NN 22/2015 (25.2.2015.), Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma

MINISTARSTVO TURIZMA

458

Na temelju članka 14. stavka 3. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (»Narodne novine«, br. 124/2009, 45/2011 i 74/2014), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA IZ PODRUČJA TURIZMA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije:

– u području usluga u turizmu:

1. turistički vodič,

2. turistički pratitelj,

– u području poslovanja turističke agencije:

1. voditelj poslovnice turističke agencije,

– u području poslovanja turističke zajednice:

1. direktor turističkog ureda turističke zajednice,

2. direktor predstavništva,

3. voditelj ispostave,

4. radnik zaposlen na rukovodećim poslovima,

5. radnik na stručnim poslovima na izvršenju zadaća turističke zajednice.

(2) Postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija provodi se sukladno Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (u daljnjem tekstu: Zakon) te Zakonu o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, br. 68/2007, 88/2010, 30/2014, 89/2014 i 152/2014) za regulirane profesije iz stavka 1. podstavka 1. i 2. ovoga Pravilnika i Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, broj 152/2008), za regulirane profesije iz stavka 1. podstavka 3. ovoga Pravilnika.

(3) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju značenje određeno Zakonom.

(4) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe.

Članak 2.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na kandidate:

– državljane država članica Europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije, koji su stručne kvalifikacije stekli u državi članici Europskog gospodarskog prostora i Švicarskoj konfederaciji,

– državljane država članica Europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije, koji su stručne kvalifikacije stekli izvan države članice Europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije,

– državljane treće države, samo za regulirane profesije iz stavka 1. podstavka 2. i 3. ovoga Pravilnika.

PRUŽANJE USLUGA NA PRIVREMENOJ I POVREMENOJ OSNOVI

Članak 3.

(1) Kandidat iz članka 2. podstavka 1. ovoga Pravilnika, koji želi pružati usluge na privremenoj ili povremenoj osnovi obavljanjem regulirane profesije turističkog vodiča, turističkog pratitelja ili voditelja poslovnice turističke agencije u Republici Hrvatskoj, dužan je o tome podnijeti prijavu na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (dalje u tekstu: obrazac – Prilog I.).

(2) Prijava iz stavka 1. ovoga članka:

a) podnosi se prije početka prvog pružanja usluga u Republici Hrvatskoj,

b) uključuje osobne podatke,

c) podnosi se za svaku godinu u kojoj kandidat namjerava privremeno ili povremeno pružati usluge u Republici Hrvatskoj,

d) podnosi se u pisanom obliku, elektronički ili poštom Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili Ministarstvu nadležnom za turizam (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(3) Prije početka prvog pružanja usluga, kandidat je dužan uz prijavu iz stavka 1. ovoga članka priložiti sljedeće dokumente:

– EU potvrdu odnosno potvrdu kojom se potvrđuje da je poslovno nastanjen u državi članici poslovnog nastana, za obavljanje profesije za koju podnosi prijavu i da u trenutku podnošenja prijave nema, čak ni privremeno, zabranu obavljanja profesije za koju je podnio prijavu,

– dokaz o državljanstvu,

– dokaz o stručnim kvalifikacijama,

– dokaz da je obavljao profesiju za koju podnosi prijavu najmanje dvije godine tijekom desetogodišnjeg razdoblja, u slučaju da ta profesija u državi članici poslovnog nastana nije regulirana.

(4) Prilikom svakog sljedećeg podnošenja prijave iz stavka 1. ovoga članka o pružanju usluge na privremenoj ili povremenoj osnovi u Republici Hrvatskoj, kandidat je dužan uz prijavu dati izjavu o učestalosti i broju dana pružanja usluge u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini.

(5) Privremenost odnosno povremenost pružanja usluga procjenjuje se s obzirom na okolnosti svakog pojedinog slučaja, uzevši u obzir prethodno trajanje i učestalost pružanja usluge u Republici Hrvatskoj.

(6) Dokumenti iz stavka 3. ovoga članka podnose se u originalima ili ovjerenim preslikama i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik sačinjenom od ovlaštenog stalnog sudskog tumača, osim dokaza o državljanstvu koji se podnosi u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu.

(7) Ako dođe do bitnih promjena okolnosti potvrđenih dokumentima, kandidat je dužan Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili Ministarstvu podnijeti samo one dokumente iz stavka 3. ovoga članka, koji su odlučni za ocjenu te bitne promjene.

Članak 4.

(1) Povodom prijave iz članka 3. ovoga Pravilnika, u skladu sa Zakonom te zakonom kojim se uređuje pružanje usluga u turizmu, odnosno zakonom kojim se uređuju turističke zajednice i promicanje hrvatskog turizma, Ministarstvo provjerava ispunjava li kandidat propisane stručne kvalifikacije za pružanje usluge na privremenoj ili povremenoj osnovi.

(2) Kandidat može početi pružati usluge na privremenoj i povremenoj osnovi nakon što dostavi urednu prijavu Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili Ministarstvu.

(3) Ministarstvo vodi evidenciju kandidata iz stavka 2. ovoga članka te na svojem elektroničkom portalu objavljuje listu osoba koje privremeno i povremeno pružaju uslugu u Republici Hrvatskoj.

PRIZNAVANJE INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA U SVRHU OSTVARIVANJA PRAVA NA POSLOVNI NASTAN

Članak 5.

(1) Ministarstvo provodi opći sustav priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija turističkog vodiča, turističkog pratitelja, iz područja poslovanja turističke agencije voditelja poslovnice turističke agencije i iz područja poslovanja turističke zajednice direktora turističkog ureda turističke zajednice, direktora predstavništva, voditelja ispostave, radnika zaposlenog na rukovodećim poslovima i radnika na stručnim poslovima na izvršenju zadaća turističke zajednice, temeljem zahtjeva kandidata državljana države Europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije, koji je stručne kvalifikacije stekao u državi Europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije.

(2) Kandidat koji želi trajno obavljati reguliranu profesiju u Republici Hrvatskoj podnosi zahtjev za izdavanje rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije.

(3) Zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija podnosi se u pisanom obliku, elektronički ili poštom Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili Ministarstvu, na obrascu – Prilog I.

(4) Zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija prilaže se sljedeća dokumentacija:

– EU potvrda,

– dokaz o državljanstvu,

– dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju, sukladno Zakonu,

– dokaz o stručnoj kvalifikaciji sukladno članku 11. Zakona,

– dopunsku ispravu o studiju (diploma supplement) iz koje je vidljiv obrazovni program (predmeti, sati, vježbe, predavanja),

– dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju,

– dokaz o stručnom iskustvu,

– dokaz o kompetencijama,

– dokaz da u trenutku podnošenja zahtjeva nema zabranu obavljanja profesije za koju je podnio prijavu.

(5) Dokumenti iz stavka 4. ovoga članka podnose se u originalima ili ovjerenim preslikama i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik sačinjenom od ovlaštenog stalnog sudskog tumača, osim dokaza o državljanstvu koji se podnosi u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu.

Članak 6.

(1) Ministarstvo provodi opći sustav priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija turističkog vodiča, turističkog pratitelja, iz područja poslovanja turističke agencije voditelja poslovnice turističke agencije i iz područja poslovanja turističke zajednice direktora turističkog ureda turističke zajednice, direktora predstavništva, voditelja ispostave, radnika zaposlenog na rukovodećim poslovima i radnika na stručnim poslovima na izvršenju zadaća turističke zajednice, temeljem zahtjeva kandidata državljana država Europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije, koji je stručne kvalifikacije stekao izvan država Europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije.

(2) Kandidat koji želi trajno obavljati reguliranu profesiju u Republici Hrvatskoj podnosi zahtjev za izdavanje rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije.

(3) Zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija podnosi se u pisanom obliku, elektronički ili poštom Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili Ministarstvu, na obrascu – Prilog I.

(4) Zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija prilaže se sljedeća dokumentacija:

– dokaz o državljanstvu,

– dokaz o prethodno završenom obrazovanju,

– dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju,

sukladno Zakonu,

– dokaz o stručnoj kvalifikaciji sukladno članku 11. Zakona,

– dopunsku ispravu o studiju (diploma supplement) iz koje je vidljiv obrazovni program (predmeti, sati, vježbe, predavanja),

– dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju,

– dokaz o stručnom iskustvu,

– dokaz o kompetencijama,

– dokaz da u trenutku podnošenja zahtjeva nema zabranu obavljanja profesije za koju je podnio prijavu.

(5) U slučaju kada je druga država Europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije državljaninu države Europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije, već priznala kvalifikaciju stečenu izvan država Europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija potrebno je uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, priložiti sljedeću dokumentaciju:

– EU potvrdu,

– dokaz o državljanstvu,

– dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju sukladno Zakonu,

– odluku države Europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije o priznavanju stručne kvalifikacije,

– potvrdu iste države Europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije o tri godine stručnog iskustva unutar njezinih granica u profesiji za koju se traži priznavanje kvalifikacije i sukladno važećim propisima predmetne države,

– dokaz da u trenutku podnošenja zahtjeva nema zabranu obavljanja profesije za koju je podnio prijavu.

(6) Dokumenti iz stavaka 4. i 5. ovoga članka podnose se u originalima ili ovjerenim preslikama i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik sačinjenom od ovlaštenog stalnog sudskog tumača, osim dokaza o državljanstvu koji se podnosi u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu.

(7) Tijekom provođenja postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za kandidate iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo može izvršiti usporedbu između obrazovanja, stručnog usavršavanja, osposobljavanja i načina obavljanja profesije u državi u kojoj je stručna kvalifikacija stečena i uvjeta u Republici Hrvatskoj.

Članak 7.

(1) Ministarstvo provodi opći sustav priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja poslovanja turističke agencije za voditelja poslovnice turističke agencije i iz područja poslovanja turističke zajednice za direktora turističkog ureda turističke zajednice, direktora predstavništva, voditelja ispostave, radnika zaposlenog na rukovodećim poslovima i radnika na stručnim poslovima na izvršenju zadaća turističke zajednice, temeljem zahtjeva kandidata državljana treće države koji je stručne kvalifikacije stekao u državi Europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije.

(2) Kandidat koji želi trajno obavljati reguliranu profesiju u Republici Hrvatskoj podnosi zahtjev za izdavanje rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije.

(3) Zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija podnosi se u pisanom obliku, elektronički ili poštom Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili Ministarstvu, na obrascu – Prilog I.

(4) Zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija prilaže se sljedeća dokumentacija:

– dokaz o državljanstvu,

– dokaz o prethodno završenom obrazovanju,

– dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju sukladno Zakonu,

– dokaz o stručnoj kvalifikaciji sukladno članku 11. Zakona,

– dopunsku ispravu o studiju (diploma supplement) iz koje je vidljiv obrazovni program (predmeti, sati, vježbe, predavanja),

– dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju,

– dokaz o stručnom iskustvu,

– dokaz o kompetencijama,

– dokaz da u trenutku podnošenja zahtjeva nema zabranu obavljanja profesije za koju je podnio prijavu.

(5) Dokumenti iz stavka 4. ovoga članka podnose se u originalima ili ovjerenim preslikama i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik sačinjenom od ovlaštenog stalnog sudskog tumača, osim dokaza o državljanstvu koji se podnosi u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu.

(6) Prije provođenja postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za kandidate iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo može izvršiti usporedbu između obrazovanja, stručnog usavršavanja, osposobljavanja i načina obavljanja profesije u državi u kojoj je stručna kvalifikacija stečena i uvjeta u Republici Hrvatskoj.

(7) Postupak priznavanja kvalifikacija provodi se bez prejudiciranja prava na poslovni nastan i rad u Republici Hrvatskoj.

Članak 8.

(1) Ministarstvo provodi opći sustav priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja poslovanja turističke agencije za voditelja poslovnice turističke agencije i iz područja poslovanja turističke zajednice za direktora turističkog ureda turističke zajednice, direktora predstavništva, voditelja ispostave, radnika zaposlenog na rukovodećim poslovima i radnika na stručnim poslovima na izvršenju zadaća turističke zajednice, temeljem zahtjeva kandidata državljana treće države koji je stručne kvalifikacije stekao izvan država Europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije.

(2) Kandidat koji želi trajno obavljati reguliranu profesiju u Republici Hrvatskoj podnosi zahtjev za izdavanje rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije.

(3) Zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija podnosi se u pisanom obliku, elektronički ili poštom Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili Ministarstvu, na obrascu – Prilog I.

(4) Zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija prilaže se sljedeća dokumentacija:

– dokaz o državljanstvu,

– dokaz o prethodno završenom obrazovanju,

– dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju, sukladno Zakonu,

– dokaz o stručnoj kvalifikaciji sukladno članku 11. Zakona,

– dopunsku ispravu o studiju (diploma supplement) iz koje je vidljiv obrazovni program (predmeti, sati, vježbe, predavanja),

– dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju,

– dokaz o stručnom iskustvu,

– dokaz o kompetencijama,

– dokaz da u trenutku podnošenja zahtjeva nema zabranu obavljanja profesije za koju je podnio prijavu.

(5) Dokumenti iz stavka 4. ovoga članka podnose se u originalima ili ovjerenim preslikama i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik sačinjenom od ovlaštenog stalnog sudskog tumača, osim dokaza o državljanstvu koji se podnosi u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu.

(6) Prije provođenja postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za kandidate iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo može izvršiti usporedbu između obrazovanja, stručnog usavršavanja, osposobljavanja i načina obavljanja profesije u državi u kojoj je stručna kvalifikacija stečena i uvjeta u Republici Hrvatskoj.

(7) Postupak priznavanja kvalifikacija provodi se bez prejudiciranja prava na poslovni nastan i rad u Republici Hrvatskoj.

Članak 9.

(1) Ministarstvo provodi postupak uspoređivanja dokumentacije o stručnim kvalifikacijama kandidata sa stručnim kvalifikacijama koje kao uvjet traži Zakon o pružanju usluga u turizmu, odnosno Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, za obavljanje određene regulirane profesije sukladno članku 17. Zakona.

(2) Jednom izvršena usporedba iz stavka 1. ovoga članka vrijedi za sve iste stručne kvalifikacije.

(3) Ako se na temelju usporedbe ocijeni da kvalifikacije kandidata ne odgovaraju, odnosno da postoje bitne razlike između stručnih kvalifikacija odnosno bitno različit sadržaj znanja kandidatu se može propisati dopunska mjera iz članka 17. Zakona o čemu Ministarstvo donosi privremeno rješenje.

(4) Privremenim rješenjem utvrđuje se način i visina troškova postupka.

(5) Protiv privremenog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 10.

(1) Ministarstvo, na zahtjev iz članka 5., 6., 7. i 8. ovoga Pravilnika, donosi rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka upisuje se u evidenciju koju vodi Ministarstvo.

(3) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/16

Urbroj: 529-06-15-16

Zagreb, 20. veljače 2015.

Ministar
Darko Lorencin, v. r.

Obrazac – Prilog I.

Zahtjev za priznavanje kvalifikacije/privremeno i povremeno pružanje usluga

Application for the recognition of qualifications/pursuing the profession on temporary and occasional basis

1. Osobni podaci/Personal data

Ime i prezime

Name and surname

Spol              Žensko ☐           Muško ☐

Sex               Female                Male

Datum rođenja (datum, mjesec, godina)

Date of birth (day, month, year)

Mjesto rođenja

Place of birth

Nacionalnost

Nationality

Ulica i kućni broj

Street and house number

Poštanski broj i grad

Postal code and town

Država

Country

Broj telefona

Telephone no.

e-mail

Adresa za kontakt

Contact address

2. Podaci o profesiji/Professional data

2.1.  Naziv profesije

        Name of profession

2.2.  Obrazovna razina

        Education level

2.3.  Broj licence

        Licence no.

3. Dokumenti za priznavanje kvalifikacije/Documents for the recognition of qualifications

EU potvrda

An attestation certifying that the holder is legally established in a Member State for the purpose of pursuing the activities concerned and that he is not prohibited from practising, even temporarily, at the moment of delivering the attestation (i.e. EU certificate)

Dokaz o državljanstvu

Evidence of nationality

Dokaz o prethodno završenom obrazovanju

Evidence of previous education

Dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju

Evidence of professional qualifications or other evidence of completion of formal education

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

Certificate of completion of state qualifying exam or state license exam

Dokaz o stručnoj kvalifikaciji

Evidence of formal qualifications

Dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju

Evidence of professional training

Dokaz o stručnom iskustvu

Evidence of professional experience

Potvrda o kompetencijama

Evidence of knowledge and skills

Dopunsku ispravu o studiju (diploma supplement) iz koje je vidljiv obrazovni program (predmeti, sati, vježbe, predavanja)

A diploma supplement containing educational program (courses, lessons, exercises, lectures)

Dokaz da u trenutku podnošenja zahtjeva nema zabranu obavljanja profesije za koju je podnio prijavu

Evidence of certifying that at the moment of the submission of application there is no restriction on pursuing the profession the candidate applied for

Ostali dokumenti

Other documents                  4. Potrebni dokumenti za povremeno i privremeno pružanje usluga/Documents for pursuing the profession on temporary and occasional basis

EU potvrda

An attestation certifying that the holder is legally established in a Member State for the purpose of pursuing the activities concerned and that he is not prohibited from practising, even temporarily, at the moment of delivering the attestation (i.e. EU certificate)

Dokaz o državljanstvu

Evidence of nationality

Potvrdu kojom se potvrđuje da je kandidat poslovno nastanjen u državi članici poslovnog nastana za bavljenje tom profesijom

An attest that the candidate is established in the Member State of establishment in order to pursue the profession in question

Potvrda da nema trajnu niti privremenu zabranu bavljenja profesijom

Evidence that there is no restriction on pursuing the profession

Dokaz o stručnim kvalifikacijama

Evidence of formal qualifications

Dokaz da je kandidat obavljao profesiju najmanje dvije godine tijekom desetogodišnjeg razdoblja

Evidence that the candidate has been pursuing the profession for at least 2 years within the last 10 years

Ostali dokumenti

Other documents5. Suglasnost/Agreement

5.1. Suglasan sam da nadležno tijelo može zatražiti informacije o valjanosti priloženih dokumenata o obrazovanju u državi koja ih je izdala

I grant permission to the competent administrative body to make inquiries about my educational documents.

Da/ Yes ☐

Ne / No ☐

5.2. Suglasan sam da nadležno tijelo može provesti istragu o autentičnosti priloženih dokumenata u državi koja ih je izdala

I grant permission to the competent administrative body to investigate the authenticity of the documents submitted.

Da/ Yes

Ne / No ☐

6. Potpis/Signature

Izjavljujem da su podaci u ovom dokumentu u potpunosti istiniti i da su priloženi dokumenti u kopijama identični izvorniku.

I declare that I completed this document truth-fully and that the enclosed documents are rightfully awarded to and received by me.

Datum

Date

Vlastoručni potpis

Applicants signature

22 25.02.2015 Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma 22 25.02.2015 Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma 22 25.02.2015 Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma