NN 18/2015 (18.2.2015.), Pravilnik o ugovornoj pričuvi

MINISTARSTVO OBRANE

383

Na temelju članka 28. stavka 3. Zakona o obrani (»Narodne novine«, br. 73/2013) donosim

PRAVILNIK

O UGOVORNOJ PRIČUVI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i kriteriji za izbor te prava i dužnosti ugovornih pričuvnika u vezi sa služenjem u pričuvnom sastavu Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Oružane snage), postupak sklapanja ugovora o službi u ugovornoj pričuvi (u daljnjem tekstu ugovor), novčane naknade i druge pogodnosti, uvjeti za raskid ugovora te druga pitanja u vezi sa službom ugovornih pričuvnika.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Kandidat za ugovornog pričuvnika (u daljnjem tekstu kandidat) je vojni obveznik koji je odslužio vojni rok ili je bio na dragovoljnom vojnom osposobljavanju ili u djelatnoj vojnoj službi (razvrstani pričuvnik) te mu je određena vojnostručna specijalnost (u daljnjem tekstu VSSp).

(2) Kandidat može biti i vojni obveznik uveden u vojnu evidenciju koji nije odslužio vojni rok i nije bio na dragovoljnom vojnom osposobljavanju (nerazvrstani pričuvnik) nakon zdravstvenoga i drugoga pregleda i psihološkoga ispitivanja, ocjene sposobnosti za vojnu službu te odgovarajućega vojnog osposobljavanja.

(3) Ugovorni pričuvnik je osoba koja je s Ministarstvom obrane sklopila ugovor o službi u ugovornoj pričuvi Oružanih snaga.

Članak 3.

(1) Ugovorni pričuvnik postaje vojnom osobom stupanjem u Oružane snage na osposobljavanje ili u službu.

(2) Ugovorni pričuvnik ima status vojne osobe i za vrijeme provedeno pri dolasku u Oružane snage – na putu od mjesta prebivališta odnosno boravišta do mjesta u kojemu se treba javiti nadležnom tijelu, a pri povratku – na putu od mjesta u kojemu je izvršio ugovornu obvezu do mjesta prebivališta odnosno boravišta.

II. UVJETI I KRITERIJI ZA IZBOR KANDIDATA

Članak 4.

(1) Kandidat mora ispunjavati opće i posebne uvjete za prijam u djelatnu vojnu službu propisane Zakonom o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

(2) Kandidat uz opće i posebne uvjete iz stavka 1. ovoga članka mora ispunjavati i dodatne uvjete:

– da ima prebivalište u Republici Hrvatskoj

– da nije stariji od 52 godine (muškarac) odnosno 47 godine (žena).

(3) Zapreke za sklapanje ugovora ima kandidat:

– protiv kojeg se vodi kazneni postupak pokrenut po službenoj dužnosti

– koji je pravomoćno osuđen za kaznena djela protiv: čovječnosti i ljudskog dostojanstva; života i tijela; osobne slobode; spolne slobode; spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta; braka, obitelji i djece; zdravlja ljudi; opće sigurnosti; imovine; krivotvorenja; službene dužnosti; pravosuđa; javnog reda; Republike Hrvatske; strane države ili međunarodne organizacije; Oružanih snaga, osim ako je po posebnom zakonu nastupila rehabilitacija

– kojem je prestala državna služba zbog teške povrede službene dužnosti.

Članak 5.

(1) Ako je broj kandidata koji udovoljavaju općim i posebnim uvjetima veći od planiranoga broja, prednost pri sklapanju ugovora imat će kandidati prema kriterijima navedenim po prioritetima za odabir:

– dodatna izobrazba i osposobljenost važna za Oružane snage

– veći stupanj poznavanja stranog jezika

– ostvareni bolji rezultati na provjeri tjelesne spremnosti.

(2) Vrstu, oblik i razinu dodatne izobrazbe i osposobljenosti kandidata izkazuju Oružane snage u potrebama i prioritetima za popunu u skladu s člankom 7. ovoga Pravilnika.

III. PRIJAVA I IZBOR KANDIDATA

Članak 6.

Promidžba za privlačenje kandidata za popunu ugovorne pričuve obavlja se u skladu s pravilnikom kojim se uređuje način i postupak privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i godišnjim promidžbenim planom.

Članak 7.

(1) Nadležna ustrojstvena jedinica Oružanih snaga dostavlja potrebe i prioritete za popunu ugovornom pričuvom u skladu s knjigama ustroja zapovjedništava, postrojbi i ustanova Oružanih snaga, ustrojstvenoj jedinici Ministarstva obrane nadležnoj za ljudske resurse (u daljnjem tekstu nadležna ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane) najkasnije do 1. srpnja tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

(2) Iskaz potreba i prioriteta za popunu iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se na tiskanici koja sadrži naziv dužnosti koja se popunjava, VSSp, vojnu poštu, mjesto službe, struka/zvanje, dodatnu izobrazbu/osposobljenost, godine života, rok sklapanja ugovora, a dostavlja se na posebnoj tiskanici (Prilog 1) i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 8.

(1) Kandidat za obavljanje službe u ugovornoj pričuvi Oružanih snaga prijavljuje se u nadležnu ustrojstvenu jedinicu Ministarstva obrane i popunjava tiskanicu Prijavnica (Prilog 2), koja je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Kandidat prilikom prijave u nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva obrane popunjava i Upitnik za sigurnosnu provjeru III. stupnja.

(3) Kandidat je uz prijavnicu obvezan priložiti sljedeću dokumentaciju:

– presliku osobne iskaznice (izvornik na uvid)

– presliku svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi (izvornik na uvid)

– uvjerenje o zaposlenju, ako je u radnom odnosu

– dokaz o stečenoj dodatnoj izobrazbi i osposobljenosti.

(4) Na zahtjev nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane kandidat je dužan priložiti i dodatnu dokumentaciju.

(5) Nadležna ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane po službenoj dužnosti pribavlja za kandidata uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak.

(6) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo obrane može vojnom obvezniku ponuditi sklapanje ugovora u skladu s iskazanim potrebama i prioritetima.

Članak 9.

(1) Na temelju zaprimljene dokumentacije i podataka iz službene evidencije, ovisno o iskazanim potrebama i prioritetima za popunu ugovornom pričuvom Oružanih snaga, nadležna ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane kandidate upućuje na utvrđivanje zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u ugovornoj pričuvi.

(2) Utvrđivanje zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta kandidata za službu u ugovornoj pričuvi obavlja se u skladu s pravilnikom kojim se uređuju kriteriji i postupak za utvrđivanje zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage.

(3) Vrijednosti tjelesne spremnosti i poznavanja stranog jezika kandidata iskazuju se na tiskanici Kriteriji i vrijednosti kandidata za ugovornu pričuvu (Prilog 3), koja je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 10.

(1) Kandidati koji su ispunili kriterije iz članka 9. ovoga Pravilnika uvrštavaju se na listu kandidata za ugovornu pričuvu, vojnike/dočasnike/časnike (Prilog 4), koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Redoslijed kandidata se određuje u skladu s kriterijima iz članka 5. ovoga Pravilnika.

(3) Nadležna ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane ovjerava liste kandidata za vojnike/dočasnike/časnike i primjerak liste dostavlja nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Oružanih snaga.

IV. SKLAPANJE UGOVORA

Članak 11.

(1) Ministarsvo obrane će u roku od 30 dana od dana dostave lista nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Oružanih snaga sklopiti ugovor s odabranim kandidatima.

(2) Ugovor sadrži rok na koji se sklapa, raspored na dužnost u slučaju pozivanja, međusobna prava i obveze, novčane naknade, druge pogodnosti te uvjete i posljedice raskida ugovora.

(3) Ugovor u ime Ministarstva obrane potpisuje osoba koju ovlasti ministar obrane.

(4) Ugovor se sklapa na rok do tri godine i može se produljivati u skladu s potrebama Oružanih snaga s tim da trajanje posljednjega ugovora ne može biti dulje od kraja kalendarske godine u kojoj ugovorni pričuvnik navršava 55 godina (muškarac) odnosno 50 godina (žene).

(5) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, u skladu s posebnom odlukom ministra obrane, ugovor se može sklopiti s višim časnikom tako da traje do 60. godine.

(6) O sklapanju ugovora iz stavka 3. ovoga članka Ministarstvo obrane za zaposlene ugovorne pričuvnike obavještava poslodavca u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora.

V. DUŽNOSTI UGOVORNIH PRIČUVNIKA

Članak 12.

Dužnosti ugovornog pričuvnika su:

– odazivanje na poziv za osposobljavanje i službu u Oružanim snagama

– osposobljavanje za obavljanje dužnosti u miru do 90 dana godišnje

– sudjelovanje u operacijama potpore miru, operacijama odgovora na krize, humanitarnim operacijama ili drugim aktivnostima u inozemstvu

– druge obveze utvrđene ugovorom.

Članak 13.

Nadležna ustrojstvena jedinica Oružanih snaga izrađuje i dostavlja nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva obrane plan pozivanja i vrijeme angažiranja ugovornih pričuvnika za osposobljavanje, službu ili obnašanje druge dužnosti u Oružanim snagama najkasnije do 1. srpnja tekuće godine za sljedeću godinu.

Članak 14.

(1) Pozivanje ugovornih pričuvnika vrši se po nalogu ministra obrane.

(2) Pozivanje ugovornih pričuvnika obavlja se pojedinačnim pozivom putem nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane, u pravilu najkasnije 30 dana prije početka osposobljavanja odnosno službe.

(3) Ugovorni pričuvnik može se pozvati na obnašanje službe i u kraćem roku od roka propisanoga stavkom 2. ovoga članka, na najbrži i najprikladniji način (telefonom, brzojavom i sl.), ako to zahtijevaju potrebe službe.

(4) Za zaposlene ugovorne pričuvnike nadležna ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane dostavlja pisanu obavijest poslodavcima o pozivanju i vremenu angažiranja u Oružanim snagama u pravilu najkasnije 30 dana prije početka osposobljavanja odnosno službe.

Članak 15.

(1) Osposobljavanje ugovornih pričuvnika organizira se i provodi u Oružanim snagama.

(2) Plan i program osposobljavanja ugovornih pričuvnika donosi načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga.

Članak 16.

(1) Ugovorni pričuvnik dužan je nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva obrane prijaviti:

– promjene podataka navedenih u prijavnici

– promjenu zdravstvenoga stanja

– privremenu nesposobnost za rad dulji od 30 dana, u roku od osam dana od dana privremene nesposobnosti za rad

– korištenje rodiljinog ili roditeljskog dopusta, najkasnije 15 dana prije početke korištenja

– boravak u inozemstvu dulji od 30 dana, najkasnije 15 dana prije odlaska u inozemstvo

– druge promjene koje mogu utjecati na izvršenje ugovora.

(2) Ugovornog pričuvnika koji je prijavio promjenu zdravstvenoga stanja ili privremenu nesposobnost za rad dulju od 30 dana nadležna ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane može uputiti Prvostupanjskoj zdravstvenoj komisiji Ministarstva obrane radi ocjene zdravstvene sposobnosti za vojnu službu.

(3) Ugovornog pričuvnika koji je prijavio promjenu zdravstvenoga stanja ili privremenu nesposobnost za rad dulju od 60 dana nadležna ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane upućuje Prvostupanjskoj zdravstvenoj komisiji Ministarstva obrane radi ocjene zdravstvene sposobnosti za vojnu službu.

(4) Zdravstvena sposobnost ugovornog pričuvnika utvrđuje se u skladu s pravilnikom kojim se propisuju način, kriteriji i ovlasti za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za vojnu službu.

Članak 17.

(1) Ugovornom pričuvniku može se na osobni zahtjev odgoditi upućivanje na osposobljavanje i obnašanje službe do pet dana zbog:

– bolesti

– rođenja djeteta

– smrti užeg člana obitelji

– nužne pomoći obitelji u slučaju prirodnih i drugih nesreća

– drugih neodgodivih obveza.

(2) Zahtjev za odgodu upućivanja na osposobljavanje i službu u Oružane snage uz odgovarajuću dokumentaciju podnosi se nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva obrane koja donosi rješenje o odgodi.

(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.

Članak 18.

(1) Ugovornom pričuvniku privremeno se može prekinuti osposobljavanje odnosno obnašanje službe na koju je pozvan ako je zbog bolesti i srodnog stanja privremeno spriječen do najviše 30 dana, što se utvrđuje na temelju potvrde nadležnog vojnog liječnika.

(2) Ugovornog pričuvnika koji je nesposoban za osposobljavanje odnosno obnašanje službe dulje od 30 dana nadležna ustrojstvena jedinica Oružanih snaga upućuje Prvostupanjskoj zdravstvenoj komisiji Ministarstva obrane, radi ocjene zdravstvene sposobnosti za vojnu službu.

(3) Ugovornom pričuvniku može se na temelju osobnog zahtjeva privremeno prekinuti osposobljavanje i služba do pet dana zbog:

– rođenja djeteta

– smrti člana uže obitelji

– nužne pomoći obitelji u slučaju prirodnih i drugih nesreća

– drugih neodgodivih obveza.

(4) Zahtjev za prekid osposobljavanja odnosno službe podnosi se nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Oružanih snaga razine samostalne bojne ili više koja donosi rješenje o prekidu osposobljavanja odnosno službe u Oružanim snagama.

(5) Protiv rješenja iz stavka 4. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.

Članak 19.

(1) Ugovorni pričuvnici na službi u Oružanim snagama mogu se upućivati u operacije potpore miru, operacije odgovora na krize, humanitarne operacije ili druge aktivnosti u inozemstvu ako ispunjavaju sljedeće uvjete:

– da su prethodno završili odgovarajuću obuku u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu i da su osposobljeni za dužnost na koju se upućuju

– da imaju odgovarajuću vojnu izobrazbu

– da imaju zdravstvenu sposobnost

– da imaju odgovarajuće znanje stranog jezika

– da ispunjavaju sigurnosne kriterije

– da ispunjavaju i druge kriterije koje je propisala međunarodna organizacija pod čijim okriljem se provodi operacija.

(2) Za sudjelovanje u operacijama potpore miru, operacijama odgovora na krize, humanitarnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu ugovornom pričuvniku zdravstvena sposobnost utvrđuje se uz dodatne kriterije utvrđene pravilnikom kojim se uređuje obveza ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane i Oružanih snaga prema sudionicima operacija potpore miru ovisno o zemlji u koju se ugovorni pričuvnik upućuje.

VI. NAKNADE

Članak 20.

Ugovornom pričuvniku na temelju sklopljenoga ugovora pripadaju sljedeće novčane naknade:

– naknada za pripravnost

– naknada za osposobljavanje

– naknada za obnašanje službe u Oružanim snagama.

Članak 21.

(1) Naknada za pripravnost je dnevna novčana naknada koju primaju ugovorni pričuvnici za dane kada nisu na osposobljavanju ili obnašanju službe u Oružanim snagama.

(2) Visina naknade iz stavka 1. ovoga članka iznosi 1,35% od osnovice za obračun naknada i drugih primanja propisane Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske.

(3) Ugovornom pričuvniku ne pripada novčana naknada za pripravnost za vrijeme:

– provedeno na osposobljavanju ili službi u Oružanim snagama

– privremene nesposobnosti za rad zbog bolesti dulje od 30 dana

– boravka u inozemstvu duljeg od 30 dana

– rodiljinog i roditeljskog dopusta.

(4) Visina naknade za pripravnost iskazana je u bruto iznosu.

Članak 22.

Za vrijeme osposobljavanja ugovornom pričuvniku pripada novčana naknada u visini osnovne plaće utvrđene u skladu sa Zakonom o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske proporcionalno broju dana provedenih na osposobljavanju.

Članak 23.

(1) Za vrijeme obnašanja službe na području Republike Hrvatske ugovornom pričuvniku pripada novčana naknada u visini osnovne plaće utvrđene u skladu sa Zakonom o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske i dodaci na plaću utvrđeni u skladu s Pravilnikom o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba.

(2) Za vrijeme korištenja naknade iz stavka 1. ovoga članka ugovornom pričuvniku ne pripada pravo na drugu novčanu naknadu.

Članak 24.

Za vrijeme sudjelovanja u operacijama potpore miru, operacijama odgovora na krize, humanitarnim operacijama ili drugim aktivnostima u inozemstvu ugovorni pričuvnik ima prava i obveze kao i ostale vojne osobe u skladu s propisima kojima se uređuje sudjelovanje u operacijama potpore miru, operacijama odgovora na krize, humanitarnim operacijama ili drugim aktivnostima u inozemstvu.

Članak 25.

(1) Zaposleni ugovorni pričuvnik, za vrijeme osposobljavanja i obnašanja službe ostvaruje plaću i druga prava iz radnog odnosa kao da radi u skladu sa Zakonom o radu.

(2) Ministarstvo obrane nadoknadit će po zahtjevu poslodavca isplaćene troškove plaće i materijalnih prava u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

(3) Zaposlenom ugovornom pričuvniku pripada pravo na isplatu razlike između neto plaće koju ostvaruje kod poslodavca i neto naknada iz članaka 22. i 23. ovoga Pravilnika.

Članak 26.

(1) Ako ugovorni pričuvnik koji je u mirovini prema posebnim propisima ostvaruje pravo na mirovinu, za vrijeme služenja u ugovornoj pričuvi Oružanih snaga pripada mu i pravo na isplatu razlike između neto mirovine i neto naknada iz članaka 22. i 23. ovoga Pravilnika.

(2) Ako nezaposlenom ugovornom pričuvniku koji ostvaruje pravo na novčanu naknadu pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje pripada novčana naknada za vrijeme služenja u ugovornoj pričuvi Oružanih snaga, pripada mu i pravo na isplatu razlike između neto novčane naknade i neto naknada iz članaka 22. i 23. ovoga Pravilnika.

Članak 27.

Ugovorni pričuvnik ima pravo na naknadu troškova prijevoza za odlazak i povratak sa zdravstvenih pregleda i psiholoških ispitivanja, utvrđivanja tjelesne spremnosti, osposobljavanja odnosno obnašanja službe, od mjesta stanovanja do mjesta zdravstvenih pregleda, službe odnosno osposobljavanja u visini cijene najjeftinije karte javnog prijevoza.

Članak 28.

Ugovorni pričuvnik po stupanju u Oružane snage ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu u skladu s pravilnikom kojim se uređuje postupak i ovlast za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i prava na zdravstveno osiguranje pripadnika Oružanih snaga, u slučaju da nije zdravstveno osiguran po drugoj osnovi.

VII. PRESTANAK UGOVORA

Članak 29.

Ugovor prestaje:

– istekom roka na koji je sklopljen

– smrću ugovornog pričuvnika

– sporazumom

– prijmom u djelatnu vojnu službu.

Članak 30.

Prava i dužnosti iz ugovora miruju za vrijeme:

– privremene nesposobnosti za rad dulje od 30 dana

– korištenja rodiljinog ili roditeljskog dopusta

– privatnog boravka u inozemstvu duljem od 30 dana

– pokrenutog kaznenog postupka za kazneno djelo iz članka 4. stavka 3. podstavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 31.

(1) Ministarstvo obrane jednostrano će raskinuti ugovor ako je ugovorni pričuvnik/ugovornom pričuvniku:

– ocijenjen zdravstveno nesposobnim za vojnu službu

– odjavio prebivalište u Republici Hrvatskoj

– pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 4. stavka 3. podstavka 2. ovoga Pravilnika

– privremeno nesposoban za rad dulje od 90 dana

– na privatnom boravku u inozemstvu dulje od 90 dana

– izrečena stegovna kazna raskida ugovora

– prekršio obveze navedene u članku 12. ovoga Pravilnika.

(2) Ministarstvo obrane jednostrano će raskinuti ugovor ako prestane potreba službe.

VIII. POJEDINE KATEGORIJE UGOVORNIH PRIČUVNIKA

Članak 32.

(1) Iznimno od članaka 5. i 7., članka 8. stavka 1. te članaka 10. i 11. ovoga Pravilnika, s vojnim obveznicima – vrhunskim sportašima sklapa se ugovor o službi u pričuvnom sastavu Oružanih snaga na prijedlog Hrvatskoga olimpijskog odbora, na temelju Sporazuma o suradnji, unapređenju i razvoju sporta u Republici Hrvatskoj.

(2) Status vrhunskog sportaša sportaš ostvaruje u skladu s Registrom kategoriziranih sportaša Hrvatskoga olimpijskog odbora.

Članak 33.

(1) Ugovor o pravima i dužnostima ugovornih pričuvnika – vrhunskih sportaša Ministarstvo obrane dostavlja i Hrvatskom olimpijskom odboru.

(2) Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka mogu se urediti i druge dodatne dužnosti i obveze za vrijeme pripravnosti ugovornog pričuvnika – vrhunskog sportaša te dodatni razlozi za raskid ugovora.

(3) Dodatne dužnosti i obveze te dodatni razlozi za raskid ugovora ugovaraju se na temelju Sporazuma iz članka 32. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(4) Ovisno o drugim dodatnim dužnostima i obvezama visina naknade za pripravnost iz članka 21. ovoga Pravilnika može se ugovoriti u drugačijem iznosu.

(5) Visinu naknade iz stavka 4. ovoga članka utvrđuje ministar obrane.

IX. ZADUŽIVANJE VOJNOM OPREMOM I EVIDENCIJA

Članak 34.

(1) Za potrebe ugovorne pričuve osigurava se osobna vojna oprema.

(2) Ugovorni pričuvnik zadužuje se osobnom vojnom opremom koju koristi za vrijeme osposobljavanja odnosno službe u Oružanim snagama.

(3) Evidencija zaduženja, razduživanja i vraćanja vojne opreme propisana je pravilnikom kojim se uređuje materijalno zbrinjavanje u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama.

(4) Ugovorni pričuvnik dužan je odgovorno koristiti i održavati osobnu vojnu opremu i za nju odgovara u skladu s propisima o materijalnoj odgovornosti.

Članak 35.

(1) Službenu evidenciju o ugovornim pričuvnicima vodi nadležna ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane.

(2) Evidenciju ugovornih pričuvnika koji se nalaze na osposobljavanju i koji su angažirani za potrebe Oružanih snaga vodi nadležna ustrojstvena jedinica Oružanih snaga.

(3) Službena evidencija iz stavka 1. ovoga članka provodi se u skladu s pravilnikom kojima se uređuje način vođenja evidencije vojnih obveznika i izvršavanje vojne obveze.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

(1) Ministarstvo obrane će s Hrvatskim olimpijskim odborom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika sklopiti Sporazum o suradnji, unapređenju i razvoju sporta u Republici Hrvatskoj, u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Vrhunski sportaši koji na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika imaju s Ministarstvom obrane sklopljen ugovor o vojničkoj službi, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika sklopit će s Ministarstvom obrane ugovor o službi u pričuvnom sastavu Oružanih snaga.

Članak 37.

Na pitanja koja nisu regulirana ovim Pravilnikom odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o obrani i Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, u dijelu kojim se uređuje služba u pričuvnom sastavu.

Članak 38.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/15-04/6

Urbroj: 512-01-15-2

Zagreb, 11. veljače 2015.

Ministar
Ante Kotromanović, v. r.


PRILOG 1 – PRILOG 318 18.02.2015 Pravilnik o ugovornoj pričuvi 18 18.02.2015 Pravilnik o ugovornoj pričuvi 18 18.02.2015 Pravilnik o ugovornoj pričuvi