NN 114/2014 (26.9.2014.), Pravilnik o načinu vođenja evidencije vojnih obveznika i izvršavanju vojne obveze

MINISTARSTVO OBRANE

2179

Na temelju članka 21. stavka 5. Zakona o obrani (»Narodne novine«, br. 73/2013) donosim

PRAVILNIK

O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE VOJNIH OBVEZNIKA I IZVRŠAVANJU VOJNE OBVEZE

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se način vođenja evidencije vojnih obveznika, pozivanje vojnih obveznika na izvršavanje vojne obveze, novačka obveza, upućivanje novaka na služenje vojnog roka, odgoda služenja vojnog roka, prekid služenja vojnog roka, otpust ročnika iz Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Oružane snage), obveza služenja u pričuvnom sastavu razvrstane i nerazvrstane pričuve (u daljnjem tekstu pričuva), odgoda vojne vježbe, putovanje i boravak vojnih obveznika u inozemstvu, naknade, postupak, obrazac vojne iskaznice i način njezina izdavanja.

(2) Izrazi u ovom Pravilniku koji imaju rodno značenje i bez obzira koriste li se u muškom ili ženskom rodu odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Vojna obveza nastaje u kalendarskoj godini u kojoj državljanin Republike Hrvatske navršava 18 godina života i traje do prestanka u skladu s odredbama Zakona o obrani (u daljnjem tekstu Zakon).

(2) Vojni obveznici vojnu obvezu izvršavaju u pravilu u Oružanim snagama.

(3) Stupanjem u Oružane snage vojni obveznik postaje vojnom osobom, a status vojne osobe gubi otpustom iz Oružanih snaga.

(4) Vojni obveznik ima status vojne osobe i za vrijeme provedeno:

– pri dolasku u Oružane snage – na putu od mjesta prebivališta odnosno boravišta do mjesta u kojemu se treba javiti nadležnom tijelu, a pri povratku – na putu od mjesta u kojemu je izvršio vojnu obvezu do mjesta prebivališta odnosno boravišta

– ako boravi u inozemstvu: pri dolasku u Oružane snage – na putu od granice Republike Hrvatske do mjesta u kojemu se treba javiti nadležnom tijelu, a pri povratku – na putu od mjesta u kojemu je izvršio vojnu obvezu do granice Republike Hrvatske.

II. EVIDENCIJA VOJNIH OBVEZNIKA

Članak 3.

(1) Državljani Republike Hrvatske uvode se u vojnu evidenciju u kalendarskoj godini u kojoj navršavaju 18 godina života.

(2) Državljani Republike Hrvatske koji iz bilo kojih razloga nisu uvedeni u vojnu evidenciju u kalendarskoj godini u kojoj su navršili 18 godina života uvode se u vojnu evidenciju do prestanka vojne obveze.

(3) Žene vojne obveznice uvode se u vojnu evidenciju prilikom prijave na dragovoljno vojno osposobljavanje.

(4) Žene vojne obveznice koje nisu bile na dragovoljnom vojnom osposobljavanju uvode se u vojnu evidenciju kao nerazvrstani pričuvnici kada imaju odgovarajuće zvanje odnosno stupanj obrazovanja za obavljanje stručnih i tehničkih poslova u Oružanim snagama.

Članak 4.

Evidenciju vojnih obveznika vode:

– područni odsjeci za poslove obrane – za vojne obveznike koji imaju prebivalište na području njihove nadležnosti

– stožeri, zapovjedništva, postrojbe i ustanove Oružanih snaga – za vojne osobe koje se kod njih nalaze na službi ili na školovanju te koje kod njih imaju ratni raspored

– ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za ljudske resurse – za vojne obveznike koji nemaju prebivalište na području Republike Hrvatske.

Članak 5.

(1) Novak koji boravi u inozemstvu od rođenja ili je s roditeljima otišao boraviti u inozemstvo prije nastanka novačke obveze radi uvođenja u vojnu evidenciju dužan je u kalendarskoj godini u kojoj navršava 18 godina života prijaviti se diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske.

(2) Novak do 27 godina života koji boravi u inozemstvu, a iz bilo kojeg razloga nije uveden u vojnu evidenciju u Republici Hrvatskoj dužan je prijaviti se nadležnoj diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske.

(3) Za novaka koji je regulirao obvezu služenja vojnog roka u inozemstvu, uz prijavu dostavlja se i potvrda nadležnog tijela države u kojoj je regulirao obvezu služenja vojnog roka.

(4) Diplomatska misija odnosno konzularni ured Republike Hrvatske prijavu i dokumentaciju iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka dostavlja ustrojstvenoj jedinici Ministarstvu obrane nadležnoj za ljudske resurse.

Članak 6.

Novak koji se radi uvođenja u vojnu evidenciju prijavi diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske popunjava prijavu sa sljedećim podacima: ime i prezime; očevo ili majčino ime; osobni identifikacijski broj, datum, mjesto, općina/grad i država rođenja; državljanstvo; adresa u inozemstvu; datum početka boravka u inozemstvu; adresa prebivališta u Republici Hrvatskoj; zadnja adresa prebivališta roditelja u Republici Hrvatskoj; zvanje i stupanj obrazovanja, zanimanje te znanja važna za Oružane snage.

Članak 7.

(1) Evidencija vojnih obveznika vodi se u pravilu u računalno-informacijskom sustavu uz jedinstvenu primjenu elektroničke obrade podataka te na propisanim obrascima.

(2) Izgled, sadržaj i način popunjavanja obrazaca za vođenje vojne evidencije iz stavka 1. ovoga članka propisat će pomoćnik ministra obrane nadležan za ljudske resurse posebnim uputama o vođenju evidencije vojnih obveznika.

Članak 8.

U vojnu evidenciju unose se sljedeći podaci: ime, prezime, očevo ili majčino ime; osobni identifikacijski broj, dan, mjesec, godina, mjesto, općina/grad i država rođenja; državljanstvo; prebivalište i boravište; zvanje i stupanj obrazovanja, zanimanje, zaposlenje, bračno stanje; novačenje; sposobnost za vojnu službu; služenje vojnog roka odnosno civilne službe, služenje u pričuvnom sastavu; vojno školovanje, vojna izobrazba i obuka, vojne vježbe; znanja važna za obranu; dodjela čina i promicanje u čin, gubitak čina; odlikovanja; vrijeme provedeno u Domovinskom ratu; mjesto i vrijeme sudjelovanja u operacijama potpore miru, operacijama odgovora na krize, humanitarnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, podaci o kažnjavanju; boravak u inozemstvu, ocjene, rezultati, postignuća i ostali podaci važni za obranu.

Članak 9.

(1) Vojni obveznik obvezan je nadležni područni odsjek osobno obavijestiti o svakoj promjeni podataka u vezi sa zdravstvenim stanjem, zvanjem i stupnjem obrazovanja, zanimanjem, zaposlenjem i bračnim stanjem te dostaviti dokaz o nastaloj promjeni (potvrdu, zdravstveni nalaz i sl.) u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

(2) Ako je sjedište nadležnoga područnog odsjeka za poslove obrane udaljeno više od 10 km od mjesta prebivališta vojnog obveznika, prijava promjena iz stavka 1. ovoga članka može se dostaviti preporučenom pošiljkom odnosno elektroničkim putem (faksom, e-poštom).

Članak 10.

Ministarstvo obrane putem Ministarstva unutarnjih poslova najmanje jedanput godišnje ažurira evidenciju prebivališta i boravišta vojnih obveznika.

III. POZIVANJE VOJNIH OBVEZNIKA

Članak 11.

(1) Pozivanje vojnih obveznika na izvršavanje vojne obveze provode nadležni područni odsjeci za poslove obrane pojedinačnim i općim pozivom.

(2) Pojedinačni poziv dostavlja se na adresu prebivališta ili boravišta vojnog obveznika i sadrži podatke o mjestu, vremenu i razlogu pozivanja.

(3) Opći poziv objavljuje se u sredstvima javnog priopćavanja ili na drugi prikladan način.

Članak 12.

(1) Vojni obveznik kojeg nadležni područni odsjek za poslove obrane pozove na izvršavanja vojne obveze obvezan je javiti se naznačenom tijelu u mjestu i vremenu koji su navedeni u pojedinačnom ili općem pozivu, sa stvarima i ispravama navedenim u pozivu.

(2) Pojedinačni poziv, osim poziva za mobilizaciju, dostavlja se vojnom obvezniku u pravilu najkasnije 30 dana prije početka izvršavanja vojne obveze.

(3) Na dostavu pojedinačnog poziva ne primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku o osobnoj dostavi.

(4) Vojni obveznik koji je zbog bolesti ili drugoga opravdanog razloga spriječen doći na mjesto i u vrijeme određeno u pojedinačnom pozivu obvezan je odmah nakon primitka poziva o tome obavijestiti područni odsjek za poslove obrane koji mu je uputio poziv.

(5) Ako se vojni obveznik koji je pozvan na izvršavanje vojne obveze ne odazove pozivu, nadležni područni odsjek za poslove obrane može zahtijevati od nadležnog tijela Ministarstva unutarnjih poslova raspisivanje potrage i dovođenje vojnog obveznika do najbliže postrojbe Vojne policije čiji će ga pripadnici odvesti u vojnu postrojbu naznačenu u pozivu.

Članak 13.

(1) Osobu koja je podnijela zahtjev za otpust iz hrvatskog državljanstva ne poziva se na izvršavanje vojne obveze dok se ne riješi njezin zahtjev, osim novaka koji u toj kalendarskoj godini navršava 27 godina života.

(2) Pričuvnika koji je otišao u inozemstvo na razdoblje dulje od 90 dana i prijavio svoj odlazak nadležnom područnom odsjeku za poslove obrane ne poziva se na izvršavanje vojne obveze do njegova povratka u Republiku Hrvatsku.

IV. NOVAČKA OBVEZA

Članak 14.

(1) Novačka obveza nastaje u kalendarskoj godini u kojoj državljanin Republike Hrvatske navršava 18 godina života i traje do stupanja na služenje vojnog roka ili civilnu službu odnosno isteka 27 godina života ili do prestanka vojne obveze u skladu s odredbama Zakona.

(2) Za vrijeme novačke obveze novak podliježe uvođenju u vojnu evidenciju, zdravstvenim i drugim pregledima te psihologijskim ispitivanjima, novačenju, stupanju na služenje vojnog roka odnosno civilnu službu te odazivu na opći ili pojedinačni poziv.

(3) Kada nije na snazi obveza služenja vojnog roka, novaci podliježu samo uvođenju u vojnu evidenciju.

Članak 15.

(1) Novačenje je postupak određivanja roda ili struke novaka koje se provodi kada je na snazi obveza služenja vojnog roka.

(2) Novačenje provode novačka povjerenstva.

(3) Prije novačenja, novaci se upućuju na zdravstvene i druge preglede te psihologijska ispitivanja koja se provode prema posebnim propisima.

(4) Nadležni područni odsjek za poslove obrane prema planu djelatnosti novačkog povjerenstva poziva na novačenje novake u 18. godini života te novake starijih godišta koji iz bilo kojih razloga još nisu novačeni.

Članak 16.

(1) Nadležni područni odsjek za poslove obrane poziva i upućuje novake na zdravstvene i druge preglede te psihologijska ispitivanja i novačenje na temelju plana zdravstvenih pregleda i psihologijskih ispitivanja te plana novačenja koje donosi Uprava za ljudske resurse na prijedlog Glavnog stožera Oružanih snaga.

(2) Na zdravstvene i druge preglede te psihologijska ispitivanja ne upućuju se novaci koji boluju od neizlječive bolesti odnosno imaju tjelesne mane ili nedostatke koji se liječenjem ne mogu ispraviti i očito su nesposobni za vojnu službu kao što su: sljepilo na oba oka, potpuna gluhoća na oba uha, duševna zaostalost, teža duševna bolest, uzetost cijelog tijela ili pojedinih ekstremiteta, nedostatak jednog ekstremiteta i slični nedostaci koji ih čine očito nesposobnima za vojnu službu.

(3) Novacima iz stavka 2. ovoga članka sposobnost za vojnu službu utvrđuje nadležno novačko povjerenstvo na temelju priložene specijalističke zdravstvene dokumentacije kojom raspolažu ili je mogu pribaviti.

Članak 17.

Ocjena novačkog povjerenstva o sposobnosti za vojnu službu može biti:

– sposoban za vojnu službu

– nesposoban za vojnu službu

– daljnje liječenje/dijagnostička obrada.

Članak 18.

Novačka povjerenstva obavljaju sljedeće poslove:

– ocjenjuju sposobnost vojnih obveznika za vojnu službu

– ocjenjuju sposobnost za vojnu službu vojnih obveznika ocijenjenih ocjenom daljnje liječenje/dijagnostička obrada u pravilu nakon isteka vremena za koje su ocijenjeni tom ocjenom

– ocjenjuju sposobnost za vojnu službu vojnih obveznika koji su već novačeni i ocijenjeni sposobnima za vojnu službu ako izjave da je došlo do promjene zdravstvenog stanja i prilože potrebnu specijalističku zdravstvenu dokumentaciju

– mijenjaju rod odnosno struku vojnim obveznicima zbog potreba Oružanih snaga, promjene zdravstvenog stanja i naknadno stečenoga stupnja obrazovanja ili promjene zanimanja

– ocjenjuju sposobnost za vojnu službu ročnika kada je na snazi obveza služenja vojnog roka

– ocjenjuju sposobnost za vojnu službu osoba za koje je donesena odluka o revizijskom pregledu.

Članak 19.

(1) Novačko povjerenstvo ocjenjuje sposobnost novaka za vojnu službu i određuje im rod odnosno struku i vojnostručnu specijalnost na temelju postojećih nalaza, prethodnih zdravstvenih i drugih pregleda te psihologijskih ispitivanja, mjerila za ocjenu zdravstvene sposobnosti vojnih obveznika, odluke o novačenju i plana novačenja, uvjeta propisanih za određivanje rodova i struka u kojima će novaci služiti vojni rok te drugih propisa i akata kojima se uređuje novačenje.

(2) Novačko povjerenstvo može uvažiti želju novaka izjavljenu na novačenju što se tiče roda odnosno struke u kojoj bi služio vojni rok ako je to u skladu s mjerilima za ocjenu zdravstvene sposobnosti vojnih obveznika, uvjetima i kriterijima za određivanje rodova i struka i planu novačenja odnosno planu popune Oružanih snaga.

Članak 20.

(1) Novak mora biti nazočan pri novačenju koje provodi novačko povjerenstvo.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, novaci koji borave u inozemstvu i novaci iz članka 16. stavka 2. ovoga Pravilnika koji su podnijeli zahtjev za ocjenu sposobnosti za vojnu službu i priložili potrebnu zdravstvenu dokumentaciju ne moraju biti nazočni pri novačenju.

Članak 21.

(1) Novake ocijenjene ocjenom daljnje liječenje/dijagnostička obrada poziva se na zdravstvene i druge preglede i psihologijska ispitivanja te na novačenje u pravilu nakon isteka vremena za koje su ocijenjeni tom ocjenom.

(2) Ako je novak iz istih razloga dva puta ocijenjen ocjenom daljnje liječenje/dijagnostička obrada, pri trećem novačenju novačko će povjerenstvo donijeti konačnu odluku o njegovoj sposobnosti za vojnu službu.

Članak 22.

(1) Ocjenu sposobnosti za vojnu službu novaka novačko povjerenstvo upisuje u vojnu iskaznicu i ostale evidencijske dokumente.

(2) Ocjenu iz stavka 1. ovoga članka novačko povjerenstvo priopćava novaku uz potpis, osim za novake iz članka 16. stavka 2. i članka 20. stavka 2. ovoga Pravilnika kojima se odluka dostavlja putem nadležnoga područnog odsjeka za poslove obrane.

Članak 23.

(1) Osobu kojoj je prestala vojna obveza jer je ocijenjena nesposobnom za vojnu službu može se uputiti na revizijski pregled radi provjere sposobnosti za vojnu službu.

(2) Revizijski pregled iz stavka 1. ovoga članka može se obaviti ako osoba koja je ocijenjena nesposobnom za vojnu službu nije navršila 45 godina života.

(3) Osoba iz stavka 1. ovoga članka koja na revizijskom pregledu bude ocijenjena sposobnom za vojnu službu postaje vojnim obveznikom i podliježe obvezi služenja vojnog roka do navršenih 27 godina života odnosno obvezi služenja u pričuvnom sastavu ako je starija od 27 godina života.

(4) Odluku o revizijskom pregledu donosi ministar obrane odnosno osoba koju on ovlasti.

V. UPUĆIVANJE NOVAKA NA SLUŽENJE ILI DOSLUŽENJE VOJNOG ROKA

Članak 24.

(1) Novaka se upućuje na služenje ili dosluženje vojnog roka na temelju odluke ministra obrane i plana upućivanja novaka u Oružane snage.

(2) Novaka se ne može uputiti na služenje vojnog roka ako nije navršio 18 godina života.

(3) Novak koji je upisan na stručni studij, preddiplomski sveučilišni studij, diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij odmah nakon upisa, a najkasnije do 31. prosinca tekuće godine, obvezan je dostaviti nadležnom područnom odsjeku za poslove obrane potvrdu o upisu u svaku nastavnu godinu.

(4) Novaka iz stavka 3. ovoga članka kojemu prestane status redovnog studenta upućuje se na služenje vojnog roka do navršenih 27 godina života.

(5) Vojnog obveznika kojemu je prekinuto služenje vojnog roka zbog ocjene daljnje liječenje/dijagnostička obrada, a koji na ponovnom novačenju prije navršenih 27 godina života bude ocijenjen sposobnim za vojnu službu, upućuje se na dosluženje vojnog roka, po mogućnosti u postrojbu istoga roda, odnosno struke u kojoj je počeo služiti vojni rok.

(6) Vojnog obveznika iz stavka 5. ovoga članka postrojba uključuje u obuku vodeći pri tome računa o obuci koju je završio prije prekida služenja vojnog roka.

Članak 25.

(1) Na služenje vojnog roka ne upućuje se:

– novak koji je pravomoćno osuđen na kaznu maloljetničkog zatvora ili na bezuvjetnu kaznu zatvora

– novak prema kojemu je izrečena mjera obveznoga psihijatrijskog liječenja ili obveznog liječenja od ovisnosti i prisilnog smještaja u zdravstvenoj ustanovi

– novak protiv kojega je pokrenut kazneni postupak zbog kaznenog djela za koje se goni po službenoj dužnosti.

(2) Novak iz stavka 1. ovoga članka upućuje se na služenje odnosno dosluženje vojnog roka nakon izdržane kazne zatvora, nakon uvjetnog puštanja, nakon obustave odgojne ili sigurnosne mjere odnosno nakon pravomoćno okončanoga kaznenog postupka, a najkasnije do navršenih 27 godina života.

(3) Osobe osuđene na kaznu maloljetničkog zatvora ili na bezuvjetnu kaznu zatvora mogu za vrijeme ratnog stanja ili stanja neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu stanja neposredne ugroženosti) biti upućene na služenje vojnog roka ako im je odgođeno izdržavanje kazne.

Članak 26.

(1) Obveze služenja vojnog roka oslobađa se:

– osoba koja je ocijenjena nesposobnom za vojnu službu

– osoba koja se na temelju ugovora s Ministarstvom obrane najmanje dvije godine obrazovala u školama u zemlji i inozemstvu u kojima se stječu vojna znanja i vještine

– osoba koja je stekla hrvatsko državljanstvo naturalizacijom ili prirođenjem ako je u državi čiji je bila građanin regulirala obvezu služenja vojnog roka

– osoba koja osim hrvatskoga ima i strano državljanstvo, a regulirala je obvezu služenja vojnog roka u inozemstvu

– policijski službenik koji je podnio zahtjev za oslobađanje obveze služenja vojnog roka i radi najmanje 12 mjeseci na poslovima policijskog službenika

– zaređeni svećenik, đakon i redovnik koji se zavjetovao te osobe istoga statusa vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj koja je podnijela zahtjev za oslobođenje obveze služenja vojnog roka.

(2) Osobe iz stavka 1. podstavaka 2., 3., 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika zahtjev za oslobađanje obveze služenja vojnog roka podnose nadležnom područnom odjelu za poslove obrane putem nadležnoga područnog odsjeka za poslove obrane.

(3) Uz zahtjev za oslobađanje obveze služenja vojnog roka osobe iz stavka 2. ovoga članka obvezne su priložiti dokaz o činjenicama na kojima temelje svoje zahtjeve.

Članak 27.

(1) Na služenje ili dosluženje vojnog roka novak se javlja u postrojbu odnosno ustanovu Oružanih snaga u vrijeme naznačeno u pozivu za služenje odnosno dosluženje vojnog roka.

(2) Ako se novak ne javi na služenje ili dosluženje vojnog roka, nadležna ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane izdaje ovlaštenim tijelima Ministarstva unutarnjih poslova zahtjev za raspisivanje potrage i dovođenje novaka u najbližu postrojbu Vojne policije, čiji će ga pripadnici odvesti u vojnu postrojbu naznačenu u pozivu.

Članak 28.

Područni odsjek za poslove obrane povlači poziv za služenje vojnog roka samo u slučajevima:

– ako se novaku u skladu s odredbama ovoga Pravilnika odgodi služenje vojnog roka

– kada je nakon primitka poziva ocijenjen ocjenom daljnje liječenje/dijagnostička obrada ili nesposobnim za vojnu službu

– ako donese dokaz da je u tekućoj nastavnoj godini upisan na stručni studij, preddiplomski sveučilišni studij, diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij

– ako mu je u međuvremenu odobrena civilna služba.

VI. ODGODA SLUŽENJA VOJNOG ROKA

Članak 29.

(1) Služenje vojnog roka može se odgoditi novaku na osobni zahtjev najdulje do kraja lipnja kalendarske godine u kojoj navršava 26 godina života.

(2) Služenje vojnog roka može se odgoditi novaku:

– ako u njegovu kućanstvu nema drugoga člana koji privređuje –

najdulje za godinu dana

– ako se zaposlio u svojstvu vježbenika ili se prvi put zaposlio na određeno ili neodređeno vrijeme – do završetka vježbeničkog staža odnosno isteka probnog rada, a najdulje za godinu dana

– ako su u njegovu kućanstvu samo članovi kojima je za svakodnevne životne potrebe prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe, a najdulje do kraja lipnja kalendarske godine u kojoj navršava 26 godina

– ako se iz njegova kućanstva u isto vrijeme upućuju na služenje vojnog roka dva člana ili više njih odnosno ako se jedan od njih već nalazi na služenju vojnog roka – dok se drugi član odnosno pola članova kućanstva ne vrati sa služenja vojnog roka

– ako ima utvrđen datum za sklapanje braka – najdulje za tri mjeseca

– ako je prije odlaska ili u vrijeme odlaska na služenje vojnog roka nastupila smrt u njegovu kućanstvu ili užoj obitelji – do idućeg roka za upućivanje

– ako je otvorio obrt ili samostalnu djelatnost – najdulje godinu dana od dana registracije obrta ili djelatnosti

– ako očekuje rođenje djeteta do odlaska na služenje odnosno za vrijeme služenja vojnog roka – najdulje za godinu dana.

Članak 30.

(1) Zahtjev za odgodu služenja vojnog roka iz članka 29. ovoga Pravilnika podnosi se nadležnom područnom odjelu za poslove obrane putem područnog odsjeka za poslove obrane u roku od osam dana od dana primitka poziva za služenje vojnog roka.

(2) Uz zahtjev za odgodu služenja vojnog roka novak je dužan priložiti:

– dokaz o nezaposlenosti ostalih članova obitelji

– ugovor o radu odnosno rješenje o zasnovanom radnom odnosu odnosno potvrdu nadležnog tijela o prijavi zdravstvenog i mirovinskog osiguranja ako odgodu traži zbog zaposlenja u svojstvu vježbenika

– potvrdu ovlaštenog tijela za socijalnu skrb ako su u njegovu kućanstvu samo članovi kojima je za svakodnevne životne potrebe prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe

– potvrdu matičnog ili vjerskog ureda da ima utvrđen datum za sklapanje braka

– izvod iz matice umrlih

– potvrdu o registraciji obrta ili djelatnosti

– dokaz o trudnoći supruge.

(3) Uz zahtjev za odgodu služenja vojnog roka zbog toga što su u isto vrijeme pozvana na služenje vojnog roka dva člana istog kućanstva ili više njih odnosno ako se jedan od njih već nalazi na služenju vojnog roka ne prilažu se dokazi, već područni odsjek za poslove obrane po službenoj dužnosti utvrđuje te činjenice uvidom u evidenciju o vojnim obveznicima na služenju vojnog roka.

(4) Rješenje po zahtjevu za odgodu služenja vojnog roka sadrži dan, mjesec i godinu do kada se odgađa služenje vojnog roka.

(5) Odredbe vezane uz odgodu služenja vojnog roka novaka odgovarajuće se primjenjuju i na dosluženje vojnog roka.

VII. PREKID SLUŽENJA VOJNOG ROKA

Članak 31.

(1) Služenje vojnog roka prekida se:

– ročniku koji je ocijenjen nesposobnim za vojnu službu odnosno ocjenom daljnje liječenje/dijagnostička obrada

– ročniku koji je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na kaznu maloljetničkog zatvora ili na bezuvjetnu zatvorsku kaznu – dok ne izdrži kaznu ili dok ne bude uvjetno pušten

– ročniku koji je pravomoćnom presudom osuđen na bezuvjetnu zatvorsku kaznu u trajanju od najmanje šest mjeseci – dok ne izdrži kaznu ili dok ne bude uvjetno pušten

– ročniku protiv kojega je pokrenut kazneni postupak za djela za koja se goni po službenoj dužnosti – ako je za to djelo predviđena kazna zatvora dulje od tri godine

– ročniku zbog samovoljnog napuštanja postrojbe ili neopravdanog izostanka duljeg od pet dana.

(2) Iznimno od odredbi stavka 1. podstavaka 2. i 3. ovoga članka, služenje vojnog roka ne prekida se ročniku koji je pravomoćnom presudom osuđen na kaznu maloljetničkog zatvora od najmanje dvije godine ili na bezuvjetnu zatvorsku kaznu u trajanju do dvije godine i kojemu do kraja vojnog roka nije ostalo više od dva mjeseca.

Članak 32.

(1) Rješenje o prekidu služenja vojnog roka iz razloga propisanim člankom 31. ovoga Pravilnika donosi zapovjednik samostalne bojne, njemu ravne ili više razine.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka upisuje se u vojnu iskaznicu i druge evidencijske dokumente.

(3) Rješenje o prekidu služenja vojnog roka sadrži datum početka služenja vojnog roka i datum prekida služenja vojnog roka.

Članak 33.

Rješenje o prekidu služenja vojnog roka ročnicima iz članka 32. ovoga Pravilnika donosi se na temelju:

– odluke novačkog povjerenstva kojom je ročnik ocijenjen nesposobnim za vojnu službu odnosno ocjenom daljnje liječenje/dijagnostička obrada

– pravomoćne sudske presude kojom je ročnik osuđen na kaznu maloljetničkog zatvora ili na bezuvjetnu kaznu zatvora

– pravomoćne sudske presude kojom je ročnik osuđen na bezuvjetnu zatvorsku kaznu u trajanju od najmanje šest mjeseci

– uvjerenje suda da je protiv ročnika pokrenut kazneni postupak za djelo za koje se goni po službenoj dužnosti i ako je za to djelo predviđena zatvorska kazna u trajanju od najmanje tri godine

– izvješća Vojne policije o nemogućnosti dovođenja ročnika koji zbog samovoljnog napuštanja postrojbe odnosno neopravdanog izostanka izbiva iz postrojbe dulje od pet dana, jer je nedostupan.

Članak 34.

(1) Ročniku se može na osobni zahtjev prekinuti služenje vojnog roka zbog smrti ili teške bolesti u obitelji odnosno zbog elementarne nepogode ili drugih nesreća ako bi njegova obitelj bila dovedena u težak položaj zbog njegove odsutnosti – dok postoje razlozi, a najdulje na jednu godinu.

(2) Ročniku se može na osobni zahtjev i na zahtjev ovlaštenog tijela prekinuti služenje vojnog roka radi njegova sudjelovanja na svjetskom ili europskom sportskom natjecanju odnosno na olimpijskim igrama.

Članak 35.

Uz zahtjev za prekid služenja vojnog roka iz razloga navedenih u članku 34. stavku 1. ovoga Pravilnika ročnik prilaže:

– potvrdu zdravstvene ustanove o teškoj bolesti u obitelji odnosno izvod iz matice umrlih o smrti člana obitelji i mišljenje ovlaštenog tijela za socijalnu skrb da je zbog toga njegova obitelj dovedena u težak položaj – ako prekid služenja vojnog roka traži zbog teškog položaja obitelji

– mišljenje ovlaštenog tijela za socijalnu skrb da je njegova obitelj zbog elementarne nepogode dovedena u težak položaj – ako prekid služenja vojnog roka traži zbog posljedica elementarne nepogode

– mišljenje ovlaštenog tijela za socijalnu skrb da je njegova obitelj dovedena u težak položaj – ako prekid služenja vojnog roka traži zbog drugih nesreća koje su se dogodile u njegovoj obitelji.

Članak 36.

(1) Rješenje o prekidu služenja vojnog roka ročniku iz razloga navedenih u članku 34. stavku 2. ovoga Pravilnika donosi se na temelju potvrde ovlaštenog tijela da je riječ o sportašu koji je ispunio norme za sudjelovanje na svjetskom ili europskom natjecanju odnosno olimpijskim igrama.

(2) Trajanje prekida služenja vojnog roka određuje se prema vremenu utvrđenom za pripreme za natjecanje i za samo natjecanje.

Članak 37.

Rješenje o prekidu služenja vojnog roka zbog razloga iz članka 34. ovoga Pravilnika u prvom stupnju donose zapovjednici grana njemu ravne ili više razine, a za ročnike raspoređene u Glavni stožer Oružanih snaga i pristožerne postrojbe Glavnog stožera Oružanih snaga načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga odnosno osoba koju on ovlasti.

Članak 38.

(1) Ročnika kod kojeg je nastala promjena zdravstvenog stanja koja utječe na njegovu sposobnost za vojnu službu nadležni vojni liječnik upućuje na ocjenu sposobnosti za vojnu službu nadležnom novačkom povjerenstvu.

(2) Na temelju ocjene nadležnog novačkog povjerenstva o nesposobnosti ili potrebi daljnjeg liječenja/dijagnostičke obrade ročnika zapovjednik samostalne bojne, njemu ravne ili više razine donosi odluku o prekidu služenja vojnog roka te u vojnu iskaznicu upisuje temelj i datum prekida služenja vojnog roka i otpusta iz Oružanih snaga.

(3) Ročnika kojemu je i drugi put prekinuto služenje vojnog roka zbog toga što je ocijenjen ocjenom daljnje liječenje/dijagnostička obrada neće se pozivati na dosluženje vojnog roka ako mu je do kraja vojnog roka ostalo manje od 30 dana.

Članak 39.

(1) Ročnik koji je imao prekid služenja vojnog roka u skladu s odredbama ovoga Pravilnika uputit će se na dosluženje vojnog roka nakon prestanka razloga zbog kojih mu je prekinuto služenje vojnog roka, a najkasnije do navršenih 27 godina života.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ročnik se neće uputiti na dosluženje vojnog roka ako mu je do kraja vojnog roka ostalo manje od 30 dana.

(3) Ročnik koji je imao prekid služenja vojnog roka zbog razloga navedenih u članku 31. ovoga Pravilnika, a koji nije regulirao obvezu služenja vojnog roka u smislu stavaka 1. i 2. ovoga članka, ponovno postaje novak i podliježe obvezama koje su ovim Pravilnikom propisane za novake.

Članak 40.

U služenje vojnog roka ne računa se vrijeme koje ročnik provede:

– na liječenju i bolovanju zbog ozljede ili druge nesposobnosti izazvane u namjeri izbjegavanja vojne obveze ili raspoređivanja na drugu dužnost

– prilikom samovoljnog napuštanja postrojbe ili neopravdanoga izostanka u trajanju od najmanje 24 sata

– u pritvoru – na temelju rješenja istražnog suca.

VIII. OTPUST ROČNIKA IZ ORUŽANIH SNAGA

Članak 41.

(1) Ročnika koji je odslužio vojni rok ili kojemu je prekinuto služenje vojnog roka iz Oružanih snaga otpušta zapovjedništvo, postrojba ili ustanova u kojoj se nalazio na dan odsluženja odnosno prekida služenja vojnog roka.

(2) Pri otpustu iz Oružanih snaga ročniku se uručuje vojna iskaznica u koju je upisan temelj i datum otpusta sa služenja vojnog roka.

IX. OBVEZA SLUŽENJA U PRIČUVNOM SASTAVU

Članak 42.

(1) Obvezi služenja u pričuvnom sastavu podliježu:

– vojni obveznici koji su odslužili vojni rok

– vojni obveznici koji su uspješno završili program dragovoljnoga vojnog osposobljavanja

– djelatne vojne osobe po prestanku službe.

(2) Uz osobe iz stavka 1. ovoga članka obvezi služenja u pričuvnom sastavu podliježu i:

– vojni obveznici uvedeni u vojnu evidenciju koji nisu odslužili vojni rok ili nisu uspješno završili program dragovoljnoga vojnog osposobljavanja

– žene s navršenih 18 godina koje imaju odgovarajuće zvanje i stupanj obrazovanja za obavljanje stručnih i tehničkih poslova u Oružanim snagama i koje su uvedene u vojnu evidenciju

– vojni obveznici koji su u skladu s odredbama ovoga Pravilnika na drugi način regulirali obvezu služenja vojnog roka.

(3) Pričuvnici iz stavka 2. ovoga članka mogu se pozvati na službu u Oružane snage nakon zdravstvenog i drugoga pregleda te psihologijskih ispitivanja, ocjene sposobnosti za vojnu službu te odgovarajućega vojnog osposobljavanja.

(4) Obvezi služenja u pričuvnom sastavu podliježu i ugovorni pričuvnici u skladu s posebnim propisom.

Članak 43.

(1) Pričuvnike se poziva u Oružane snage radi smotriranja, vojne vježbe, vojne izobrazbe i obuke (u daljnjem tekstu vojne vježbe) i obavljanja drugih dužnosti na osnovi vojne obveze.

(2) Program provođenja vojnih vježbi donosi načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga.

(3) Pričuvnik može na vojnoj vježbi provesti najviše 30 dana u jednoj kalendarskoj godini.

(4) U ratnom stanju i stanju neposredne ugroženosti pričuvnike se poziva u Oružane snage i radi mobilizacije.

(5) Odluku o mobilizaciji Oružanih snaga donosi Predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga na prijedlog ministra obrane.

(6) Pozivanje pričuvnika u Oružane snage u miru nalaže ministar obrane.

Članak 44.

(1) Zapovjedništvo, postrojba ili ustanova Oružanih snaga podnosi nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva obrane izvješće o sudjelovanju pričuvnika na vojnoj vježbi.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka sadrži ime i prezime pričuvnika te vrijeme koje je proveo na vojnoj vježbi.

(3) Zapovjedništvo, postrojba ili ustanova Oružanih snaga dostavlja izvode iz službenih ocjena razvrstanog pričuvnika nadležnom područnom odsjeku za poslove obrane koji izvod ulaže u dosje pričuvnika.

Članak 45.

Razvrstanog pričuvnika kod kojeg je došlo do promjene zdravstvenog stanja područni odsjek za poslove obrane upućuje odmah, a najkasnije u roku od osam dana nadležnom novačkom povjerenstvu na ocjenu sposobnosti za vojnu službu.

Članak 46.

(1) Nadležno novačko povjerenstvo donosi odluku o ocjeni sposobnosti za vojnu službu razvrstanog pričuvnika na temelju priložene zdravstvene dokumentacije pod uvjetom da posljednji nalaz nije stariji od šest mjeseci.

(2) Ako priložena zdravstvena dokumentacija nije dostatna za donošenje ocjene sposobnosti za vojnu službu, novačko povjerenstvo zatražit će od razvrstanoga pričuvnika iz stavka 1. ovoga članka dodatnu dokumentaciju.

(3) Novačko povjerenstvo upisuje ocjenu sposobnosti za vojnu službu u vojnu iskaznicu razvrstanog pričuvnika.

(4) U skladu s utvrđenim zdravstvenim stanjem i potrebama Oružanih snaga novačko povjerenstvo mijenja rod odnosno struku razvrstanom pričuvniku.

X. ODGODA VOJNE VJEŽBE

Članak 47.

(1) Razvrstanom pričuvniku može se na osobni zahtjev odgoditi vojna vježba zbog opravdanih obiteljskih i drugih razloga.

(2) Zahtjev za odgodu vojne vježbe podnosi se područnom odjelu za poslove obrane putem područnog odsjeka za poslove obrane u roku od osam dana od dana primitka poziva za vojnu vježbu ili kada nastane razlog zbog kojeg se traži odgoda vojne vježbe.

(3) Rješenje o odgodi vojne vježbe nadležni područni odjel za poslove obrane dostavlja podnositelju zahtjeva, područnom odsjeku za poslove obrane i postrojbi, zapovjedništvu ili ustanovi Oružanih snaga u kojoj podnositelj zahtjeva ima ratni raspored.

Članak 48.

(1) Vojna vježba odgađa se razvrstanom pričuvniku zbog sljedećih razloga:

– ako je bolestan – do idućeg pozivanja nakon ozdravljenja

– ako se iz njegova kućanstva u isto vrijeme pozivaju na vojnu vježbu dva ili više članova odnosno ako se neki od njih već nalazi na vojnoj vježbi ili na služenju vojnog roka – dok se drugi član odnosno pola članova kućanstva ne vrati s vojne vježbe ili sa služenja vojnog roka

– ako u vrijeme vojne vježbe polaže ispite ili ako bi odlaskom na vojnu vježbu bio spriječen završiti nastavnu godinu – dok takav razlog postoji

– ako bi zbog smrti ili teške bolesti u kućanstvu odnosno zbog elementarnih nepogoda i drugih nesreća kućanstvo bilo dovedeno u težak položaj njegovim odlaskom na vojnu vježbu – dok takvo stanje u kućanstvu traje, a najdulje za godinu dana

– ako je neposredno prije odlaska ili u vrijeme odlaska na vojnu vježbu nastupila smrt u njegovu kućanstvu ili obitelji – do idućeg pozivanja na vojnu vježbu

– ako koristi rodiljni ili roditeljski dopust – dok takav razlog postoji

– ako ima utvrđen datum za sklapanje braka u vrijeme održavanja vojne vježbe – do idućeg pozivanja na vojnu vježbu.

(2) Vojna vježba koja traje dulje od tri dana može se iznimno odgoditi zbog neodgodivih potreba službe ako to zatraži tijelo državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave ili pravna osoba kod koje je pričuvnik zaposlen – dok takva potreba postoji, a najdulje za tri mjeseca.

(3) Vojna vježba koja traje dulje od tri dana može se iznimno odgoditi poljoprivredniku i drugoj osobi koja samostalno obavlja gospodarsku djelatnost zbog neodgodivih poslova ili radova ako u njihovu kućanstvu nema drugoga člana sposobnog za privređivanje – najdulje za tri mjeseca.

Članak 49.

Uz zahtjev za odgodu vojne vježbe nadležnom područnom odsjeku za poslove obrane pričuvnik je dužan priložiti:

– potvrdu izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite koja sadrži zdravstvenu dijagnozu i obrazloženo mišljenje o sposobnosti pričuvnika za vojnu vježbu – ako se odgoda traži zbog bolesti pričuvnika

– pisani dokaz sa stručnog studija, preddiplomskoga sveučilišnog studija, diplomskoga sveučilišnog studija, specijalističkoga diplomskog stručnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskoga studija o tome da bi pričuvnik odlaskom na vojnu vježbu u razdoblju kada je pozvan bio spriječen pristupiti polaganju ispita i ako bi dolaskom na vojnu vježbu bio spriječen završiti nastavnu godinu – ako se odgoda traži zbog toga što se nalazi na školovanju

– liječnički nalaz o teškoj bolesti ili izvod iz matice umrlih odnosno mišljenje nadležnog tijela za socijalnu skrb o posljedicama elementarne nepogode i drugih nesreća – ako se odgoda traži zbog smrti člana obitelji ili kućanstva, zbog teške bolesti člana kućanstva ili štete uzrokovane elementarnom nepogodom odnosno drugom nesrećom zbog koje bi kućanstvo pričuvnika bilo dovedeno u težak položaj

– potvrdu ustanove zdravstvenog osiguranja o korištenju rodiljnog ili roditeljskog dopusta za muškarca

– potvrdu matičnog ili vjerskog ureda da pričuvnik ima utvrđen datum za sklapanje braka.

Članak 50.

Uz zahtjev pričuvnika za odgodu vojne vježbe zbog toga što su iz njegova kućanstva u isto vrijeme pozvana na vojnu vježbu dva člana ili više članova ili se jedan član već nalazi na vojnoj vježbi odnosno služenju vojnog roka kada je na snazi obveza služenja vojnog roka, ne prilažu se dokazi, već nadležni područni odsjek za poslove obrane po službenoj dužnosti utvrđuje te činjenice uvidom u evidenciju o vojnim obveznicima pozvanim na vojnu vježbu odnosno služenje vojnog roka.

Članak 51.

Ako odgodu vojne vježbe zbog neodgodivih potreba službe traži tijelo državne uprave, lokalne i područne (regionalne) samouprave ili pravna osoba kod koje je pričuvnik zaposlen, uz zahtjev za odgodu vojne vježbe prilaže se obrazloženje o tome zbog kojih se potreba službe traži odgoda vojne vježbe.

Članak 52.

Ako poljoprivrednik ili druga osoba koja samostalno obavlja gospodarsku djelatnost traži odgodu vojne vježbe zbog neodgodivih poljoprivrednih radova odnosno gospodarske djelatnosti, uz zahtjev prilaže dokaz da u njegovu kućanstvu nema drugoga člana sposobnog za obavljanje poljoprivrednih radova odnosno gospodarske djelatnosti koji bi ga mogao zamijeniti dok traje vojna vježba.

Članak 53.

(1) Nadležni područni odsjek za poslove obrane neće pozvati na vojnu vježbu pričuvnika iz mjesta u kojemu se pojavila zarazna bolest, o čemu izvješćuje postrojbu, zapovjedništvo odnosno ustanovu Oružanih snaga koja je podnijela zahtjev za pozivanje pričuvnika na vojnu vježbu.

(2) Podatke o vrsti i širenju zarazne bolesti nadležni područni odsjek za poslove obrane pribavlja od nadležnih epidemioloških službi.

XI. PUTOVANJE I BORAVAK VOJNIH OBVEZNIKA U INOZEMSTVU

Članak 54.

1) Kada je na snazi obveza služenja vojnog roka odnosno civilne službe, novak koji namjerava putovati u inozemstvo i boraviti u inozemstvu dulje od 90 dana dužan je pribaviti odobrenje nadležnoga područnog odjela za poslove obrane.

(2) Odobrenje za putovanje i boravak u inozemstvu iz stavka 1. ovoga članka izdaje se novaku koji u inozemstvo putuje:

– radi liječenja – dok liječenje traje

– radi školovanja na srednjim, višim ili visokim školama u inozemstvu – do završetka školovanja

– radi zaposlenja u inozemstvu

– radi odlaska s roditeljima na boravak u inozemstvu.

(3) Uz zahtjev za odobrenje putovanja u inozemstvo i boravak u inozemstvu novak prilaže odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje činjenice iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 55.

(1) Novak koji želi ostati u inozemstvu i nakon isteka odobrenja za boravak u inozemstvu što mu ga je izdao nadležni područni odjel za poslove obrane, a postoji jedan od razloga navedenih u članku 54. stavku 2. ovoga Pravilnika, prije isteka odobrenja mora podnijeti zahtjev za produljenje boravka u inozemstvu.

(2) Novak iz stavka 1. ovoga članka podnosi zahtjev za produljenje boravka u inozemstvu nadležnom područnom odjelu za poslove obrane.

(3) Uz zahtjev za produljenje boravka u inozemstvu novak je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje činjenice iz članka 54. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 56.

(1) Novak iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika neće se pozivati na služenje vojnog roka, a može podnijeti zahtjev za služenje vojnog roka putem nadležnoga područnog odsjeka za poslove obrane.

(2) Novak iz stavka 1. ovoga članka koji se vrati u Republiku Hrvatsku do navršenih 27 godina života dužan je prijaviti se nadležnom područnom odsjeku za poslove obrane radi izvršavanja vojne obveze.

Članak 57.

(1) Pričuvnik koji ima ratni raspored i odlazi u inozemstvo na boravak dulji od 90 dana obvezan je prijaviti se područnom odsjeku za poslove obrane gdje se vodi u evidenciji vojnih obveznika.

(2) Pričuvniku kojem je dostavljen poziv za izvršavanje vojne obveze nije dopušteno putovanje i odlazak na boravak u inozemstvo.

Članak 58.

Vojni obveznici koji borave u inozemstvu, a nisu uvedeni u vojnu evidenciju u Republici Hrvatskoj dužni su se u roku od 15 dana od dana povratka u Republiku Hrvatsku iz inozemstva prijaviti nadležnom područnom odsjeku za poslove obrane prema svojemu prebivalištu.

Članak 59.

(1) Novak iz članaka 54. i 55. ovoga Pravilnika može boraviti u inozemstvu do kraja lipnja kalendarske godine u kojoj navršava 26 godina, a nakon toga u roku od 30 dana mora se javiti nadležnom područnom odsjeku za poslove obrane.

(2) Područni odsjek za poslove obrane novaka iz stavka 1. ovoga članka upućuje na liječničke i druge preglede, psihologijska ispitivanja i na novačenje.

(3) Novaka koji na novačenju bude ocijenjen sposobnim za vojnu službu upućuje se na služenje vojnog roka do isteka gornje dobne granice vojnih obveznika koji podliježu služenju vojnog roka odnosno civilnoj službi.

XII. NAKNADE

Članak 60.

(1) Vojni obveznici koji su zbog izvršavanja vojne obveze pozvani na službu u Oružane snage imaju pravo na naknadu troškova za prijevoz sredstvima javnog prijevoza te osiguran smještaj i prehranu.

(2) Vojni obveznici imaju pravo na naknadu troškova javnog prijevoza u visini cijene karte najjeftinijeg javnog prijevoza, i to pri dolasku u Oružane snage – od mjesta prebivališta ili boravišta do mjesta u kojemu se trebaju javiti nadležnom tijelu, a pri povratku – od mjesta u kojemu su izvršili vojnu obvezu do mjesta prebivališta ili boravišta.

Članak 61.

Pričuvnici koji su zaposleni, a pozvani su zbog izvršenja vojne obveze imaju prava i dužnosti iz radnog odnosa u skladu s odredbama Zakona o radu.

Članak 62.

Pričuvnicima koji ostvaruju pravo na mirovinu ili novčanu naknadu zbog privremene nezaposlenosti pripada mirovina, odnosno novčana naknada i dok izvršavaju vojnu obvezu.

XIII. POSTUPAK

Članak 63.

(1) Sva rješenja u vezi s vojnom obvezom donosi nadležni područni odjel za poslove obrane ako ovim Pravilnikom nije drukčije određeno.

(2) Žalba protiv rješenja koje je doneseno u vezi s vojnom obvezom ne zadržava njegovo izvršenje.

(3) O žalbi protiv rješenja donesenih u skladu s odredbama ovoga Pravilnika odlučuje ministar obrane odnosno osoba koju on ovlasti.

XIV. OBRAZAC VOJNE ISKAZNICE I NAČIN IZDAVANJA

Članak 64.

(1) Vojna iskaznica je javna isprava kojom vojni obveznik dokazuje izvršenje vojne obveze i svoj identitet dok je u vojnoj službi.

(2) Vojnom iskaznicom svoj status dokazuje:

– osoba koja je pristupila na dragovoljno vojno osposobljavanje

– ročnik – kada je na snazi obvezno služenje vojnog roka

– pričuvnik – tijekom služenja u pričuvnom sastavu.

Članak 65.

(1) Vojnu iskaznicu izdaje nadležni područni odsjek za poslove obrane koji vojnog obveznika vodi u evidenciji.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ročnicima i pričuvnicima koji izgube vojnu iskaznicu ili na drugi način ostanu bez nje, vojnu iskaznicu izdaje postrojba Oružanih snaga razine samostalne bojne, njoj ravne ili više razine.

Članak 66.

(1) Vojna iskaznica izdaje se:

– vojnim obveznicima – muškarcima, nakon novačenja

– kandidatima prilikom pozivanja na dragovoljno vojno osposobljavanje

– kadetima i stipendistima nakon potpisivanja ugovora

– vojnim obveznicama – prilikom rasporeda u Oružane snage.

(2) Serija i broj vojne iskaznice upisuje se u očevidnik i osobni karton, a osoba kojoj je vojna iskaznica izdana potpisom potvrđuje njezin primitak.

Članak 67.

(1) U vojnu iskaznicu upisuju se podaci o vojnom obvezniku: ime, prezime, očevo ili majčino ime; osobni identifikacijski broj; datum, mjesto i država rođenja; krvna grupa; ocjena sposobnosti za vojnu službu; rod, struka, služba; služenje vojnog roka odnosno reguliranje obveze služenja vojnog roka na drugi način; vojnostručna specijalnost; dodjela čina i promicanje; sudjelovanje na vojnoj vježbi; naziv nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane koja vojnog obveznika vodi u evidenciji; ratni raspored; sudjelovanje u ratu; zamjena vojne iskaznice; prestanak vojne obveze te mjesto i datum svečane prisege.

(2) Vojnu iskaznicu potpisuje i ovjerava nadležna osoba Ministarstva obrane, a potpisuje je i njezin imatelj.

Članak 68.

(1) Vojni obveznik koji izgubi vojnu iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje obvezan je u roku od osam dana od dana nestanka vojne iskaznice gubitak prijaviti nadležnom područnom odsjeku za poslove obrane koji ga vodi u evidenciji odnosno tijelima iz članka 65. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Nadležni područni odsjek za poslove obrane odnosno tijela iz stavka 1. ovoga članka izdaje vojnom obvezniku novu vojnu iskaznicu nakon što vojni obveznik vojnu iskaznicu objavi nevažećom u službenom glasilu Republike Hrvatske.

Članak 69.

Vojna iskaznica se zamjenjuje:

– ako je neuporabljiva zbog oštećenja

– ako u njoj nema slobodnih razdjela za upis novih podataka ili promjena

– ako je njezinu imatelju zbog ozljede, kirurškog zahvata ili drugih promjena na glavi bitno izmijenjen izgled lica.

Članak 70.

Vojni obveznik koji postane djelatna vojna osoba, odnosno zasnuje radni odnos kao državni službenik ili namještenik u Ministarstvu obrane ili Oružanim snagama, i kadet zadržava vojnu iskaznicu, a svoj status dokazuje u skladu s posebnim propisima.

Članak 71.

(1) Vojni obveznik kojemu prestane vojna obveza zadržava vojnu iskaznicu radi dokazivanja prestanka vojne obveze.

(2) Vojni obveznik kojemu prestane vojna obveza zbog prestanka hrvatskoga državljanstva vraća vojnu iskaznicu nadležnom područnom odsjeku za poslove obrane gdje se vodi u vojnoj evidenciji u roku od 15 dana od dana primitka izvršnog rješenja o prestanku državljanstva i na njegov zahtjev izdaje mu se potvrda o reguliranju vojne obveze.

(3) Vojnu iskaznicu umrloga vojnog obveznika odnosno proglašenog umrlim može zadržati njegova obitelj.

Članak 72.

(1) Podaci o ratnom rasporedu u vojnoj iskaznici klasificirani su podaci.

(2) Vojna iskaznica ne smije se preslikavati ni iznositi iz Republike Hrvatske.

Članak 73.

Obrazac vojne iskaznice u prilogu je ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

XV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 74.

Odredbe glava IV. – VIII. te XI. osim članaka 57. i 58. te glave ovoga Pravilnika primjenjuju se kada je na snazi obveza služenja vojnog roka u skladu s odredbama Zakona.

Članak 75.

Način popunjavanja obrasca vojne iskaznice propisat će pomoćnik ministra obrane nadležan za ljudske resurse Uputom o vođenju evidencije vojnih obveznika u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 76.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izvršavanju vojne obveze (»Narodne novine«, br. 15/2003) i Pravilnik o načinu vođenja očevidnika vojnih obveznika i obrascu vojne iskaznice (»Narodne novine«, br. 24/2003), osim članaka 2., 3., 4., 5., 6. i 7. iz glave II Pravilnika o načinu vođenja očevidnika vojnih obveznika i obrascu vojne iskaznice (»Narodne novine«, br. 24/2003) koji ostaju na snazi do stupanja na snagu Upute o vođenju evidencije vojnih obveznika iz članka 75. ovoga Pravilnika.

Članak 77.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/14-04/32

Urbroj: 512-01-14-1

Zagreb, 25. rujna 2014.

Ministar

Ante Kotromanović, v. r.

114 26.09.2014 Pravilnik o načinu vođenja evidencije vojnih obveznika i izvršavanju vojne obveze