NN 76/2015 (10.7.2015.), Uredba o dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1447

Na temelju članka 109. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/2001), a u vezi s člankom 144. stavkom 2. točkom a) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/201, 150/2011, 34/2012, 49/2012 – pročišćeni tekst, 37/2013, 38/2013 i 1/2015), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. srpnja 2015. godine donijela

UREDBU

O DOPUNAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 37/2001, 38/2001 – ispravak, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002 – ispravak, 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004 – ispravak, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009, 140/2009, 21/2010, 38/2010, 77/2010, 113/2010, 22/2011, 142/2011, 31/2012, 49/2012, 60/2012, 78/2012, 82/2012, 100/2012, 124/2012, 140/2012, 16/2013, 25/2013, 52/2013, 96/2013, 126/2013, 2/2014, 94/2014, 140/2014 i 151/2014), u članku 24. podstavku b) Radna mjesta I. vrste dodaje se nova točka 1. koja glasi:

»1. viši upravni inspektor 1,843

Stručni uvjeti za točku 1.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ostali uvjeti prema posebnom zakonu.«.

Dosadašnja točka 1. postaje točka 2.

U stručnim uvjetima iza dosadašnje točke 1. koja postaje točka 2. broj: »1« zamjenjuje se brojem: »2«.

Iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

»3. upravni inspektor 1,552

Stručni uvjeti za točku 3.: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ostali uvjeti prema posebnom zakonu.«.

Dosadašnja točka 2. postaje točka 4.

U stručnim uvjetima iza dosadašnje točke 2. koja postaje točka 4. broj: »2« zamjenjuje se brojem: »4«.

Dosadašnja točka 3. postaje točka 5.

U stručnim uvjetima iza dosadašnje točke 3. koja postaje točka 5. broj: »3« zamjenjuje se brojem: »5«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/57

Urbroj: 50301-09/06-15-2

Zagreb, 8. srpnja 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.