NN 136/2015 (18.12.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu sorti u sortnu listu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2556

Na temelju članka 50. stavka 3., članka 52. stavka 4., članka 54. stavka 2., članka 55. stavka 5., članka 60. stavka 4., članka 66. stavka 4., članka 67. stavka 3., članka 70. stavka 6. i članka 71. stavka 4. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05, 35/08, 25/09, 124/10, 55/11 i 14/14) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UPISU SORTI U SORTNU LISTU

Članak 1.

U Pravilniku o upisu sorti u sortnu listu (»Narodne novine« broj 45/08, 84/08 i 77/13) iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedeće direktive Europske unije:

– Direktiva Vijeća 2002/53/EZ od 13. lipnja 2002. o zajedničkom katalogu sorata poljoprivrednih biljnih vrsta (SL L 193, 20. 7. 2002.)

– Direktiva Komisije 2003/90/EZ od 6. listopada 2003. o utvrđivanju provedbenih mjera za potrebe članka 7. Direktive Vijeća 2002/53/EZ u pogledu minimalnih karakteristika koje se moraju obuhvatiti ispitivanjem i minimalnih uvjeta za pregled nekih sorata poljoprivrednih biljnih vrsta (SL L 254, 8. 10. 2003.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom direktivom Komisije (EU) 2015/1168 оd 15. srpnja 2015. o izmjeni direktiva 2003/90/EZ i 2003/91/EZ o utvrđivanju provedbenih mjera za potrebe članka 7. Direktive Vijeća 2002/53/EZ odnosno članka 7. Direktive Vijeća 2002/55/EZ u pogledu minimalnih obilježja koja se moraju obuhvatiti ispitivanjem i minimalnih uvjeta za pregled nekih sorti poljoprivrednih biljnih vrsta i vrsta povrća (SL L 188, 16. 7. 2015.)

– Direktiva Komisije 2003/91/EZ od 6. listopada 2003. o utvrđivanju provedbenih mjera za potrebe članka 7. Direktive Vijeća 2002/55/EZ u pogledu minimalnih obilježja koja se moraju obuhvatiti ispitivanjem i minimalnih uvjeta za pregled nekih sorata povrća (SL L 254, 8. 10. 2003.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom direktivom Komisije (EU) 2015/1168 оd 15. srpnja 2015. o izmjeni direktiva 2003/90/EZ i 2003/91/EZ o utvrđivanju provedbenih mjera za potrebe članka 7. Direktive Vijeća 2002/53/EZ odnosno članka 7. Direktive Vijeća 2002/55/EZ u pogledu minimalnih obilježja koja se moraju obuhvatiti ispitivanjem i minimalnih uvjeta za pregled nekih sorti poljoprivrednih biljnih vrsta i vrsta povrća (SL L 188, 16. 7. 2015.).«

Članak 2.

Prilog 2. zamjenjuje se novim Prilogom 2. koji je tiskan u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 3.

(1) Dodatak I. i Dodatak II. zamjenjuju se novim Dodatkom I. i Dodatkom II. koji su tiskani u prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

(2) Novi dodaci I. i II ovoga Pravilnika primjenjuju se od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine.

Članak 4.

(1) Iza Dodatka II. dodaju se Dodatak III. i Dodatak IV. koji su tiskani u prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

(2) Dodaci III. i IV. ovoga Pravilnika primjenjuju se od 1. srpnja 2016. godine.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/71

Urbroj: 525-09/1158-15-3

Zagreb, 4. prosinca 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG 2.

RAZLIČITOST, UJEDNAČENOST I POSTOJANOST

(a) Vrste navedene u Dodatku I. i Dodatku III. moraju ispunjavati uvjete navedene u protokolima za ispitivanje različitosti, ujednačenosti i postojanosti Ureda za zaštitu novih biljnih sorti (Community Plant Variety Office, u daljnjem tekstu: CPVO)

(b) Vrste navedene u Dodatku II. i Dodatku IV. moraju ispunjavati uvjete navedene u vodičima za ispitivanje različitosti, ujednačenosti i postojanosti Međunarodne unije za zaštitu biljnih sorti (International Union for the Protection of new Varieties of Plants, u daljnjem tekstu: UPOV).

Koriste se sve sortne karakteristike u smislu točke (a) ovoga Priloga i sva obilježja koja su označena zvjezdicom (*) u vodičima za ispitivanje iz točke (b) ovoga Priloga, pod uvjetom da praćenje obilježja nije onemogućeno iskazivanjem neke druge karakteristike i pod uvjetom da iskazivanje obilježja ne priječe uvjeti okruženja u kojem se ispitivanje provodi.

Treba se osigurati da, u pogledu vrsta navedenih u dodacima I. i II., odnosno dodacima III. i IV., minimalni zahtjevi za provedbu ispitivanja u odnosu na shemu pokusa i uvjete rasta, kako su utvrđeni u vodičima odnosno protokolima za ispitivanje iz Dodataka I. i II., odnosno Dodataka III. i IV., budu ispunjeni u trenutku pregleda.

DODATAK I.

Popis vrsta koje moraju udovoljavati protokolima CPVO-a za provođenje DUS ispitivanja

Znanstveni naziv

Uobičajeni naziv

Protokol CPVO-a

Allium cepa L. (skupina aggregatum)

Luk kozjak

TP 46/2 od 1. 4. 2009.

Allium cepa L. (skupina cepa)

Luk

TP 46/2 od 1. 4. 2009.

Allium fistulosum L.

Luk zimski

TP 161/1 od 11. 3. 2010.

Allium porrum L.

Poriluk

TP 85/2 od 1. 4. 2009.

Allium sativum L.

Češnjak (bijeli luk)

TP 162/1 od 25. 3. 2004.

Allium schoenoprasum L.

Luk vlasac

TP 198/1 od 1. 4. 2009.

Apium graveolens L.

Celer

TP 82/1 od 13. 3. 2008.

Apium graveolens L.

Celer korjenaš

TP 74/1 od 13. 3. 2008.

Asparagus officinalis L.

Šparoga

TP 130/2 od 16. 2. 2011.

Avena nuda L.

Golozrna zob

TP 20/1 od 6. 11. 2003.

Avena sativa L. (uključuje A. byzantina K. Koch)

Zob i crvena zob

TP 20/1 od 6. 11. 2003.

Beta vulgaris L.

Cikla, uključujući i Cheltenham repu

TP 60/1 od 1. 4. 2009.

Brassica napus L.

Uljana repica

TP 36/2 od 16. 11. 2011.

Brassica oleracea L.

Kelj lisnati

TP 90/1 od 16. 2. 2011.

Brassica oleracea L.

Cvjetača

TP 45/2 od 11. 3. 2010.

Brassica oleracea L.

Brokula ili kalabrijska brokula

TP 151/2 od 21. 3. 2007.

Brassica oleracea L.

Kelj pupčar

TP 54/2 od 1. 12. 2005.

Brassica oleracea L.

Korabica

TP 65/1 od 25. 3. 2004.

Brassica oleracea L.

Kelj grmoliki, kupus bijeli i kupus crveni

TP 48/3 od 16. 2. 2011.

Brassica rapa L.

Kineski kupus

TP 105/1 od 13. 3. 2008.

Cannabis sativa L.

Konoplja

TP 276/1 od 28. 11. 2012.

Capsicum annuum L.

Čili paprika ili paprika

TP 76/2 od 21. 3. 2007.

Cichorium endivia L.

Kudrava endivija i endivija širokolisna

TP 118/3 od 19. 3. 2014.

Cichorium intybus L.

Industrijska cikorija

TP 172/2 od 1. 12. 2005.

Cichorium intybus L.

Radič za pospješivanje

TP 173/1 od 25. 3. 2004.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Lubenica

TP 142/2 od 19. 3. 2014.

Cucumis melo L.

Dinja

TP 104/2 od 21. 3. 2007.

Cucumis sativus L.

Krastavac i krastavac za konzerviranje

TP 61/2 od 13. 3. 2008.

Cucurbita pepo L.

Tikva ili tikvica

TP 119/1rev. od 19. 3. 2014.

Cynara cardunculus L.

Artičoka i karda

TP 184/2 od 27. 2. 2013.

Daucus carota L.

Mrkva i stočna mrkva

TP 49/3 od 13. 3. 2008.

Festuca filiformis Pourr.

Uskolisna vlasulja ovčja

TP 67/1 od 23. 6. 2011.

Festuca ovina L.

Vlasulja ovčja

TP 67/1 od 23. 6. 2011.

Festuca rubra L.

Vlasulja nacrvena

TP 67/1 od 23. 6. 2011.

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Oštrolisna vlasulja

TP 67/1 od 23. 6. 2011.

Foeniculum vulgare Mill.

Komorač

TP 183/1 od 25. 3. 2004.

Helianthus annuus L.

Suncokret

TP 81/1 od 31. 10. 2002.

Hordeum vulgare L.

Ječam

TP 19/3 od 21. 3. 2012.

Lactuca sativa L.

Zelena salata

TP 13/5 od 16. 2. 2011.

Linum usitatissimum L.

Lan/sjeme lana

TP 57/2 od 19. 3. 2014.

Lolium × boucheanum Kunth

Ljulj oldenburški

TP 4/1 od 23. 6. 2011.

Lolium multiflorum Lam.

Ljulj talijanski

TP 4/1 od 23. 6. 2011.

Lolium perenne L.

Ljulj engleski

TP 4/1 od 23. 6. 2011.

Oryza sativa L.

Riža

TP 16/2 od 21. 3. 2012.

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Peršin

TP 136/1 od 21. 3. 2007.

Phaseolus coccineus L.

Grah mnogocvjetni

TP 9/1 od 21. 3. 2007.

Phaseolus vulgaris L.

Grah mahunar niski i grah mahunar visoki

TP 12/4 od 27. 2. 2013.

Pisum sativum L.

Stočni grašak

TP 7/2 od 11. 3. 2010.

Pisum sativum L. (partim)

Grašak naboranog sjemena, grašak okruglog sjemena i grašak šećerac

TP 7/2 od 11. 3. 2010.

Raphanus sativus L.

Rotkvica, rotkva

TP 64/2 od 27. 2. 2013.

Secale cereale L.

Raž

TP 58/1 od 31. 10. 2002.

Solanum lycopersicum L.

Rajčica

TP 44/4 rev. od 27. 2. 2013.

Solanum lycopersicum L. ×

Solanum habrochaites S. Knapp
& D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. × Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. × Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg

Podanci rajčice

TP 294/1 od 19. 3. 2014.

Solanum melongena L.

Patlidžan

TP 117/1 od 13. 3. 2008.

Solanum tuberosum L.

Krumpir

TP 23/2 od 1. 12. 2005.

Spinacia oleracea L.

Špinat

TP 55/5 od 27. 2. 2013.

Triticum aestivum L.

Pšenica

TP 3/4 rev. 2. od 16. 2. 2011.

Triticum durum Desf.

Tvrda pšenica

TP 120/3 od 19. 3. 2014.

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Matovilac

TP 75/2 od 21. 3. 2007.

Vicia faba L. (partim)

Bob

TP Broadbean/1 od 25. 3. 2004.

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Hibridi nastali križanjem vrsta iz roda Triticum i vrsta iz roda Secale

TP 121/2 rev. 1. od 16. 2. 2011.

Zea mays L.

Kukuruz

TP 2/3 od 11. 3. 2010.

Zea mays L. (partim)

Slatki kukuruz i kukuruz kokičar

TP 2/3 od 11. 3. 2010.

Tekst protokola objavljen je na mrežnim stranicama CPVO-a (www.cpvo.europa.eu).

DODATAK II.

Popis vrsta koje moraju udovoljavati vodičima UPOV-a za provođenje DUS ispitivanja

Znanstveni naziv

Uobičajeni naziv

Smjernice UPOV-a

Agrostis canina L.

Rosulja pasja

TG/30/6 od 12. 10. 1990.

Agrostis capillaris L.

Obična rosulja

TG/30/6 od 12. 10. 1990.

Agrostis gigantea Roth.

Rosulja bijela

TG/30/6 od 12. 10. 1990.

Agrostis stolonifera L.

Rosulja vriježasta

TG/30/6 od 12. 10. 1990.

Arachis hypogaea L.

Orašac/Kikiriki

TG/93/4 od 9. 4. 2014.

Beta vulgaris L.

Stočna repa

TG/150/3 od 4. 11. 1994.

Beta vulgaris L.

Blitva

TG/106/4 od 31. 3. 2004.

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Stočna koraba

TG/89/6rev. od 4. 4. 2001. + 1. 4. 2009.

Brassica rapa L.

Postrna repa

TG/37/10 od 4. 4. 2001.

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Krmna ogrštica

TG/185/3 od 17. 4. 2002.

Bromus catharticus Vahl

Stoklasa štraderova

TG/180/3 od 4. 4. 2001.

Bromus sitchensis Trin.

Stoklasa zobena

TG/180/3 od 4. 4. 2001.

Carthamus tinctorius L.

Šafranika

TG/134/3 od 12. 10. 1990.

Cichorium intybus L.

Lisnati ili glavati radič

TG/154/3 od 18. 10. 1996.

Cucurbita maxima Duchesne

Buča

TG/155/4rev. od 28.3.2007. + 1. 4. 2009.

Dactylis glomerata L.

Klupčasta oštrica

TG/31/8 od 17. 4. 2002.

Festuca arundinacea Schreb.

Vlasulja barska

TG/39/8 od 17. 4. 2002.

Festuca pratensis Huds.

Vlasulja livadna

TG/39/8 od 17. 4. 2002.

Glycine max (L.) Merr.

Soja

TG/80/6 od 1. 4.1998.

Gossypium spp.

Pamuk

TG/88/6 od 4. 4. 2001.

Lotus corniculatus L.

Smiljkita roškasta

TG 193/1 od 9. 4. 2008.

Lupinus albus L.

Lupina bijela slatka

TG/66/4 od 31. 3. 2004.

Lupinus angustifolius L.

Lupina uskolisna

TG/66/4 od 31. 3. 2004.

Lupinus luteus L.

Lupina slatka

TG/66/4 od 31. 3. 2004.

Medicago × varia T. Martyn

Bastardna lucerna

TG/6/5 od 6. 4. 2005.

Medicago sativa L.

Lucerna

TG/6/5 od 6. 4. 2005.

Papaver somniferum L.

Mak

TG/166/4 od 9. 4. 2014.

Phleum nodosum L.

Mačji repak Bertolonijev

TG/34/6 od 7. 11. 1984.

Phleum pratense L.

Mačji repak

TG/34/6 od 7. 11. 1984.

Poa pratensis L.

Vlasnjača livadna

TG/33/7 od 9. 4. 2014.

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Uljana rotkva

TG/178/3 od 4. 4. 2001.

Rheum rhabarbarum L.

Rabarbara

TG/62/6 od 24.3.1999.

Scorzonera hispanica L.

Crni korijen

TG/116/4 od 24.3.2010.

Sinapis alba L.

Gorušica bijela

TG/179/3 od 4. 4. 2001.

Sorghum bicolor (L.) Moench

Sirak

TG/122/3 od 6. 10. 1989.

Trifolium pratense L.

Djetelina crvena

TG/5/7 od 4. 4. 2001.

Trifolium repens L.

Djetelina bijela

TG/38/7 od 9. 4. 2003.

Vicia faba L.

Stočni bob

TG/8/6 od 17. 4. 2002.

Vicia sativa L.

Grahorica jara

TG/32/7 od 20.3.2013.

xFestulolium Asch. et Graebn.

Hibridi nastali križanjem vrsta roda Festuca s vrstama roda Lolium

TG/243/1 od 9. 4. 2008.

Tekst vodiča objavljen je na mrežnim stranicama UPOV-a (www.upov.int).

DODATAK III.

Popis vrsta koje moraju udovoljavati protokolima CPVO-a za provođenje DUS ispitivanja

Znanstveni naziv

Uobičajeni naziv

Protokol CPVO-a

Allium cepa L. (skupina aggregatum)

Luk kozjak

TP 46/2 od 1. 4. 2009.

Allium cepa L. (skupina cepa)

Luk

TP 46/2 od 1. 4. 2009.

Allium fistulosum L.

Luk zimski

TP 161/1 od 11. 3. 2010.

Allium porrum L.

Poriluk

TP 85/2 od 1. 4. 2009.

Allium sativum L.

Češnjak

TP 162/1 od 25. 3. 2004.

Allium schoenoprasum L.

Vlasac

TP 198/2 od 11. 3. 2015.

Apium graveolens L.

Celer

TP 82/1 od 13. 3. 2008.

Apium graveolens L.

Celer korjenaš

TP 74/1 od 13. 3. 2008.

Asparagus officinalis L.

Šparoga

TP 130/2 od 16. 2. 2011.

Avena nuda L.

Golozrna zob

TP 20/1 od 6. 11. 2003.

Avena sativa L. (uključuje A. byzantina K. Koch)

Zob i crvena zob

TP 20/1 od 6. 11. 2003.

Beta vulgaris L.

Cikla uključujući i Cheltenham repu

TP 60/1 od 1. 4. 2009.

Beta vulgaris L.

Blitva

TP 106/1 od 11. 3. 2015.

Brassica napus L.

Uljana repica

TP 36/2 od 16. 11. 2011.

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Stočna koraba

TP 89/1 od 11. 3. 2015.

Brassica oleracea L.

Kelj lisnati

TP 90/1 od 16. 2. 2011.

Brassica oleracea L.

Cvjetača

TP 45/2 od 11. 3. 2010.

Brassica oleracea L.

Brokula ili kalabrijska brokula

TP 151/2 od 21. 3. 2007.

Brassica oleracea L.

Kelj pupčar

TP 54/2 od 1. 12. 2005.

Brassica oleracea L.

Korabica

TP 65/1 od 25. 3. 2004.

Brassica oleraceai

Kelj grmoliki, kupus bijeli i kupus crveni

TP 48/3 od 16. 2. 2011.

Brassica rapa L.

Kineski kupus

TP 105/1 od 13. 3. 2008.

Cannabis sativa L.

Konoplja

TP 276/1 od 28. 11. 2012.

Capsicum annuum L.

Čili paprika ili paprika

TP 76/2 od 21. 3. 2007.

Cichorium endivia L.

Kudrava endivija i endivija širokolisna

TP 118/3 od 19. 3. 2014.

Cichorium intybus L.

Industrijska cikorija

TP 172/2 od 1. 12. 2005.

Cichorium intybus L.

Radič za pospješivanje

TP 173/1 od 25. 3. 2004.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Lubenica

TP 142/2 od 19. 3. 2014.

Cucumis melo L.

Dinja

TP 104/2 od 21. 3. 2007.

Cucumis sativus L.

Krastavac i krastavac za konzerviranje

TP 61/2 od 13. 3. 2008.

Cucurbita maxima Duchesne

Buča

TP 155/1 od 11. 3. 2015.

Cucurbita pepo L.

Tikva ili tikvica

TP 119/1rev. od 19. 3. 2014.

Cynara cardunculus L.

Artičoka i karda

TP 184/2 od 27. 2. 2013.

Daucus carota L.

Mrkva i stočna mrkva

TP 49/3 od 13. 3. 2008.

Festuca filiformis Pourr.

Uskolisna vlasulja ovčja

TP 67/1 od 23. 6. 2011.

Festuca ovina L.

Vlasulja ovčja

TP 67/1 od 23. 6. 2011.

Festuca rubra L.

Vlasulja nacrvena

TP 67/1 od 23. 6. 2011.

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Oštrolisna vlasulja

TP 67/1 od 23. 6. 2011.

Foeniculum vulgare Mill.

Komorač

TP 183/1 od 25. 3. 2004.

Helianthus annuus L.

Suncokret

TP 81/1 od 31. 10. 2002.

Hordeum vulgare L.

Ječam

TP 19/3 od 21. 3. 2012.

Lactuca sativa L.

Zelena salata

TP 13/5 od 16. 2. 2011.

Linum usitatissimum L.

Lan/sjeme lana

TP 57/2 od 19. 3. 2014.

Lolium × boucheanum Kunth

Ljulj oldenburški

TP 4/1 od 23. 6. 2011.

Lolium multiflorum Lam.

Ljulj talijanski

TP 4/1 od 23. 6. 2011.

Lolium perenne L.

Ljulj engleski

TP 4/1 od 23. 6. 2011.

Oryza sativa L.

Riža

TP 16/2 od 21. 3. 2012.

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Peršin

TP 136/1 od 21. 3. 2007.

Phaseolus coccineus L.

Grah punocvjetni

TP 9/1 od 21. 3. 2007.

Phaseolus vulgaris L.

Grah mahunar niski i grah mahunar visoki

TP 12/4 od 27. 2. 2013.

Pisum sativum L.

Stočni grašak

TP 7/2 Rev. od 11. 3. 2015.

Pisum sativum L. (partim)

Grašak naboranog sjemena, grašak okruglog sjemena i grašak šećerac

TP 7/2 rev. od 11. 3. 2015.

Raphanus sativus L.

Rotkvica, rotkva

TP 64/2 rev. od 11. 3. 2015.

Scorzonera hispanica L.

Crni korijen

TP 116/1 od 11. 3. 2015.

Secale cereale L.

Raž

TP 58/1 od 31. 10. 2002.

Solanum lycopersicum L.

Rajčica

TP 44/4 rev. od 27. 2. 2013.

Solanum lycopersicum L. × Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. × Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. × Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg

Podanci rajčice

TP 294/1 od 19. 3. 2014.

Solanum melongena L.

Patlidžan

TP 117/1 od 13. 3. 2008.

Solanum tuberosum L.

Krumpir

TP 23/2 od 1. 12. 2005.

Spinacia oleracea L.

Špinat

TP 55/5 od 27. 2. 2013.

Triticum aestivum L.

Pšenica

TP 3/4 rev. 2. od 16. 2. 2011.

Triticum durum Desf.

Tvrda pšenica (durum)

TP 120/3 od 19. 3. 2014.

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Matovilac

TP 75/2 od 21. 3. 2007.

Vicia faba L. (partim)

Bob

TP Broadbean/1 od 25. 3. 2004.

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Hibridi nastali križanjem vrsta iz roda Triticum i vrsta iz roda Secale

TP 121/2 rev. 1. od 16. 2. 2011.

Zea mays L.

Kukuruz

TP 2/3 od 11. 3. 2010.

Zea mays L. (partim)

Slatki kukuruz i kukuruz kokičar

TP 2/3 od 11. 3. 2010.

Tekst protokola može se pronaći na internetskim stranicama CPVO-a (www.cpvo.europa.eu).

DODATAK IV.

Popis vrsta koje moraju udovoljavati vodičima UPOV-a za provođenje DUS ispitivanja

Znanstveni naziv

Uobičajeni naziv

Smjernice
UPOV-a

Agrostis canina L.

Rosulja pasja

TG/30/6 od 12. 10. 1990.

Agrostis capillaris L.

Obična rosulja

TG/30/6 od 12. 10. 1990.

Agrostis gigantea Roth.

Rosulja bijela

TG/30/6 od 12. 10. 1990.

Agrostis stolonifera L.

Rosulja vriježasta

TG/30/6 od 12. 10. 1990.

Arachis hypogaea L.

Orašac/Kikiriki

TG/93/4 od 9. 4. 2014.

Beta vulgaris L.

Stočna repa

TG/150/3 od 4. 11. 1994.

Brassica rapa L.

Postrna repa

TG/37/10 od 4. 4. 2001.

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Krmna ogrštica

TG/185/3 od 17. 4. 2002.

Bromus catharticus Vahl

Stoklasa štraderova

TG/180/3 od 4. 4. 2001.

Bromus sitchensis Trin.

Stoklasa zobena

TG/180/3 od 4. 4. 2001.

Carthamus tinctorius L.

Šafranika

TG/134/3 od 12. 10. 1990.

Cichorium intybus L.

Lisnati ili glavati radič

TG/154/3 od 18. 10. 1996.

Dactylis glomerata L.

Klupčasta oštrica

TG/31/8 od 17. 4. 2002.

Festuca arundinacea Schreb.

Vlasulja barska

TG/39/8 od 17. 4. 2002.

Festuca pratensis Huds.

Vlasulja livadna

TG/39/8 od 17. 4. 2002.

Glycine max (L.) Merr.

Soja za zrno

TG/80/6 od 1. 4.1998.

Gossypium spp.

Pamuk

TG/88/6 od 4. 4. 2001.

Lotus corniculatus L.

Smiljkita roškasta

TG 193/1 od 9. 4. 2008.

Lupinus albus L.

Lupina bijela slatka

TG/66/4 od 31. 3. 2004.

Lupinus angustifolius L.

Lupina uskolisna

TG/66/4 od 31. 3. 2004.

Lupinus luteus L.

Lupina slatka

TG/66/4 od 31. 3. 2004.

Medicago × varia T. Martyn

Bastardna lucerna

TG/6/5 od 6. 4. 2005.

Medicago sativa L.

Lucerna

TG/6/5 od 6. 4. 2005.

Papaver somniferum L.

Mak

TG/166/4 od 9. 4. 2014.

Phleum nodosum L.

Mačji repak Bertolonijev

TG/34/6 od 7. 11. 1984.

Phleum pratense L.

Mačji repak

TG/34/6 od 7. 11. 1984.

Poa pratensis L.

Vlasnjača livadna

TG/33/7 od 9. 4. 2014.

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Uljana rotkva

TG/178/3 od 4. 4. 2001.

Rheum rhabarbarum L.

Rabarbara

TG/62/6 od 24.3.1999.

Sinapis alba L.

Gorušica bijela

TG/179/3 od 4. 4. 2001.

Sorghum bicolor (L.) Moench

Sirak

TG/122/3 od 6. 10. 1989.

Trifolium pratense L.

Djetelina crvena

TG/5/7 od 4. 4. 2001.

Trifolium repens L.

Djetelina bijela

TG/38/7 od 9. 4. 2003.

Vicia faba L.

Stočni bob

TG/8/6 od 17. 4. 2002.

Vicia sativa L.

Grahorica jara

TG/32/7 od 20.3.2013.

xFestulolium Asch. et Graebn.

Hibridi nastali križanjem vrsta roda Festuca s vrstama roda Lolium

TG/243/1 od 9. 4. 2008.

Tekst vodiča može se pronaći na internetskim stranicama UPOV-a (www.upov.int).

136 18.12.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu sorti u sortnu listu 136 18.12.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisu sorti u sortnu listu