NN 33/2015 (24.3.2015.), Izmjene i dopune Statuta Hrvatske javnobilježničke komore

33 24.03.2015 Izmjene i dopune Statuta Hrvatske javnobilježničke komore

HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA

687

Na temelju članka 133. stavka 1. t. 1. Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine« broj 78/93, 72/94, 16/07 i 75/09), Skupština Hrvatske javnobilježničke komore, na sjednici održanoj 14. ožujka 2015. godine usvojila je

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

HRVATSKE JAVNOBILJEŽNIČKE KOMORE

Članak 1.

U Statutu Hrvatske javnobilježničke komore (»Narodne novine« br. 64/14, 69/14) članak 10. briše se.

Članak 2.

U članku 12. stavku 3. u trećoj rečenici riječ »donošenja« zamjenjuje se riječima »objave na mrežnim stranicama Komore«.

Članak 3.

U članku 36. stavak 1. mijenja se i glasi:

Pritužbe, predstavke i prijave zbog stegovne odgovornosti upisuju se redom zaprimanja u elektronički stegovni upisnik koji se vodi u HJK, te se podnose na razmatranje stegovnom tužiteljstvu Komore. U stegovnom upisniku evidentirat će se svaka odluka stegovnog tužiteljstva i Upravnog odbora.

U stavku 3. iza riječi »Pošto zaprimi predmet« riječ »i« zamjenjuje se riječju »ili«.

Članak 4.

U članku 37. stavak 1. mijenja se i glasi:

Na temelju prikupljenih podataka i obavljenih izviđaja ovlašteni stegovni tužitelj podnosi Upravnom odboru prijedlog za provedbu stegovnog postupka zbog stegovne neurednosti, a ukoliko smatra da se radi o stegovnom prijestupu predložit će Upravnom odboru donošenje odluke o iniciranju postupka zbog stegovnog prijestupa. Ukoliko na temelju prikupljenih obavijesti i podataka ovlašteni stegovni tužitelj zaključi da nema osnova stegovne odgovornosti prijavljene osobe, donijet će odluku kojom se prijava odbacuje. Na odluku o odbačaju prijave prijavitelj može uložiti prigovor u roku od 8 dana od dana primitka odluke o odbačaju, a o prigovoru odlučuje Upravni odbor HJK.

Članak 5.

Članak 51. mijenja se i glasi:

1) Financijsko poslovanje Komore obavlja se na osnovi godišnjeg proračuna prihoda i rashoda, koji odobrava Skupština.

2) Proračunski prihodi Komore jesu:

1. upisnina javnih bilježnika, javnobilježničkih prisjednika, savjetnika i vježbenika;

2. članarina javnih bilježnika, vršitelja dužnosti javnog bilježnika, javnobilježničkih prisjednika i savjetnika;

3. prihodi s osnova pružanja usluga vođenja javnobilježničkih registara i korištenje baze podataka vezanih uz registre i javnobilježničke poslove;

4. prihodi koji se ostvare nekom drugom djelatnošću Komore.

3) Izvanredni prihodi Komore jesu:

1. novčane disciplinske kazne;

2. različiti izvanredni prihodi.

Članak 6.

Članak 52. mijenja se i glasi:

1) Javnobilježnički zborovi financiraju se iz prihoda koje HJK ostvari upisom u HUO u visini od 85% prikupljenih sredstava. Sredstva se raspoređuju javnobilježničkim zborovima razmjerno uplatama po pojedinom zboru.

2) Udruga prisjednika, savjetnika i vježbenika financira se iz prihoda koje HJK ostvari upisom u HUO. Od ukupnog prihoda s osnove upisa u HUO Udruzi pripada 15% prikupljenih sredstava.

3) Stručna služba Komore obavještava najmanje tromjesečno predsjednike zborova i predsjednika Udruge o stanju prikupljenih sredstava.

Članak 7.

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Predsjednica
Hrvatske javnobilježničke komore
Lucija Popov, v. r.