištenjem informacijske tehnologije obrađeni na primjeren način.

(2) Faktoring-društvo dužno je na zahtjev ovlaštene osobe Agencije predati dokumentaciju iz koje je razvidan potpuni opis rada informacijskog sustava. Iz dokumentacije moraju biti razvidne komponente informacijskog sustava. Dokumentacija mora omogućiti ovlaštenoj osobi uvid u:

1. programska rješenja

2. postupke obrade podataka korištenjem informacijske tehnologije

3. kontrole koje osiguravaju pravilnu obradu podataka i

4. kontrole koje osiguravaju čuvanje povjerljivosti, integriteta i raspoloživosti podataka.

Završetak postupka neposrednog nadzora

Članak 82.

(1) O postupku neposrednog nadzora sastavlja se zapisnik koji se dostavlja faktoring-društvu, s detaljnim opisom utvrđenih činjenica.

(2) Na dostavljeni zapisnik faktoring-društvo ima pravo uložiti prigovor u roku od osam dana od dana primitka istog.

(3) Ako u postupku nadzora nisu utvrđene nezakonitosti i/ili nepravilnosti za koje bi se donosila odgovarajuća nadzorna mjera ili su iste utvrđene, a otklonjene do izrade zapisnika, to će se unijeti u zapisnik.

(4) U slučajevima iz stavka 3. ovoga članka Agencija će donijeti rješenje kojim se utvrđuje da je postupak nadzora okončan.

(5) Ako su zapisnikom utvrđene nezakonitosti i/ili nepravilnosti za koje se ima donijeti odgovarajuća nadzorna mjera otklonjene nakon izrade i dostave zapisnika faktoring-društvu, a prije donošenja rješenja kojim se izriče odgovarajuća nadzorna mjera, Agencija će o tome sastaviti dopunu zapisnika te, ako su otklonjene sve utvrđene nezakonitosti i/ili nepravilnosti, nakon isteka roka za očitovanje, donijeti rješenje kojim se utvrđuje da su nezakonitosti i/ili nepravilnosti utvrđene u zapisniku i dopuni zapisnika otklonjene i postupak nadzora okončan.

Razlozi prigovora

Članak 83.

Prigovor protiv zapisnika o obavljenom nadzoru dopušten je osobito:

1. ako je zapisnik o obavljenom nadzoru sastavljen u nadzoru nad osobom nad kojom Agencija nije nadležna provoditi nadzor

2. ako je u zapisniku pogrešno ili nepotpuno utvrđeno činjenično stanje

3. ako je pogrešno primijenjen propis i na temelju njega izrečena mjera

4. ako je Agencija prekoračila ovlasti u provedbi nadzora.

Sadržaj prigovora

Članak 84.

(1) Prigovor mora sadržavati:

1. navođenje zapisnika na koji se prigovor podnosi

2. izjavu da se navodi iz zapisnika pobijaju u cijelosti ili u određenom dijelu

3. razloge prigovora na koje se podnositelj poziva

4. druge podatke koje mora sadržavati svaki podnesak, u skladu sa Zakonom o općem upravnom postupku.

(2) U prigovoru faktoring-društvo može navesti činjenice iz kojih proizlazi da nedostaci, nezakonitosti i nepravilnosti navedene u zapisniku ne postoje i predočiti dokaze. Ako se faktoring-društvo u izjavi poziva na isprave, dužno ih je kao dokaze priložiti prigovoru.

Posredni nadzor poslovanja

Članak 85.

(1) Ovlaštena osoba Agencije tijekom posrednog nadzora:

1. utvrđuje jesu li propisani izvještaji i drugi podaci dostavljeni u propisanom roku i propisanoj formi

2. utvrđuje jesu li podaci u izvještajima ili drugoj traženoj dokumentaciji istiniti, točni i ispravni

3. utvrđuje posluje li faktoring-društvo u skladu s propisima o upravljanju rizicima, u skladu s drugim propisima određenim ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona te drugim zakonima kojima se uređuje poslovanje faktoring-društva i donesenim propisima na temelju istih

4. provjerava i procjenjuje financijsku stabilnost i položaj faktoring-društva te rizike kojima je faktoring-društvo izloženo ili bi moglo biti izloženo u svom poslovanju.

(2) Agencija će pri provjeri i procjeni financijske stabilnosti i položaja te pri procjeni rizika kojima je faktoring-društvo izloženo ili bi moglo biti izloženo uzeti u obzir vrstu, opseg i složenost poslovanja faktoring-društva.

Zapisnik o posrednom nadzoru

Članak 86.

(1) U slučaju utvrđenih nedostataka, nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju faktoring-društva, utvrđenih u postupku posrednog nadzora, ovlaštena osoba Agencije sastavlja zapisnik.

(2) Zapisnik o obavljenom nadzoru dostavlja se faktoring-društvu, s detaljnim opisom utvrđenih činjenica u postupku nadzora.

(3) Na zapisnik o posrednom nadzoru na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 82., 83. i 84. ovoga Zakona.

(4) Na temelju nalaza iz zapisnika iz ovoga članka, Agencija je ovlaštena poduzeti sve nadzorne mjere kao i u slučaju neposrednog nadzora.

Nadzorne mjere

Članak 87.

(1) Na temelju provedenog postupka neposrednog ili posrednog nadzora Agencija može faktoring-društvu izreći nadzorne mjere propisane ovim Zakonom u svrhu zakonitog i urednog poslovanja subjekata nadzora i zaštite javnog interesa, a u slučaju utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti podnijeti odgovarajuću prijavu nadležnom tijelu.

(2) U smislu ovoga Zakona, nezakonitosti su stanja i postupci koji nisu u skladu s ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, drugim zakonima i pravilnicima te međunarodnim aktima i propisima.

(3) U smislu ovoga Zakona, nepravilnosti su stanja i postupci koji nisu u skladu s vlastitim poslovnim politikama i usvojenim pravilima faktoring-društva te standardima i pravilima struke ili se isti dosljedno ne primjenjuju, a čime se ugrožava poslovanje, posebice u vezi s organizacijskim zahtjevima i upravljanjem rizicima.

(4) Kada Agencija utvrdi postojanje osnovane sumnje o počinjenom kaznenom djelu ili prekršaju, podnosi odgovarajuću prijavu nadležnom tijelu.

Vrste nadzornih mjera

Članak 88.

Agencija faktoring-društvu, pod uvjetima propisanim ovim Zakonom, može odrediti sljedeće nadzorne mjere:

1. preporuke upravi faktoring-društva

2. opomenu

3. otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti

4. posebne nadzorne mjere

5. ukidanje odobrenja za rad.

Preporuke upravi faktoring-društva

Članak 89.

(1) Kada Agencija u okviru nadzora te provjere i procjene financijske stabilnosti i položaja faktoring-društva, kao i provjere i procjene rizika kojima je faktoring-društvo izloženo ili bi moglo biti izloženo u svom poslovanju utvrdi slabosti, manjkavosti, nedostatke i nepravilnosti koje nemaju značaj kršenja ovoga Zakona ili na temelju njega donesenih propisa te drugih zakona i propisa donesenih na temelju istih ili ako Agencija smatra potrebnim da faktoring-društvo poduzme radnje i aktivnosti radi poboljšanja poslovanja, financijske stabilnosti i položaja te smanjenja rizika kojima je izloženo ili može biti izloženo u svom poslovanju, Agencija će izreći preporuke upravi faktoring-društva.

(2) Preporuke sadrže utvrđene i procijenjene značajne rizike i probleme kojima je faktoring-društvo izloženo ili bi moglo biti izloženo, odnosno utvrđene slabosti, manjkavosti, nedostatke i nepravilnosti koje nemaju značaj kršenja propisa ovoga Zakona te smjernice upravi faktoring-društva radi otklanjanja istih te radi poboljšanja poslovanja, financijske stabilnosti i položaja te smanjenja rizika kojima je faktoring-društvo izloženo ili može biti izloženo u svom poslovanju.

(3) Uprava faktoring-društva dužna je Agenciji dostaviti plan, rokove i dinamiku postupanja po preporukama Agencije.

(4) Kako bi utvrdila poboljšanje poslovanja, financijske stabilnosti i položaja te smanjenja rizika kojima je faktoring-društvo izloženo ili može biti izloženo u svom poslovanju, Agencija može provesti ponovni nadzor nad faktoring-društvom.

Opomena

Članak 90.

(1) Kad Agencija tijekom nadzora utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti, a priroda i opseg utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti nemaju značajan utjecaj i posljedice na poslovanje faktoring-društva, Agencija može izreći opomenu faktoring-društvu.

(2) Agencija može opomenu javno objaviti.

(3) Opomena Agencije može sadržavati i nalog da faktoring-društvo ispravi utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti te rokove u kojima je faktoring-društvo dužno to učiniti i dinamiku obavještavanja Agencije o poduzetim radnjama i aktivnostima.

(4) Ako u roku iz stavka 3. ovoga članka faktoring-društvo ne postupi po nalogu Agencije iz stavka 3. ovoga članka, Agencija će izdati rješenje za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti.

(5) Agencija je ovlaštena provesti ponovni nadzor nad faktoring-društvom u mjeri i opsegu potrebnima kako bi se utvrdilo je li faktoring-društvo postupilo po nalogu Agencije iz stavka 3. ovoga članka te jesu li utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene na odgovarajući način i u odgovarajućem opsegu.

Otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti

Članak 91.

(1) Kad Agencija tijekom nadzora utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti koje predstavljaju povredu odredbi ovoga Zakona ili na temelju njega donesenih propisa te drugih zakona kojima se uređuje poslovanje faktoring-društva i propisa na temelju istih, rješenjem će faktoring-društvu naložiti mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti ili prestanak postupanja koje predstavlja povredu odredbi ovoga Zakona ili na temelju njega donesenih propisa te drugih zakona kojima se uređuje poslovanje faktoring-društva i propisa na temelju istih.

(2) Agencija će u rješenju iz stavka 1. ovoga članka navesti i rokove u kojima je faktoring-društvo dužno otkloniti utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti.

Izvješće ovlaštenog revizora o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti

Članak 92.

Ako pri obavljanju nadzora Agencija utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti koje se odnose na vođenje poslovnih knjiga i druge poslovne dokumentacije koju je faktoring-društvo dužno voditi prema odredbama ovoga Zakona, na temelju njega donesenih propisa ili drugih zakona kojima se uređuje poslovanje faktoring-društva i propisa donesenih na temelju istih, odnosno ako utvrdi druge značajnije nezakonitosti, može naložiti faktoring-društvu da podnese izvješće o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti, kojemu je dužno priložiti mišljenje revizora iz kojeg je vidljivo jesu li nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene.

Izvješće o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti

Članak 93.

(1) Faktoring-društvo dužno je otkloniti utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti te Agenciji podnijeti izvješće o mjerama koje je poduzelo za njihovo otklanjanje, unutar roka koji je odredila Agencija.

(2) Izvješću iz stavka 1. ovoga članka faktoring-društvo dužno je priložiti dokumentaciju i druge dokaze iz kojih je vidljivo jesu li utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene.

(3) Kad izvješće iz stavka 1. ovoga članka nije potpuno ili iz dokumentacije u prilogu ne proizlazi da su nezakonitosti otklonjene, Agencija će naložiti nadopunu izvješća i rok u kojemu se izvješće mora nadopuniti.

(4) Kad Agencija ne naloži nadopunu izvješća iz stavka 3. ovoga članka, u roku od 60 dana od podnošenja izvješća iz stavka 1. ovoga članka, smatrat će se da su nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene.

Rješenje o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti

Članak 94.

(1) Ako Agencija iz izvješća iz članka 93. ovoga Zakona, priložene dokumentacije i drugih dokaza zaključi da su utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti postupanjem po nadzornoj mjeri iz članka 91. ovoga Zakona otklonjene, donijet će rješenje kojim se utvrđuje da su nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene.

(2) Prije donošenja rješenja iz stavka 1. ovoga članka Agencija može provesti ponovni nadzor nad faktoring-društvom u mjeri i opsegu potrebnima kako bi se utvrdilo jesu li utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene na odgovarajući način i u odgovarajućem opsegu.

Posebne nadzorne mjere

Članak 95.

(1) Agencija je ovlaštena faktoring-društvu izreći posebne nadzorne mjere iz stavka 2. ovoga članka ako:

1. faktoring-društvo nije postupilo u skladu s rješenjem kojim Agencija nalaže mjere za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti iz članka 91. ovoga Zakona

2. ako je kapital faktoring-društva ispod propisanog minimuma iz članka 23. ovoga Zakona

3. u drugim slučajevima kada Agencija to smatra potrebnim.

(2) Ako nastupe okolnosti iz stavka 1. ovoga članka, Agencija može izreći sljedeće posebne nadzorne mjere:

1. naložiti faktoring-društvu da poveća kapital na razinu predviđenu člankom 23. ovoga Zakona

2. naložiti nadležnom organu faktoring-društva da razriješi člana ili članove uprave i da imenuje novog člana ili članove uprave

3. naložiti faktoring-društvu da sazove glavnu skupštinu, odnosno skupštinu i predloži odgovarajuća rješenja

4. naložiti faktoring-društvu poboljšanje strategija, politika i procesa upravljanja rizicima

5. naložiti faktoring-društvu da u daljnjem poslovanju smanjuje rizike koji su povezani s poslovanjem faktoring-društva

6. naložiti faktoring-društvu druge razmjerne mjere koje su potrebne da bi faktoring-društvo poslovalo u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona ili na temelju drugih zakona kojima se uređuje poslovanje faktoring-

-društva i propisa donesenih na temelju istih

7. privremeno zabraniti faktoring-društvu:

a) sklapanje poslova s pojedinim dioničarima, odnosno članovima, članovima uprave, nadzornog odbora, upravnog odbora, prokuristima i društvima koja su s faktoring-društvom u odnosu uske povezanosti

b) sklapanje novih ugovora o faktoringu u pojedinim ili svim poslovima faktoringa

c) obavljanje poslova faktoringa s određenim osobama

d) zabraniti, odnosno ograničiti faktoring-društvu raspolaganje imovinom kojom upravlja faktoring-društvo.

(3) Agencija će rješenjem iz stavka 2. ovoga članka odrediti primjeren rok za poduzimanje mjera iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Faktoring-društvo dužno je Agenciji dostaviti izvješće o provedbi naloženih mjera iz stavka 2. ovoga članka, na koje se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 92. i članka 93. stavaka 1. do 3. ovoga Zakona.

Članak 96.

Ako je donošenje mjera iz članka 95. ovoga Zakona potrebno radi zaštite javnog interesa, a radi se o mjerama koje se ne mogu odgađati te su činjenice na kojima se mjere temelje, utvrđene ili su barem učinjene vjerojatnim, Agencija može o istima neposredno riješiti u skladu sa Zakonom o općem upravnom postupku.

Rješenje o ukidanju odobrenja za rad

Članak 97.

(1) Agencija će donijeti rješenje kojim će ukinuti rješenje o odobrenju za obavljanje poslova faktoringa faktoring-društvu:

1. ako je odobrenje za obavljanje poslova faktoringa izdano na temelju neistinitih, netočnih podataka ili prešućenih podataka ili podataka koji dovode u zabludu, odnosno na koji drugi nepropisan način

2. ako faktoring-društvo prestane ispunjavati uvjete pod kojima je odobrenje za rad izdano

3. ako Agencija ocijeni da se poslovanje faktoring-društva ne vodi s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i u skladu s dobrom poslovnom praksom

4. ako je faktoring-društvo teže i/ili sustavno kršilo odredbe ovoga Zakona, propise donesene na temelju ovoga Zakona ili druge propise kojih se dužno pridržavati

5. ako faktoring-društvo ne postupi u skladu s rješenjem kojim Agencija nalaže mjere za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti iz članka 91. ovoga Zakona ili posebne nadzorne mjere iz članka 95. ovoga Zakona

6. ako faktoring-društvo krši odredbe o pravodobnom i točnom izvješćivanju Agencije više od dva puta u razdoblju od tri godine ili ako na drugi način onemogućava nadzor Agencije nad svojim poslovanjem

7. ako faktoring-društvo obavlja poslove na način koji može pogoršati ili ugroziti njegovu likvidnost ili solventnost

8. ako faktoring-društvo nije organiziralo poslovanje ili ne vodi svoje poslovne knjige ili poslovne knjige kojima upravlja, ili administrativnu i drugu poslovnu dokumentaciju, na način koji u svakom trenutku omogućuje provjeru posluje li faktoring-društvo u skladu s propisima i pravilima o upravljanju rizicima, upravlja li faktoring-

-društvo u skladu s odredbama ovoga Zakona, drugih zakona koji uređuju faktoring-društva i propisa koji su na temelju istih doneseni i drugih propisa kojih se dužno pridržavati

9. ako faktoring-društvo ne obavlja djelatnosti u skladu s odredbama članka 21. ovoga Zakona, odnosno u skladu s pravilnikom iz članka 21. stavka 7. ovoga Zakona

10. ako nastupi razlog za ukidanje rješenja o odobrenju za obavljanje poslova faktoringa propisan drugim odredbama ovoga Zakona

11. ako faktoring-društvo ne započne obavljati djelatnosti u roku od jedne godine od dana izdavanja odobrenja za obavljanje poslova faktoringa, odnosno ne sklopi nijedan ugovor o faktoringu, istekom navedenog roka

12. ako faktoring-društvo prestane ostvarivati prihod od obavljanja poslova faktoringa dulje od šest mjeseci.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka Agencija je dužna dostaviti faktoring-društvu u roku od osam dana od dana donošenja rješenja.

(3) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka Agencija je dužna objaviti u »Narodnim novinama«, dostaviti ga nadležnom trgovačkom sudu i o tome izdati priopćenje za javnost.

(4) Faktoring-društvo ne smije sklapati nove poslove u vezi s obavljanjem poslova faktoringa od dana dostave rješenja iz stavka 1. ovoga članka, osim onih poslova kojima je cilj i kojima se osigurava prestanak faktoring-društva na način određen ovim Zakonom.

(5) Faktoring-društvo kojem je Agencija ukinula odobrenje, a koje nakon toga donese odluku da nastavi poslovati kao drugo trgovačko društvo dužno je u roku od šest mjeseci od dana izvršnosti rješenja o ukidanju odobrenja osigurati prestanak poslovanja kao faktoring-društvo na način da u portfelju nema važećih ugovora o faktoringu ili da prenese svoje faktoring-poslovanje na drugo faktoring-društvo, u protivnom istekom tog roka dužno je pokrenuti postupak likvidacije.

(6) U slučaju prijenosa faktoring-poslovanja iz stavka 5. ovoga članka, faktoring-društva koja sudjeluju u tom postupku dužna su o toj namjeri u pisanom obliku obavijestiti Agenciju, obaviti prethodne konzultacije s Agencijom te dobiti suglasnost Agencije na taj prijenos.

(7) U slučajevima ukidanja rješenja o odobrenju za obavljanje poslova faktoringa iz ovoga članka, ponovni zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova faktoringa u skladu s odredbama ovoga Zakona, ne može se podnijeti prije isteka roka od jedne godine od izvršnosti rješenja o ukidanju odobrenja za obavljanje poslova faktoringa.

GLAVA IX.

NADZOR NAD DRUGIM OSOBAMA

Opće odredbe

Članak 98.

Agencija je ovlaštena provoditi i nadzor nad drugim osobama koje osim drugih djelatnosti ili kao jedinu djelatnost obavljaju poslove faktoringa bez odobrenja Agencije.

Mjere nadzora

Članak 99.

(1) Ako Agencija, prema podacima kojima raspolaže, utvrdi da osoba obavlja poslove faktoringa bez odobrenja Agencije, toj će se osobi zabraniti obavljanje navedenih poslova.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Agencija prethodno može obaviti pregled poslovnih knjiga i druge dokumentacije osobe i prikupiti dokaze kako bi utvrdila obavlja li osoba poslove faktoringa.

GLAVA X.

SURADNJA NADZORNIH TIJELA

Obrada podataka i pružanje informacija

Članak 100.

(1) Agencija prikuplja i obrađuje podatke o činjenicama i okolnostima koje su bitne za obavljanje poslova iz njezine nadležnosti propisane ovim Zakonom.

(2) Podacima iz stavka 1. ovoga članka osobito se smatraju podaci o:

1. odobrenjima za obavljanje poslova faktoringa i drugim odobrenjima koje izdaje Agencija na temelju ovoga Zakona

2. članovima uprave i nadzornog odbora faktoring-društava

3. podružnicama, odnosno neposrednom obavljanju poslova faktoringa u državama članicama od strane faktoring-društava sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

4. podružnicama, odnosno neposrednom obavljanju poslova faktoring-društava država članica na području Republike Hrvatske

5. podružnicama u trećim državama faktoring-društava sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

6. podružnicama faktoring-društava iz treće države u Republici Hrvatskoj

7. imateljima kvalificiranih udjela u faktoring-društvu

8. revidiranim financijskim izvještajima iz članka 67. ili članka 68. ovoga Zakona

9. izvršenim mjerama nadzora iz članka 87. ovoga Zakona

10. informacijama koje Agencija prikupi u okviru razmjene informacija s drugim nadzornim tijelima i institucijama.

(3) Podatke iz stavka 2. ovoga članka Agencija smije dostaviti:

1. drugim nadzornim tijelima, odnosno institucijama ako su im oni potrebni radi obavljanja nadzora nad poslovanjem faktoring-

-društva, odnosno pravnih osoba povezanim s faktoring-društvom te ako za ta tijela vrijedi obveza čuvanja povjerljivih podataka

2. nadzornim tijelima država članica i trećih država prema zaključenim sporazumima, ako su im oni potrebni radi obavljanja nadzora nad poslovanjem faktoring-društva sa sjedištem u tim državama koje prema odredbama ovoga Zakona obavlja poslove faktoringa i na području Republike Hrvatske te njegovih povezanih osoba kao i nad poslovanjem pravnih osoba povezanih s faktoring-društvom koje ima sjedište u Republici Hrvatskoj, ako za ta tijela vrijedi obveza čuvanja povjerljivih podataka

3. nadležnom sudu ako su mu podaci potrebni u stečajnom postupku nad faktoring-društvom

4. Ministarstvu financija Republike Hrvatske za potrebe pripreme propisa, vođenje statistike ili vođenje strategije na području financijskog i poreznog sustava.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, podatke iz stavka 2. točke 10. ovoga članka Agencija smije dostaviti drugim tijelima, odnosno institucijama jedino uz izričito odobrenje tijela i institucija koja su joj dostavila te podatke.

GLAVA XI.

POVJERLJIVI PODACI

Opća odredba

Članak 101.

Faktoring-društvo dužno je kao povjerljive čuvati sve podatke, informacije, činjenice i okolnosti za koje je saznalo na osnovi pružanja usluga klijentima, odnosno ostalim stranama ugovora o faktoringu.

Obveza čuvanja povjerljivih podataka

Članak 102.

(1) Članovi faktoring-društva, dioničari faktoring-društva, članovi organa faktoring-društva, te radnici faktoring-društva, odnosno druge osobe kojima su vezano za njihov rad u faktoring-društvu ili uz pružanje usluga za faktoring-društvo na bilo koji način dostupni podaci iz članka 100. ovoga Zakona ne smiju te podatke priopćavati trećim osobama, iskoristiti ih protiv interesa faktoring-

-društva i njegovih klijenata ili omogućiti da ih koriste treće osobe.

(2) Obveza čuvanja povjerljivih podataka ne vrijedi u sljedećim slučajevima:

1. ako klijent ili treća osoba izričito pisanim putem pristane da se priopće pojedini povjerljivi podaci

2. ako to omogućuje ostvarenje interesa faktoring-društva za daljnju prodaju i/ili prijenos predmeta faktoringa

3. ako se povjerljivi podaci razmjenjuju unutar grupe kreditnih i/ili financijskih institucija definiranih sukladno zakonu kojim se uređuju uvjeti za osnivanje, poslovanje i prestanak rada kreditnih institucija te pružanje bankovnih i/ili financijskih usluga, radi upravljanja rizicima

4. ako se povjerljivi podaci razmjenjuju između kreditnih i/ili financijskih institucija o klijentima koji nisu ispunili svoju dospjelu obvezu u roku, a povjerljivi podaci se priopćavaju pravnoj osobi koja je osnovana radi prikupljanja i razmjene tih podataka, i to sukladno zakonima primjenjivim za tu djelatnost

5. ako nadležni sud ili drugo nadležno tijelo pisanim putem zahtijeva, odnosno naloži predočenje tih podataka radi utvrđivanja činjenica u kaznenim ili prekršajnim postupcima ili za potrebe utvrđivanja činjenica nužnih za pokretanje takvih postupaka

6. u slučajevima određenima propisima kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

7. ako su ti podaci potrebni u svrhu razjašnjavanja međusobnih pravnih odnosa između faktoring-društva i klijenta, odnosno dobavljača, odnosno drugih imatelja prava iz ugovora o faktoringu, te između klijenta i trećih osoba u sudskim postupcima, arbitražnim postupcima i postupcima mirenja

8. ako nadležni sud pisanim putem zahtijeva, odnosno naloži predočenje tih podataka za potrebe ostavinskog, stečajnog postupka i drugog sudskog postupka

9. ako nadležni sud ili drugo nadležno tijelo pisanim putem zahtijeva, odnosno naloži predočenje tih podataka radi ovrhe nad imovinom klijenta, odnosno drugog imatelja prava iz ugovora o faktoringu ili nad imovinom trećih osoba

10. ako se ti podaci dostavljaju Agenciji za potrebe nadzora koji u okviru svojih nadležnosti provodi Agencija, odnosno drugo nadzorno tijelo

11. ako se ti podaci dostavljaju poreznom tijelu za potrebe postupaka koje ono provodi u okviru svojih nadležnosti

12. odavanje podataka društvima za osiguranje u postupku osiguranja tražbina faktoring-društva

13. odavanje podataka pri sklapanju pravnih poslova koji imaju učinak osiguranja tražbina faktoring-društva kao što su bankarsko jamstvo i drugi slični poslovi

14. ako se ti podaci priopćavaju pravnoj osobi koja se registrirano bavi prikupljanjem i pružanjem podataka o obvezama iz poslova faktoringa

15. ako je to propisano posebnim zakonom.

(3) Obveza čuvanja povjerljivih podataka postoji za osobe iz stavka 1. ovoga članka i nakon prestanka rada u faktoring-društvu, odnosno nakon prestanka svojstva člana ili dioničara faktoring-društva ili člana organa faktoring-društva kao i nakon prestanka ugovornog odnosa o obavljanju poslova za faktoring-društvo.

(4) Nadzorno tijelo, odnosno druga tijela i sudovi smiju podatke koje su prikupili na temelju stavka 2. ovoga članka upotrijebiti isključivo u svrhu zbog koje su prikupljeni.

Prikupljanje, vođenje i upotreba povjerljivih podataka

Članak 103.

Faktoring-društva prikupljaju, obrađuju, čuvaju, dostavljaju i upotrebljavaju povjerljive podatke iz članka 101. ovoga Zakona u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka i ostalim propisima o zaštiti podataka.

GLAVA XII.

STEČAJ I LIKVIDACIJA

Stečaj faktoring-društva

Članak 104.

Na stečaj faktoring-društva na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Stečajnog zakona.

Izvješćivanje Agencije

Članak 105.

Presliku izvješća stečajnog upravitelja o tijeku stečajnog postupka stečajni upravitelj dužan je dostaviti Agenciji.

Likvidacija faktoring-društva

Članak 106.

(1) Likvidacija faktoring-društva provodi se sukladno odredbama Zakonom o trgovačkim društvima, osim ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

(2) Prije donošenja odluke o likvidaciji faktoring-društva, uprava i nadzorni odbor faktoring-društva dužni su obaviti prethodne konzultacije s Agencijom.

(3) Likvidatori su dužni obavijestiti Agenciju o odluci o likvidaciji faktoring-društva u roku od tri radna dana od dana njezinog donošenja.

Imenovanje likvidatora

Članak 107.

(1) Likvidatorom faktoring-društva može biti imenovana samo osoba koja ispunjava uvjete za imenovanje za člana uprave faktoring-

-društva iz članka 47. ovoga Zakona.

(2) Likvidatori faktoring-društva dužni su okončati poslove koji su u tijeku, naplatiti tražbine, unovčiti imovinu faktoring-društva i podmiriti obveze prema vjerovnicima te eventualni ostatak imovine podijeliti članovima, odnosno dioničarima faktoring-društva.

(3) Iznimno, u mjeri u kojoj to zahtijeva provođenje likvidacije, likvidatori mogu sklapati nove poslove.

(4) Na faktoring-društvo nad kojim se provodi postupak likvidacije, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga Zakona.

(5) Agencija može pravilnikom propisati način primjene odredbi ovoga Zakona u slučajevima iz stavka 4. ovoga članka.

Izvješćivanje Agencije

Članak 108.

Likvidatori su dužni, ako utvrde da imovina faktoring-društva u likvidaciji nije dovoljna za podmirenje vjerovnika, bez odgađanja podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka i o tome odmah izvijestiti Agenciju.

GLAVA XIII.

UDRUŽENJE FAKTORING-DRUŠTAVA

Udruženje faktoring-društava

Članak 109.

(1) Faktoring-društva mogu se udružiti u udruženje faktoring-društava koje je osnovano kao gospodarsko interesno udruženje ili kao neki drugi oblik udruživanja gospodarskih subjekata sukladno posebnom zakonu.

(2) Faktoring-društva ne smiju zaključivati nikakve pisane ili usmene ugovore s drugim faktoring-društvima ili njihovim udruženjima kojima se može ograničiti načelo slobodnoga tržišnog natjecanja.

(3) Udruženje faktoring-društava dužno je, na zahtjev Agencije, radi provedbe stavka 2. ovoga članka, dostaviti Agenciji svoj statut, kao i sve sporazume, ugovore i druge opće akte.

GLAVA XIV.

PREKRŠAJNE ODREDBE

Teži prekršaji faktoring-društva

Članak 110.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 200.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj faktoring-društvo ako:

1. obavlja djelatnosti suprotno odredbama članka 21. stavaka 1., 2. i 7. ovoga Zakona

2. je osnovano kao dioničko društvo, a njegove dionice izdane su suprotno odredbama članka 24. ovoga Zakona

3. stječe kvalificirani udio u drugoj pravnoj osobi suprotno odredbi članka 38. stavka 1. ovoga Zakona

4. izvrši prijenos faktoring-poslovanja protivno odredbama članka 43. stavka 7. ovoga Zakona

5. ne dobije suglasnost Agencije u skladu s odredbama članka 44. stavka 1. ovoga Zakona

6. funkciju člana uprave faktoring-društva obavlja osoba koja nije dobila suglasnost Agencije za obavljanje funkcije člana uprave faktoring-društva u skladu s odredbom članka 48. stavka 1. ovoga Zakona

7. ne ispunjava obveze u skladu s odredbama članka 52. ovoga Zakona

8. ne upravlja rizicima u poslovanju sukladno odredbama članka 64. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona

9. ne organizira provedbu interne revizije sukladno odredbama članka 65. ovoga Zakona

10. ne organizira poslovanje i vođenje poslovnih knjiga sukladno odredbama članka 66. ovoga Zakona

11. prilikom sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja postupi suprotno odredbama članka 67. stavaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona

12. ne primjenjuje kontni plan u skladu s odredbom članka 67. stavka 5. ovoga Zakona

13. ne dostavi revidirane godišnje financijske izvještaje u skladu s odredbom članka 68. stavka 2. ovoga Zakona

14. ne omogući ovlaštenim osobama Agencije provedbu nadzora u skladu s odredbama članka 72. stavaka 4., 6., 7. i 8. ovoga Zakona

15. ne omogući ovlaštenim osobama Agencije provedbu nadzora u skladu s odredbama članka 77. stavka 1. ovoga Zakona

16. ne omogući ovlaštenim osobama Agencije provedbu nadzora u skladu s odredbama članka 79. ovoga Zakona

17. ne omogući ovlaštenim osobama Agencije provedbu nadzora u skladu s odredbama članka 80. ovoga Zakona

18. ne omogući ovlaštenim osobama Agencije provedbu nadzora u skladu s odredbama članka 81. ovoga Zakona

19. ne postupi po rješenju Agencije o otklanjanju utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti ili o prestanku nezakonitog postupanja iz članka 91. ovoga Zakona

20. ne postupi po rješenju Agencije iz članka 95. ovoga Zakona

21. izvrši prijenos faktoring-poslovanja protivno odredbama članka 97. stavka 6. ovoga Zakona.

(2) Odgovorna osoba u faktoring-društvu kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna.

Lakši prekršaji faktoring-društva

Članak 111.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj faktoring-društvo ako:

1. ugovor o faktoringu nije sastavljen u skladu s odredbama članka 14. ovoga Zakona

2. sazna za stjecanje ili otpuštanje kvalificiranog udjela u društvu koje prelazi ili padne ispod granice od 20 %, 30 % ili 50 %, a o tome ne obavijesti Agenciju u skladu s odredbom članka 30. stavka 3. ovoga Zakona

3. ne osigura podnošenje zahtjeva za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave donošenjem odluke ili izdavanjem suglasnosti u skladu s odredbom članka 48. stavka 2. ovoga Zakona

4. ne postupi u skladu s odredbom članka 48. stavka 10. ovoga Zakona

5. prilikom imenovanja članova nadzornog odbora postupi suprotno odredbama članka 53. ovoga Zakona

6. prilikom imenovanja članova nadzornog odbora postupi suprotno odredbama članka 54. ovoga Zakona

7. prilikom obavljanja poslova faktoringa u državi članici ne postupi u skladu s odredbama članka 57. ovoga Zakona

8. prilikom obavljanja poslova faktoringa u trećoj državi ne postupi u skladu s odredbama članka 58. stavka 2. ovoga Zakona

9. ne izvijesti Agenciju o izabranom revizorskom društvu u skladu s odredbom članka 68. stavka 9. ovoga Zakona

10. ne postupi po rješenju Agencije iz članka 69. ovoga Zakona

11. ne izvijesti Agenciju u skladu s odredbama članka 70. ovoga Zakona

12. donese odluku o likvidaciji protivno odredbama članka 106. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona

13. ne postupi u skladu s odredbama članka 117. stavaka 1., 3. i 4. ovoga Zakona.

(2) Odgovorna osoba u faktoring-društvu kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna.

Prekršaji ostalih osoba

Članak 112.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja se koristi izrazom »faktoring«, odnosno njezinom izvedenicom suprotno odredbi članka 20. stavka 4. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka koje je počinila pravna osoba kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj obrtnik i pravna osoba koja:

1. obavlja poslove faktoringa bez odobrenja Agencije za obavljanje poslova faktoringa iz članka 39. ovoga Zakona

2. stječe ili stekne kvalificirani udio u faktoring-društvu suprotno odredbi članka 29. stavka 1. ovoga Zakona

3. Agenciji ne dostavi informacije sukladno odredbama članka 72. stavaka 6. i 7. ovoga Zakona

4. ovlaštenim osobama Agencije ne omogući pregled poslovnih knjiga i druge dokumentacije radi prikupljanja dokaza u skladu s odredbom članka 98. ovoga Zakona.

(4) Za prekršaje iz stavka 3. ovoga članka koje je počinila pravna osoba kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna.

Prekršaji fizičkih osoba

Članak 113.

Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

1. fizička osoba koja stječe ili stekne kvalificirani udjel u faktoring-društvu suprotno odredbi članka 29. stavka 1. ovoga Zakona

2. članovi uprave faktoring-društva ako ne vode poslove faktoring-društva u skladu s odredbom članka 52. ovoga Zakona

3. likvidator ako ne izvijesti Agenciju u skladu s odredbom članka 106. stavka 3. ovoga Zakona

4. likvidator ako ne izvijesti Agenciju u skladu s odredbom članka 108. ovoga Zakona.

Zastara

Članak 114.

Na prekršajni progon počinitelja zbog počinjenih prekršaja iz ovoga Zakona primjenjuju se odredbe o zastari propisane Prekršajnim zakonom.

Pravo stranke na pravni lijek

Članak 115.

Protiv rješenja koja u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti donosi Agencija žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

GLAVA XV.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Donošenje propisa

Članak 116.

Agencija će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti pravilnike iz članka 14., članka 21., članka 23., članka 31., članka 38., članka 48., članka 54., članka 67. stavaka 2. i 3., članka 70. i članka 74. ovoga Zakona.

Usklađivanje s odredbama ovoga Zakona

Članak 117.

(1) Pravne osobe koje na dan stupanja na snagu ovoga Zakona obavljaju poslove faktoringa i upisane su u sudski registar nastavljaju poslovati kao faktoring-društva prema odredbama ovoga Zakona.

(2) Pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su u roku od dvanaest (12) mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti:

1. poslove faktoringa s odredbama ovoga Zakona

2. temeljni kapital s člankom 22. ovoga Zakona

3. upravu društva s člancima 46. i 47. ovoga Zakona

4. članove nadzornog odbora društva s člancima 53. i 54. ovoga Zakona

5. poslovanje s drugim odredbama ovoga Zakona ako odredbama ovoga Zakona nije drukčije određeno.

(3) Ako pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka ne postupe u roku i na način određen odredbama stavaka 1. i 2. ovoga članka, dužne su prestati obavljati poslove faktoringa i djelatnost faktoringa brisati iz sudskog registra.

(4) Pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka dužna je u roku od mjesec dana nakon isteka roka iz stavka 2. ovoga članka Agenciji dostaviti izvješće o usklađivanju sukladno odredbama stavka 2. ovoga članka. Izvješću je potrebno priložiti:

1. osnivački akt u obliku javnobilježničke isprave

2. popis dioničara ili članova društva s njihovim podacima i odgovarajućom dokumentacijom sukladno članku 39. ovoga Zakona

3. popis osoba koje su povezane s imateljima kvalificiranih udjela i opis načina povezanosti.

(5) Ako iz izvješća iz stavka 4. ovoga članka i priloženih dokaza proizlazi da je pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka usklađena s odredbama stavka 2. ovoga članka, Agencija će izdati odobrenje za obavljanje poslova faktoringa sukladno odredbama članka 39. ovoga Zakona.

(6) Ako pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka ne postupi sukladno odredbama stavaka 2. i 4. ovoga članka, Agencija će pokrenuti postupak likvidacije sukladno odredbama ovoga Zakona.

Stupanje na snagu

Članak 118.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-01/33

Zagreb, 15. srpnja 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.