NN 15/2015 (6.2.2015.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

280

Na temelju članka 7. stavka 2., članka 9. stavaka 4. i 9., članka 10. stavka 3., članka 14. stavka 2., članka 18. stavka 2., članka 19. stavka 10. i članka 20.a stavka 1. Zakona o javno-privatnom partnerstvu (»Narodne novine«, br. 78/2012 i 152/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. veljače 2015. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PROVEDBI PROJEKATA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA

Članak 1.

U Uredbi o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva (»Narodne novine«, broj 88/2012), u članku 1. ispred riječi: »struktura« dodaju se riječi: »osnovna pitanja pripreme, dokumentacije i provedbe projekata javno-privatnog partnerstva male vrijednosti,«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. točke 2. i 4. brišu se.

Dosadašnje točke 3. i 5. postaju točke 2. i 3.

Članak 3.

U članku 3. stavku 2. riječi: »javno-privatno partnerstvo« zamjenjuju se riječima: »investicije i konkurentnost«.

Članak 4.

U članku 4. stavak 5. briše se.

Članak 5.

Iza članka 4. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 4.a, 4.b i 4.c koji glase:

»Obvezna dokumentacija za provedbu projekata JPP-a male vrijednosti

Članak 4.a

U postupku pripreme JPP projekta male vrijednosti javno tijelo priprema sljedeće dokumente:

– Studiju o opravdanosti ulaganja u projekt JPP-a male vrijednosti;

– upute za izradu financijskog modela;

– prijedlog ugovora o JPP-u;

– dokumentaciju za nadmetanje;

– ostale dokumente potrebne za cjelovitu pripremu projekta, ukoliko su isti određeni posebnim propisima.

Prethodna suglasnost Ministarstva financija

Članak 4.b

(1) Pored dokumentacije određene propisima koji uređuju zaduživanje i preuzimanje dugoročnih obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i dokumentacije iz stavka 2. ovoga članka, javno tijelo popunjava zahtjev za izdavanjem prethodne suglasnosti Ministarstva financija nad preuzimanjem dugoročnih obveza u formi obrasca iz Priloga IV. ove Uredbe.

(2) Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka prilaže se:

– prijedlog ugovora o JPP-u,

– Studija o opravdanosti ulaganja u projekt JPP-a male vrijednosti,

– usvojen plan proračuna za godinu u kojoj se započinje s postupkom pripreme projekta JPP-a male vrijednosti,

– projekcije primitaka i izdataka proračuna s uključenom naknadom koja proizlazi iz projekta za sljedeće tri godine,

– ovjerena financijska izvješća za prethodnu godinu u skladu s propisima iz područja financijskog izvještavanja i proračunskog računovodstva,

– izvješće o otplati zaduženja, danih jamstava i suglasnosti na obrascu propisanom od strane Ministarstva financija u trenutku podnošenja zahtjeva, te

– informaciju o naknadama koje javno tijelo već plaća ili će plaćanja proizaći iz sklopljenih ugovora o JPP-u, sukladno Zakonu o proračunu.

Struktura Studije o opravdanosti ulaganja u projekt JPP-a male vrijednosti

Članak 4.c

Studija o opravdanosti ulaganja u projekt JPP-a male vrijednosti sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. Uvod;

2. Opće podatke o javnom tijelu – naručitelju;

3. Naziv te svrhu, cilj i predmet projekta;

4. Opis projekta;

5. Kvalitativnu i/ili kvantitativnu analizu vrijednosti za novac;

6. Prikaz predloženog modela organizacije i financiranja projekta;

7. Identifikaciju i alokaciju rizika projekta;

8. Procjenu vrijednosti nabave, te

9. Zaključak.«.

Članak 6.

U članku 5. točke 9. – 16. mijenjaju se i glase:

»9. strukturu kapitalnih troškova;

10. strukturu troškova održavanja i uporabe;

11. matricu alokacije kvantificiranih rizika;

12. izračun sadašnje vrijednosti ukupnih životnih troškova:

– po tradicionalnom (proračunskom) modelu;

– po JPP modelu;

13. izračun naknade:

– hipotetske po tradicionalnom (proračunskom) modelu;

– očekivane po JPP modelu;

14. financijsku analizu (JPP model):

– struktura kapitalnih troškova i projekcija amortizacije imovine;

– struktura operativnih troškova;

– struktura izvora financiranja i projekcija amortizacije duga;

– projekcija financijskih izvješća;

– analiza likvidnosti projekta;

– analiza profitabilnosti;

– analiza pokrića izvora financiranja projekta;

15. izračun i grafički prikaz očekivane vrijednosti za novac;

16. determinističku i/ili stohastičku analizu osjetljivosti;«.

Iza točke 16. dodaje se točka 17. koja glasi:

»17. zaključnu ocjenu.«.

Članak 7.

U članku 6. riječi: »javno-privatno partnerstvo« zamjenjuju se riječima: »investicije i konkurentnost«.

U točki 2. riječi: »ili će pravovremeno biti riješeni« brišu se.

Članak 8.

U članku 7. alineji 3. iza riječi: »rizika« dodaju se riječi: »neusklađenu s promjenom naknade«.

Članak 9.

U članku 8. stavku 1. riječi: »ako se u svrhu provedbe projekta JPP-a zasniva ili prenosi pravo građenja« brišu se.

U stavku 2. ispred riječi: »ukupnih« dodaju se riječi: »naknade, koja proizlazi iz izračuna«.

U stavku 3. iza riječi: »JPP-a« dodaju se zarez i riječi: »koji nastanu prije sklapanja ugovora o JPP-u,«.

U stavku 5. točka a) mijenja se i glasi:

»a) sadašnju vrijednost naknade koja proizlazi iz izračuna ukupnih životnih troškova u ugovorenom razdoblju.«.

Točka b) briše se.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) U postupku odabira privatnog partnera u projektima JPP-a male vrijednosti, javno tijelo, uz kriterij iz stavka 5. ovoga članka, mora koristiti i najmanje jedan od sljedećih kriterija:

a) smanjenje ukupne instalirane snage,

b) smanjenje utroška, ili

c) smanjenje troška.«.

U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 7. riječi: »životnih troškova« zamjenjuju se riječju: »naknada«.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 8.

Članak 10.

U članku 9. stavku 4. riječi: »javno-privatno partnerstvo« zamjenjuju se riječima: »investicije i konkurentnost«, a riječi: »koja vrijedi šest mjeseci od dana objave« brišu se.

Članak 11.

U članku 10. riječi: »javno-privatno partnerstvo« zamjenjuju se riječima: »investicije i konkurentnost«.

Članak 12.

U članku 11. stavku 1. točke 5. i 6. mijenjaju se i glase:

»5. umanjenjima plaćanja,

6. ostalim napomenama.«.

Točka 7. briše se.

Članak 13.

U članku 12. naziv Priloga III. mijenja se i glasi:

»Prilog III. – Obrazac za dostavu Izvješća o provedbi projekta JPP-a.«.

Iza Priloga III. dodaje se Prilog IV. koji glasi:

»Prilog IV. – Obrazac za izračun mogućnosti preuzimanja dugoročnih obveza u projektu JPP-a male vrijednosti.«.

Članak 14.

Sastavni dio ove Uredbe jesu:

Prilog III. – Obrazac za dostavu Izvješća o provedbi projekta JPP-a, kojim se zamjenjuje dosadašnji Prilog III. – Obrazac izvješća o provedbi projekta javno-privatnog partnerstva.

Prilog IV. – Obrazac za izračun mogućnosti preuzimanja dugoročnih obveza u projektu JPP-a male vrijednosti.

Članak 15.

Svi postupci započeti do stupanja na snagu ove Uredbe, dovršit će se po odredbama Uredbe o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva (»Narodne novine«, broj 88/2012).

Članak 16.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/10

Urbroj: 50301-05/16-15-2

Zagreb, 5. veljače 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

PRILOG III.

Obrazac za dostavu Izvješća o provedbi projekta JPP-a

Za razdoblje od_______ do_________ godine1

1.

PROJEKT:

 

1.1. 

PREDMET

 

1.2. 

NAZIV


1.3.

TRAJANJE UGOVORA


1.4.

PREOSTALO VRIJEME DO ISTEKA UGOVORA

 

2.

JAVNI PARTNER:

 

2.1. 

NAZIV

 

2.2.

ADRESA

 

2.3.

OIB, MB

 

2.4. 

KONTAKT OSOBA

 

2.5.

TELEFON, E-MAIL ADRESA

 

3.

PRIVATNI PARTNER:

 

3.1.

NAZIV

 

3.2.

ADRESA

 

3.3.

OIB, MB

 

3.4.

KONTAKT OSOBA

 

3.5.

TELEFON, E-MAIL ADRESA

 

4.

UGOVORENA NAKNADA:

4.1.

UGOVORENA NAKNADA RAZDOBLJA2


4.2.

USKLAĐENA NAKNADA RAZDOBLJA3


4.3. 

ISPLAĆENA NAKNADA RAZDOBLJA4

                                         

5. UMANJENJA PLAĆANJA

5.1.

Razlozi umanjenja naknade:


6.

OSTALE NAPOMENE:

 

_________________________________
     Datum i mjesto izrade Izvješća

              JAVNI PARTNER:                                    PRIVATNI PARTNER:

        ___________________                                _____________________
                 Potpis, MP                                                         Potpis, MP

1 Obrazac se popunjava za razdoblje od 6 mjeseci (siječanj – lipanj; lipanj – prosinac).

2 Naknada definirana ugovorom za razdoblje od 6 mjeseci.

3 Vrijednosno usklađena naknada parametrima definiranim ugovorom (inflacija, CPI i sl.).

4 Stvarno isplaćena naknada javnom ili privatnom partneru na temelju ispostavljenog računa.


PRILOG IV.

Obrazac za izračun mogućnosti preuzimanja dugoročnih obveza u projektu JPP-a male vrijednosti

Redni broj

Opis

Formula

Vrijednost (kn)


Podaci o podnositelju zahtjeva (naziv, OIB, poslovni račun)i

Iznos ukupnih zbrojenih naknada u ugovornom razdoblju s
ostatkom vrijednosti počevši od mjeseca u kojem se očekuje
stavljanje građevine u uporabu i zaključno sa zadnjim
mjesecom trajanja ugovora (kn)ii

Broj mjeseci u ugovornom razdoblju u kojem se plaća
naknada (broj)iii

Prosječna mjesečna naknada (kn)

(i)/(ii)


iv

Prosječna godišnja naknada (kn)

(iii)*12


v

Razdoblje investiranja (od sklapanja ugovora do mjeseca
prvog plaćanja mjesečne naknade) (broj)vi

Ostvareni proračunski prihodi prethodne godine umanjeni za
kapitalne prihode prema Zakonu o proračunu (kn)vii

Udio naknade u prihodima (%)

(iv)/(vi)


viii

Ostale godišnje ugovorene JPP naknade (kn)ix

Udio ukupnih naknada u prihodima (%)

((iv)+(viii))/vi


15 06.02.2015 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva 15 06.02.2015 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva