NN 50/2016 (1.6.2016.), Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting

HRVATSKI SABOR

1335

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1060/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. RUJNA 2009. O AGENCIJAMA ZA KREDITNI REJTING

Proglašavam Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. svibnja 2016. godine.

Klasa: 011-01/16-01/19

Urbroj: 71-06-01/1-16-2

Zagreb, 20. svibnja 2016.

Predsjednica

Republike Hrvatske

Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O PROVEDBI UREDBE (EZ) BR. 1060/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. RUJNA 2009. O AGENCIJAMA ZA KREDITNI REJTING

I. OPĆE ODREDBE

Svrha Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuje nadležno tijelo, sektorska nadležna tijela i prekršajne odredbe za provedbu uredbe Europske unije iz članka 2. ovoga Zakona.

Pravo Europske unije

Članak 2.

Ovim se Zakonom osiguravaju pretpostavke za provedbu Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting (SL L EU 302, 17. 11. 2009.), kako je posljednji put izmijenjena Direktivom 2014/51/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o izmjeni direktiva 2003/71/EZ i 2009/138/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009, (EU) br. 1094/2010 i (EU) br. 1095/2010 u pogledu ovlasti Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje) i Europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala) (SL L EU 153, 22. 5. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1060/2009).

Pojmovi

Članak 3.

(1) U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Agencija je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga čije su nadležnosti i djelokrug propisani zakonom kojim se uređuje područje rada i nadležnosti Agencije.

2. HNB je Hrvatska narodna banka čije su nadležnosti i djelokrug propisani zakonom kojim se uređuje područje rada i nadležnosti HNB-a.

3. Esma je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržište kapitala, osnovano Uredbom (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržište kapitala), izmjenom Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije br. 2009/77/EZ (SL L EU 331, 15. 12. 2010.).

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju istovjetno značenje kao pojmovi upotrijebljeni u Uredbi (EZ) br. 1060/2009.

II. NADLEŽNO TIJELO I SEKTORSKA NADLEŽNA TIJELA

Nadležno tijelo i sektorska nadležna tijela

Članak 4.

(1) Nadležno tijelo za provedbu ovoga Zakona i Uredbe (EZ) br. 1060/2009 je Agencija.

(2) Sektorska nadležna tijela iz članka 3. stavka 1. točke r. Uredbe (EZ) br. 1060/2009 su Agencija i HNB.

Subjekti nadzora sektorskih nadležnih tijela

Članak 5.

(1) Subjekti nadzora Agencije kao sektorskog nadležnog tijela su:

1. investicijska društva, kako su određena zakonom kojim se uređuje tržište kapitala

2. društva za osiguranje, kako su određena zakonom kojim se uređuje osiguranje

3. društva za reosiguranje, kako su određena zakonom kojim se uređuje osiguranje

4. društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, kako su određena zakonom kojim se uređuje osnivanje i upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

5. mirovinska osiguravajuća društva, kako su određena zakonom kojim se uređuje osnivanje i poslovanje mirovinskih osiguravajućih društava

6. društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, kako su određena zakonom kojim se uređuje osnivanje i upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

7. društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, kako su određena zakonom kojim se uređuje osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima

8. središnje druge ugovorne strane, kako su određene Uredbom (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju (SL L EU 201, 27. 7. 2012.)

9. izdavatelji, ponuditelji ili podnositelji zahtjeva za uvrštenje vrijednosnih papira na uređeno tržište, kako su određeni zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

(2) Subjekti nadzora HNB-a kao sektorskog nadležnog tijela su kreditne institucije sukladno zakonu kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija.

Nadležnosti sektorskih nadležnih tijela

Članak 6.

Nadležnosti sektorskih nadležnih tijela odnose se na:

1. provođenje nadzora nad subjektima nadzora iz članka 5. ovoga Zakona u skladu s člankom 25.a Uredbe (EZ) br. 1060/2009

2. izricanje mjera subjektima nadzora iz članka 5. ovoga Zakona i

3. podnošenje optužnih prijedloga prilikom utvrđenja povrede odredbe članka 4. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1060/2009.

Mjere sektorskih nadležnih tijela

Članak 7.

Kada sektorsko nadležno tijelo utvrdi povredu odredbi članka 4. stavka 1., članka 5.a, članka 8.b, članka 8.c ili članka 8.d stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1060/2009, ovlašteno je izreći mjere propisane zakonima kojima je uređeno osnivanje i poslovanje subjekata nadzora iz članka 5. ovoga Zakona.

III. PREKRŠAJNE ODREDBE

Prekršaji subjekata nadzora Agencije

Članak 8.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 75.000,00 kuna kaznit će se investicijsko društvo kao korisnik kreditnog rejtinga ako u regulatorne svrhe koristi kreditni rejting suprotno članku 4. stavku 1. podstavku 1. Uredbe (EZ) br. 1060/2009.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba investicijskog društva.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 75.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se društvo za osiguranje kao korisnik kreditnog rejtinga ako u regulatorne svrhe koristi kreditni rejting suprotno članku 4. stavku 1. podstavku 1. Uredbe (EZ) br. 1060/2009.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 40.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 3. ovoga članka i odgovorna osoba društva za osiguranje.

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 75.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se društvo za reosiguranje kao korisnik kreditnog rejtinga ako u regulatorne svrhe koristi kreditni rejting suprotno članku 4. stavku 1. podstavku 1. Uredbe (EZ) br. 1060/2009.

(6) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 40.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 5. ovoga članka i odgovorna osoba društva za reosiguranje.

(7) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima kao korisnik kreditnog rejtinga ako u regulatorne svrhe koristi kreditni rejting suprotno članku 4. stavku 1. podstavku 1. Uredbe (EZ) br. 1060/2009.

(8) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 7. ovoga članka i odgovorna osoba društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

(9) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se mirovinsko osiguravajuće društvo kao korisnik kreditnog rejtinga ako u regulatorne svrhe koristi kreditni rejting suprotno članku 4. stavku 1. podstavku 1. Uredbe (EZ) br. 1060/2009.

(10) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 9. ovoga članka i odgovorna osoba mirovinskog osiguravajućeg društva.

(11) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom kao korisnik kreditnog rejtinga ako u regulatorne svrhe koristi kreditni rejting suprotno članku 4. stavku 1. podstavku 1. Uredbe (EZ) br. 1060/2009.

(12) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 11. ovoga članka i odgovorna osoba društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom.

(13) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se društvo za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima kao korisnik kreditnog rejtinga ako u regulatorne svrhe koristi kreditni rejting suprotno članku 4. stavku 1. podstavku 1. Uredbe (EZ) br. 1060/2009.

(14) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 13. ovoga članka i odgovorna osoba društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima.

(15) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se središnja druga ugovorna stranka kao korisnik kreditnog rejtinga ako u regulatorne svrhe koristi kreditni rejting suprotno članku 4. stavku 1. podstavku 1. Uredbe (EZ) br. 1060/2009.

(16) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 15. ovoga članka i odgovorna osoba središnje druge ugovorne stranke.

(17) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se izdavatelj, ponuditelj ili podnositelj zahtjeva za uvrštenje vrijednosnih papira na uređeno tržište kao pravna osoba ako nije osigurao da prospekt sadrži jasne i istaknute informacije u skladu s člankom 4. stavkom 1. podstavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1060/2009.

(18) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 17. ovoga članka i odgovorna osoba izdavatelja, ponuditelja ili podnositelja zahtjeva za uvrštenje vrijednosnih papira na uređeno tržište.

Prekršaji kreditnih institucija

Članak 9.

(1) Za prekršaj kaznit će se banka ako se ne koristi, u skladu s člankom 4. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1060/2009, kreditnim rejtinzima koje su dodijelile agencije za kreditni rejting sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici i koje su registrirane od ESMA-e i to novčanom kaznom u iznosu od 375.000,00 kuna do najviše 10 % njezina ukupnog prihoda ostvarenog u godini počinjenja prekršaja, a koji je utvrđen službenim financijskim izvješćima za tu godinu. Ako izvješća za tu godinu nema, za osnovicu izricanja kazne uzet će se posljednja dostupna službena godišnja financijska izvješća.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba iz uprave banke novčanom kaznom u iznosu od 18.000,00 do 100.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se štedna banka novčanom kaznom u iznosu od 75.000,00 kuna do najviše 10 % njezina ukupnog prihoda ostvarenog u godini počinjenja prekršaja, a koji je utvrđen službenim financijskim izvješćima za tu godinu. Ako izvješća za tu godinu nema, za osnovicu izricanja kazne uzet će se posljednja dostupna službena godišnja financijska izvješća.

(4) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba iz uprave štedne banke novčanom kaznom u iznosu od 7500,00 do 30.000,00 kuna.

(5) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se stambena štedionica novčanom kaznom u iznosu od 180.000,00 kuna do najviše 10 % njezina ukupnog prihoda ostvarenog u godini počinjenja prekršaja, a koji je utvrđen službenim financijskim izvješćima za tu godinu. Ako izvješća za tu godinu nema, za osnovicu izricanja kazne uzet će se posljednja dostupna službena godišnja financijska izvješća.

(6) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba iz uprave stambene štedionice novčanom kaznom u iznosu od 7500,00 do 50.000,00 kuna.

Objava

Članak 10.

(1) Sektorsko nadležno tijelo ovlašteno je, u skladu s uvjetima iz članka 36. Uredbe (EZ) br. 1060/2009, na svojim mrežnim stranicama objaviti pravomoćnu odluku prekršajnih sudova o sankciji ili drugoj mjeri izrečenoj zbog počinjenja prekršaja iz članka 8. i članka 9. ovoga Zakona.

(2) Sektorsko nadležno tijelo ovlašteno je ne objaviti te informacije u skladu s uvjetima propisanima u članku 36. Uredbe (EZ) br. 1060/2009.

(3) Sukladno odredbama o rehabilitaciji u smislu zakona kojim je uređen prekršajni postupak, sektorsko nadležno tijelo će istekom roka od tri godine od dana pravomoćnosti odluke o prekršaju sa svojih mrežnih stranica ukloniti osobne podatke u smislu zakona kojim je uređena zaštita osobnih podataka, a iz kojih bi bilo moguće utvrditi identitet počinitelja prekršaja.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-01/27

Zagreb, 13. svibnja 2016.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

akademik Željko Reiner, v. r.

50 01.06.2016 Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting