NN 47/2015 (28.4.2015.), Pravilo o ustupanju neiskorištenih isključivih prava

47 28.04.2015 Pravila o ustupanju neiskorištenih isključivih prava

AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

932

Na temelju odredbe članka 40. stavka 5. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (»Narodne novine« broj 137/10 i 76/12), a u svezi s člankom 69. stavkom 1. podstavkom 25. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine« broj 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13) i člankom 20. stavkom 1. Statuta Agencije za elektroničke medije (»Narodne novine« broj 90/10) Vijeće za elektroničke medije donosi

PRAVILA

O USTUPANJU NEISKORIŠTENIH ISKLJUČIVIH PRAVA

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilima propisuje postupak ustupanja neiskorištenih isključivih prava u slučaju:

– nabave audio i audiovizualnih sadržaja više vrijednosti po osnovi isključivih prava,

– nabave premijskih športskih događaja iz članka 9. stavka 2. i 3. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji.

(2) Ova se Pravila primjenjuju na ustupanje neiskorištenih isključivih prava iz stavka 1. ovog članka kad je mogućnost takvog ustupanja propisana ugovorom o stjecanju isključivog prava iskorištavanja audio i audiovizualnih sadržaja više vrijednosti i/ili premijskog športskog događaja, ili zakonom.

(3) Pod neiskorištenim isključivim pravima podrazumijevaju se ona prava temeljem kojih HRT nije emitirao sadržaje na programskim kanalima sukladno odredbama Zakona o HRT-u i Ugovora s Vladom Republike Hrvatske.

(4) Pod audio i audiovizualnim sadržajima više vrijednosti podrazumijevaju se svi sadržaji koje HRT nabavlja kao isključiva prava.

(5) Odredbe ovih Pravila ne primjenjuju se na arhivski materijal HRT-a.

Članak 2.

Ustupanje neiskorištenih isključivih prava se obavlja na temelju javnog natječaja.

Članak 3.

(1) Hrvatska radiotelevizija je obvezna objaviti javni natječaj iz članka 2. ovih Pravila u »Narodnim novinama« te na svojim internetskim stranicama. Hrvatska radiotelevizija je dužna odmah dostaviti tekst javnog natječaja Agenciji za elektroničke medije za objavu na njenim internetskim stranicama.

(2) Javni natječaj iz stavka 1. ovoga članka sadržava sljedeće podatke:

1. vrstu i naziv neiskorištenih isključivih prava

2. opis i opseg neiskorištenih isključivih prava

3. početnu cijenu po svakoj vrsti neiskorištenih isključivih prava, bez poreza na dodanu vrijednost

4. rok za podnošenje ponuda,

5. mjesto, datum i sat javnog otvaranja ponuda,

6. utvrđivanje mogućnosti sudjelovanja ponuditelja kod otvaranja ponuda,

7. dokaze o sposobnosti ponuditelja,

8. jamstvo za ozbiljnost ponude,

9. instrumente osiguranja plaćanja,

10. adresu za dostavu ponuda,

11. rok za obavještavanje ponuditelja o najpovoljnijoj ponudi,

12. kriterij za izbor najpovoljnije ponude,

13. rok za plaćanje cijene,

14. rok za potpisivanje ugovora koji ne može biti dulji od 45 dana od dana otvaranja ponuda,

15. druga dokumentaciju za nadmetanje, ako je potrebna.

(3) Rok za dostavu ponuda iz točke 4. stavka 2. ovog članka iznosi najmanje petnaest (15) dana od dana objave javnog natječaja u »Narodnim novinama«.

(4) Rok iz točke 4. stavka 2. ovog članka istovjetan je vremenu iz točke 5. stavka 2. ovoga članka..

(5) Rok iz točke 11. stavka 2. ovog članka je osam (8) dana od datuma otvaranja ponuda.

Članak 4.

(1) Početna cijena iz točke 3. stavka 2. članka 3. ovih Pravila ne može biti manja od 20% novčane vrijednosti opsega (količine) neiskorištenih isključivih prava koja se ustupaju.

(2) Početna cijena iz stavka 1. ovog članka se izračunava na temelju cijene iz ugovora o stjecanju isključivog prava iskorištavanja audio i audiovizualnih sadržaja više vrijednosti i/ili premijskog športskog događaja.

Članak 5.

(1) Hrvatska radiotelevizija za jamstvo iz točke 8. stavka 2. članka 3. ovih Pravila može odrediti bjanko zadužnicu ili bankarsko jamstvo (garanciju).

(2) Rizici koji se mogu osigurati jamstvom iz stavka 1. ovog članka su: odustajanje ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavljanja neistinitih dokumenata, i odbijanje potpisivanja ugovora.

Članak 6.

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je cijena ponude.

Članak 7.

(1) Ponuditelj u postupku javnog natječaja iz članka 2. ovog članka može biti samo pravna ili fizička osoba koja je dobila koncesiju za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije i/ili radija, ili koja ima dopuštenje Vijeća za elektroničke medije za obavljanje djelatnosti pružanja audio i/ili audiovizualnih djelatnosti medijskih usluga na zahtjev, ili koja ima dopuštenje Vijeća za elektroničke medije za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa.

(2) Ponuditelj se pri izradi ponude mora pridržavati objavljenih uvjeta iz javnog natječaja.

(3) Podnositelj je uz ponudu obvezan priložiti:

– izvadak iz sudskog registra ili drugog propisanog registra u Republici Hrvatskoj,

– potvrdu nadležnog trgovačkog suda da nad njime nije otvoren stečajni postupak, predstečajni postupak odnosno prethodni postupak za utvrđivanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka,

– potvrdu nadležnog trgovačkog suda da nad njime nije pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka i/ili postupka likvidacije po službenoj dužnosti,

– potvrdu nadležnog trgovačkog suda da nad njime nije pokrenut postupak likvidacije,

– druge dokumente propisane javnim natječajem u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.

Članak 8.

(1) Ponuda se podnosi u pisanom obliku (strojno ili na računalu), u izvorniku, u jednom primjerku, označenih stranica, neposredno ili putem pošte, u zapečaćenoj omotnici s punim nazivom i adrestom ponuditelja te s napomenom »za javni natječaj broj:____«, na adresu i do roka označenim u javnom natječaju.

(2) Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na taj način da se na omotnici zaprimljene ponude naznačuje: redni broj, datum i vrijeme primitka, te se po istom redoslijedu upisuju u odgovarajući upisnik zaprimanja ponuda.

(3) Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda obilježava se kao ponuda pristigla izvan roka dostave i ta ponuda se ne otvara.

(4) Do otvaranja, ponude se pohranjuju tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama.

Članak 9.

(1) Pravodobne ponude otvaraju najmanje tri ovlaštena predstavnika Hrvatske radiotelevizije.

(2) Nepravodobne ponude se neotvorene vraćaju ponuditelju u roku od tri dana od dana javnog otvaranja.

(3) O otvaranju ponuda se sastavlja zapisnik kojeg potpisuju predstavnici iz stavka 1. ovog članka i nazočni ovlašteni predstavnici ponuditelja.

Članak 10.

(1) Hrvatska radiotelevizija na osnovi rezultata pregleda i ocjene pravovaljanih ponuda donosi odluku o odabiru.

(2) Odlukom o odabiru odabire se najpovoljnija ponuda ponuditelja s kojim će se sklopiti ugovor.

(3) Odluka o odabiru temelji se na kriteriju za odabir ponude. Ako dvije ili više ponuda imaju identičnu cijenu, povoljnija je ponuda koju je Hrvatska radiotelevizija prvu zaprimila na adresi za dostavu ponuda bez obzira na način dostave.

(4) Odluka o odabiru najpovoljnije ponude dostavlja se svim ponuditeljima.

(5) Na temelju Odluke o odabiru Hrvatska radiotelevizija i odabrani ponuditelj sklapaju ugovor.

(6) Ako odabrani ponuditelj u ostavljenom roku, koji ne može biti dulji od 8 dana od dostave odluke iz stavka 4. ovoga članka, odustane od svoje ponude, ili odbije potpisati ugovor, ili ne dostavi instrument osiguranja plaćanja kako je zatraženo javnim natječajem Hrvatska radiotelevizija će, ponovo izvršiti rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir ne uzimajući u obzir ponudu odabranog ponuditelja te donijeti odluku o odabiru nove najpovoljnije valjane ponude ili poništiti javni natječaj.

Članak 11.

(1) Hrvatska radiotelevizija obvezna je nakon isteka roka za dostavu ponuda poništiti javni natječaj ako nije pristigla nijedna ponuda ili ako nijedna pristigla ponuda nije pravaljana ponuda.

(2) Pravovaljana je ona ponuda koja je pravodobno dostavljena i koja ispunjava sve uvjete iz javnog natječaja.

(3) U slučaju iz stavka 1. ovog članka, odluku o poništenju javnog natječaja Hrvatska radiotelevizija objavljuje u »Narodnim novinama« te na svojim internetskim stranicama. Hrvatska radiotelevizija je dužna odmah dostaviti odluku o poništenju Agenciji za elektroničke medije za objavu na njenim internetskim stranicama.

Članak 12.

Ova Pravila stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-12/14-01/0171

Urbroj: 567-02/01-15-03

Zagreb, 22. travnja 2015.

Vijeće za elektroničke medije
Predsjednica Vijeća
Mirjana Rakić, v. r.