NN 28/2015 (13.3.2015.), Pravilnik o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

592

Na temelju članka 124. Zakona o policiji (»Narodne novine« br. 34/11, 130/12, 89/14 i 151/14), a vezano uz članak 33. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine« br. 141/13) te članak 13. Pravilnika o odobrenjima i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja (»Narodne novine« br. 71/12 i 89/13), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O USTROJU I PROVEDBI MJERA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se:

– provedba mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja;

– način namjene i uporabe izvora ionizirajućeg zračenja;

– odgovornost Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja;

– nadležnost i obveze odgovorne osobe za zaštitu od ionizirajućeg zračenja;

– obveze i prava djelatnika koji rade s izvorima ionizirajućeg zračenja;

– specifični uvjeti za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja;

– izobrazba, zdravstveni uvjeti i zdravstveni pregledi izloženih djelatnika;

– način vođenja evidencije o izvorima ionizirajućeg zračenja i izvješćivanje nadležnih državnih tijela u

Ministarstvu unutarnjih poslova, Ulica grada Vukovara 33, 10000 Zagreb (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 2.

Provedba mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja obuhvaća:

– osiguranje uvjeta propisanih Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (u daljnjem tekstu: Zakon) i provedbenim propisima za uporabu izvora ionizirajućeg zračenja;

– provjera zdravstvenih uvjeta izloženih djelatnika i praćenje njihovog ozračenja;

– definiranje područja izloženosti, odnosno područja nadgledanja i posebnog nadgledanja;

– nadzor nad primjenom propisa iz područja zaštite od ionizirajućeg zračenja.

Članak 3.

Organizacijska struktura Ministarstva nalazi se u Prilogu 1. ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio. Nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica koje za obavljanje djelatnosti koriste izvore ionizirajućeg zračenja su podcrtani.

II. DJELATNOST S IZVORIMA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

Članak 4.

U obavljanju poslova iz djelokruga Ministarstva koriste se sljedeći izvori ionizirajućeg zračenja:

– kabinetski rendgenski uređaji za provjeru sadržaja prtljage, ručne prtljage, paketa i pismovnih pošiljki;

– prijenosni rendgenski uređaji za provjeru sadržaja prtljage i sumnjivih predmeta.

Članak 5.

U Ministarstvu se obavljaju sljedeći poslovi s rendgenskim uređajima:

– provjera sadržaja prtljage, ručne prtljage, paketa i pismovnih pošiljki,

– provjera sadržaja prtljage i sumnjivih predmeta,

– uvoz električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje za svoje potrebe.

III. OSOBA ODGOVORNA ZA ZAŠTITU OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA

Članak 6.

Ministar unutarnjih poslova, sukladno Zakonu, imenuje osobu odgovornu za zaštitu od ionizirajućeg zračenja.

Osoba odgovorna za zaštitu od ionizirajućeg zračenja mora imati završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, mora imati posebnu izobrazbu o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja stečenu dopunskom izobrazbom i obvezna je znanje o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja periodički obnavljati.

Osoba odgovorna za zaštitu od ionizirajućeg zračenja obvezna je provoditi mjere propisane Zakonom, a naročito:

– skrbiti o provedbi i primjeni odredbi o zaštiti od ionizirajućeg zračenja utvrđenih ovim Pravilnikom, te drugim važećim propisima;

– osigurati pravovremenu nabavku, nošenje i zamjenu dozimetara sukladno važećim propisima evidentiranja doza zračenja izloženih radnika;

– voditi evidenciju o izloženim radnicima te skrbiti o stručnoj osposobljenosti izloženih radnika za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja i primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja te obnovi znanja izloženih radnika;

– skrbiti o stručnoj osposobljenosti radnika koji rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja, ali se ne smatraju izloženim radnicima, za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja i primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja te obnovi znanja;

– skrbiti o provedbi provjere zdravstvene sposobnosti izloženih radnika te voditi evidenciju i potpunu medicinsku dokumentaciju o obveznim zdravstvenim pregledima izloženih radnika u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama ili ordinacijama medicine rada, a dokumentacija mora sadržavati rezultate svih pregleda i ispitivanja od početka rada kao i podatke o ozračenju registrirane osobnim dozimetrom;

– organizirati provedbu zaštitnih mjera u slučaju izvanrednog događaja;

– u svakom potencijalnom prekomjernom ili incidentnom ozračenju radnika koji rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja, koji se ne smatraju izloženim radnicima, izvijestiti Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, te također obavijestiti ovlašteni stručni tehnički servis koji na temelju ugovora provodi ispitivanje izvora ionizirajućeg zračenja;

– osigurati upoznavanje radnika koji rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja i onima koji prvi put započinju rad s rendgenskim uređajima s rizicima vezanim uz djelatnost koja se obavlja uporabom rendgenskih uređaja. Rizici su opisani u Analizi rizika Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Analiza rizika), s kojom se moraju upoznati svi radnici koji rukuju s izvorima ionizirajućeg zračenja o čemu će oni dati svoju pisanu izjavu;

– voditi evidenciju o rendgenskim uređajima i skrbiti o ispitivanju rendgenskih uređaja u propisanim rokovima;

– nazočiti inspekcijskom nadzoru i očitovati se na nalaz inspektora;

– zabraniti rad s uređajima koji su neispravni ili koji uzrokuju prekomjerno ozračenje;

– skrbiti o provedbi rješenja nadležnih tijela i ustanova te preporuka ovlaštenog stručnog tehničkog servisa.

Provođenje mjera zaštite od ionizirajućih zračenja osoba odgovorna za zaštitu od ionizirajućeg zračenja može povjeriti i drugi službenicima ukoliko im je to u opisu radnog mjesta.

IV. UVJETI KOJE MORAJU ZADOVOLJITI IZLOŽENI RADNICI

Članak 7.

Osobe koje rukuju kabinetskim rendgenskim uređajima za provjeru sadržaja prtljage, ručne prtljage, paketa i pismovnih pošiljki smatraju se radnicima koji rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja, ali se ne smatraju izloženim radnicima.

Radnici iz stavka 1. ovog članka moraju imati posebno stručno obrazovanje za rukovanje rendgenskim uređajima za provjeru sadržaja prtljage i osobnih predmeta te posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja, o čemu moraju imati pisani dokaz.

Članak 8.

Osobe koje rukuju prijenosnim rendgenskim uređajima za provjeru sadržaja prtljage i sumnjivih predmeta smatraju se izloženim radnicima.

Radnici iz stavka 1. ovog članka moraju imati posebno stručno obrazovanje za rukovanje rendgenskim uređajima za provjeru sadržaja prtljage i sumnjivih predmeta te posebno stručno obrazovanje o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja, o čemu moraju imati pisani dokaz.

Članak 9.

Izloženi radnici moraju ispunjavati opće uvjete utvrđene posebnim propisom i posebne uvjete zdravstvene sposobnosti za rad u području izloženosti koji su propisani pravilnikom kojim se propisuju zdravstveni uvjeti izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja.

Članak 10.

Zdravstvena sposobnost za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja mora se provjeravati prije početka rada u području izloženosti u okviru prethodnoga zdravstvenog pregleda.

Zdravstvena sposobnost izloženih radnika provjerava se u okviru redovitog ili izvanrednog zdravstvenog pregleda s učestalošću u skladu s posebnim propisom kojim se utvrđuje učestalost tih pregleda.

Provjeru zdravstvene sposobnosti izloženih radnika obavljaju zdravstvene ustanove koje obavljaju djelatnost medicine rada, trgovačka društva koja obavljaju djelatnost medicine rada i specijalisti medicine rada u privatnoj praksi koje ovlašćuje ministar nadležan za zdravlje.

Članak 11.

U području izloženosti ne smiju raditi osobe koje boluju od bolesti koje predstavljaju zapreku za rad u području izloženosti, sukladno pravilniku kojim se utvrđuju zdravstveni uvjeti za rad u području izloženosti.

S rendgenskim uređajima ne smiju raditi osobe mlađe od 18 godina i osobe koje boluju od bolesti navedenih u pravilniku kojem su propisani zdravstveni uvjeti izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja.

Izloženoj radnici tijekom trudnoće Ministarstvo mora osigurati radno mjesto na kojem efektivna doza ne smije prijeći 1 mSv godišnje.

V. OBVEZE I ODGOVORNOSTI IZLOŽENIH RADNIKA

Članak 12.

Radnici koji rukuju rendgenskim uređajima obvezni su posao obavljati tako da ne dovode u opasnost vlastiti život i zdravlje te život i zdravlje suradnika i drugih osoba.

S obzirom da je kabinetski rendgenski uređaj za provjeru sadržaja prtljage i osobnih predmeta tip rendgenskog uređaja kod kojeg je područje izloženosti ograničeno kućištem samog uređaja, radnici koji tim uređajem rukuju ne moraju biti opskrbljeni zaštitnim sredstvima i ostalom potrebnom zaštitnom opremom za rad s rendgenskim uređajima.

Prije početka rada s prijenosnim rendgenskim uređajima treba postaviti daljinski upravljački uređaj na takvo mjesto da ozračenje izloženih radnika bude što je moguće niže.

Članak 13.

Za gubljenje ili zlouporabu osobnih dozimetara odgovoran je njihov nositelj disciplinski i materijalno.

Kada se ne koristi osobni dozimetar mora biti čuvan na mjestu koje ni na koji način nije izloženo ionizirajućem zračenju.

Članak 14.

Izloženi radnik je obvezan prijaviti sve bolesti ili zdravstvene nedostatke koje se teško mogu otkriti zdravstvenim pregledom, a on zna za njih, prije stupanja na rad, odnosno, čim se pojave tijekom rada. Izložene radnice su obvezne trudnoću odmah po utvrđivanju prijaviti osobi odgovornoj za zaštitu od ionizirajućeg zračenja kako bi im se osiguralo radno mjesto na kojem efektivna doza ne smije prijeći 1 mSv godišnje.

VI. POSTUPCI KOJIMA SE O ZDRAVSTVENOM RIZIKU VEZANOM UZ RAD S RENDGENSKIM UREĐAJEM INFORMIRAJU IZLOŽENI RADNICI

Članak 15.

Radnici koji rukuju s kabinetskim i prijenosnim rendgenskim uređajima o zdravstvenim rizicima vezanim uz rad s rendgenskim uređajima informiraju se tijekom posebnog stručnog obrazovanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja.

Rizik pri rukovanju kabinetskim i prijenosnim rendgenskim uređajima opisan je u dokumentu Analiza rizika, s kojim se moraju upoznati svi radnici koji rukuju rendgenskim uređajima, te o tome dati pisanu izjavu.

Obrazac izjave iz stavka 2. ovog članka nalazi se u Prilogu 2. ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

VII. UVJETI UPORABE RENDGENSKIH UREĐAJA

Članak 16.

Prostorija u kojoj se koriste kabinetski rendgenski uređaji ne mora zadovoljavati posebne uvjete propisane propisom kojim se uređuju uvjeti za projektiranje, gradnju te uklanjanje građevina u kojima su smješteni izvori ionizirajućeg zračenja ili se obavljaju djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja.

Ministarstvo, prije uporabe rendgenskog uređaja, mora ishoditi dozvolu za uporabu rendgenskog uređaja koju, na temelju izvješća ovlaštenog stručnog tehničkog servisa, izdaje Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost.

Dozvolu za uporabu iz stavka 2. ovog članka potrebno je obnoviti svakih 12 mjeseci, a nakon periodičkog (redovitog godišnjeg) pregleda kojeg obavlja djelatnik ovlaštenog stručnog tehničkog servisa.

Dozvola za uporabu iz stavka 2. ovog članka prestaje važiti ako se na rendgenskom uređaju obave značajniji popravci, preinake ili zamjena dijelova kojima se može bitno utjecati na promjenu uvjeta proizvodnje ionizirajućeg zračenja (rendgenska cijev, generator i sl.), nakon demontiranja i ponovnog montiranja (ugradnje). U tom slučaju potrebno je zatražiti novu dozvolu za uporabu.

Dozvolu za uporabu za rendgenski uređaj koji se koristi potrebno je dati na uvid djelatniku koji s tim uređajem rukuje, kako bi utvrdio da uređaj udovoljava uvjetima zaštite od ionizirajućeg zračenja sukladno važećim propisima.

Članak 17.

Na upravljačkoj jedinici prijenosnog rendgenskog uređaja moraju postojati vidljivo označene oznake namjene svakog prekidača.

Na upravljačkoj jedinici prijenosnog rendgenskog uređaja mora biti ugrađena svjetlosna signalizacija koja ukazuje da je uređaj uključen te svjetlosna signalizacija koja ukazuje da je emitiranje ionizirajućeg zračenja u tijeku.

Na prijenosnom rendgenskom uređaju koji ima ugrađen i zvučni signal koji se javlja kad se emitira ionizirajuće zračenje, trajanje tog signala mora biti najmanje jednako vremenu u kojem se emitira ionizirajuće zračenje. Ako se prijenosni rendgenski uređaj koristi u prostorijama koje nisu namijenjene za uporabu izvora ionizirajućeg zračenja ili u otvorenom prostoru moraju se odrediti granica područja izloženosti i granica posebnog nadgledanja.

Prijenosni rendgenski uređaj mora imati dostatno duge priključne vodiče kako bi se omogućilo rukovanje uređajem iz područja nadgledanja, kad god je moguće. Prije početka rada s prijenosnim rendgenskim uređajem treba postaviti daljinski upravljački uređaj na takvo mjesto da ozračenje izloženih radnika bude što je moguće niže. Korisni snop rendgenskog uređaja ne smije se u bilo kojim uvjetima rada usmjeriti prema mjestu s kojeg se uključuje uređaj.

Uz rendgenske uređaje moraju biti dostupne upute za rad s rendgenskim uređajem, kao i upute za prvu pomoć od udara električne struje. S navedenim uputama moraju se upoznati svi radnici koji rukuju rendgenskim uređajima te o tome dati pisanu izjavu.

Obrazac izjave iz stavka 4. ovog članka nalazi se u Prilogu 2. ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

VIII. MJERE ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA KOJE JE POTREBNO PODUZIMATI I NAČIN NJIHOVOG PROVOĐENJA

Članak 18.

Kabinetskim rendgenskim uređajem za provjeru sadržaja prtljage, ručne prtljage, paketa i pismovnih pošiljki upravlja se putem računala koje se nalazi neposredno uz rendgenski uređaj ili u drugoj prostoriji u blizini samog uređaja.

Kabinetski rendgenski uređaj za provjeru sadržaja prtljage, ručne prtljage, paketa i pismovnih pošiljki je vrsta rendgenskog uređaja kod kojeg je područje izloženosti ograničeno kućištem samog uređaja te se niti jedan radnik koji upravlja takvim rendgenskim uređajem ili radi uz njega ne smatra izloženim radnikom.

Članak 19.

Smanjenje ozračenja postiže se povećanjem udaljenosti radnika koji provodi rendgensku provjeru sadržaja prtljage, ručne prtljage, paketa i pismovnih pošiljki uporabom kabinetskog rendgenskog uređaja od ulaza/izlaza u inspekcijski tunel te osiguranjem da su tijekom provođenja rendgenske kontrole olovne zavjesice rendgenskog uređaja pravilno zatvorene tijekom rada rendgenske cijevi.

Radnik koji radi s kabinetskim rendgenskim uređajem nikada tijekom rada ne smije stavljati ruke i druge dijelove tijela unutar inspekcijskog tunela, a iza olovnih zavjesica tijekom rada rendgenske cijevi, u cilju stavljanja/vađenja predmeta koji se prosvjetljavaju.

Članak 20.

Prijenosni rendgenski uređaj uključuje se putem vremenskog prekidača na dostatno dugim priključnim vodičima kako bi se omogućilo rukovanje uređajem iz područja nadgledanja, kad god je moguće. Korisni snop ionizirajućeg zračenja ne smije se u bilo kojim uvjetima rada usmjeriti prema mjestu s kojeg se uključuje uređaj.

Izloženi radnik koji rukuje prijenosnim rendgenskim uređajem obavezan je postupati i sukladno točkama 3.1 Zaštita izvora ionizirajućeg zračenja i prostorija u kojima se izvor ionizirajućeg zračenja koristi i 3.2 Sustavi zaštite (znakovi upozorenja, sustavi za prekid zračenja i sl.) Analize rizika.

Članak 21.

Radnik koji radi s rendgenskim uređajem je obvezan upoznati osobu odgovornu za zaštitu od ionizirajućeg zračenja o opaženim nedostacima i kvarovima na uređajima, opremi i priboru za rad, te na zaštitnim sredstvima, koja bi mogli njemu ili drugim osobama u blizini izvora zračenja ugroziti zdravlje i život.

Osoba odgovorna za zaštitu od ionizirajućeg zračenja dužna je o nedostacima i kvarovima iz stavka 1. ovog članka izvijestiti odgovornu osobu Ministarstva i postupiti prema svojim ovlastima.

Članak 22.

Radnik koji radi s rendgenskim uređajem ima pravo odbiti obavljanje poslova ukoliko mu prijeti neposredna opasnost po život i zdravlje zbog toga što su mjere zaštite od ionizirajućeg zračenja nedostatne ili nisu provedene, sve dok se te mjere ne provedu.

Članak 23.

U cilju provjere stanja zaštite od ionizirajućeg zračenja provode se ispitivanja ionizirajućeg zračenja u prostoriji i radnom okolišu prostorije u kojoj su smješteni rendgenski uređaji za provjeru sadržaja prtljage i osobnih predmeta i prijenosni rendgenski uređaji te na radnim mjestima.

Sadržaj i učestalost tih ispitivanja propisan je pravilnikom kojim se propisuje mjerenje osobnog ozračenja, ispitivanje izvora ionizirajućeg zračenja i uvjeta rada te izvješća i očevidnici te pravilnikom kojim se propisuju uvjeti i mjere zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s električnim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje.

Članak 24.

Svi izloženi radnici dužni su pridržavati se mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja propisanih važećim zakonskim propisima i ovim Pravilnikom te opisanim u Analizi rizika.

Članak 25.

Svi izloženi radnici moraju se, u cilju dozimetrijskog nadzora, prijaviti Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost.

Mjerenje osobnog ozračenja izloženog radnika provodi ovlašteni stručni tehnički servis.

Članak 26.

Stupanj ozračenja izloženih radnika mjeri se osobnim dozimetrom za mjerenje ionizirajućeg zračenja – termoluminiscentnim dozimetrom (TLD), koji je izloženi radnik obvezan nositi tijekom rada u području izloženosti.

Stupanj izloženosti utvrđuje se u kontrolnom razdoblju koje traje jedan kalendarski mjesec.

Izloženi radnik dozimetar nosi na lijevoj strani prsiju ispod zaštitne odjeće, od prvog dana do zadnjeg dana u mjesecu, nakon čega se mora zamijeniti novim dozimetrom kojeg dostavlja ovlašteni stručni tehnički servis.

Nošeni dozimetar najkasnije petnaest dana poslije isteka prethodnog mjernog razdoblja potrebno je vratiti ovlaštenom stručnom tehničkom servisu na obradu.

Članak 27.

Svi izloženi radnici pojedine ustrojstvene jedinice dužni su pri zamjeni osobnog dozimetra potpisati obrazac evidencijske liste zaduženja osobnih dozimetara kojim potvrđuju primitak osobnog dozimetra za sljedeće mjerno razdoblje i povrat nošenog dozimetra iz prethodnog mjernog razdoblja.

Presliku evidencijske liste zaduženja osobnih dozimetara iz stavka 1. ovog članka za sve izložene radnike pojedine ustrojstvene jedinice osoba zadužena za poslove primjene mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja iz članka 29. ovog Pravilnika dostavlja osobi odgovornoj za zaštitu od ionizirajućeg zračenja.

Obrazac evidencijske liste zaduženja osobnih dozimetara iz stavka 1. ovog članka nalazi se u Prilogu 3. ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 28.

Izloženi radnik ne smije započeti s radom prije nego dobije svoj osobni dozimetar.

O primljenoj dozi na temelju mjerenja osobnih doza osoba odgovorna za zaštitu od ionizirajućeg zračenja obvezna je izvijestiti izloženog radnika.

Osoba odgovorna za zaštitu od ionizirajućeg zračenja vodi evidenciju o pojedinačno primljenim dozama.

Izloženi radnici ne smiju biti izloženi ozračenju iznad 100 mSv u razdoblju od pet uzastopnih godina, uz uvjet da ni u jednoj godini petogodišnjeg razdoblja ozračenje ne smije biti iznad 50 mSv.

Članak 29.

Ustrojstvene jedinice Ministarstva koje u svom radu koriste izvore ionizirajućeg zračenja imenuju osobu zaduženu za poslove primjene mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja u svojoj ustrojstvenoj jedinici, koja je i kontakt osoba za pitanja osobne dozimetrije prema Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost.

Osobu zaduženu za poslove primjene mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja iz stavka 1. ovog članka imenuje voditelj ustrojstvene jedinice, a zadužena je:

– za prihvat i raspoređivanje osobnih dozimetara izloženim radnicima,

– izvršiti zamjenu osobnih dozimetara na dan naznačen na dostavnici,

– nošene dozimetre vratiti na očitavanje,

– skrbiti o aktivnim elektroničkim dozimetrima za kontinuirano mjerenje razine ionizirajućeg zračenja u okolini rendgenskog uređaja (dostava na redovno očitavanje jednom godišnje ili po alarmu),

– čuvati obrasce o zamjeni osobnih dozimetara dvije godine, a kopiju potpisanih obrazaca dostaviti osobi odgovornu za zaštitu od ionizirajućeg zračenja,

– izvještavati osobu odgovornu za zaštitu od ionizirajućeg zračenja o svim promjenama vezano za:

– djelatnike,

– rendgenske uređaje,

– dozimetre,

– skrbiti o provedbi i primjeni odredbi o zaštiti od ionizirajućeg zračenja utvrđenih ovim Pravilnikom te drugim važećim propisima.

IX. OČEVIDNICI – SADRŽAJ, NAČIN VOĐENJA I ROKOVI ČUVANJA TE NAČIN I ROKOVI IZVJEŠĆIVANJA NADLEŽNIH TIJELA

Članak 30.

Ministarstvo vodi Evidenciju svih radnika koji rukuju rendgenskim uređajima, ali se ne smatraju izloženim radnicima, Evidenciju svih izloženih radnika i Evidenciju o rendgenskim uređajima.

Članak 31.

Evidencija svih radnika koji rukuju rendgenskim uređajima, ali se ne smatraju izloženim radnicima sadrži slijedeće podatke:

a. ime i prezime,

b. osobni identifikacijski broj,

c. spol,

d. nadnevak početka rada kod trenutnog poslodavca,

e. nadnevak prestanka rada u kod poslodavca,

f. zanimanje,

g. vrsta posla izloženog radnika,

h. podaci o posebnom stručnom obrazovanju o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja i za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja,

Podaci iz stavka 1. ovog članka čuvaju se do godine kad se očekuje navršavanje 75. godine starosti radnika, ali nikako ne kraće od 30 godina od dana prestanka rada radnika s rendgenskim uređajem.

Izgled evidencije iz stavka 1. ovog članka nalazi se u Prilogu 4. ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 32.

Evidencija svih izloženih radnika za svakog izloženog radnika sadrži sljedeće podatke:

a. ime i prezime,

b. osobni identifikacijski broj,

c. spol,

d. nadnevak početka rada u području izloženosti kod trenutnog poslodavca,

e. nadnevak prestanka rada u području izloženosti kod poslodavca,

f. zanimanje,

g. vrsta posla izloženog radnika,

h. efektivna doza, odnosno Hp(10) (za svako mjerno razdoblje),

i. ovlašteni stručni tehnički servis koji je provodio mjerenje osobnih doza,

j. podaci o posebnom stručnom obrazovanju o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja i za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja,

k. podaci o zdravstvenoj sposobnosti,

l. podaci o vrsti izvora ionizirajućeg zračenja u području izloženosti kojeg izloženi radnik radi.

Podaci iz stavka 1. ovog članka čuvaju se do godine kad se očekuje navršavanje 75. godine starosti izloženog radnika, ali nikako ne kraće od 30 godina od dana prestanka rada izloženog radnika u području izloženosti.

Za svakog izloženog radnika koji je tijekom godine u bilo kojem mjernom razdoblju primio dozu veću od 3/10 bilo koje propisane gornje granice izlaganja, Ministarstvo mora od ovlaštenog stručnog tehničkog servisa zatražiti posebnu provjeru radnog mjesta na kojem je takva doza primljena te istraživanje uzroka prekomjernog ozračenja. Po provedenom ispitivanju, ovlašteni stručni tehnički servis sastavlja izvješće i dostavlja ga inspektoru za radiološku i nuklearnu sigurnost Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost i ustanovi medicine rada koja provodi zdravstveni nadzor tog izloženog radnika.

Izgled evidencije iz stavka 1. ovog članka nalazi se u Prilogu 4. ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 33.

Evidencija o rendgenskim uređajima sadrži sljedeće podatke:

A. PODACI O UREĐAJU

1. proizvođač,

2. model,

3. serijski ili tvornički broj,

4. maksimalni napon,

5. maksimalna struja,

6. broj cijevi,

7. godina proizvodnje,

8. godina postavljanja,

9. je li uređaj digitalni ili analogni,

10. dostupnost AEC,

11. mobilnost uređaja,

12. namjena rendgenskog uređaja,

13. oznaka i nadnevak izvješća o ispitivanju uređaja,

14. klasa, urudžbeni broj i nadnevak izdavanja dozvole za uporabu.

B. PODACI O KUĆIŠTU I RENDGENSKOJ CIJEVI

I. Kućište rendgenske cijevi:

1. proizvođač,

2. model,

3. serijski broj kućišta,

4. filtracija,

5. certifikat.

II. Rendgenska cijev:

6. proizvođač,

7. model,

8. serijski broj,

9. veličina malog i velikog žarišta,

10. certifikat.

C. PODACI O SMJEŠTAJU.

Podaci iz stavka 1. ovog članka čuvaju se najmanje 10 godina od dana prestanka korištenja pojedinog rendgenskog uređaja.

Ministarstvo čuva dozvole za uporabu, izvješća o ispitivanju rendgenskog uređaja i druge nalaze u vezi s izvorima ionizirajućeg zračenja najmanje dvije godine od nadnevka njihova izdavanja, a odobrenje za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja najmanje godinu dana od nadnevka prestanka važenja istog.

Ministarstvo će na zahtjev dostaviti Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost navedene podatke i za druga vremenska razdoblja, u roku koji im Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost naznači na zahtjevu.

Izgled evidencije iz stavka 1. ovog članka nalazi se u Prilogu 4. ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Tumačenja za primjenu ovih pravila daje osoba odgovorna za zaštitu od ionizirajućeg zračenja. U slučaju nejasnoća zatražit će se i pisano tumačenje Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost.

Članak 35.

Nakon što Ministarstvo prestane rendgenski uređaj koristiti, rashoduje ga, premjesti, otpiše ili otuđi, obvezno je u roku od 15 dana o tome u pisanom obliku obavijestiti Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost s naznakom naziva i adrese pravne ili fizičke osobe, tijela državne uprave ili tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave kod koje se uređaj nalazi, odnosno naziva i adrese novog smještaja.

Članak 36.

Svaki radnik koji radi s rendgenskim uređajem obvezan je potpisati izjavu da je upoznat sa sadržajem ovog Pravilnika te da je upoznat s pravilima i obvezama, kao i organizacijom i provedbom mjera zaštite od ionizirajućih zračenja, te da će se pridržavati utvrđenih propisa.

Izjava iz stavka 1. ovog članka nalazi se u Prilogu 2. ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 37.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja s programom osiguranja i održavanja kakvoće tijekom obavljanja djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja te planom mjera za slučaj izvanrednog događaja u Ministarstvu unutarnjih poslova (»Narodne novine« br. 30/08).

Članak 38.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-37080-2014

Zagreb, 3. ožujka 2015.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.

PRILOG 1. – PRILOG 4.

28 13.03.2015 Pravilnik o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja 28 13.03.2015 Pravilnik o ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja