NN 142/2014 (2.12.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika

MINISTARSTVO FINANCIJA

2674

Na temelju članka 2. stavka 3. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08. i 136/12.) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE TE O NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (»Narodne novine«, broj 128/09.) u članku 6. stavci 2., 3. i 4. brišu se.

Članak 2.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»(1) Proračunski i izvanproračunski korisnik državnog proračuna te proračunski i izvanproračunski korisnik proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave briše se iz Registra na temelju Obrasca Brisanje iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Obrazac B-RKP) koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Proračunski i izvanproračunski korisnik državnog proračuna te proračunski i izvanproračunski korisnik proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Obrazac B-RKP dostavljaju nadležnom ministarstvu ili drugom državnom tijelu na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave radi davanja suglasnosti za brisanje iz Registra.

(3) Ministarstvo ili drugo državno tijelo na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave daju suglasnost za brisanje proračunskog odnosno izvanproračunskog korisnika iz Registra potpisom i pečatom na Obrascu B-RKP.

(4) Ministarstvo ili drugo državno tijelo na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su Obrazac B-RKP, odmah nakon potpisivanja, dostaviti proračunskom odnosno izvanproračunskom korisniku.

(5) Proračunski odnosno izvanproračunski korisnik predaje Obrazac B-RKP instituciji nadležnoj za obradu podataka zajedno s financijskim izvještajima koji se predaju kod statusnih promjena sukladno pravilniku kojim se uređuje financijsko izvještavanje u proračunskom računovodstvu.

(6) Danom brisanja iz Registra prestaje status proračunskog odnosno izvanproračunskog korisnika.«

Članak 3.

Iza članka 10. dodaje se podnaslov i članak 10.a koji glasi:

»Objava podataka iz Registra

Članak 10.a

(1) Popis proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz Registra (RKP broj, naziv, adresu korisnika, MB i OIB) objavljuje Ministarstvo financija u »Narodnim novinama« jednom godišnje najkasnije do kraja svibnja.

(2) Proračunski korisnici državnog proračuna su u popisu iz stavka 1. ovoga članka razvrstani prema nadležnim razdjelima organizacijske klasifikacije državnog proračuna, a proračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema nadležnim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(3) Ažurirani popis proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo financija mjesečno objavljuje na svojim internetskim stranicama.

(4) Podaci iz Registra koji se ne objavljuju u »Narodnim novinama« javni su i dostupni u Ministarstvu financija.

(5) Proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna i proračunski i izvanproračunski korisnici proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji podaci nisu navedeni i objavljeni sukladno stavku 1. ovoga članka smatraju se brisanima iz Registra.«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/472

Urbroj: 513-05-02-14-1

Zagreb, 21. studenoga 2014.

Ministar financija
mr. sc. Boris Lalovac, v. r.

                             

Upute za popunjavanje Obrasca B-RKP

Sva polja u koja je potrebno unijeti podatke obvezno ispunjava korisnik i nadležni razdjel odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Naziv korisnika

Upisuje se točan naziv proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračunskog i izvanproračunskog korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz propisa, rješenja ili drugoga odgovarajućeg akta. Ako je naziv opširan, upisuje se razumljiva kratica.

01 – RKP broj

Upisuje se RKP broj dodijeljen prilikom upisa u Registar proračunskih korisnika.

Razlog brisanja iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika

U ovo polje potrebno je unijeti sažeto, ali jasno i sveobuhvatno obrazloženje razloga zbog kojega će proračunski i izvanproračunski korisnik izgubiti taj status i biti brisan iz Registra.

Potpis ovlaštene osobe proračunskog/izvanproračunskog korisnika

Obrazac B-RKP potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračunskog i izvanproračunskog korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Potpis ovlaštene osobe ministarstva/drugog državnog tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije/JLP(R)S

Obrazac PRKP potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje ministarstva ili drugog državnog tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koja daje suglasnost za upis promjena.

142 02.12.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika 142 02.12.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika 142 02.12.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika 142 02.12.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika 142 02.12.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika