NN 77/2015 (15.7.2015.), Pravilnik o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih audiovizualnih djela neovisnih proizvođača

VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

1484

Na temelju članka 44. stavka 2. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, broj 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13) Vijeće za elektroničke medije donosi

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA I NAČINU POVEĆANJA OPSEGA UDJELA EUROPSKIH AUDIOVIZUALNIH DJELA NEOVISNIH PROIZVOĐAČA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se kriteriji i način povećanja opsega udjela europskih audiovizualnih djela neovisnih proizvođača u programima pružatelja audiovizualnih medijskih usluga.

Članak 2.

(1) Neovisni proizvođač audiovizualnih djela (u daljem tekstu: neovisni proizvođač) pravna je ili fizička osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– da je registrirana za obavljanje djelatnosti proizvodnje audiovizualnih djela i ima sjedište u Republici Hrvatskoj ili u jednoj od država članica Europske unije,

– da nije uključena u organizacijsku strukturu pružatelja audiovizualnih medijskih usluga,

– da pružatelj audiovizualnih medijskih usluga može imati najviše 25% udjela kapitala u proizvođaču ili upravljačkih odnosno glasačkih prava,

– da po narudžbi pojedinog pružatelja audiovizualnih medijskih usluga ostvaruje najviše polovicu svoje godišnje proizvodnje.

(2) Neovisni proizvođač je i pravna ili fizička osoba koja je registrirana za obavljanje djelatnosti proizvodnje audiovizualnih djela, a ima sjedište u jednoj od trećih država, ako europska djela čine većinski udio njegove audiovizualne proizvodnje u zadnje tri (3) godine i uz to ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 2. i 3. ovoga članka.

(3) Neovisni proizvođač ne može biti pravna ili fizička osoba čiji prosječni udio financijskih sredstava za pokriće ukupnih troškova proizvodnje odnosno koprodukcije, u kojima je sudjelovao u posljednje tri (3) godine, ne prelazi 10%.

Članak 3.

(1) Pružatelj audiovizualnih medijskih usluga mora nastojati da audiovizualna djela neovisnih proizvođača čine najmanje 10% njegovoga godišnjeg vremena objavljivanja.

(2) U godišnje vrijeme objavljivanja ne ubraja se vrijeme namijenjeno vijestima, sportskim događanjima, igrama, oglašavanju, teletekstu i teletrgovini.

(3) Najmanje polovica audiovizualnih djela neovisnih proizvođača mora biti proizvedena u posljednjih pet (5) godina.

Članak 4.

Pružatelj audiovizualnih medijskih usluga koji je dobio koncesiju odnosno dopuštenje za satelitski, internetski i kabelski prijenos temeljem programske osnove u kojoj ima manje od 10% udjela europskih audiovizualnih djela neovisnih proizvođača mora u naredne četiri (4) godine postići navedeni udio.

Članak 5.

Pružatelj audiovizualnih medijskih usluga potrebno povećanje udjela iz prethodnog članka vrši na način da protekom četiri (4) godine mora dostići propisani udio europskih audiovizualnih djela neovisnih proizvođača u svojem programu te pri tome sukcesivno svake godine mora povećati udio najmanje za 2,5 postotnih poena.

Članak 6.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se i na pružatelja audiovizualnih medijskih usluga specijaliziranog kanala koji po svome sadržaju predstavlja iznimke od ubrajanja europskih audiovizualnih djela neovisnih proizvođača sukladno članku 3. stavku 2. ovoga Pravilnika, odnosno primjenjuju se na dio programa koji ne pripada specijaliziranome programu.

Članak 7.

(1) Za postojeće pružatelje audiovizualnih medijskih usluga koji su dobili koncesiju na nacionalnoj i regionalnoj razini kao prva godina primjene ovoga Pravilnika utvrđuje se 2008. Za sve ostale pružatelje audiovizualnih medijskih usluga kao prva godina primjene Pravilnika utvrđuje se godina nakon one u kojoj su dobili koncesiju i/ili dopuštenje.

(2) Pružatelji audiovizualnih medijskih usluga dužni su do 31. ožujka tekuće godine dostaviti Vijeću za elektroničke medije podatke o europskim djelima objavljenima u prethodnoj godini. Vijeće za elektroničke medije zadržava pravo provjere ovih podataka ili traženja dodatnih podataka.

(3) Od obveze dostavljanja podataka iz stavka 2. ovoga članka izuzeti su pružatelji audiovizualnih medijskih usluga koji su u prethodnoj godini imali udio u gledanosti 0,3% ili manji te koji su temeljem toga od Vijeća za elektroničke medije zatražili primjenu izuzeća.

(4) Izračun udjela gledanosti temelji se na prosječnom udjelu u gledanosti pojedinog kanala, emisije, ili vremenskog intervala od strane gledatelja koji u određenom trenutku gledaju televiziju (SHR – Share).

(5) Navedeno izuzeće ne oslobađa pružatelje audiovizualnih medijskih usluga od obveze udovoljavanja uvjetima iz članka 3. ovoga Pravilnika te Vijeće za elektroničke medije zadržava pravo svakodobne provjere udovoljavanja navedenim uvjetima.

Članak 8.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih audiovizualnih djela neovisnih proizvođača (»Narodne novine« broj 43/10).

(2) Iznimno od odredbe članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika pružatelji audiovizualnih medijskih usluga dužni su navedene podatke za 2014. godinu dostaviti do 30. srpnja 2015.

(3) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog (8.) dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-12/15-01/0070

Urbroj: 567-02/01-15-03

Zagreb, 1. srpnja 2015.

VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

Predsjednica Vijeća

Mirjana Rakić, v. r.

77 15.07.2015 Pravilnik o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih audiovizualnih djela neovisnih proizvođača