NN 85/2015 (1.8.2015.), Uredba o izmjeni Zakona o faktoringu

85 01.08.2015 Uredba o izmjeni Zakona o faktoringu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1652

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 115/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. srpnja 2015. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI ZAKONA O FAKTORINGU

Članak 1.

U Zakonu o faktoringu (»Narodne novine«, broj 94/2014), u članku 117. stavku 2. riječi: »u roku od dvanaest (12) mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »do 31. ožujka 2016. godine«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-44/02

Urbroj: 50301-05/18-15-2

Zagreb, 30. srpnja 2015.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.