NN 61/2015 (3.6.2015.), Pravilnik o pružanju zemaljskih usluga

61 03.06.2015 Pravilnik o pružanju zemaljskih usluga

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1187

Na temelju članka 149. stavak 2. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine« broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O PRUŽANJU ZEMALJSKIH USLUGA

Usklađenost s pravnim aktima Europske unije

Članak 1.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu s Direktivom Vijeća 96/67/EZ od 15. listopada 1996. o pristupu tržištu zemaljskih usluga u zračnim lukama Zajednice (SL L 272, 25. 10. 1996.) (u daljnjem tekstu: Direktiva 96/67/EZ).

Nadležna tijela

Članak 2.

Za osiguravanje provedbe odredaba ovoga Pravilnika nadležna tijela su ministarstvo nadležno za civilni zračni promet (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija), sukladno ovlastima propisanim Zakonom o zračnom prometu i ovim Pravilnikom.

Područje primjene

Članak 3.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se pružanje zemaljskih usluga na zračnim lukama na teritoriju Republike Hrvatske otvorenima za komercijalni zračni prijevoz.

(2) Popis zemaljskih usluga iz stavka 1. ovog članka sadržan je u Dodatku ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 4.

(1) Zemaljske usluge iz članka 3. ovoga Pravilnika mogu pružati:

a) upravno tijelo zračne luke;

b) korisnici zračne luke koji samostalno obavljaju zemaljske usluge (u daljnjem tekstu: korisnici zračne luke);

c) pružatelji zemaljskih usluga.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na samostalno obavljanje zemaljskih usluga primjenjuju se na sve zračne luke bez obzira na njihov opseg prometa.

(3) Odredbe ovoga Pravilnika o zemaljskim uslugama koje pružaju subjekti iz stavka 1. točke c) ovoga članka primjenjuju se na sve zračne luke na teritoriju Republike Hrvatske čiji godišnji promet nije manji od dva milijuna putnika ili 50 000 tona tereta.

(4) Kad zračna luka dosegne jedan od pragova u prijevozu tereta navedenih u ovom članku ili u članku 10. stavku 2. ovoga Pravilnika, a da pritom ne dosegne odgovarajući prag u prijevozu putnika, tada se odredbe ovoga Pravilnika neće primjenjivati na kategorije zemaljskih usluga koje se odnose isključivo na putnike.

(5) Ministarstvo do 1. srpnja svake godine Europskoj komisiji dostavlja podatke o zračnim lukama koje dosegnu pojedine pragove prometa iz ovoga članka, a radi izrade popisa takvih zračnih luka.

Pojmovi

Članak 5.

Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju značenje:

1. infrastruktura zračne luke (airport infrastructure): zemljište, objekti, uređaji, tehnička sredstva i instalacije koje služe za prihvat i otpremu zrakoplova, putnika, prtljage, robe, stvari i pošte,

2. korisnik zračne luke (airport user): fizička ili pravna osoba odgovorna za prijevoz putnika, pošte i/ili tereta zrakom od ili do dotične zračne luke,

3. pružatelj zemaljskih usluga (supplier of groundhandling services): svaka fizička ili pravna osoba koja drugima pruža jednu ili više kategorija zemaljskih usluga,

4. samostalno obavljanje zemaljskih usluga (self-handling): situacija u kojoj korisnik zračne luke izravno obavlja sam za sebe jednu ili više kategorija zemaljskih usluga i za pružanje takvih usluga ne zaključuje nikakav ugovor s pružateljem zemaljskih usluga; u smislu ove definicije korisnici zračne luke ne smatraju se između sebe pružateljem zemaljskih usluga:

a) ako jedan od njih ima većinski udio u vlasništvu drugog, ili

b) ako isti subjekt ima većinski udio u vlasništvu oba,

5. upravno tijelo zračne luke (managing body of the airport): tijelo koje, pored drugih aktivnosti ili ne, ima prema nacionalnim propisima za cilj rukovođenje i upravljanje infrastrukturom zračne luke, te koordinaciju i nadzor djelatnosti različitih operatora u dotičnoj zračnoj luci,

6. zemaljske usluge (groundhandling services): usluge koje se pružaju korisnicima zračne luke u zračnim lukama, kako su naznačene u Dodatku ovoga Pravilnika,

7. zračna luka (airport): područje na tlu posebno prilagođeno za slijetanje, uzlijetanje i manevriranje zrakoplova, uključujući i pripadajuće objekte i uređaje namijenjene za odvijanje zračnog prometa te za pružanje usluga komercijalnog zračnog prijevoza.

Upravno tijelo zračne luke

Članak 6.

(1) Kada zračnom lukom upravljaju dva ili više tijela, za potrebe ovoga Pravilnika svako od tih tijela smatrat će se dijelom upravnog tijela zračne luke.

(2) Kada jedno tijelo upravlja s više zračnih luka, za potrebe ovoga Pravilnika svaka od tih zračnih luka smatrat će se izdvojenom cjelinom.

Razdvajanje računa

Članak 7.

(1) Kada upravno tijelo zračne luke, korisnik zračne luke ili pružatelj zemaljskih usluga pruža zemaljske usluge, mora potpuno razdvojiti račune (konta) za djelatnost zemaljskih usluga od računa za svoje druge djelatnosti, u skladu s važećom komercijalnom praksom.

(2) Godišnje financijsko izvješće neovisnog ovlaštenog revizora, ako je izrada istog utvrđena važećim računovodstvenim propisima, mora sadržavati njegovo očitovanje o tome da li je izvršeno razdvajanje računa (konta) iz stavka 1. ovoga članka i da nema financijskih tokova između djelatnosti zemaljskih usluga i njegovih drugih djelatnosti.

(3) Razdvajanje računa (konta) iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva razdvajanje svih prihoda i rashoda koji se odnose na pružene zemaljske usluge od prihoda i rashoda od drugih djelatnosti.

(4) Nepostojanje financijskih tokova iz stavka 2. ovoga članka podrazumijeva odsustvo prelijevanja novčanih sredstava između aktivnosti pruženih zemaljskih usluga i drugih aktivnosti.

(5) Izvješće revizora iz stavka 2. ovoga članka podnosi se Agenciji najkasnije 6 mjeseci nakon završetka prethodne financijske godine.

Povjerenstvo korisnika zračne luke

Članak 8.

(1) Povjerenstvo korisnika zračne luke mora biti formirano za svaku zračnu luku na koju se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika.

(2) Svi korisnici zračne luke imaju pravo biti u Povjerenstvu ili, ako tako žele, mogu u njemu biti predstavljeni kroz organizaciju određenu za tu svrhu.

(3) Povjerenstvo korisnika zračne luke mora donijeti Poslovnik o radu Povjerenstva.

Pružatelji zemaljskih usluga

Članak 9.

(1) Pružatelji zemaljskih usluga imaju slobodan pristup tržištu radi pružanja jedne ili više zemaljskih usluga nakon ishođenja Odobrenja u skladu sa člankom 15. ovoga Pravilnika.

(2) Pružatelj zemaljskih usluga može biti pravna ili fizička osoba registrirana za pružanje zemaljskih usluga, s poslovnim nastanom na teritoriju države članice EU.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, na zahtjev upravnog tijela zračne luke, Ministarstvo, uz prethodno mišljenje Agencije, može ograničiti broj pružatelja sljedećih kategorija zemaljskih usluga:

a) rukovanje prtljagom;

b) rukovanje na stajanci;

c) rukovanje gorivom i mazivom;

d) rukovanje teretom i poštom u pogledu fizičkog rukovanja teretom i poštom, bilo pri dolasku, odlasku ili transferu između robnog terminala i zrakoplova.

Broj pružatelja takvih usluga ne može biti ograničen na manje od dva za svaku od navedenih kategorija.

(4) Pružanje zemaljskih usluga mora biti dopušteno najmanje jednom pružatelju zemaljskih usluga kojim izravno ili neizravno ne upravlja:

a) upravno tijelo zračne luke;

b) korisnik zračne luke koji je prevezao više od 25% putnika ili tereta na toj zračnoj luci, u godini koja prethodi godini u kojoj su ti pružatelji odabrani;

c) subjekt koji upravlja ili kojim upravlja jedan od subjekata iz točaka a) i b) ovoga stavka.

(5) Kada je broj pružatelja zemaljskih usluga ograničen u skladu sa stavkom 3. ovoga članka, korisniku zračne luke, bez obzira kojim dijelom zračne luke se koristi, mora za svaku od kategorija zemaljskih usluga podvrgnutih ograničenju biti omogućen efektivan izbor između najmanje dva pružatelja zemaljskih usluga pod uvjetima iz stavaka 3. i 4. ovoga članka.

(6) Ministarstvo o odluci iz stavka 3. ovoga članka obavještava upravno tijelo zračne luke i Agenciju. Upravno tijelo zračne luke koje je podnijelo zahtjev o ograničenju usluga objavljuje odluku na svojim internetskim stranicama.

(7) Protiv odluke Ministarstva iz stavka 3. ovoga članka može se pokrenuti upravni spor.

Samostalno obavljanje zemaljskih usluga

Članak 10.

(1) Korisnik zračne luke može izravno obavljati sam za sebe jednu ili više kategorija zemaljskih usluga sukladno članku 4. ovoga Pravilnika.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, na zračnim lukama čiji godišnji promet nije manji od dva milijuna putnika ili 50 000 tona tereta, na zahtjev upravnog tijela zračne luke Ministarstvo, uz prethodno mišljenje Agencije, može ograničiti broj korisnika zračne luke koji žele samostalno obavljati sljedeće kategorije zemaljskih usluga:

a) rukovanje prtljagom;

b) rukovanje na stajanci;

c) rukovanje gorivom i mazivom;

d) rukovanje teretom i poštom u pogledu fizičkog rukovanja teretom i poštom pri dolasku, odlasku ili transferu između robnog terminala i zrakoplova.

Broj takvih korisnika zračne luke ne može biti ograničen na manje od dva, koji moraju biti odabrani na temelju odgovarajućih, objektivnih, transparentnih i nediskriminirajućih kriterija.

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati:

a) naznaku za koju od kategorija iz stavka 2. ovoga članka se traži ograničenje,

b) razloge kojima se takvo ograničenje opravdava, te

c) plan odgovarajućih mjera za prevladavanje navedenih razloga za ograničenje, kada je to moguće.

(4) Ograničenje iz stavka 2. ovoga članka ne smije:

a) nepotrebno narušavati ciljeve ovoga Pravilnika,

b) narušavati načela tržišnog natjecanja između pružatelja zemaljskih usluga i/ili korisnika zračne luke koji samostalno obavljaju zemaljske usluge i

c) primjenjivati se u opsegu većem nego što je potrebno.

(5) Ukoliko je broj korisnika zračne luke ograničen u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, samostalno obavljanje odgovarajućih zemaljskih usluga bit će dopušteno u skladu s člankom 15. ovoga Pravilnika onim korisnicima zračne luke koji su u prethodnoj kalendarskoj godini prevezli najveći broj putnika na/sa zračne luke na kojoj žele organizirati samostalno obavljanje zemaljskih usluga.

(6) Upravno tijelo zračne luke može bilo kad, ali u svakom slučaju svake tri godine, ponovno ispitati listu odobrenih korisnika zračne luke temeljem kriterija broja prevezenih putnika u prethodnoj kalendarskoj godini. Ako ponovno ispitivanje liste pokaže da postoji novi zainteresirani korisnik zračne luke s većim brojem prevezenih putnika, tada će, najkasnije šest mjeseci nakon ispitivanja liste, podnijeti zahtjev Ministarstvu za izmjenom odluke iz stavka 2. ovoga članka.

(7) Ministarstvo o odluci iz stavka 2. ovoga članka obavještava upravno tijelo zračne luke i Agenciju. Upravno tijelo zračne luke koje je podnijelo zahtjev o ograničenju usluga objavljuje odluku na svojim internetskim stranicama.

(8) Protiv odluke Ministarstva iz stavka 2. ovoga članka može se pokrenuti upravni spor.

Centralizirana infrastruktura

Članak 11.

(1) Centraliziranom infrastrukturom koja se koristi za pružanje zemaljskih usluga čija kompleksnost, troškovi ili utjecaj na okoliš ne dopuštaju podjelu ili dupliranje, kao što su sustavi za sortiranje prtljage, odmrzavanje, pročišćavanje vode i distribuciju goriva, upravlja upravno tijelo zračne luke ili drugo tijelo koje Ministarstvo, uz prethodno mišljenje Agencije, odredi da smije upravljati tom infrastrukturom.

(2) Osim centralizirane infrastrukture iz stavka 1. ovoga članka, i drugi objekti zračne luke mogu se proglasiti centraliziranom infrastrukturom, imajući na umu postojeća ograničenja raspoloživog prostora i kapaciteta na određenoj zračnoj luci.

(3) Upravno tijelo zračne luke ili drugo tijelo koje, sukladno stavku 1. ovoga članka smije upravljati određenom infrastrukturom, odlukom proglašava infrastrukturu centraliziranom nakon konzultacija sa povjerenstvom korisnika.

(4) Odluka iz stavka 3. ovoga članka mora sadržavati:

a) naziv i namjenu infrastrukture koja se proglašava centraliziranom,

b) specifična ograničenja raspoloživog prostora ili kapaciteta kojima se odluka opravdava, te

c) izrađen plan odgovarajućih mjera za prevladavanje ograničenja kojima se odluka opravdava, kada je to moguće.

(5) Odluka iz stavka 3. ovoga članka ne smije:

a) nepotrebno narušavati ciljeve ovoga Pravilnika,

b) narušavati načelo tržišnog natjecanja između pružatelja zemaljskih usluga i/ili korisnika zračne luke koji samostalno obavljaju zemaljske usluge i

c) primjenjivati se u opsegu većem nego što je potrebno.

(6) Upravno tijelo zračne luke ili drugo tijelo koje, sukladno stavku 1. ovoga članka smije upravljati određenom infrastrukturom obavještava Agenciju i objavljuje odluku na svojim internetskim stranicama.

(7) Upravno tijelo zračne luke ili tijelo koje upravlja centraliziranom infrastrukturom, obvezni su osigurati slobodan pristup centraliziranoj infrastrukturi te transparentno, objektivno i nediskriminirajuće korištenje te infrastrukture svim pružateljima zemaljskih usluga i svim korisnicima zračne luke koji samostalno obavljaju zemaljske usluge, unutar ograničenja propisanih ovim Pravilnikom.

(8) Naknade za usluge korištenja centralizirane infrastrukture dio su cjenika zračnih luka i podložne su odobrenju Agencije.

Izuzeća

Članak 12.

(1) Zbog specifičnih ograničenja raspoloživog prostora ili kapaciteta, koja posebice proizlaze iz zagušenosti i stupnja iskorištenosti prostora, upravno tijelo zračne luke može pisanim putem zatražiti od Ministarstva da:

a) ograniči broj pružatelja jedne ili više kategorija onih zemaljskih usluga koje nisu navedene u članku 9. stavak 3. ovoga Pravilnika. U tom slučaju primjenjivat će se odredbe članka 9. stavaka 3. i 4. ovoga Pravilnika,

b) ograniči obavljanje jedne ili više zemaljskih usluga iz članka 9. stavak 3. ovoga Pravilnika na samo jednog pružatelja zemaljskih usluga,

c) ograniči broj korisnika zračne luke za obavljanje kategorija onih zemaljskih usluga koje nisu navedene u članku 10. stavak 2. ovoga Pravilnika, na dva korisnika zračne luke. U tom slučaju primjenjivat će se odredbe članka 10. stavak 5. ovoga Pravilnika,

d) zabrani samostalno obavljanje zemaljskih usluga ili ga ograniči na jednog korisnika zračne luke, za usluge iz članka 10. stavak 2. ovoga Pravilnika.

(2) Ministarstvo može, uz prethodno mišljenje Agencije, odobriti zahtjev za izuzeće iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Za svako izuzeće iz stavka 1. ovoga članka:

a) mora biti naznačeno za koju je kategoriju zemaljskih usluga odobreno,

b) moraju biti navedena specifična ograničenja raspoloživog prostora ili kapaciteta kojima se to izuzeće opravdava, te

c) mora biti izrađen plan odgovarajućih mjera za prevladavanje ograničenja.

(4) Izuzeća iz stavka 2. ovoga članka ne smiju:

a) nepotrebno narušavati ciljeve ovoga Pravilnika,

b) narušavati načelo tržišnog natjecanja između pružatelja zemaljskih usluga i/ili korisnika zračne luke i

c) primjenjivati se u opsegu većem nego što je potrebno.

(5) Izuzeća za slučajeve iz stavka 1. točaka a), c) i d) ovoga članka odobravaju se na najviše tri godine. Ministarstvo mora, najkasnije tri mjeseca prije isteka razdoblja na koje je izuzeće odobreno, odlučiti o novom zahtjevu za izuzeće te postupati u skladu s odredbama ovoga članka.

(6) Izuzeća za slučaj iz stavka 1. točke b) ovoga članka odobravaju se na najviše dvije godine. Samo iznimno Ministarstvo može, na temelju stavka 1. ovoga članka, predložiti Europskoj komisiji produljenje valjanosti odobrenja izuzeća za još dvije godine.

(7) Ministarstvo izvješćuje Europsku komisiju o svim odlukama o izuzeću koje je donijelo na temelju ovoga članka najkasnije tri mjeseca prije stupanja na snagu takve odluke. Nakon razmatranja obrazloženja za izuzeće i konzultacija s Ministarstvom, Europska komisija može odobriti ili osporiti izuzeće odnosno može od Ministarstva zatražiti da promijeni opseg izuzeća ili da ga ograniči na dio ili dijelove zračne luke gdje je dokazano da ograničenja raspoloživog prostora ili kapaciteta postoje.

(8) O odluci o izuzeću iz stavka 2. ovoga članka bit će obaviješteno upravno tijelo zračne luke i Europska komisija, a odluka će biti objavljena na internetskim stranicama zračne luke na koju se izuzeće odnosi.

Odabir pružatelja zemaljskih usluga

Članak 13.

(1) Kada je broj pružatelja zemaljskih usluga ograničen na temelju članka 9. stavka 3. i članka 12. ovoga Pravilnika, pružatelji zemaljskih usluga odabiru se temeljem javnog natječaja koji se objavljuje u barem jednim dnevnim novinama u Republici Hrvatskoj i Službenom listu Europske unije. Svaki pružatelj zemaljskih usluga koji je registriran za pružanje zemaljskih usluga, s poslovnim nastanom na teritoriju države članice Europske unije, može se prijaviti na natječaj.

(2) Raspisivanje i provedbu postupka javnog natječaja, te odabir pružatelja zemaljskih usluga obavlja upravno tijelo zračne luke nakon konzultacija s Povjerenstvom korisnika zračne luke, pod uvjetom da upravno tijelo zračne luke:

a) ne pruža istovjetne kategorije zemaljskih usluga,

b) nema izravnu ili neizravnu kontrolu nad bilo kojim pružateljem takvih usluga i

c) nema vlasnički udio u takvom pružatelju zemaljskih usluga.

(3) Ukoliko nisu ispunjeni svi uvjeti iz stavka 2. ovoga članka, Agencija utvrđuje uvjete natječaja i kriterije odabira nakon konzultacija s Povjerenstvom korisnika zračne luke, raspisuje javni natječaj, prikuplja ponude i obavlja odabir pružatelja zemaljskih usluga iz stavka 1. ovoga članka, nakon konzultacija s Povjerenstvom korisnika zračne luke i upravnim tijelom zračne luke.

(4) Javni natječaj mora biti raspisan najkasnije dva mjeseca nakon što zračna luka dosegne prag iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(5) Kriteriji odabira moraju biti odgovarajući, objektivni, transparentni i nediskriminirajući i između ostalog moraju uključivati standardne i tehničke specifikacije koji su utvrđeni za tu zračnu luku.

(6) Nakon utvrđivanja kriterija odabira, objavljuje se javni natječaj koji sadrži minimalno:

a) kategorije usluga za koje se objavljuje javni natječaj,

b) uvjete kojima mora udovoljavati pružatelj zemaljskih usluga, a koji se odnose na:

1) zadovoljavajuće iskustvo,

2) stabilnu financijsku situaciju,

3) odgovarajuću organizaciju,

4) dostatno pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti,

5) zaštitu i sigurnost uređaja, zrakoplova, opreme i osoblja,

6) zaštitu okoliša i

7) udovoljavanje odgovarajućim propisima s područja socijalne politike.

c) razdoblje na koje će pružatelj zemaljskih usluga biti odabran,

d) kriterije odabira,

e) rok za podnošenje ponuda,

f) rok za donošenje odluke o odabiru, i

g) uputu o pravnoj zaštiti.

(7) Pružatelji zemaljskih usluga biraju se na razdoblje od najviše sedam godina.

(8) Protiv odluke o odabiru pružatelja zemaljskih usluga iz stavaka 2. i 3. ovoga članka, nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor.

(9) Zemaljske usluge može pružati i samo upravno tijelo zračne luke, a da se za to ne provede postupak utvrđen odredbama ovoga članka, ako je upravno tijelo zračne luke jedan od pružatelja tih zemaljskih usluga. Upravno tijelo zračne luke može bez provođenja postupka utvrđenog odredbama ovoga članka, za pružanje zemaljskih usluga u toj zračnoj luci ovlastiti neku drugu pravnu osobu pod uvjetom da:

a) upravno tijelo zračne luke ima izravnu ili neizravnu kontrolu nad tom pravnom osobom; ili

b) ta pravna osoba ima izravnu ili neizravnu kontrolu nad upravnim tijelom zračne luke.

(10) Ako pružatelj zemaljskih usluga prestane obavljati aktivnosti prije isteka razdoblja na koje je odabran, provest će se postupak za odabir novoga pružatelja zemaljskih usluga u skladu s odredbama ovoga članka.

(11) Povjerenstvo korisnika zračne luke mora biti obaviješteno o rezultatu natječajnog postupka iz ovoga članka.

Otočne zračne luke

Članak 14.

(1) U okviru odabira pružatelja zemaljskih usluga kako je uređeno člankom 13. ovoga Pravilnika, dopušteno je proširiti obvezu pružanja javne usluge na jednoj ili više drugih zračnih luka pod uvjetom:

a) da se te zračne luke nalaze na otocima u istom zemljopisnom području,

b) da svaka od tih zračnih luka ima promet od najmanje 100 000 putnika godišnje i

c) da takvo proširenje odobri Europska komisija.

(2) Protiv ovoga kriterija moguće je pokrenuti upravni spor sukladno članku 13. ovoga Pravilnika.

Odobrenje

Članak 15.

(1) Za kategorije zemaljskih usluga za koje broj pružatelja zemaljskih usluga nije ograničen, kao i za samostalno obavljanje zemaljskih usluga sukladno članku 10. ovoga Pravilnika, pružatelj zemaljskih usluga i korisnik zračne luke, ako su registrirani za pružanje zemaljskih usluga, može započeti s obavljanjem tih usluga nakon što dobije odobrenje od Agencije.

(2) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka izdaje se na pisani zahtjev pružatelja zemaljskih usluga ili korisnika zračne luke. Kriteriji za odobrenje moraju se odnositi na standardne i tehničke specifikacije koji su utvrđeni za određenu zračnu luku, zadovoljavajuće iskustvo, stabilnu financijsku situaciju, odgovarajuću organizaciju, dostatno pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti, na zaštitu i sigurnost uređaja, zrakoplova, opreme i osoblja, na zaštitu okoliša i udovoljavanje odgovarajućim propisima s područja socijalne politike.

(3) Kriteriji iz stavka 2. ovoga članka moraju udovoljavati sljedećim načelima:

a) moraju se primijeniti na nediskriminirajući način na različite pružatelje zemaljskih usluga i korisnike zračne luke koji samostalno obavljaju zemaljske usluge,

b) moraju odražavati cilj kojemu su namijenjeni,

c) ne smiju u praksi ograničiti pristup tržištu ili slobodu samostalnog obavljanja zemaljskih usluga ispod razine propisane odredbama ovoga Pravilnika.

(4) Agencija na odgovarajući način detaljnije definira kriterije iz stavka 2. ovoga članka te vodi računa da navedeni kriteriji uvijek budu javno dostupni.

(5) Odobrenje može biti uskraćeno ili ukinuto jedino ako pružatelj zemaljskih usluga ili korisnik zračne luke vlastitim postupcima ne udovoljava kriterijima iz stavka 2. ovoga članka. Razlozi za uskraćivanje ili ukidanje odobrenja moraju se priopćiti pružatelju zemaljskih usluga ili korisniku zračne luke.

(6) O davanju odobrenja, odnosno o uskraćivanju ili ukidanju odobrenja, obavještava se i upravno tijelo zračne luke na kojoj podnositelj zahtjeva za odobrenje namjerava pružati zemaljske usluge.

(7) Svaka strana koja ima pravni interes može protiv odluke o davanju odobrenja, odnosno o uskraćivanju ili ukidanju odobrenja, pokrenuti upravni spor.

Konzultacije

Članak 16.

(1) Povjerenstvo korisnika zračne luke iz članka 8. ovoga Pravilnika, upravno tijelo zračne luke i pružatelji zemaljskih usluga na dotičnoj zračnoj luci provode obavezne konzultacije u vezi s primjenom ovoga Pravilnika. Konzultacije se, između ostalog, odnose i na cijene onih zemaljskih usluga za koje su odobrena izuzeća iz članka 12. stavak 1. točka b) ovoga Pravilnika, kao i na organizaciju pružanja tih usluga. Konzultacije se provode najmanje jednom godišnje.

(2) Svaki subjekt iz stavka 1. ovoga članka može uložiti prigovor Ministarstvu ukoliko smatra da su mu kao rezultat konzultacija povrijeđena prava ili da je došlo do narušavanja ciljeva ovoga Pravilnika.

(3) O prigovoru iz stavka 2. ovoga članka odlučuje Ministarstvo, uz prethodno mišljenje Agencije.

(4) Agencija ima pravo sudjelovati na konzultacijama.

Pravila ponašanja

Članak 17.

(1) Ministarstvo, uz prethodno mišljenje Agencije može, po potrebi, na zahtjev upravnog tijela zračne luke:

a) zabraniti pružatelju zemaljskih usluga ili korisniku zračne luke pružanje ili samostalno obavljanje zemaljskih usluga ako taj pružatelj zemaljskih usluga ili korisnik zračne luke ne poštuje pravila koja su mu postavljena kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje zračne luke;

b) posebice zatražiti od pružatelja zemaljskih usluga u zračnoj luci da na pošten i nediskriminirajući način sudjeluje u vršenju obveze pružanja javne usluge, kako je propisano nacionalnim zakonom ili pravilima, uključujući i obvezu da osigura neprekidno pružanje usluga.

(2) Pravila iz stavka 1. ovoga članka moraju biti u skladu sa sljedećim načelima:

a) moraju se primjenjivati na nediskriminirajući način na različite pružatelje zemaljskih usluga i korisnike zračnih luka;

b) moraju biti vezana uz cilj koji se namjerava postići;

c) ne smiju u praksi ograničavati pristup tržištu ili slobodu samostalnog obavljanja usluga na razinu ispod one previđene ovim Pravilnikom.

(3) Protiv odluke Ministarstva može se pokrenuti upravni spor.

Pristup infrastrukturi

Članak 18.

(1) Pružatelji zemaljskih usluga i korisnici zračne luke koji samostalno obavljaju zemaljske usluge moraju imati pristup infrastrukturi zračne luke u mjeri koja je potrebna za obavljanje njihovih djelatnosti. Ako upravno tijelo zračne luke ili, kada je to prikladno, tijelo javne vlasti ili drugo tijelo koje ima kontrolu nad upravnim tijelom zračne luke, postavlja uvjete glede tog pristupa, ti uvjeti moraju biti odgovarajući, objektivni, transparentni i nediskriminirajući.

(2) Prostor za pružanje zemaljskih usluga na zračnoj luci mora biti dostupan svim na toj zračnoj luci ovlaštenim pružateljima zemaljskih usluga i korisnicima zračne luke koji samostalno obavljaju zemaljske usluge, u opsegu potrebnom za ostvarenje njihovih prava, i sa ciljem omogućavanja poštenog i djelotvornog tržišnog natjecanja utemeljenog na odgovarajućim, objektivnim, transparentnim i nediskriminirajućim pravilima i kriterijima.

(3) Upravno tijelo zračne luke može odrediti pristojbu za pristup infrastrukturi zračne luke prema odgovarajućim, objektivnim, transparentnim i nediskriminirajućim kriterijima.

(4) Pružatelj zemaljskih usluga ili korisnik zračne luke koji samostalno obavlja zemaljske usluge, a kojem je na temelju primijenjenih uvjeta pristupa infrastrukturi sukladno odredbama ovoga članka povrijeđeno pravo pristupa infrastrukturi zračne luke, može uložiti prigovor Ministarstvu u roku od 15 dana od povrede tog prava. O prigovoru odlučuje Ministarstvo, uz prethodno mišljenje Agencije.

Uzajamnost

Članak 19.

(1) Ukoliko Ministarstvo ima saznanja da treća država, vezano za pristup tržištu pružanja zemaljskih usluga i samostalnog obavljanja zemaljskih usluga, hrvatskim pružateljima zemaljskih usluga i korisnicima zračne luke koji samostalno obavljaju zemaljske usluge:

a) nije odobrila isti tretman koji imaju pružatelji zemaljskih usluga i korisnici zračne luke tih zemalja u Republici Hrvatskoj;

b) nije odobrila isti tretman koji imaju pružatelji zemaljskih usluga i korisnici zračne luke s poslovnim nastanom u toj državi;

c) daje lošiji tretman u odnosu na pružatelje zemaljskih usluga i korisnike zračne luke iz trećih država;

ono može u potpunosti ili djelomično obustaviti ispunjenje obveza koje proizlaze iz primjene ovoga Pravilnika prema pružateljima zemaljskih usluga i korisnicima zračne luke iz te treće države.

(2) Ako Ministarstvo u potpunosti ili djelomično obustavi ispunjenje obveza koje proizlaze iz primjene ovoga Pravilnika u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, ono će o tome obavijestiti Europsku komisiju.

Dostavljanje podataka

Članak 20.

Ministarstvo, na zahtjev Europske komisije, dostavlja tražene podatke radi sastavljanja izvješća o primjeni ovoga Pravilnika.

Stupanje na snagu

Članak 21.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o pružanju zemaljskih usluga (»Narodne novine«, broj 38/13).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/64

Urbroj: 530-06-1-1-15-2

Zagreb, 26. svibnja 2015.

Ministar
pomorstva, prometa i infrastrukture
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

DODATAK

POPIS ZEMALJSKIH USLUGA

1. Zemaljska administracija i nadzor obuhvaćaju:

1.1. usluge predstavljanja i veze s lokalnim vlastima ili bilo kojim drugim tijelom, isplate u ime korisnika zračne luke i osiguravanje uredskog prostora njegovim predstavnicima;

1.2. nadzor ukrcaja, slanje i primanja poruka i telekomunikacije;

1.3. rukovanje, pohrana i upravljanje sredstvima za utovar;

1.4. sve ostale usluge nadzora prije, tijekom i nakon leta, te sve ostale administrativne usluge po zahtjevu korisnika zračne luke.

2. Rukovanje s putnicima obuhvaća sve vrste pomoći pri dolasku, odlasku, transferu ili tranzitu putnika, uključujući pregled karata i putnih isprava, registraciju prtljage i njezin prijenos do prostora za razvrstavanje.

3. Rukovanje s prtljagom obuhvaća rukovanje prtljagom u prostoru za razvrstavanje, razvrstavanje prtljage, pripremu za odlazak, utovar i istovar iz sredstava namijenjenih prijevozu od zrakoplova do prostora za razvrstavanje i obratno, te transport prtljage iz prostora za razvrstavanje do prostora za podizanje prtljage.

4. Rukovanje s teretom i poštom obuhvaća:

4.1. za teret: fizičko rukovanje pri izvozu, transferu i uvozu tereta, rukovanje s dokumentacijom tereta; carinski postupci i provedba svih zaštitnih postupaka prema dogovoru strana ili zahtjevima okolnosti;

4.2. za poštu: fizičko rukovanje dolaznom i odlaznom poštom, rukovanje s dokumentacijom pošte i provedba svih zaštitnih postupaka prema dogovoru strana ili zahtjevima okolnosti;

5. Rukovanje na stajanci obuhvaća:

5.1. raspoređivanje zrakoplova pri dolasku i odlasku;

5.2. pomoć pri pakiranju zrakoplova i osiguravanje odgovarajućih sredstava;

5.3. vezu između zrakoplova i pružatelja usluga na zračnoj strani;

5.4. utovar i istovar zrakoplova, uključujući i osiguravanje i upravljanje odgovarajućim sredstvima, te prijevoz posade i putnika između zrakoplova i terminala i prijevoz prtljage između zrakoplova i terminala;

5.5. osiguravanje i upravljanje odgovarajućim jedinicama za pokretanje motora;

5.6. pokretanje zrakoplova pri dolasku i odlasku, te osiguravanje i upravljanje odgovarajućim sredstvima;

5.7. prijevoz, utovar u zrakoplov odnosno istovar iz zrakoplova hrane i pića.

6. Usluge zrakoplovima obuhvaćaju:

6.1. vanjsko i unutarnje čišćenje zrakoplova, održavanje sanitarnih prostora i usluge opskrbe vodom;

6.2. hlađenje i grijanje kabine, uklanjanje snijega i leda, odleđivanje zrakoplova;

6.3. preuređivanje kabine odgovarajućom opremom; pohrana te opreme.

7. Rukovanje gorivom i mazivom obuhvaća:

7.1. organizaciju i izvršenje operacija punjenja i pražnjenja goriva, uključujući i pohranu goriva i kontrolu kvalitete i količine pošiljaka goriva;

7.2. nadopunjavanje zaliha ulja i ostalih tekućina.

8. Održavanje zrakoplova obuhvaća:

8.1. redovno održavanje prije leta;

8.2. izvanredno održavanje koje traži korisnik zračne luke;

8.3. nabavu i upravljanje rezervnim dijelovima i odgovarajućom opremom;

8.4. zahtjeve za ili rezervacije parkirnog i/ili hangarskog prostora.

9. Operacije vezane uz letenje i administracija posade obuhvaćaju:

9.1. pripremu leta u polaznoj zračnoj luci ili na bilo kojem drugom mjestu;

9.2. pomoć tijekom leta uključujući i ponovnu otpremu prema potrebi;

9.3. usluge nakon leta;

9.4. administracija posade.

10. Zemaljski prijevoz obuhvaća:

10.1. organizaciju i izvršenje prijevoza posade, putnika, prtljage, tereta i pošte između različitih terminala iste zračne luke, uz isključenje istog prijevoza između zrakoplova i bilo kojeg drugog mjesta u krugu iste zračne luke;

10.2. bilo kakav posebni prijevoz koji zatraži korisnik zračne luke.

11. Usluge ugostiteljstva obuhvaćaju:

11.1. vezu s dobavljačima i administrativno upravljanje;

11.2. pohranu hrane i pića i opreme potrebne za njihovu pripremu;

11.3. čišćenje te opreme;

11.4. pripremu i dostavljanje opreme, te snabdijevanje hranom i pićem.