NN 44/2015 (22.4.2015.), Ispravak Pravilnika o ugovornoj pričuvi

MINISTARSTVO OBRANE

901

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Pravilniku o ugovornoj pričuvi koji je objavljen u »Narodnim novinama«, broj 18 od 18. veljače 2015. te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O UGOVORNOJ PRIČUVI

U Pravilniku o ugovornoj pričuvi (»Narodne novine«, broj 18/15) u članku 4. stavku 1. na kraju rečenice briše se točka, dodaje se zarez i riječi: »osim uvjeta dobi.«

U članku 7. stavku 2. riječi: »dostavlja se na tiskanici koja« brišu se, a riječi: »struka/zvanje« mijenjaju se i glase: »zvanje i stupanj obrazovanja«.

Uz Pravilnik nije objavljen Prilog 4., a prilozi 1., 2. i 3. iz Pravilnika se ispravljaju te se uz ovaj Ispravak objavljuju prilozi 1., 2., 3. i 4. koji su sastavni dio Pravilnika.

Klasa: 023-03/15-04/6

Urbroj: 512-01-15-4

Zagreb, 31. ožujka 2015.

Ministar

Ante Kotromanović, v. r.

PRILOG 1. – PRILOG 4.

44 22.04.2015 Ispravak Pravilnika o ugovornoj pričuvi 44 22.04.2015 Ispravak Pravilnika o ugovornoj pričuvi