NN 72/2015 (30.6.2015.), Uredba o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1370

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. lipnja 2015. godine donijela

UREDBU

O OSNIVANJU HRVATSKE AGENCIJE ZA OKOLIŠ

I PRIRODU

Članak 1.

Ovom Uredbom osniva se Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (u daljnjem tekstu: Agencija), kao javna ustanova, te se uređuje djelatnost, ustrojstvo, prava i obaveze i izvori sredstava Agencije.

Članak 2.

(1) Osnivač Agencije je Republika Hrvatska. Osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Agencija ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u sudski registar.

(3) Sjedište Agencije je u Zagrebu.

(4) Agencija može osnivati podružnice s time da se njihova djelatnost uređuje Statutom Agencije.

Članak 3.

(1) Djelatnost Agencije je prikupljanje i objedinjavanje podataka i informacija o okolišu i prirodi, radi osiguravanja i praćenja provedbe politike zaštite okoliša i prirode, održivog razvitka te obavljanje stručnih poslova u vezi sa zaštitom okoliša i prirode.

(2) U obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka Agencija:

– uspostavlja, razvija, vodi i koordinira informacijske sustave okoliša i prirode u Republici Hrvatskoj,

– izrađuje i održava odgovarajuće baze podataka o okolišu i prirodi te osigurava uvjete za pristup informacijama o okolišu i prirodi, kojima raspolaže i koje nadzire,

– izrađuje izvješća o stanju okoliša i izvješća o stanju prirode,

– priprema podatke za izradu dokumenata i izvješća u vezi sa zaštitom okoliša i održivim razvitkom,

– izrađuje nacionalnu listu pokazatelja,

– izrađuje stručne podloge za izradu, odnosno surađuje na izradi, dokumenata zaštite okoliša i održivog razvitka te izvješća koja se daju u vezi s provedbom tih dokumenata,

– obavlja poslove praćenja i izvješćivanja o stanju okoliša te praćenja i izvješćivanja o utjecaju okoliša na zdravlje u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo,

– obavlja poslove procjenjivanja ugroženosti sastavnica bioraznolikosti, uključujući izradu crvenog popisa ugroženih divljih vrsta,

– obavlja poslove standardizacije metodologije i protokola, praćenja stanja očuvanosti bioraznolikosti i georaznolikosti i predlaganje mjera za njihovu zaštitu,

– priprema stručne podloge za zaštitu i očuvanje zaštićenih dijelova prirode i područja ekološke mreže,

– izrađuje stručne podloge za planiranje upravljanja divljim vrstama, osim ako posebnim propisom nije drugačije propisano,

– izrađuje informacije za potrebe utvrđivanja uvjeta zaštite prirode za planove gospodarenja prirodnim dobrima i zahtjeve zaštite prirode za izradu prostornih planova,

– izrađuje stručne podloge za potrebe izrade prostornih planova posebnih obilježja nacionalnih parkova i parkova prirode,

– obavlja stručne poslove u vezi s procjenom utjecaja, kontrole širenja i uklanjanja stranih vrsta, ponovnog uvođenja i repopulacije divljih vrsta u prirodu, postupkom ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu i u vezi s prekograničnim prometom i trgovinom divljim vrstama,

– organizira i provodi edukacije dionika u okolišu i prirodi, te odgojno-obrazovnih i promidžbenih aktivnosti u okolišu i prirodi,

– provodi, odnosno sudjeluje u provedbi međunarodnih ugovora i sporazuma iz područja zaštite okoliša i zaštite prirode kojih je Republika Hrvatska stranka, u dijelu koji se odnosi na izvješćivanje prema preuzetima obvezama,

– sudjeluje u projektima i programima iz područja zaštite okoliša i prirode,

– obavlja i druge poslove u skladu s ovom Uredbom, Statutom Agencije i drugim posebnim propisima iz područja djelatnosti Agencije.

(3) Agencija je središnje informacijsko tijelo Republike Hrvatske za koordinaciju izvješćivanja i izvješćivanje Europske komisije o provedbi propisa zaštite okoliša i zaštite prirode te provodi koordinaciju izvješćivanja i izvješćivanje.

Članak 4.

Unutarnje ustrojstvo Agencije, zadaće i detaljan način odlučivanja tijela Agencije, osnivanje i djelatnost podružnica Agencije, te druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Agencije uređuju se Statutom Agencije.

Članak 5.

(1) Agencija stječe sredstva za obavljanje svoje djelatnosti iz državnog proračuna Republike Hrvatske i na drugi način sukladno propisima i općim aktima Agencije.

(2) Za osnivanje i početak rada Agencije osigurana su sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Članak 6.

Tijela Agencije su Upravno vijeće i ravnatelj.

Članak 7.

(1) Agencijom upravlja Upravno vijeće koje čini predsjednik i četiri člana.

(2) Predsjednika i tri člana Upravnog vijeća imenuje i razrješuje ministar nadležan za poslove zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: ministar). Mandat predsjednika i članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

(3) Jednog člana Upravnog vijeća biraju radnici Agencije iz svojih redova u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuju radni odnosi.

(4) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća mogu biti razriješeni i prije isteka mandata sukladno Statutu.

Članak 8.

(1) Upravno vijeće donosi:

– Statut, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

– godišnji i višegodišnji program rada,

– razvojne planove,

– nadzire izvršenje programa,

– financijski plan,

– završni račun Agencije,

– te obavlja i druge poslove u skladu s ovom Uredbom i Statutom Agencije.

(2) Upravno vijeće odlučuje o:

– osnivanju podružnica,

– stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnina ili druge imovine te drugim poslovima ako vrijednost pojedinačnog ugovora ne iznosi više od iznosa utvrđenog Statutom, u skladu s člankom 13. stavkom 3. ove Uredbe,

– drugim pitanjima utvrđenim Statutom.

(3) Upravno vijeće daje Ministarstvu i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima u skladu sa Statutom te predlaže osnivaču statusne promjene.

(4) Postupak donošenja odluka i ostala pitanja u svezi s radom Upravnog vijeća uređuju se Statutom Agencije.

Članak 9.

(1) Radom Agencije upravlja ravnatelj.

(2) Ravnatelja, na temelju javnog natječaja, imenuje ministar, na razdoblje od četiri godine.

(3) Za ravnatelja može se imenovati osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih, tehničkih i društvenih područja, s najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

(4) Ravnatelj može biti razriješen i prije isteka mandata.

(5) Način i postupak, kao i uvjeti za izbor i razrješenje ravnatelja pobliže se uređuju Statutom Agencije.

Članak 10.

Ravnatelj:

– upravlja Agencijom,

– zastupa i predstavlja Agenciju i odgovoran je za njezin rad,

– u sklopu prava i dužnosti utvrđenih ovom Uredbom i Statutom organizira i osigurava zakonito i učinkovito obavljanje poslova iz djelokruga rada Agencije,

– predlaže Upravnom vijeću donošenje akata iz njegove nadležnosti,

– izvršava odluke Upravnog vijeća,

– poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Agencije,

– zastupa Agenciju u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, a u granicama svojih ovlasti može dati punomoć drugoj osobi za zastupanje Agencije u pravnom prometu,

– obavlja i druge poslove koji su mu Statutom ili drugim općim aktom stavljeni u nadležnost.

Članak 11.

Agencija može imati i druga nadzorna, stručna i savjetodavna tijela čiji se sastav, način osnivanja, djelokrug i nadležnost utvrđuju Statutom Agencije.

Članak 12.

Agencija vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva proračunskih korisnika.

Članak 13.

(1) Agencija ne može bez suglasnosti Ministarstva steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu i drugu imovinu ili sklapati pravne poslove čija je pojedinačna vrijednost veća od iznosa utvrđenog Statutom Agencije.

(2) Agencija ne može bez suglasnosti Ministarstva ugovoriti druge poslove čija vrijednost prelazi iznos utvrđen Statutom.

(3) Ravnatelj ne može bez suglasnosti Upravnog vijeća ugovoriti poslove o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnina ili druge imovine, te druge poslove ako vrijednost pojedinačnog ugovora iznosi više od iznosa utvrđenog Statutom.

Članak 14.

(1) Na pravni status zaposlenika Agencije primjenjuju se opći propisi o radu.

(2) Na plaće zaposlenih u Agenciji primjenjuju se propisi o plaćama u javnim službama.

Članak 15.

Upravni i stručni nadzor, te nadzor nad zakonitošću rada Agencije i osnovanih podružnica obavlja Ministarstvo.

Članak 16.

(1) Agencija odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.

(2) Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze Agencije.

Članak 17.

(1) Do imenovanja ravnatelja poslove upravljanja Agencijom obavljat će privremeni ravnatelj kojeg imenuje Ministar u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

(2) Privremeni ravnatelj obavit će pripreme za početak rada Agencije, podnijeti prijavu za upis Agencije u sudski registar te obavljati sve poslove iz članka 10. ove Uredbe do imenovanja ravnatelja Agencije sukladno članku 9. ove Uredbe.

Članak 18.

(1) Ministar će imenovati predsjednika i članove Upravnog vijeća Agencije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

(2) Upravno vijeće Agencije dužno je u roku od 30 dana od dana imenovanja donijeti Statut i druge akte iz članka 8. stavka 1. ove Uredbe potrebne za rad Agencije.

Članak 19.

(1) Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaju važiti:

– Uredba o osnivanju Agencije za zaštitu okoliša (»Narodne novine«, br. 75/2002 i 84/2014),

– Uredba o osnivanju Državnog zavoda za zaštitu prirode (»Narodne novine«, br. 126/2002 i 90/2014).

(2) Opći akti Agencije za zaštitu okoliša i Državnog zavoda za zaštitu prirode, ako nisu u suprotnosti s odredbama ove Uredbe, ostaju na snazi do stupanja na snagu općih akata iz članka 8. stavka 1. ove Uredbe.

Članak 20.

(1) Danom upisa Agencije u sudski registar prestaju s radom Agencija za zaštitu okoliša i Državni zavod za zaštitu prirode, a njihove poslove, u okviru djelokruga utvrđenog ovom Uredbom i posebnim propisima, kao pravni slijednik preuzima Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, koja preuzima poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, imovinu, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze Agencije za zaštitu okoliša i Državnog zavoda za zaštitu prirode, kao i sve zaposlenike zatečene na obavljanu poslova koji se preuzimaju.

(2) Nakon upisa Agencije u sudski registar, brisat će se po službenoj dužnosti iz sudskog registra Agencija za zaštitu okoliša i Državni zavod za zaštitu prirode.

(3) Zaposlenici Agencije za zaštitu okoliša i zaposlenici Državnog zavoda za zaštitu prirode koji su u trenutku upisa Hrvatske agencije za okoliš i prirodu u sudski registar zatečeni na obavljanju poslova koji se preuzimaju nastavljaju s radom na poslovima na kojima su zatečeni i zadržavaju plaće prema dosadašnjim ugovorima o radu, do sklapanja novog ugovora o radu, u skladu s posebnim propisom kojim se uređuju radni odnosi i općim aktom kojim se uređuje unutarnje ustrojstvo i sistematizacija položaja i radnih mjesta u Agenciji.

(4) Mandat ravnatelja ustanova iz stavka 1. ovoga članka prestaje danom upisa Agencije u sudski registar.

(5) Mandat predsjednika i članova upravnih vijeća ustanova iz stavka 1. ovoga članka prestaje danom upisa Agencije u sudski registar.

(6) Sve suglasnosti, odobrenja i drugi akti koji su izdani Agenciji za zaštitu okoliša i Državnom zavodu za zaštitu prirode, prenose se temeljem ove Uredbe na Agenciju.

Članak 21.

(1) Agencija preuzima sva dosadašnja članstva u nacionalnim institucijama i tijelima kojih su članice bile Agencija za zaštitu okoliša i Državni zavod za zaštitu prirode, te preuzima članstvo Agencije za zaštitu okoliša u Europskoj agenciji za okoliš.

(2) Agencija nominira predstavnika i zamjenika predstavnika u Upravnom vijeću Europske agencije za okoliš najkasnije u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe. Odluku o nominaciji na prijedlog ravnatelja donosi Upravno vijeće Agencije.

Članak 22.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/52

Urbroj: 50301-05/25-15-4

Zagreb, 24. lipnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.