NN 128/2014 (31.10.2014.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske

HRVATSKI SABOR

2432

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORU PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 24. listopada 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/144

Urbroj: 71-05-03/1-14-2

Zagreb, 27. listopada 2014.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORU PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Zakonu o izboru predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 22/92., 42/92., 71/97., 69/04., 99/04., 44/06. i 24/11.) članak 13. mijenja se i glasi:

»Izborna promidžba počinje danom objave liste kandidata za predsjednika Republike Hrvatske od strane Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, a završava 24 sata prije dana održavanja izbora.

Za vrijeme trajanja izborne promidžbe svi kandidati za predsjednika Republike Hrvatske imaju pravo na iznošenje i obrazlaganje svojih izbornih programa.«.

Članak 2.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»Hrvatska televizija i Hrvatski radio dužni su pratiti izbornu promidžbu za predsjednika Republike Hrvatske te su u razdoblju izborne promidžbe svim kandidatima za predsjednika Republike Hrvatske dužni omogućiti iznošenje i obrazlaganje njihovih izbornih programa. Nakladnici ostalih medija samostalno odlučuju hoće li i u kojoj mjeri pratiti izbornu promidžbu za predsjednika Republike Hrvatske.

Nakladnici svih medija dužni su u praćenju izborne promidžbe i predstavljanju izbornih aktivnosti kandidata za predsjednika Republike Hrvatske jamčiti novinarsku neovisnost, profesionalnost i stručnost, dosljedno poštivanje novinarskoga kodeksa te posebno temeljnog načela slobode izražavanja koje je propisano odredbama Ustava Republike Hrvatske, Konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda i Povelje Europske unije o temeljnim pravima vodeći se pri tome interesima javnosti.

Na praćenje izborne promidžbe kandidata za predsjednika Republike Hrvatske na odgovarajući se način primjenjuju pravila koja donosi Hrvatski sabor o postupanju elektroničkih medija s nacionalnom koncesijom u Republici Hrvatskoj tijekom izborne promidžbe.«.

Članak 3.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»Na dan održavanja izbora do zatvaranja birališta, kao i 24 sata prije dana održavanja izbora, zabranjuje se svaka izborna promidžba, objavljivanje procjena izbornih rezultata, kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, objavljivanje fotografija u sredstvima javnog priopćavanja, izjava i intervjua kandidata za predsjednika Republike Hrvatske te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela.«.

Članak 4.

U cijelom tekstu Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 22/92., 42/92., 71/97., 69/04., 99/04., 44/06. i 24/11.) riječi: »Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske«, u određenom padežu, zamjenjuju se riječima: »Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske« u odgovarajućem padežu, a riječi: »i inozemnom uredu« u određenom broju i padežu brišu se.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 013-01/14-01/06

Zagreb, 24. listopada 2014.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.