NN 66/2015 (15.6.2015.), Pravilnik o vrsti i načinu dostave podataka državama članicama Europske unije, u svrhu istraživanja prometnih prekršaja

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1260

Na temelju članka 296. stavka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/2008, 48/2010 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/2011, 80/2013 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/2014 i 64/2015), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O VRSTI I NAČINU DOSTAVE PODATAKA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE, U SVRHU ISTRAŽIVANJA PROMETNIH PREKRŠAJA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose odredbe Direktive (EU) 2015/413 Europskog parlamenta i Vijeća, od 11. ožujka 2015. o olakšavanju prekogranične razmjene informacija o prometnim prekršajima protiv sigurnosti prometa na cestama (SL L 68/9, 13. 3. 2015.).

Članak 2.

Ovaj Pravilnik primjenjuje se na prekršaje protiv sigurnosti prometa na cestama, i to:

(a) prekoračenje ograničenja brzine;

(b) vožnja bez korištenja sigurnosnog pojasa;

(c) prolazak kroz crveno svjetlo;

(d) vožnja pod utjecajem alkohola;

(e) vožnja pod utjecajem droga;

(f) vožnja bez zaštitne kacige;

(g) vožnja prometnom trakom u kojoj je zabranjena vožnja;

(h) nezakonita uporaba mobilnog telefona ili drugog komunikacijskog uređaja u vožnji.

Postupak razmjene podataka između država članica Europske unije

Članak 3.

U svrhu istraživanja prekršaja iz članka 2. ovoga Pravilnika nacionalnim kontaktnim točkama država članica Europske unije omogućit će se pristup nacionalnim bazama podataka, s ovlastima automatizirane pretrage, i to:

(a) podacima koji se odnose na vozila; i

(b) podacima koji se odnose na vlasnike ili korisnike vozila.

Dostavljeni podaci iz stavka 1. točke a i b ovoga članka, koji su nužni za obavljanje pretrage, moraju biti u skladu s podacima koji se nalaze u Prilogu I. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Pretrage koje obavlja nacionalna kontaktna točka države članice provode se na temelju potpunih registarskih oznaka vozila.

U svrhu razmjene podataka, nacionalna kontakt točka za Republiku Hrvatsku je Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Ministarstvo poduzima sve nužne mjere da osigura razmjenu podataka interoperabilnim elektronskim sredstvima bez razmjene informacija koja uključuje druge podatke.

Ministarstvo osigurava da se razmjena podataka provodi na isplativ i siguran način te osigurava sigurnost i zaštitu podataka koji se prenose, u mjeri u kojoj je to moguće na temelju postojećih softverskih aplikacija, kao što je ona koja je posebno namijenjena za svrhe iz članka 15. Odluke 2008/616/PUP i izmijenjenih i dopunjenih verzija tih softverskih aplikacija, u skladu s Prilogom I. ovoga Pravilnika te točkama 2. i 3. poglavlja 3. Priloga Odluci 2008/616/PUP.

Izmijenjene i dopunjene verzije softverskih aplikacija osiguravaju internetski modul razmjene u stvarnom vremenu i modul razmjene u serijama, s tim da modul razmjene u serijama omogućuje razmjenu višestrukih zahtjeva ili odgovora u jednoj poruci.

Ministarstvo snosi vlastite troškove upravljanja, korištenja i održavanja softverskih aplikacija iz ovoga članka.

Obavijest o prekršaju

Članak 4.

Ministarstvo odlučuje hoće li pokrenuti postupak u vezi počinjenja prekršaja iz članka 2. ovoga Pravilnika.

Ako Ministarstvo odluči pokrenuti postupak, obavijestit će vlasnika odnosno korisnika vozila ili neku drugu osobu koja se sumnjiči da je počinila prekršaj iz članka 2. ovoga Pravilnika.

Obavijest o prekršaju sadrži: mjesto, datum i vrijeme počinjenja prekršaja, naziv povrijeđenog propisa i predviđene sankcije te podatke o uređaju kojim je utvrđen prekršaj, ako je primjenjivo, u skladu s Obrascem koji se nalazi u Prilogu II. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Ako Ministarstvo odluči pokrenuti postupak u vezi počinjenja prekršaja iz članka 2. ovoga Pravilnika obavijest iz stavka 2. ovoga članka šalje na jeziku države članice Europske unije u kojoj je vozilo registrirano ili na jednom od službenih jezika države članice Europske unije u kojoj je vozilo registrirano.

Izvješćivanje Europske komisije

Članak 5.

Ministarstvo dostavlja Europskoj komisiji sveobuhvatno izvješće do 6. svibnja 2016. godine i svake dvije godine nakon toga.

U sveobuhvatnom izvješću navodi se broj automatiziranih pretraga koje su obavljene i upućene nacionalnim kontaktnim točkama država registracije nakon počinjenog prekršaja na području Republike Hrvatske, kao i vrsta prekršaja za koje su poslani zahtjevi te broj neuspjelih zahtjeva.

Sveobuhvatno izvješće uključuje i opis situacije na nacionalnoj razini u odnosu na prekršaje iz članka 2. ovoga Pravilnika na temelju udjela takvih prekršaja nakon kojih su poslane obavijesti.

Zaštita podataka

Članak 6.

Ministarstvo osigurava da se svi osobni podaci koji se obrađuju prema odredbama ovoga Pravilnika koriste u svrhu osiguranja visoke razine zaštite svih sudionika u prometu na cestama i olakšavanja prekogranične razmjene podataka o prekršajima protiv sigurnosti prometa na cestama, a time i provedbu sankcija kada su ti prekršaji počinjeni vozilom koje je registrirano u nekoj od država članica Europske unije.

U skladu s odredbama zakona kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka Ministarstvo osigurava da se svi osobni podaci koji se obrađuju prema odredbama ovoga Pravilnika isprave ako su neispravni, brišu ili blokiraju kada više ne postoji potreba za njihovom obradom te čuvaju ne duže no što je to potrebno za svrhu u koju se podaci prikupljaju i dalje obrađuju.

Svaka osoba ima pravo dobiti informaciju o tome koji su njezini osobni podaci dostavljeni državi članici Europske unije u kojoj je počinjen prekršaj, uključujući datum zahtjeva i nadležno tijelo države članice Europske unije u kojoj je počinjen prekršaj.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vrsti i načinu dostave podataka državama članicama Europske unije, u svrhu istraživanja prometnih prekršaja (»Narodne novine«, broj 131/2013).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-43387/3-2015.

Zagreb, 11. lipnja 2015.

Ministar
Ranko Ostojić, v. r.

PRILOG I.

PODACI VEZANI UZ PRETRAGE NAVEDENE U ČLANKU 3. OVOGA PRAVILNIKA

Točka

O/N (1)

Primjedbe

Podaci o vozilu

O


Država registracije

O


Registarski broj

O

(A(2))

Podaci o prekršaju

O


Država prekršaja

O


Referentni datum prekršaja

O


Referentno vrijeme prekršaja

O


Svrha pretrage

O

Kod za vrstu prekršaja navedenog u članku 2. ovoga Pravilnika

1 = prekoračenje ograničenja brzine

2 = vožnja pod utjecajem alkohola

3 = vožnja bez korištenja sigurnosnog pojasa

4 = prolazak kroz crveno svjetlo

5 = vožnja prometnom trakom u kojoj je zabranjena vožnja

10 = vožnja pod utjecajem opojnih droga

11 = vožnja bez zaštitne kacige

12 = nezakonita uporaba mobilnog telefona ili drugog komunikacijskog uređaja u vožnji

(1) O = obavezno, ukoliko postoji u nacionalnom registru, N = neobavezno.

(2) Usklađena kratica dokumenta

PRUŽENI PODACI NAVEDENI U ČLANKU 3. OVOGA PRAVILNIKA

Dio I. Podaci o vozilima

Točka

O/N (1)

Primjedbe

Registarski broj

O


Broj šasije/VIN

O


Država registracije

O


Marka

O

(D.1(2)) npr. Ford, Opel, Renault

Komercijalni tip vozila

O

(D.3) npr. Focus, Astra, Megane

Kategorijska oznaka EU-a

O

(J) mopedi, motocikli, automobili

(1) O = obavezno, ukoliko postoji u nacionalnom registru, N = neobavezno.

(2) Usklađena kratica dokumenta

Dio II. Podaci o nositelju ili vlasniku vozila

Točka

O/N (1)   

Primjedbe

Podaci o vlasniku odnosno korisniku vozila


(C.1 (2)) Podaci se odnose na nositelja konkretne potvrde o registraciji

Prezime korisnika vozila (pravne osobe)

O

(C.1.1)

Za prezime, umetke, titule, itd. koriste se zasebna polja, a ime se navodi u obliku koji je pogodan za ispis.

Ime

O

(C.1.2)

Za ime(na) i inicijale koriste se zasebna polja, a ime se navodi u obliku koji je pogodan za ispis.

Adresa

O

(C.1.3)

Za ulicu, kućni broj, poštanski broj, mjesto stanovanja, državu stanovanja, itd. koriste se zasebna polja, a adresa se navodi u obliku koji je pogodan za ispis.

Spol

N

Muški, ženski

Datum rođenja

O


Pravni status

O

Pojedinac, udruženje, pravna osoba, poduzeće, itd.

Mjesto rođenja

N


Identifikacijski broj

N

Identifikator koji na jedinstveni način identificira osobu ili pravnu osobu.

Podaci o vlasnicima vozila


(C.2) Podaci se odnose na vlasnika vozila.

Ime vlasnika (pravne osobe)

O

(C.2.1)

Ime

O

(C.2.2)

Adresa

O

(C.2.3)

Spol

N

Muški, ženski

Datum rođenja

O


Pravni status

O

Pojedinac, udruženje, pravna osoba, poduzeće, itd.

Mjesto rođenja

N


Identifikacijski broj

N

Identifikator koji na jedinstveni način identificira osobu ili pravnu osobu.U slučaju kada se radi o otpadnom vozilu, ukradenom vozilu ili registarskoj tablici, ili o istekloj registraciji vozila ne upisuju se podaci o vlasniku/nositelju vozila. Umjesto toga, šalje se poruka »podatak nije otkriven«.

(1) O = obavezno, ukoliko postoji u nacionalnom registru, N = neobavezno.

(2) Usklađena kratica dokumenta,

PRILOG II.

OBRAZAC ZA OBAVIJEST

[Naslovna strana]

...................................................................................................................

[Ime, adresa i telefonski broj pošiljatelja]

...................................................................................................................

[Ime i prezime primatelja (naziv za pravne osobe)]

                                 OBAVIJEST

o prekršaju protiv sigurnosti prometa na cestama počinjen u ...........................

.....................................................................................................................

[ime države članice Europske unije u kojoj je prekršaj počinjen]


Stranica 2

Dana ................................. od strane .......................................................

[datum]                                                 [ime odgovornog tijela]

utvrđen je prekršaj protiv sigurnosti prometa na cestama počinjen

vozilom registarskog broja ........................., marke .................................,

modela ......................................................................................................

[mogućnost 1](1)

Registrirani ste kao nositelj potvrde o registraciji gore navedenog vozila.

[mogućnost 2](1)

Nositelj potvrde o registraciji gore navedenog vozila izjavio je da ste vi vozili spomenuto

vozilo kada je počinjen prekršaj protiv sigurnosti prometa na cestama.

Najvažniji detalji prekršaja opisani su na stranici 3 dolje.

Novčana kazna za ovaj prekršaj iznosi ............................ EUR/nacionalna valuta.

Rok za plaćanje je ...................................................................................

Ukoliko ne plaćate tu novčanu kaznu, savjetujemo vam da ispunite priloženi
obrazac za odgovor (stranica 4) i da ga pošaljete na navedenu adresu.

Ovo pismo obrađuje se u skladu s nacionalnim zakonom ............................

..................................................................................................................

[ime države članice Europske unije u kojoj je počinjen prekršaj].

_________________

(1) Po potrebi precrtati.


Stranica 3

Detalji o prekršaju

(a) Podaci o vozilu kojim je počinjen prekršaj:

Registarski broj: .......................................................................................

Država registracije: .................................................................................

Marka i model: ........................................................................................

(b) Podaci o prekršaju:

Mjesto, datum i vrijeme kada je prekršaj počinjen:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Priroda i pravna klasifikacija prekršaja:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

prekoračenje ograničenja brzine, vožnja bez korištenja sigurnosnog pojasa, prolazak
kroz crveno svjetlo, vožnja pod utjecajem alkohola, vožnja pod utjecajem droga, vožnja
bez zaštitne kacige, vožnja prometnom trakom u kojoj je zabranjena vožnja, nezakonita
uporaba mobilnog telefona ili drugog komunikacijskog uređaja u vožnji(1)

Detaljan opis prekršaja:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Uputa na relevantan (relevantne) pravne propis(e):

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Opis dokaza o prekršaju ili uputa na njega:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

(c) Podaci o uređaju kojim je utvrđen prekršaj(2):

Tip uređaja za utvrđivanje prekoračenja ograničenja brzine, vožnje bez korištenja
sigurnosnog pojasa, prolaska kroz crveno svjetlo, vožnje pod utjecajem alkohola,
vožnje pod utjecajem opojnih droga, vožnje bez zaštitne kacige, vožnje prometnom
trakom u kojoj je zabranjena vožnja, nezakonite uporabe mobilnog telefona ili drugog
komunikacijskog uređaja u vožnji(1):

Podaci o uređaju:

...................................................................................................................

Identifikacijski broj uređaja:

...................................................................................................................

Istek valjanosti posljednjeg baždarenja:

..................................................................................................................

(d) Rezultat primjene uređaja:

...................................................................................................................

[primjer za prekoračenje ograničenja brzine; dodati druge prekršaje]

Maksimalno dopuštena brzina:

...................................................................................................................

Izmjerena brzina:

...................................................................................................................

Izmjerena brzina korigirana za dozvoljeno odstupanje:

...................................................................................................................

____________________

(1) Po potrebi precrtati.

(2) Ukoliko uređaj nije korišten, ne ispunjava se.


Stranica 4

                                   Obrazac za odgovor

(ispuniti velikim tiskanim slovima)

A. Podaci o vozaču:

– Puno ime i prezime: .................................................................................

..................................................................................................................

– Mjesto i datum rođenja: ..........................................................................

..................................................................................................................

– Broj vozačke dozvole ........................... izdane (datum) ........................ u (mjesto)

...................................................................................................................

– Adresa: ...................................................................................................

B. Popis pitanja:

1. Je li vozilo, marke ........................, registarskog broja .............................

registrirano na vaše ime? da/ne(1)

Ukoliko nije, nositelj potvrde o registraciji je ..................................................

.....................................................................................................................

[ime, prezime, adresa]

2. Priznajete li da ste počinili prekršaj? da/ne (1)

3. Ukoliko ne priznajete, navedite razloge zašto:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Pošaljite ispunjeni obrazac u roku od 60 dana nakon primitka ove obavijesti sljedećem tijelu:

...................................................................................................................

na sljedeću adresu: .................................................................................

...................................................................................................................

                                        OBAVIJEST

Ovaj slučaj ispituje nadležno tijelo .........................................................

...................................................................................................................

[ime države članice Europske unije u kojoj je počinjen prekršaj]

Ukoliko istraga slučaja ne bude nastavljena, bit ćete obaviješteni u roku od 60
dana nakon primitka obrasca za odgovor.

Ukoliko istraga slučaja bude nastavljena, primjenjuje se sljedeći postupak:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

[ispunjava država članica u kojoj je počinjen prekršaj – kakav će biti daljnji
postupak, uključujući detalje o mogućnosti i postupku podnošenja žalbe protiv
odluke da se nastavi istraga slučaja. Ovi detalji, u svakom slučaju, uključuju:
ime i adresu tijela koje je nadležno za istragu slučaja, rok za plaćanje, ime i
adresu dotičnog tijela kojem se može uložiti žalba; rok za podnošenje žalbe].

Ovo pismo samo po sebi nema pravnih posljedica.

_________________________

(1) Po potrebi precrtati.

66 15.06.2015 Pravilnik o vrsti i načinu dostave podataka državama članicama Europske unije, u svrhu istraživanja prometnih prekršaja 66 15.06.2015 Pravilnik o vrsti i načinu dostave podataka državama članicama Europske unije, u svrhu istraživanja prometnih prekršaja 66 15.06.2015 Pravilnik o vrsti i načinu dostave podataka državama članicama Europske unije, u svrhu istraživanja prometnih prekršaja 66 15.06.2015 Pravilnik o vrsti i načinu dostave podataka državama članicama Europske unije, u svrhu istraživanja prometnih prekršaja