NN 123/2015 (11.11.2015.), Pravilnik o obveznom sadržaju obrasca plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

2345

Na temelju članka 107. stavka 3. Obiteljskog zakona (»Narodne novine«, broj 103/15) potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica socijalne politike i mladih donosi

PRAVILNIK

O OBVEZNOM SADRŽAJU OBRASCA PLANA O ZAJEDNIČKOJ RODITELJSKOJ SKRBI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se obvezan sadržaj obrasca plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi.

Članak 2.

(1) Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi (u daljnjem tekstu: Plan), mora sadržavati sljedeće podatke o roditeljima i djetetu:

1. osobno ime,

2. osobni identifikacijski broj,

3. datum i mjesto rođenja,

4. prebivalište, odnosno boravište,

5. adresu stanovanja u trenutku sastavljanja Plana, ako se razlikuje od adrese prebivališta odnosno boravišta.

(2) Plan mora sadržavati detaljno sporazumno uređenje:

1. mjesta i adrese djetetova stanovanja,

2. vremena koje će dijete provoditi sa svakim od roditelja,

3. načina razmjene informacija u vezi s davanjem suglasnosti pri donošenju odluka bitnih za dijete, sukladno odredbama članka 108. Obiteljskog zakona (»Narodne novine«, broj 103/15, u daljnjem tekstu: Obiteljski zakon), te razmjene važnih informacija u vezi s djetetom iz članka 111. Obiteljskog zakona,

4. visinu uzdržavanja djeteta,

5. način na koji će roditelji rješavati buduća sporna pitanja.

(3) Plan može sadržavati uređenje drugih pitanja zajedničkog ostvarivanja roditeljske skrbi za koja roditelji smatraju da su bitna za dijete.

Članak 3.

Mjesto i adresa djetetova stanovanja iz članka 2. stavka 2. točke 1. ovoga Pravilnika predstavlja mjesto i adresu koju su roditelji sporazumno odredili za mjesto i adresu na kojoj će biti prijavljeno djetetovo prebivalište.

Članak 4.

(1) Roditelji su dužni u Planu sporazumno urediti vrijeme koje će dijete provoditi sa svakim od roditelja (tjedno, mjesečno, državnim praznicima, blagdanima i školskim praznicima).

(2) Roditelji su dužni u Planu sporazumno utvrditi točno vrijeme i mjesto predaje, odnosno preuzimanja djeteta mlađe dobi prije i nakon proteka vremena provedenog s djetetom.

(3) Roditelji mogu u Planu sporazumno odrediti nazočnost drugih osoba pri predaji djeteta, način prijevoza djeteta i troškove prijevoza djeteta ukoliko dijete putuje na duljim relacijama.

Članak 5.

Roditelji su dužni u Planu dogovoriti visinu uzdržavanja za dijete pri čemu mogu kao smjernice koristiti iznose iz tablice objavljene sukladno članku 314. stavku 4. Obiteljskog zakona.

Članak 6.

Planom o zajedničkoj roditeljskoj skrbi mogu se navesti i druge odluke koje donose u ostvarivanju roditeljske skrbi za koje roditelji smatraju da su bitne za dijete, sukladno članku 108. stavku 3. Obiteljskog zakona.

Odluke iz stavka 1. ovog članka koje roditelji navedu u planu o zajedničkoj roditeljskoj skrbi roditelji su dužni donositi sporazumno, s tim da se u odnosu prema trećim osobama smatra da je drugi roditelj dao suglasnost za donošenje odluke.

Članak 7.

(1) Plan se sastavlja na propisanom obrascu.

(2) Obrazac iz stavka 1. ovog članka sastavni je dio ovoga Pravilnika i sastoji se od dijela ZRS/1, dijela ZRS/2 za svako pojedino dijete te dijela ZRS/3.

(3) Plan potpisuju oba roditelja.

Članak 8.

Osobni podaci sadržani u Planu su službena tajna i na njih se primjenjuju odredbe zakona kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obveznom sadržaju obrasca plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi (»Narodne novine«, broj 106/14).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-02/1

Urbroj: 519-03-1-2/2-15-205

Zagreb, 2. studenoga 2015.

Potpredsjednica
Vlade Republike Hrvatske i
ministrica socijalne politike i mladih
Milanka Opačić, v. r.

OBRAZAC

ZRS/1

PLAN O ZAJEDNIČKOJ RODITELJSKOJ SKRBI

Podaci o roditeljima


Majka

Otac

ImePrezimeOIBDatum rođenjaMjesto rođenjaPrebivališteBoravišteAdresa u trenutku sastavljanja Plana
(ukoliko se ona razlikuje
od adrese prebivališta/boravišta)ZRS/2

Podaci o djetetu

Ime

                      

Prezime


OIB


Datum rođenja


Mjesto rođenja


Prebivalište


Boravište


Adresa u trenutku sastavljanja Plana
(ukoliko se ona razlikuje od adrese
prebivališta/boravišta)


Sporazumna uređenja

Mjesto i adresa djetetova stanovanja na kojem će biti prijavljeno prebivalište djeteta kod jednog od roditelja (obavezno naznačiti kod kojeg roditelja)


Vrijeme koje će dijete provoditi sa svakim od roditelja (tjedno, mjesečno, državnim praznicima i blagdanima te za vrijeme školskih praznika) uz naznaku vremena i mjesta predaje/preuzimanja djeteta mlađe dobi


Druge osobe čija je nazočnost dogovorena prilikom predaje/preuzimanja djeteta (nije obvezno polje)

Ime i prezime

OIB:

Način prijevoza djeteta te snošenje troškova prijevoza (nije obvezno polje)


Način razmjene informacija u vezi s djetetom (primjerice usmeno, poštom, telefonski, telefaksom, SMS-om, elektronskom poštom ili na drugi prikladan način)


Druge odluke za koje roditelji smatraju da su bitne za dijete i koje će donositi sporazumno, (s tim da se u odnosu prema trećim osobama smatra da je drugi roditelj dao suglasnost za donošenje odluke) (primjerice odluke o djetetovom zdravlju, liječenju, školovanju, ostvarivanju osobnih odnosa s drugim osobama i sl.) (nije obvezno polje)


Način rješavanja budućih spornih pitanja u odnosu na roditeljsku skrb

a) u obiteljskoj medijaciji

b) uz pomoć zajedničkog odvjetnika ili druge osobe od zajedničkog povjerenja

c) u sudskom postupku

Ostala sporazumna uređenja (nije obvezno polje)


Uzdržavanje

Roditelj obveznik uzdržavanja


Mjesečni iznos


Dospijeće


Način plaćanja uzdržavanja

1. Na ruke uz potvrdu o plaćanju

2. Na račun roditelja s kojim dijete stanuje

Broj računa:

Račun otvoren kod:

Mišljenje djeteta

Roditelji su omogućili djetetu da izrazi svoje mišljenje vezano za sadržaj Plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi (upisati »DA« ili »NE«)

                      

Razlozi neomogućavanja djetetu da izrazi mišljenje vezano za sadržaj Plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi (popunjava se ako je odgovor na prethodno pitanje »NE«)


Roditelji su prihvatili mišljenje djeteta vezano za sadržaj Plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi (upisati »DA« ili »NE«)

                        

Razlozi neprihvaćanja mišljenje djeteta vezano za sadržaj Plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi (popunjava se ako je odgovor na prethodno pitanje »NE«)


ZRS/3

Ukupni iznos uzdržavanja

Roditelj obveznik uzdržavanja (ime i prezime)


Ukupni mjesečni iznos1

          

Roditelj obveznik uzdržavanja (ime i prezime)*

          

Ukupni mjesečni iznos*

     

*ispunjava se u slučaju podjele obveze uzdržavanja na oba roditelja

Datum izrade Plana:[1]

         Majka                                    Otac

___________________     ___________________

[1]1 Kod navođenja mjesečnih iznosa uzdržavanja, može se odrediti iznos zajedno sa zakonskom zateznom kamatom pri čemu je potrebno uz mjesečni iznos odrediti i specificirati i zakonsku zateznu kamatu

123 11.11.2015 Pravilnik o obveznom sadržaju obrasca plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi 123 11.11.2015 Pravilnik o obveznom sadržaju obrasca plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi 123 11.11.2015 Pravilnik o obveznom sadržaju obrasca plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi 123 11.11.2015 Pravilnik o obveznom sadržaju obrasca plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi 123 11.11.2015 Pravilnik o obveznom sadržaju obrasca plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi 123 11.11.2015 Pravilnik o obveznom sadržaju obrasca plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi 123 11.11.2015 Pravilnik o obveznom sadržaju obrasca plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi 123 11.11.2015 Pravilnik o obveznom sadržaju obrasca plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi 123 11.11.2015 Pravilnik o obveznom sadržaju obrasca plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi