NN 68/2015 (18.6.2015.), Odluka o proglašenju dana 20. lipnja Danom sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve

HRVATSKI SABOR

1304

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 12. lipnja 2015. donio je

ODLUKU

O PROGLAŠENJU DANA 20. LIPNJA DANOM SJEĆANJA NA STJEPANA RADIĆA I LIPANJSKE ŽRTVE

I.

Dan 20. lipnja proglašava se Danom sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 960-01/14-01/02

Zagreb, 12. lipnja 2015.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.