NN 115/2015 (23.10.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu

115 23.10.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu

MINISTARSTVO FINANCIJA

2198

Na temelju članka 99. stavka 2. i članka 100. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU I RAČUNSKOM PLANU

Članak 1.

U Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (»Narodne novine«, broj 124/14) u članku 2. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Odredbe ovoga Pravilnika odnose se i na izvanproračunske korisnike definirane člankom 2. stavkom 2. Zakona o proračunu i utvrđene Registrom proračunskih i izvanproračunskih korisnika:

– koji nisu trgovačka društva i

– kojima Ministarstvo financija dostavi obavijest da su obveznici vođenja proračunskog računovodstva.

(3) Izvanproračunski korisnici iz članka 2. stavka 2. Zakona o proračunu obvezni su sastavljati i predavati financijske izvještaje u skladu s propisima kojima je uređeno financijsko izvještavanje u proračunskom računovodstvu.«

Članak 2.

U članku 10. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Knjigovodstvena isprava jest i račun u elektroničkom obliku.«

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 3.

U članku 55. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Međusobni prijenosi kratkotrajne i dugotrajne nefinancijske imovine proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (subjekata unutar općeg proračuna) evidentiraju se preko promjena u obujmu imovine.«

Članak 4.

Popis stopa ispravka vrijednosti dugotrajne imovine iz članka 19. stavka 3. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (»Narodne novine«, broj 124/14) nalazi se u prilogu i sastavni je dio Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/436

Urbroj: 513-05-02-15-1

Zagreb, 19. listopada 2015.

Ministar financija
mr. sc. Boris Lalovac, v. r.

STOPE ISPRAVKA VRIJEDNOSTI DUGOTRAJNE IMOVINE

Red. br

Naziv sredstva ili skupine sredstva

Vijek
trajanja

Godišnja stopa (%)

1

2

3

4

I

GRAĐEVINSKI OBJEKTI

 

 

1.

stambeni i poslovni objekti

 

 

 

od betona, metala, kamena i opeke

80

1,25

 

od drveta i ostalog materijala

20

5

2.

ceste, željeznice i slični prometni objekti

25

4

3.

ostali građevinski objekti

20

5

II

POSTROJENJA I OPREMA

 

 

1.

Uredska oprema i namještaj

 

 

 

računala i računalna oprema

4

25

 

uredski namještaj

8

12,5

 

ostala uredska oprema

5

20

2.

Komunikacijska oprema

5

20

 

komunikacijski uređaji

5

20

 

pokretni komunikacijski uređaji

2

50

3.

Oprema za održavanje i zaštitu

5

20

4.

Medicinska i laboratorijska oprema

5

20

5.

Instrumenti, uređaji i strojevi

8

12,5

 

precizni i optički instrumenti

5

20

 

mjerni i kontrolni uređaji:

 

 

 

– mehanički

8

12,5

 

– elektronički

5

20

6.

Sportska i glazbena oprema

5

20

7.

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

5

20

III

PRIJEVOZNA SREDSTVA

 

 

1.

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

8

12,5

 

osobni automobili i vozila hitne pomoći

5

20

2.

Prijevozna sredstva u željezničkom prometu

8

12,5

3.

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

8

12,5

 

brodovi veći od 1000 brt

20

5

4.

Prijevozna sredstva u zračnom prometu

10

10

IV

KNJIGE

 

 

 

Knjige u knjižnicama

5

20

V

VIŠEGODIŠNJI NASADI I OSNOVNO STADO

5

20

VI

NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA

 

 

1.

Istraživanje rudnih bogatstava

10

10

2.

Ulaganja u računalne programe

4

25

3.

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

4

25

VII

NEPROIZVEDENA NEMATERIJALNA IMOVINA

 

 

 

patenti, koncesije, licence, pravo korištenja tuđih sredstava, višegodišnji zakup i slično

prema trajanju iz ugovora

VIII

Vojna nefinancijska oprema

prema stopama iz Odluke iz članka 57. stavak 4. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu

115 23.10.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu 115 23.10.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu