NN 100/2015 (18.9.2015.), Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1943

Na temelju članka 109. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/01), a u vezi s člankom 144. stavkom 2. točkom a) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13 i 1/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. rujna 2015. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽNOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složnosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 37/01, 38/01 – ispravak, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – ispravak, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04 – ispravak, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14 i 76/15) članak 22. i) mijenja se i glasi:

»Posebni nazivi radnih mjesta u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. voditelj službe u Državnoj komisiji za kontrolu
    postupaka javne nabave                                  3,007

Stručni uvjeti za točku 1: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje sedam godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje tri godine u području javne nabave, položen pravosudni ispit, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu

2. tajnik Državne komisije za kontrolu postupaka
javne nabave                                                     2,619

Stručni uvjeti za točku 2: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.

b) Položaj III. vrste

1. voditelj Pisarnice u Državnoj komisiji za kontrolu
postupaka javne nabave                                    1,100

Stručni uvjeti za točku 1: srednja stručna sprema, najmanje šest godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, znanje engleskog jezika i rada na računalu, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu

c) Radna mjesta I. vrste

1. viši stručni savjetnik-specijalist u Državnoj komisiji
za kontrolu postupaka javne nabave                  2,910

Stručni uvjeti za točku 1: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje dvije godine u području javne nabave, položen pravosudni ispit, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu

2. stručni savjetnik-specijalist u Državnoj komisiji
    za kontrolu postupaka javne nabave             2,619

Stručni uvjeti za točku 2: završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen pravosudni ispit, ostali uvjeti prema pravilniku o unutarnjem redu.«

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/78

Urbroj: 50301-09/09-15-2

Zagreb, 17. rujna 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

100 18.09.2015 Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi