NN 119/2015 (30.10.2015.), Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2252

Na temelju članka 58. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. listopada 2015. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA UPRAVLJANJE SIGURNOŠĆU U ZRAČNOM PROMETU

I.

U Odluci o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 76/14), u točki II. stavku 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»Ante Lažeta, direktor Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo;«.

Podstavak 7. mijenja se i glasi:

»– bojnik Zoran Maranović, Ministarstvo obrane;«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-04/488

Urbroj: 50301-05/18-15-2

Zagreb, 29. listopada 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.