NN 106/2014 (2.9.2014.), Pravilnik o obveznom sadržaju obrasca plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

2058

Na temelju članka 107. stavka 3. Obiteljskog zakona (»Narodne novine«, broj 75/14), ministrica socijalne politike i mladih, donosi

PRAVILNIK

O OBVEZNOM SADRŽAJU OBRASCA PLANA O ZAJEDNIČKOJ RODITELJSKOJ SKRBI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se obvezan sadržaj obrasca plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi.

Članak 2.

(1) Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi (u daljnjem tekstu: Plan), mora sadržavati sljedeće podatke o roditeljima i djetetu:

1. osobno ime,

2. osobni identifikacijski broj,

3. datum i mjesto rođenja,

4. prebivalište, odnosno boravište,

5. adresu stanovanja u trenutku sastavljanja Plana, ako se razlikuje od adrese prebivališta odnosno boravišta.

(2) Plan mora sadržavati detaljno sporazumno uređenje:

1. mjesta i adrese djetetova stanovanja,

2. vremena koje će dijete provoditi sa svakim od roditelja,

3. načina razmjene važnih informacija u vezi s djetetom sukladno odredbama članaka 100., 101. i 111. Obiteljskog zakona (»Narodne novine«, broj 75/14, u daljnjem tekstu: Obiteljski zakon),

4. visinu uzdržavanja djeteta,

5. način na koji će roditelji rješavati buduća sporna pitanja.

(3) Plan može sadržavati uređenje drugih pitanja zajedničkog ostvarivanja roditeljske skrbi za koja roditelji smatraju da su bitna za dijete.

Članak 3.

Mjesto i adresa djetetova stanovanja iz članka 2. stavak 2. točke 1. ovoga Pravilnika predstavlja mjesto i adresu koju su roditelji sporazumno odredili za mjesto i adresu na kojoj će biti prijavljeno djetetovo prebivalište.

Članak 4.

(1) Roditelji su dužni u Planu sporazumno urediti vrijeme koje će dijete provoditi sa svakim od roditelja (tjedno, mjesečno, državnim praznicima, blagdanima i školskim praznicima).

(2) Roditelji su dužni u Planu sporazumno utvrditi točno vrijeme i mjesto predaje, odnosno preuzimanja djeteta mlađe dobi prije i nakon proteka vremena provedenog s djetetom.

(3) Roditelji mogu u Planu sporazumno odrediti nazočnost drugih osoba pri predaji djeteta, način prijevoza djeteta i troškove prijevoza djeteta ukoliko dijete putuje na duljim relacijama.

Članak 5.

Roditelji su dužni u Planu dogovoriti visinu uzdržavanja za dijete pri čemu mogu kao smjernice koristiti iznose iz tablice objavljene sukladno članku 314. stavku 4. Obiteljskog zakona.

Članak 6.

Roditelji u Planu mogu sporazumno utvrditi koje će odluke bitne za dijete, sukladno članku 108. stavku 3. Obiteljskog zakona, donositi sporazumno.

Članak 7.

(1) Plan se sastavlja na propisanom obrascu.

(2) Obrazac iz stavka 1. ovog članka sastavni je dio ovoga Pravilnika i sastoji se od dijela ZRS/1, dijela ZRS/2 za svako pojedino dijete te dijela ZRS/3.

(3) Plan potpisuju oba roditelja.

Članak 8.

Osobni podaci sadržani u Planu su službena tajna i na njih se primjenjuju odredbe zakona kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/8

Urbroj: 519-03-1-1/3-14-1

Zagreb, 1. rujna 2014.

Potpredsjednica Vlade

Republike Hrvatske i ministrica socijalne politike i mladih

Milanka Opačić, v. r.


OBRAZAC

ZRS/1

PLAN O ZAJEDNIČKOJ RODITELJSKOJ SKRBI                                                                    

Podaci o roditeljima                                                                                                                              


Majka 

Otac  

ImePrezimeOIBDatum rođenjaMjesto rođenjaPrebivališteBoravišteAdresa u trenutku sastavljanja Plana (ukoliko se ona razlikuje od adrese prebivališta / boravišta)ZRS/2

Podaci o djetetu                                                                                                                                    

Ime

                       

Prezime


OIB


Datum rođenja


Mjesto rođenja


Prebivalište


Boravište


Adresa u trenutku sastavljanja Plana (ukoliko se ona razlikuje od adrese prebivališta/boravišta)


Sporazumna uređenja                                                                                                                           

Mjesto i adresa djetetova stanovanja na kojem će biti prijavljeno prebivalište djeteta kod jednog od roditelja (obavezno
naznačiti kod kojeg roditelja)

   
                                                                                                                                                            

Vrijeme koje će dijete provoditi sa svakim od roditelja (tjedno, mjesečno, državnim praznicima i blagdanima te za
vrijeme školskih praznika) uz naznaku vremena i mjesta predaje/preuzimanja djeteta mlađe dobi

           
                                                                                                                                                            

Druge osobe čija je nazočnost dogovorena prilikom predaje/preuzimanja djeteta (nije obvezno polje)

Ime i prezime:                                                                                                                                        

OIB:

Način prijevoza djeteta te snošenje troškova prijevoza (nije obvezno polje)

                                        
                                                                                                                                                            

Način razmjene informacija u vezi s djetetom (primjerice usmeno, poštom, telefonski, telefaksom, SMS-om,
elektronskom poštom ili na drugi prikladan način)

                                                                                                                                                            

Druge odluke za koje roditelji smatraju da su bitne za dijete i koje će donositi sporazumno (primjerice odluke o
djetetovom zdravlju, liječenju, školovanju, ostvarivanju osobnih odnosa s drugim osobama i sl.) (nije obvezno polje)

                                                                                                                                                            

Način rješavanja budućih spornih pitanja u odnosu na roditeljsku skrb

a) u obiteljskoj medijaciji

b) uz pomoć zajedničkog odvjetnika ili druge osobe od zajedničkog povjerenja                                              

c) u sudskom postupku

Ostala sporazumna uređenja (nije obvezno polje)

                          
                                                                                                                                                           

Uzdržavanje      
                                                                                                                                                           

Roditelj obveznik uzdržavanja                                                         

                                                  

Mjesečni iznos


Dospijeće


Način plaćanja uzdržavanja

1. Na ruke uz potvrdu o plaćanju

2. Na račun roditelja s kojim dijete stanuje

Broj računa:

Račun otvoren kod:                                                                                                                               

ZRS/3

Ukupni iznos uzdržavanja                   
                                                                                                                                                           

Roditelj obveznik uzdržavanja (ime i prezime)                                              

                                    

Ukupni mjesečni iznos


Roditelj obveznik uzdržavanja (ime i prezime)*                                            

                                    

Ukupni mjesečni iznos*


*ispunjava se u slučaju podjele podjele obveze uzdržavanja na oba roditelja

Datum izrade Plana:

               Majka                                 Otac

    ______________                   ______________

106 02.09.2014 Pravilnik o obveznom sadržaju obrasca plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi 106 02.09.2014 Pravilnik o obveznom sadržaju obrasca plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi 106 02.09.2014 Pravilnik o obveznom sadržaju obrasca plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi 106 02.09.2014 Pravilnik o obveznom sadržaju obrasca plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi