NN 57/2015 (27.5.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o službenoj iskaznici i službenoj znački inspektora financijskog i proračunskog nadzora

MINISTARSTVO FINANCIJA

1122

Na temelju članka 121. stavka 3. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 86.c. stavka 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (»Narodne novine«, broj 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13) i članka 40. stavka 4. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, broj 121/14) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I SLUŽBENOJ ZNAČKI INSPEKTORA FINANCIJSKOG I PRORAČUNSKOG NADZORA

Članak 1.

U Pravilniku o službenoj iskaznici i službenoj znački inspektora financijskog i proračunskog nadzora (»Narodne novine«, broj 125/13), članku 3. stavku 3. podstavku 1. mijenja se tekst OVLASTI i glasi:

»Nositelj ove iskaznice ovlašten je obavljati inspekcijski nadzor i poduzimati propisane mjere i radnje u skladu s propisima o proračunskom nadzoru i drugim posebnim propisima te financijske nadzore u skladu s propisima o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, propisima o financijskom poslovanju neprofitnih organizacija i drugim posebnim propisima.«

Članak 2.

Iskaznice izdane prema Pravilniku o službenoj iskaznici i službenoj znački inspektora financijskog i proračunskog nadzora (»Narodne novine«, broj 125/13) vrijedit će do izdavanja novih iskaznica stupanjem na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Dosadašnji Prilog 1. zamjenjuje se novim Prilogom 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/161

Urbroj: 513-08-04-15-1

Zagreb, 28. travnja 2015.

Ministar financija

mr. sc. Boris Lalovac, v. r.

PRILOG 1.

OBRAZAC SLUŽBENE ISKAZNICE

57 27.05.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o službenoj iskaznici i službenoj znački inspektora financijskog i proračunskog nadzora