NN 56/2016 (17.6.2016.), Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli

MINISTARSTVO TURIZMA

1451

Na temelju odredbi članka 8. stavka 4., članka 15. stavka 2., članka 16. stavka 2., članka 17. stavka 2. i članka 24. stavka 10. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 85/2015), ministar nadležan za turizam, donosi

PRAVILNIK

O RAZVRSTAVANJU, KATEGORIZACIJI I POSEBNIM STANDARDIMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA IZ SKUPINE HOTELI

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se vrste ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (u daljnjem tekstu: objekt), ugostiteljske usluge koje se moraju i mogu pružati u pojedinoj vrsti, vrste koje mogu biti klupskog tipa, minimalni uvjeti, vrste koje se kategoriziraju, kategorije, uvjeti za kategorije, oznake za vrste i kategorije, način označavanja vrsta i kategorija te sastav povjerenstva koje provodi očevid u objektu.

(2) Pravilnikom se propisuju vrste ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli za koje se može utvrditi posebni standard, vrste posebnih standarda, uvjeti i elementi koji moraju biti ispunjeni za pojedini standard, oznake i način označavanja posebnih standarda.

Članak 2.

(1) Ugostiteljski objekt iz skupine hoteli je poslovni objekt u kojem ugostitelj obavlja ugostiteljsku djelatnost odnosno pruža ugostiteljske usluge (smještaja, prehrane, pića i napitaka) u ugostiteljskim sadržajima (recepcija, sanitarni čvorovi, smještajne jedinice, sadržaji za prehranu i drugo).

(2) Ugostitelj u objektu mora pružati ugostiteljske usluge propisane ovim Pravilnikom u obveznim sadržajima i može pružati druge usluge u funkciji turističke potrošnje u neobveznim sadržajima, pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

(3) U objektu mogu druge fizičke i pravne osobe pružati usluge u funkciji turističke potrošnje koje nisu propisane ovim Pravilnikom kao obvezne.

Članak 3.

(1) Objekt mora stalno ispunjavati sve uvjete, sukladno kapacitetu, za pojedinu vrstu, kategoriju i posebni standard, propisane ovim Pravilnikom, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Svi obvezni i neobvezni sadržaji objekta u kojima posluje ugostitelj ili druga fizička i pravna osoba moraju imati ujednačenu kvalitetu uređenja za određenu kategoriju.

(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka, a na zahtjev ugostitelja, temeljem isprava o zaštiti povijesno-kulturnih dobara ili zbog ograničenja u pogledu: konstruktivnih elemenata, horizontalnih i vertikalnih komunikacija, instalacija i sigurnosti, ministar nadležan za turizam (u daljnjem tekstu: Ministar) može odobriti odstupanja od propisanih uvjeta za vrstu i kategoriju osim za površinu modula smještajne jedinice ili ako nisu osigurani uvjeti za nesmetanu i potpunu funkcionalnu namjenu objekta.

(4) Objekt u kojem ugostitelj posluje ljeti od 1. svibnja do 31. listopada ne mora zadovoljiti određene uvjete sukladno prilozima ovog Pravilnika.

(5) U cilju zaštite okoliša, rublje za krevet i ručnici mogu se mijenjati na zahtjev gosta, ako je o tome istaknuta obavijest u smještajnoj jedinici.

Članak 4.

(1) Objekti se razvrstavaju i kategoriziraju kao postojeći i novi objekti.

(2) Objekt je postojeći, ako građevina ili dio građevine ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

1. da objekt ima ili je imao rješenje o vrsti i kategoriji kao postojeći ugostiteljski objekt,

2. da je građevina izgrađena do 31. 12. 2003. godine (bez obzira na namjenu, naknadnu rekonstrukciju ili dogradnju odnosno nadogradnju),

3. da je konačna građevinska dozvola za gradnju građevine pribavljena do 31. 12. 2003. godine,

4. da objekt ima akt o legalizaciji nezakonito izgrađene građevine.

(3) Objekt je novi, ako ne ispunjava uvjete iz stavka 2. ovog članka.

2. MINIMALNI UVJETI

Članak 5.

Objekt se, u pogledu načina korištenja, sastoji od sljedećih prostorno funkcionalnih cjelina:

1. prostora komunikacija za goste i osoblje,

2. prostora (prostorija) koje zajedno koriste svi gosti – zajednički ugostiteljski sadržaji (recepcija; sanitarni čvor; usluživanje jela, pića i napitaka; zabava, rekreacija i drugo),

3. prostora (prostorija) smještajnih jedinica/objekata koje koristi gost pojedinačno – ugostiteljski sadržaji za privatno korištenje,

4. prostora (prostorija) koje koristi osoblje (kuhinja, spremišta, sanitarije i garderobe, servis, instalacije i drugo).

2.1. SIGURNOST GOSTA I ZAPOSLENOG OSOBLJA

Članak 6.

(1) Objekt mora omogućiti sigurnost, funkcionalnost i udobnost.

(2) Okoliš i vanjski izgled objekta moraju biti uređeni.

(3) Uređenje, oprema i uređaji u objektu ne smiju biti dotrajali i oštećeni te moraju biti stalno u funkcionalnom stanju.

(4) Rublje, posuđe i ostalo u direktom kontaktu s gostom, kada nije u uporabi, mora biti zaštićeno od prašine i ostalih kontaminacija.

(5) U objektu moraju biti osigurana sredstva za pružanje prve pomoći.

(6) Komunalni i ostali otpad mora se redovito odstranjivati iz objekta.

2.2. HORIZONTALNE I VERTIKALNE KOMUNIKACIJE, VISINE PROSTORIJA

Članak 7.

(1) Objekt mora imati ulaz, horizontalne (hodnici) i vertikalne komunikacije (stubišta, dizala, rampe) za goste i osoblje.

(2) U postojećim objektima mogu biti postojeće širine stubišta i/ili hodnika.

(3) U novim objektima širine stubišta i/ili hodnika moraju biti sukladno prilozima ovog Pravilnika, a na pojedinim dijelovima mogu biti uže od propisanih zbog konstruktivnih elemenata i instalacija.

Članak 8.

(1) Visina prostorija (visina od poda do stropa) za zajedničke sadržaje i osoblje mora biti 2,80 m.

(2) Visina komunikacija, modula smještajnih jedinica i prostorija za osoblje uz smještajne jedinice mora biti 2,40 m.

(3) Visina prostorija s kosim ili stropom različitih visina, mora u prosjeku iznositi sukladno odredbama stavka 1. i 2. ovog članka, a u novim objektima najniža visina od poda do kosog stropa ne smije biti manja od 1,20 m.

(4) Postojeći objekti mogu imati postojeće visine prostorija, ako je omogućeno sigurno kretanje.

(5) Visine mogu biti niže od propisanih u dijelovima prostorija u kojima su ugrađene instalacije, ako je osigurano sigurno kretanje.

2.3. INSTALACIJE

Članak 9.

Objekt mora imati:

1. tekuću hladnu i toplu vodu s odvodnjom (osobna higijena gostiju i osoblja, priprema i usluživanje hrane, pića i napitaka, pranje rublja, čišćenje),

2. električnu energiju s osvjetljenjem koje osigurava dobru vidljivost u svim prostorijama,

3. grijanje od najmanje 20 °C u svim prostorijama u kojima borave gosti i osoblje, osim u objektu u kojem se posluje ljeti,

4. prirodno ili umjetno prozračivanje svih prostorija,

5. fiksnu ili mobilnu telefonsku vezu.

2.4. SANITARNI ČVOROVI ZA GOSTE U ZAJEDNIČKIM SADRŽAJIMA

Članak 10.

(1) Objekt mora imati uređen i opremljen sanitarni čvor/ove u blizini zajedničkih sadržaja za goste.

(2) Sanitarni čvor je:

1. zahod za žene koji ima; prostoriju sa zahodskom školjkom (zahodska kabina) i predprostoriju s umivaonikom,

2. zahod za muškarce koji ima; prostoriju sa zahodskom školjkom (zahodska kabina), predprostoriju s umivaonikom i pisoarom.

(3) Svi zahodi moraju imati visoku zahodsku školjku (školjku sa sjedalom) na ispiranje.

(4) Pisoar je na ispiranje ili bezvodni pisoar postavljen ili ograđen da se ne vidi izvan predprostorije.

2.4.1. Broj sanitarnih elemenata

Članak 11.

Broj sanitarnih elemenata mora biti razmjeran broju konzumnih mjesta u ugostiteljskim sadržajima za usluživanje hrane, pića i napitaka te drugim sadržajima, na način:

1. do 80 mjesta: zahodska školjka za žene, zahodska školjka za muškarce, pisoar, umivaonik za žene, umivaonik za muškarce,

2. do 160 mjesta: dvije zahodske školjke za žene, zahodska školjka za muškarce, dva pisoara, umivaonik za žene, umivaonik za muškarce,

3. do 320 mjesta: tri zahodske školjke za žene, dvije zahodske školjke za muškarce, tri pisoara, dva umivaonika za žene, dva umivaonika za muškarce,

4. do 550 mjesta: tri zahodske školjke za žene, dvije zahodske školjke za muškarce, tri pisoara, tri umivaonika za žene, tri umivaonika za muškarce,

5. više od 550 mjesta: četiri zahodske školjke za žene, tri zahodske školjke za muškarce, četiri pisoara, četiri umivaonika za žene, četiri umivaonika za muškarce.

2.4.2. Sanitarni čvor uz bazen

Članak 12.

(1) Objekt koji ima otvoreni ili zatvoreni bazen mora imati sanitarni čvor za korisnike bazena.

(2) Na sanitarni čvor uz bazen odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovog Pravilnika o sanitarnom čvoru u zajedničkim sadržajima.

(3) Uz bazen mora biti tuš i osigurana mogućnost presvlačenja.

2.5. SMJEŠTAJNE JEDINICE

2.5.1. Vrste i modul smještajnih jedinica

Članak 13.

(1) Objekt mora imati vrste smještajnih jedinica sukladno vrsti objekta.

(2) Vrsta Integralni hotel nema smještajne jedinice, a usluga smještaja pruža se u objektima iz članka 38. ovog Pravilnika.

(3) Soba je vrsta ili dio smještajne jedinice, u kojoj se spava.

(4) U postojećim objektima apartman može biti studio apartman pod uvjetima za studio apartman.

(5) Ugostitelj mora prije ulaska gosta u smještajnu jedinicu pregledati funkcionalnost opreme i uređaja te otkloniti nedostatke.

Članak 14.

(1) Modul smještajne jedinice je funkcionalna cjelina određene netto površine (na uporabi gostu) s jednim ulazom i dnevnim svjetlom u svakoj sobi i prostoriji za boravak.

(2) Modul smještajne jedinice propisan je zasebno za postojeći i novi objekt, ovisno o kategoriji.

(3) U novom objektu, dozvoljava se odstupanje površine modula (i kupaonice) za 10% u 20% smještajnih jedinica.

2.5.2. Smještajni kapacitet

Članak 15.

(1) Kapacitet objekta utvrđuje se prema broju smještajnih jedinica i njihovom kapacitetu.

(2) Kapacitet smještajne jedinice određuje se prema broju fiksnih kreveta, a u studio apartmanu prema broju pomoćnih i fiksnih kreveta, ovisno o površini modula.

(3) Kapacitet za vrstu Integralni hotel utvrđuje se prema broju objekata i njihovom kapacitetu.

(4) Smještajne jedinice imaju sljedeći kapacitet:

1. jednokrevetna soba – jedan krevet (jedna osoba), širine do 120 cm, a lječilišne vrste do 140 cm,

2. dvokrevetna soba – dva kreveta (dva kreveta za po jednu osobu ili jedan krevet za dvije osobe),

3. trokrevetna soba – tri kreveta, ako je površina modula za dvokrevetnu sobu veća za 3 m²,

4. obiteljska soba, hotelski apartman i apartman – jedan, dva ili tri kreveta u svakoj sobi (za treći krevet površina modula veća za 3 m²),

5. studio apartman – najviše četiri osobe na pomoćnim (sklopivim) i/ili fiksnim krevetima u postojećem objektu.

(5) U jednokrevetnoj i dvokrevetnoj sobi može se namjestiti pomoćni krevet, ako je površina modula veća za 3 m².

(6) U prostoriji za boravak hotelskog apartmana i apartmana mogu biti dva pomoćna kreveta, ako istih nema u sobama.

(7) Pomoćni krevet (sklopivi) namješta se na zahtjev gosta (trosjed, dvosjed, fotelja i sl.). Uz njega se ne moraju nalaziti propisani elementi: noćni ormarić ili polica, noćna svjetiljka, tepih uz krevet i mogućnost gašenja i paljenja glavnog osvjetljenja iz kreveta.

(8) pomoćni krevet ne izražava se u kapacitetu smještajne jedinice osim u studio apartmanu.

(9) Iznimno od stavka 4. točaka 1. i 2. ovog članka u jednokrevetnoj i dvokrevetnoj sobi krevet za jednu osobu može biti širi od 120 cm ukoliko je površina modula veća za 8 m².

2.6. PRIPREMA I USLUŽIVANJE JELA, PIĆA I NAPITAKA

Članak 16.

(1) Ugostitelj mora, u pojedinoj vrsti i kategoriji objekta, pripremati i usluživati jela (doručak, ručak, večera, à la carte usluge) te pića i napitke.

(2) Za pripremu, usluživanje i čuvanje jela objekt mora, u okviru funkcionalne cjeline, imati restoran (kuhinju, blagovaonicu, prostorije za spremanje hrane).

(3) Za pripremu, usluživanje i čuvanje pića i napitaka objekt mora, u okviru funkcionalne cjeline, imati točionik.

(4) Restoranom i točionikom mora poslovati ugostitelj koji posluje objektom.

(5) Restoran i točionik mogu se označavati vrstom ugostiteljskog objekta iz skupina: »Restorani«, »Barovi« i drugo.

(6) U objektu u kojem se pružaju »all inclusive« usluge prihvaća se ugovorena usluga prehrane.

Članak 17.

(1) Drugi restoran i točionik u objektu (koji nisu obvezni) ugostitelj može kategorizirati kao svoj ugostiteljski objekt ili ga iznajmiti drugom ugostitelju radi obavljanja ugostiteljske djelatnosti.

(2) Ugostiteljski objekt iz stavka 1. ovog članka mora kvalitetom usluga, uređenjem, opremom, uređajima i održavanjem ispunjavati uvjete sukladno kategoriji objekta, a što se provjerava u postupku kategorizacije. Iznimno, on može koristiti sanitarni čvor za goste uz zajedničke sadržaje.

2.7. RESTORAN

2.7.1. Kuhinja, druga kuhinja, centralna pripremnica

Članak 18.

(1) Restoran mora imati kuhinju za pripremu jela.

(2) Kuhinja mora kapacitetom odgovarati broju konzumenata u objektu.

(3) Objekt može imati drugu kuhinju/e koja ne mora biti u cijelosti opremljena i uređena kao kuhinja.

(4) Ugostitelj može pripremu jela za termičku obradu organizirati u centralnoj pripremnici hrane koja mora imati vozilo, opremu i uređaje za dostavu hrane.

(5) Kuhinja ne mora imati pripremnice hrane, ako samo termički obrađuje pripremljena jela drugih proizvođača ili iz centralne pripremnice hrane.

(6) Kuhinja, druga kuhinja i centralna pripremnica jesu funkcionalne cjeline u kojima su sve prostorije povezane na način da osoblje ne prolazi prostorijama namijenjenim gostima i ostalom osoblju. Tehnološki proces pripreme hrane mora se odvijati u zatvorenom krugu unutar funkcionalne cjeline istih.

(7) Kuhinja, druga kuhinja i centralna pripremnica moraju imati prostore, uređenje, opremu, uređaje i pravila postupanja sukladno Prilogu I., točki 4., ovog Pravilnika.

2.7.2. Prostorije za spremanje hrane, pića i sredstava za čišćenje

Članak 19.

(1) Objekt mora imati prostorije za spremanje hrane i pića opremljene policama i/ili ormarima s pretincima za odlaganje hrane i pića, dovoljnog kapaciteta sukladno načinu nabave (dnevni, višednevni).

(2) Prostorije za čuvanje lako pokvarljive hrane moraju biti opremljene rashladnim uređajima dovoljnog kapaciteta sukladno načinu nabave, za odvojeno čuvanje različitih vrsta hrane.

(3) U objektu do 25 smještajnih jedinica i do 25 objekata za smještaj, umjesto u prostoriji za spremanje, hrana se može spremati u rashladnim uređajima, dovoljnog kapaciteta, u kuhinji.

(4) Sredstva za čišćenje, dezinfekciju i održavanje, moraju se čuvati i odlagati u zasebnim prostorijama ili prostorima (spremište ili ormar).

2.7.3. Blagovaonica i prostori za usluživanje

Članak 20.

(1) Ugostitelj mora usluživati jela, pića i napitke u prostoriji za blagovanje (blagovaonici) opremljenoj namještajem prikladnim za usluživanje.

(2) Ugostitelj može usluživati jela, pića i napitke na terasi, plaži, vrtu i sličnim prostorima za usluživanje, opremljenim namještajem prikladnim za usluživanje.

Članak 21.

(1) Stol za usluživanje gosta mora imati površinu koja se lako održava, biti prekriven neoštećenim, čistim stolnjakom i nadstolnjakom ili podloškom za posluživanje za svako konzumno mjesto.

(2) Za usluživanje hrane na stolu mora biti pribor za jelo, papirnati ili platneni ubrus, po gostu.

(3) Blagovaonica mora imati dovoljan broj vješalica za odlaganje odjeće ili garderobu koja mora biti čuvana ili istaknutu obavijest da se stvari ne čuvaju.

2.7.4. Jelovnik i karta pića i napitaka

Članak 22.

(1) Objekt mora imati dovoljan broj jelovnika i karti pića i napitaka na svakom stolu ili se isti daju na uvid gostu prije preuzimanja narudžbe.

(2) U jelovniku i karti pića i napitaka navode se jela, pića, napici i druge usluge te cijene s porezima.

(3) Sve navedeno u jelovniku i karti pića i napitaka mora se uslužiti na zahtjev gosta.

(4) Kada se gost poslužuje sam sa samoposlužne postave, umjesto jelovnika, jela moraju biti predstavljena putem odgovarajućih oznaka ili natpisa o vrsti jela, pića i napitaka. Uz dekorativne plate i/ili prepoznatljiva jela, pića i napitke nije potrebno isticati oznake ili natpis.

2.7.5. Priprema jela za potrošnju na drugom mjestu

Članak 23.

(1) Ugostitelj može u objektu pripremati jela, pića i napitke za potrošnju na drugome mjestu te vršiti dostavu istih s ili bez usluživanja (catering).

(2) Ugostitelj za dostavu jela pića i napitaka mora imati:

1. termo opremu (boksove) za dostavu toplih i hladnih jela, pića i napitaka,

2. prijevozno sredstvo za dostavu.

2.8. TOČIONIK

Članak 24.

(1) Objekt mora imati točionik za pripremanje i usluživanje pića i napitaka, a mogu se pripremati i usluživati jednostavna topla i hladna jela.

(2) Točionik mora imati uređenje, opremu i uređaje sukladno Prilogu I., točki 5. ovog Pravilnika.

(3) Pojedini elementi točionika mogu biti smješteni u neposrednoj blizini koja s točionikom čini funkcionalnu cjelinu.

(4) Drugi i svaki sljedeći točionik u objektu ne moraju imati sve propisane uvjete već isti mogu biti prilagođeni vrsti i načinu usluge.

2.9. OSOBLJE

Članak 25.

(1) U objektu radi osoblje na recepciji, pripremi i usluživanju jela, domaćinstvu, održavanju i drugo.

(2) Osoblje mora sukladno pozitivnoj, odnosno dobroj praksi u ugostiteljskoj djelatnosti:

1. biti osposobljeno za stručno usluživanje gostiju,

2. poznavati najmanje jedan strani jezik (osoblje koje komunicira s gostima),

3. biti uredno, čisto i primjereno odjeveno sukladno standardima ugostiteljskog objekta,

4. komunicirati s gostima, ostalim djelatnicima i nadređenima profesionalno, uljudno i korektno,

5. obavljati svoje poslove i radne zadatke profesionalno i stručno,

6. odnositi se s pažnjom prema imovini ugostiteljskog objekta.

(3) Osoblje ne smije:

1. pušiti i jesti za vrijeme obavljanja poslova na radnom mjestu,

2. zadržavati se u ugostiteljskom objektu izvan svog radnog vremena, osim po potrebi.

Članak 26.

(1) Osoblje na pripremi jela ne smije prolaziti prostorijama za goste i ostalo osoblje.

(2) Osoblje na pripremi i usluživanju jela, pića i napitaka u funkcionalnoj cjelini kuhinje mora imati:

1. sanitarni čvor, sukladno Prilogu I. – točki 4.1. ovog Pravilnika. U objektima do 50 smještajnih jedinica/objekata, propisani elementi (zahodska školjka, umivaonik, pisoar i tuš) mogu se nalaziti u jednoj prostoriji,

2. garderobu s dvodijelnim garderobnim ormarićima s ključem, a radna odjeća ne smije se odlagati u ormarić u koji se odlaže osobna odjeća.

(3) Osoblje na recepciji, domaćinstvu, održavanju i slično mora imati:

1. sanitarni čvor sukladno Prilogu I. – točki 6. ovog Pravilnika,

2. garderobu s garderobnim ormarićima s ključem,

3. spremište za sobarice.

3. VRSTE OBJEKATA I UVJETI ZA VRSTE

Članak 27.

Objekti iz skupine hoteli razvrstavaju se sukladno obveznim ugostiteljskim uslugama u vrste:

1. Hotel baština (heritage),

2. Difuzni hotel,

3. Hotel,

4. Aparthotel,

5. Turističko naselje,

6. Turistički apartmani,

7. Pansion,

8. Integralni hotel (udruženi),

9. Lječilišne vrste; Lječilišni hotel baština, Lječilišni hotel, Lječilišni aparthotel, Lječilišno turističko naselje, Lječilišni turistički apartmani, Lječilišni pansion, Lječilišni difuzni hotel i Lječilišni integralni hotel,

10. Hoteli posebnog standarda; Hotel business, Hotel meetings, Hotel congress, Hotel club, Hotel casino, Hotel holiday resort, Hotel coastal holiday resort, Hotel family, Hotel small & friendly, Hotel senior citizens, Hotel health & fitness, Hotel wellness, Hotel diving club, Hotel motel, Hotel ski, Hotel za osobe s invaliditetom i Hotel bike.

Članak 28.

(1) Za razvrstavanje u vrste Hotel, Aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartmani i Pansion moraju biti ispunjeni minimalni uvjeti te obvezni i izborni uvjeti za najnižu kategoriju.

(2) Za razvrstavanje u vrste Hotel baština i Difuzni hotel, koji nemaju kategorije, moraju biti ispunjeni minimalni uvjeti te obvezni i izborni uvjeti za vrstu Hotel baština propisani u Prilogu A. ovog Pravilnika i za vrstu Difuzni hotel propisani u Prilogu B. ovog Pravilnika.

(3) Za razvrstavanje u vrstu Integralni hotel, koji kao funkcionalna cjelina nema kategorije, a preuzimaju se postojeće kategorije samo za smještajne objekte, moraju biti ispunjeni minimalni uvjeti i uvjeti za vrstu Integralni hotel propisani u Prilogu C. ovog Pravilnika.

(4) Za razvrstavanje u lječilišnu vrstu moraju biti ispunjeni uvjeti za određenu vrstu iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka na način da funkcionalna cjelina lječilišne vrste može biti prilagođena uvjetima zdravstvene djelatnosti.

(5) Za razvrstavanje u vrstu Hotel posebnog standarda, koji nema kategorije, moraju biti ispunjeni obvezni i izborni uvjeti za vrstu Hotel kategorije 4 zvjezdice te uvjeti za određeni posebni standard sukladno Prilogu VI. ovoga Pravilnika.

(6) Sve vrste objekata mogu biti klupskog tipa (samo za članove kluba).

3.1. VRSTA HOTEL BAŠTINA (heritage)

Članak 29.

(1) Hotel baština je objekt u kojem se gostima pružaju usluge smještaja i doručka.

(2) Hotel baština mora biti u pretežito starim, tradicijskim, povijesnim, ruralno-urbanim strukturama i građevinama, uređen i opremljen na tradicijski način.

(3) Hotel baština je funkcionalna cjelina koju čini dio građevine, jedna ili dvije građevine. Svaka građevina ili dio građevine mora imati zasebni ulaz, horizontalne i vertikalne komunikacije. Ugostiteljski sadržaji u kojima se pružaju ugostiteljske usluge mogu biti odvojeni javnom ili zajedničkom površinom. U ugostiteljske sadržaje (recepcija, smještajne jedinice, sadržaji za pripremu i usluživanje jela, pića i napitaka i drugo) može se ulaziti neposredno iz vanjskog prostora.

(4) Hotel baština mora imati: prijemni hol s recepcijom, smještajne jedinice, zajednički sanitarni čvor, a može imati i druge sadržaje u funkciji turističke potrošnje.

(5) Smještajne jedinice u Hotelu baština mogu biti: sobe, obiteljske sobe i hotelski apartmani.

3.2. VRSTA DIFUZNI HOTEL

Članak 30.

(1) Difuzni hotel je objekt u kojem se gostima pružaju usluge smještaja i doručka.

(2) Difuzni hotel mora biti u pretežito starim, tradicijskim, povijesnim, ruralno-urbanim strukturama i građevinama, uređen i opremljen na tradicijski način.

(3) Difuzni hotel je funkcionalna cjelina koju čine tri i više građevina i/ili dijelova građevina uklopljenih u lokalnu sredinu i način života na području jednog naselja. Svaka građevina ili dio građevine mora imati zasebni ulaz, horizontalne i vertikalne komunikacije. Građevine i/ili dijelovi građevina hotela mogu biti rasprostranjeni po cijelom naselju između objekata drugih namjena. Ugostiteljski sadržaji u kojima se pružaju ugostiteljske usluge mogu biti odvojeni javnom ili zajedničkom površinom. U ugostiteljske sadržaje (recepcija, smještajne jedinice, sadržaji za pripremu i usluživanje jela, pića i napitaka i drugo) može se ulaziti neposredno iz vanjskog prostora.

(4) Difuzni hotel mora imati: prijemni hol s recepcijom, zajedničku prostoriju za boravak, smještajne jedinice, zajednički sanitarni čvor, a može imati i druge sadržaje u funkciji turističke potrošnje.

(5) Smještajne jedinice u Difuznom hotelu mogu biti: sobe, obiteljske sobe, hotelski apartmani, studio apartmani i apartmani.

3.3. VRSTA HOTEL

Članak 31.

(1) Hotel je objekt u kojem se gostima pružaju usluge smještaja i doručka.

(2) Hotel je funkcionalna cjelina sa zasebnim ulazom, horizontalnim i vertikalnim komunikacijama koju čini dio građevine, jedna građevina ili najviše četiri građevine povezane zatvorenom vezom. Recepcija i obvezni ugostiteljski sadržaji za pripremu i usluživanje jela, pića i napitaka u Hotelu ne mogu se nalaziti u građevini u kojoj se ne nalaze smještajne jedinice.

(3) Hotel mora imati: prijemni hol s recepcijom, smještajne jedinice, restoran, točionik i zajednički sanitarni čvor za goste.

(4) Smještajne jedinice u hotelu mogu biti: sobe, obiteljske sobe i hotelski apartmani.

3.3.1. Depandansa hotela

Članak 32.

(1) Hotel može imati najviše tri depandanse kao odvojene cjeline unutar funkcionalne cjeline hotela, a u postojećim objektima priznaje se zatečeno stanje broja depandansi.

(2) U depandansama novog objekta ukupni smještajni kapacitet ne smije biti veći od kapaciteta u glavnoj zgradi hotela.

(3) U depandansi se pružaju usluge smještaja, a usluge doručka i druge usluge pružaju se u Hotelu.

(4) U depandansi smještajne jedinice mogu biti: sobe, obiteljske sobe i hotelski apartmani.

3.4. VRSTA APARTHOTEL

Članak 33.

(1) Aparthotel je objekt u kojemu se gostima pružaju usluge smještaja i doručka.

(2) Aparthotel je funkcionalna cjelina sa zasebnim ulazom, horizontalnim i vertikalnim komunikacijama koju čini dio građevine, jedna građevina ili najviše četiri građevine povezane zatvorenom vezom. Recepcija i obvezni ugostiteljski sadržaji za pripremu i usluživanje jela, pića i napitaka u Aparthotelu ne mogu se nalaziti u građevini u kojoj se ne nalaze smještajne jedinice.

(3) Aparthotel mora imati: prijemni hol s recepcijom, smještajne jedinice, restoran, točionik i zajednički sanitarni čvor za goste.

(4) Smještajne jedinice u aparthotelu mogu biti: sobe, studio apartmani i apartmani.

(5) U Aparthotelu najmanje 51% smještajnih jedinica moraju biti apartmani i/ili studio apartmani u kojima gost može sam pripremati i konzumirati jela.

3.4.1. Depandansa aparthotela

Članak 34.

(1) Aparthotel može imati najviše tri depandanse kao odvojene cjeline unutar funkcionalne cjeline Aparthotela, a u postojećim objektima priznaje se zatečeno stanje broja depandansi.

(2) U depandansama novog objekta ukupni smještajni kapacitet ne smije biti veći od kapaciteta u glavnoj zgradi Aparthotela.

(3) U depandansi se pružaju usluge smještaja, a usluge doručka i druge ugostiteljske usluge pružaju se u aparthotelu.

(4) U depandansi smještajne jedinice mogu biti: sobe, studio apartmani i apartmani.

(5) U depandansi najmanje 51% smještajnih jedinica moraju biti studio apartmani i/ili apartmani.

3.5. VRSTA TURISTIČKO NASELJE

Članak 35.

(1) Turističko naselje je objekt u kojemu se gostima pružaju usluge smještaja, doručka i rekreacije.

(2) Turističko naselje je funkcionalna cjelina koju čine više samostalnih građevina u kojima su recepcija, smještajne jedinice, ugostiteljski i drugi sadržaji. Turističkim naseljem u cjelini upravlja ugostitelj koji posluje Turističkim naseljem.

(3) Turističko naselje mora imati: prijemni hol s recepcijom, smještajne jedinice, restoran, točionik, zajednički sanitarni čvor za goste i sadržaje za rekreaciju.

(4) Smještajne jedinice u Turističkom naselju mogu biti: sobe, obiteljske sobe, hotelski apartmani, studio apartmani i apartmani.

(5) Unutar vrste Turističko naselje mogu se prostorno nalaziti i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj istog ugostitelja koji se kategoriziraju zasebno primjenom propisa koji se na njih odnose.

(6) Samostalne građevine u kojima se nalaze smještajne jedinice u Turističkom naselju mogu se nazivati komercijalnim nazivima: bungalov, paviljon, vila i sl. i kao takve oglašavati i isticati u cjenicima.

3.6. VRSTA TURISTIČKI APARTMANI

Članak 36.

(1) Turistički apartmani je objekt u kojem se gostima pružaju usluge smještaja u smještajnim jedinicama u kojima gost može sam pripremati i konzumirati jela.

(2) Turistički apartmani su funkcionalna cjelina koju čini više smještajnih jedinica u jednoj ili više samostojećih građevina kojima posluje jedan ugostitelj.

(3) Turistički apartmani moraju imati: recepciju, smještajne jedinice i zajednički sanitarni čvor za goste.

(4) Smještajne jedinice u Turističkim apartmanima mogu biti: studio apartmani i apartmani.

3.7. VRSTA PANSION

Članak 37.

(1) Pansion je objekt u kojemu se gostima pružaju usluge smještaja s prehranom.

(2) Pansion je funkcionalna cjelina sa zasebnim ulazom, horizontalnim i vertikalnim komunikacijama koju čini dio građevine ili jedna građevina. Iznimno, postojeći objekt može se sastojati od više građevina.

(3) Pansion mora imati: recepciju, smještajne jedinice, restoran i zajednički sanitarni čvor za goste.

(4) Smještajne jedinice u Pansionu mogu biti: sobe, obiteljske sobe i hotelski apartmani.

(5) Ugostiteljski sadržaji za pripremu i usluživanje jela, pića i napitaka mogu biti smješteni i u građevini koja se nalazi u neposrednoj blizini i izvan građevine u kojoj se nalaze smještajne jedinice.

3.8. VRSTA INTEGRALNI HOTEL (udruženi)

Članak 38.

(1) Integralni hotel je objekt u kojem ugostitelj pruža usluge smještaja i doručka u zajedničkim sadržajima, svojim ugostiteljskim objektima i/ili objektima drugih ugostitelja i/ili iznajmljivača, koji su prethodno ishodili rješenje.

(2) Integralni hotel je funkcionalna cjelina u tri ili više građevina i/ili dijelova građevina na području jednog naselja. Građevine ili dijelovi građevina hotela mogu biti rasprostranjeni po cijelom naselju između objekata drugih namjena. Ugostiteljski sadržaji u kojima se pružaju ugostiteljske usluge mogu biti odvojeni javnom ili zajedničkom površinom. U ugostiteljske sadržaje može se ulaziti neposredno iz vanjskog prostora.

(3) Integralni hotel mora imati sljedeće ugostiteljske sadržaje za pružanje ugostiteljskih usluga:

1. zajedničke sadržaje za prijem gosta; prijemni hol s recepcijom, prostoriju za boravak,

2. zajedničke sadržaje (ugostitelja) za pripremu i usluživanje doručka, pića i napitaka; restoran, blagovaonicu, točionik ili omogućeno pružanje usluga doručka, pića i napitaka u predhodno kategoriziranim objektima ugostitelja ili drugih ugostitelja.

3. zajednički sanitarni čvor; uz sadržaje za prijem gosta i usluživanje doručka, pića i napitaka,

4. objekte za smještaj, koji su predhodno kategorizirani, u najmanje dvije odvojene građevine; objekti ugostitelja, unajmljeni objekti drugih ugostitelja i/ili iznajmljivača.

(4) Objekti za pružanje usluga smještaja, doručka, pića i napitaka moraju imati važeće rješenje za neki od sljedećih objekata:

1. u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, osim kampa u domaćinstvu,

2. iz skupine Ostali ugostiteljski objekti za smještaj, s kategorijama koje se označavaju zvjezdicama,

3. iz skupina Restorani i Barovi.

(5) Ugostitelj koji posluje Integralnim hotelom pruža ugostiteljske usluge:

1. recepcije (prijem i odjava gosta, naplata boravišne i ostalih pristojbi, informacije i drugo),

2. smještaja u objektima za smještaj,

3. naplate (smještaja, i ostalih usluga),

4. zajedničkog nastupa na tržištu,

5. doručka,

6. održavanja okoliša i građevina,

7. čišćenja građevina,

8. pranja posteljine, ručnika i sličnog i

9. ostale usluge, po potrebi.

(6) Svaki gost Integralnog hotela mora biti prijavljen na recepciji hotela.

(7) Usluge iz stavka 5. ovog članka, pod točkama 4., 5., 6.,7., 8. i 9., može, umjesto ugostitelja, obavljati druga pravna i fizička osoba registrirana za obavljanje tih djelatnosti.

(8) Usluge iz stavka 5. ovog članka, može pod točkom 5., uz ugostitelja, a pod točkama 6., 7. i 8., umjesto ugostitelja, obavljati nositelj rješenja iz stavka 4. ovog članka, koji je svoj objekt dao na korištenje ugostitelju koji posluje integralnim hotelom.

(9) Drugi ugostitelji i/ili iznajmljivači moraju putem ugovora dati svoje objekte za smještaj na raspolaganje odnosno poslovanje ugostitelju koji posluje integralnim hotelom.

(10) Drugi zainteresirani (lokalna zajednica) mogu dati svoje sadržaje i/ili usluge u funkciji turističke potrošnje na raspolaganje integralnom hotelu.

(11) Prava i obveze između ugostitelja koji posluje integralnim hotelom i drugih ugostitelja i/ili iznajmljivača te drugih zainteresiranih utvrđuju se ugovorom.

3.9. LJEČILIŠNE VRSTE

Članak 39.

(1) Vrste objekata iz skupine Hoteli, u kojima ugostiteljske usluge pruža zdravstvena ustanova ili druga pravna ili fizička osoba koja se bavi zdravstvenom djelatnošću, mogu se nazivati lječilišnom vrstom.

(2) Lječilišna vrsta je funkcionalna cjelina u kojoj zdravstvena ustanova ili druga pravna ili fizička osoba koja se bavi zdravstvenom djelatnošću, pruža ugostiteljske usluge u vrsti iz skupine Hoteli.

(3) Vrste Lječilišni hotel, sukladno članku 32. ovog Pravilnika i Lječilišni aparthotel, sukladno članku 34. ovog Pravilnika, mogu imati depandanse.

3.10. VRSTE HOTELA POSEBNOG STANDARDA

Članak 40.

(1) Hoteli posebnog standarda su funkcionalne cjeline u kojima se pružaju iste usluge kao u vrsti Hotel kategorije 4 zvjezdice te dodatne usluge prema posebnim zahtjevima gosta.

(2) Hoteli posebnog standarda, osim vrste Small & friendly, mogu imati depandanse sukladno članku 32. ovog Pravilnika.

Članak 41.

(1) Ugostitelj može na određenom prostoru (unutar funkcionalne cjeline komercijalnog naziva npr. »resort« i sl.) imati više objekata iz skupine Hoteli, osim vrste Pansion i skupine Ostali ugostiteljski objekti za smještaj čije se kategorije označavaju zvjezdicama.

(2) Objekti iz stavka 1. ovog članka mogu imati zajedničke: vanjske komunikacije; parkirališta; prijemni hol s recepcijom; ugostiteljske sadržaje za pripremu i usluživanje jela, pića i napitaka; sadržaje za sport i rekreaciju te ostale sadržaje u funkciji turističke potrošnje.

(3) Svim objektima iz stavka 1. ovog članka posluje jedan ugostitelj.

(4) Objekti iz stavka 1. ovog članka, razvrstavaju se i kategoriziraju zasebno, primjenom propisa koji se na njih odnose, a objekti čije se kategorije označavaju zvjezdicama mogu se međusobno razlikovati za jednu kategoriju.

(5) Unutar funkcionalne cjeline iz stavka 1. ovog članka, mogu poslovati druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju razne djelatnosti u funkciji turističke potrošnje (agencijske, trgovačke, frizerske i dr.).

Članak 42.

Zasebni ulaz, horinzontalne i vertikalne komunikacije objekta mogu se koristiti i za potrebe:

1. prostorija i/ili prostora u kojima se gostima objekta pružaju usluge u funkciji turističke potrošnje (trgovine, agencije, frizerski salon i drugo),

2. stanovanja vlasnika tvrtke koja posluje objektom,

3. poslovnog prostor (administracija i slično) iznajmljenog od strane ugostitelja drugim tvrtkama.

4. KATEGORIJE OBJEKATA I UVJETI ZA KATEGORIJE

Članak 43.

(1) Kategorije imaju vrste: Hotel, Aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartmani, Pansion i pojedine Lječilišne vrste.

(2) Objekt ima jednu kategoriju.

(3) Depandansa objekta može imati kategoriju objekta ili jednu kategoriju niže.

(4) Depandansa hotela posebnog standarda mora ispuniti uvjete za kategoriju objekta.

Članak 44.

Postojeći i novi objekti imaju sljedeće kategorije od najniže do najviše:

1. Vrste Hotel s depandansom, Aparthotel s depandansom i Turističko naselje imaju četiri kategorije; dvije, tri, četiri i pet zvjezdica,

2. Vrsta Turistički apartmani ima tri kategorije; dvije, tri i četiri zvjezdice,

3. Vrsta Pansion ima dvije kategorije; standard i komfor,

4. Vrsta Integralni hotel sastoji se od objekata kojima su utvrđene kategorije od tri do pet zvjezdica,

5. Lječilišna vrsta ima kategorije sukladno vrstama iz točaka 1. do 4. ovog članka.

Članak 45.

(1) Objekt mora za kategoriju ispuniti obvezne i izborne uvjete.

(2) Uvjeti za kategorije Hotela, Aparthotela, Turističkog naselja, Turističkih apartmana i Pansiona propisani su u prilozima ovoga Pravilnika:

1. Prilog I., Uvjeti za kategorije Hotela,

2. Prilog II., Uvjeti za kategorije Aparthotela,

3. Prilog III., Uvjeti za kategorije Turističkog naselja,

4. Prilog IV., Uvjeti za kategorije Turističkih apartmana,

5. Prilog V., Uvjeti za kategorije Pansiona.

(3) Uvjeti za kategorije smještajnih objekata Integralnog hotela nisu propisani ovim Pravilnikom jer se preuzimaju utvrđene kategorije sukladno posebnom propisu.

(4) Uvjeti za kategorije lječilišne vrste sukladni su uvjetima za pojedinu vrstu iz stavka 2. ovog članka.

(5) Uvjeti za kategorije depandanse sukladni su uvjetima za objekt kojem pripada u pogledu zasebnog ulaza, horinzontalnih i vertikalnih komunikacija, smještajnih jedinica, spremišta i vanjskog izgleda s okolišem.

5. POSEBNI STANDARDI

Članak 46.

(1) Kategoriziranom objektu koji ima dodatne sadržaje, uređenje, opremu, uređaje i usluge prilagođene posebnim zahtjevima gosta mogu se utvrditi posebni standardi.

(2) Posebni standard može se utvrditi za vrste: Hotel baština (heritage), Difuzni hotel, Hotel, Aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartmani i Integralni hotel (udruženi),

(3) Vrste posebnih standarda su:

1. BUSINESS (Poslovni),

2. MEETINGS (Za sastanke),

3. CONGRESS (Kongresni),

4. CLUB (Klub),

5. CASINO (Kasino),

6. HOLIDAY RESORT (Odmorišni),

7. COASTAL HOLIDAY RESORT (Priobalni odmorišni),

8. FAMILY (Obiteljski),

9. SMALL & FRIENDLY (Mali i prijateljski),

10. SENIOR CITIZENS (Za starije osobe),

11. HEALTH & FITNESS (Zdravlje i fitness),

12. WELLNESS,

13. DIVING CLUB (Ronilački klub),

14. MOTEL (Motel),

15. SKI (Ski),

16. ZA OSOBE S INVALIDITETOM,

17. BIKE (Za bicikliste).

(4) Uvjeti za posebne standarde propisani su u Prilogu VI. ovog Pravilnika.

Članak 47.

(1) Posebni standard za objekt utvrđuje se na zahtjev ugostitelja.

(2) Jedan objekt može imati najviše četiri vrste posebnih standarda.

(3) Objekt mora ispunjavati uvjete propisane ovim Pravilnikom za svaku vrstu posebnog standarda osim u uvjetima koji su istovjetni za više posebnih standarda.

6. OZNAČAVANJE OBJEKTA

6.1. OZNAKA VRSTE, KATEGORIJE I POSEBNOG STANDARDA

Članak 48.

(1) Oznaka vrste je naziv vrste, a za određene vrste skraćeni naziv vrste i odgovarajuća grafika.

(2) Oznaka posebnog standarda je naziv posebnog standarda i/ili odgovarajuća grafika.

(3) Oznaka kategorije je zvjezdica, a za Pansion: »STANDARD« i »KOMFOR«.

6.2. ISTICANJE OZNAKE VRSTE, KATEGORIJE I POSEBNOG STANDARDA

Članak 49.

(1) Oznaka vrste, posebnog standarda i kategorije ističu se na propisanoj ploči.

(2) Na glavnom ulazu u objekt (recepciju) i depandansu, mora biti vidno istaknuta propisana ploča s oznakama vrste odnosno vrste i kategorije.

(3) Na glavnom ulazu u objekt mora biti istaknuta propisana ploča za posebni standard.

(4) Vrsta Integralni hotel označava se propisanom pločom iz stavka 1. ovog članka (na recepciji), a svaki pojedinačni, udruženi objekt za smještaj mora biti označen propisanom pločom istaknutom sukladno rješenju iz članka 38. ovog Pravilnika (postojeća ploča).

(5) Na glavnom ulazu u objekt mora biti istaknut naziv tvrtke koja posluje objektom i naziv objekta.

(6) Ploče iz stavka 2. ovog članka propisane su u Prilogu VII. ovog Pravilnika.

(7) Ploče iz stavka 3. ovog članka propisane su u Prilogu VIII. ovog Pravilnika.

6.3. PROIZVODNJA I NABAVA PLOČE

Članak 50.

(1) Ploču mogu proizvoditi fizičke i pravne osobe – proizvođači (obrtnici, tvrtke), koji za tu proizvodnju pribave suglasnost ministarstva nadležnog za turizam (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Ministarstvo će izdati suglasnost proizvođaču koji uz zahtjev za izdavanje suglasnosti dostavi registraciju za obavljanje djelatnosti i primjerak ploče s izjavom o istovjetnosti s grafičkim rješenjima i tehničkim uvjetima propisanim u Prilozima VII. i VIII. ovog Pravilnika. Primjerak ploče potrebno je dostaviti za svaku vrstu koju proizvođač želi proizvoditi.

(3) Iznimno, suglasnost iz stavka 1. ovog članka, nije dužan pribaviti proizvođač ploča koji ploče proizvodi temeljem ranije sklopljenih ugovora s Ministarstvom.

(4) Ploču iz stavka 1. ovog članka, temeljem rješenja o kategorizaciji, ugostitelj naručuje od proizvođača te snosi troškove izrade i dostave naručene ploče.

7. KATEGORIZACIJA I REKATEGORIZACIJA OBJEKTA

Članak 51.

(1) Kategorizacija je postupak i način utvrđivanja vrste, kategorije i posebnog standarda objekta.

(2) Ponovna kategorizacija odnosno rekategorizacija je postupak i način provjere ispunjavanja uvjeta za utvrđenu vrstu, kategoriju i posebni standard.

(3) Postupak i način kategorizacije je prikupljanje i ocjena dokumentacije te očevid i po potrebi boravak u objektu.

(4) Skraćeni postupak i način kategorizacije je prikupljanje i ocjena dokumentacije bez očevida na objektu, a temeljem raspoloživih saznanja.

(5) Objekt se kategorizira i rekategorizira pojedinačno.

7.1. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA I OČEVID

Članak 52.

(1) Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta ugostitelj podnosi nadležnom tijelu kada je objekt spreman za prijem gosta.

(2) U zahtjevu ugostitelj navodi podatke o tvrtki ugostitelja (adresa, kontakt), objektu (traženoj vrsti i kategoriji, broju, vrsti i površinama modula smještajnih jedinica, ugostiteljskim sadržaji s kapacitetima i dr.) te prilaže registraciju tvrtke, dokaz o pravu korištenja prostora, akt o uporabljivosti građevine i drugu dokumentaciju po potrebi.

Članak 53.

(1) Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za posebni standard ugostitelj podnosi po pribavljenom rješenju za Hotel.

(2) Ugostitelj može podnijeti zahtjev za utvrđivanje posebnih standarda istovremeno sa zahtjevom za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu i kategoriju objekta, kada će se oba postupka provesti istodobno, a rješenje za posebni standard izdati nakon konačnog i pravomoćnog rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta.

(3) U zahtjevu ugostitelj navodi traženu vrstu/e posebnog standarda, podatke o tvrtki i objektu.

Članak 54.

(1) Očevid u objektima iz nadležnosti Ministarstva obavlja povjerenstvo Ministarstva kojeg čine najmanje dva člana. Članove povjerenstava imenuje Ministar iz redova službenika Ministarstva, službenika nadležnih ureda, stručnjaka iz područja ugostiteljstva i turizma i iz drugih područja.

(2) Povjerenstvo vodi službenik Ministarstva – voditelj postupka do donošenja rješenja. U postupku ponovne kategorizacije voditelj postupka ne može biti službenik koji je vodio prethodni postupak kategorizacije odnosno rekategorizacije.

(3) Očevid u objektima iz nadležnosti ureda obavlja povjerenstvo ureda kojeg čine najmanje dva člana. Povjerenstvo vodi službenik ureda – voditelj postupka do donošenja rješenja. Članove povjerenstva imenuje čelnik ureda za sjedište i svaku ispostavu ureda.

7.2. PONOVNA KATEGORIZACIJA – REKATEGORIZACIJA

Članak 55.

U postupku rekategorizacije činjenično stanje u objektu utvrđuje se vodeći računa o propisima koji su bili na snazi u vrijeme donošenja prethodnog rješenja. Svi uvjeti utvrđeni po ranije važećem propisu, koje nije moguće uskladiti sa propisom koji se primjenjuje u vrijeme provedbe rekategorizacije, smatrat će se dostatnima prema zatečenom stanju.

8. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 56.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (»Narodne novine«, broj 88/2007, 58/2008, 62/2009, 63/2013, 33/2014 i 92/2014).

Članak 57.

Na smještajne objekte koji imaju rješenje za vrstu »Guest house« primjenjivat će se odredbe Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz skupine hoteli (»Narodne novine«, broj 48/2002, 108/2002, 132/2003, 73/2004 i 67/2006).

Članak 58.

(1) Objekti kojima su dozvoljena odstupanja površine modula do stupanja na snagu ovog Pravilnika smatrat će se trajno dozvoljenim odstupanjima za utvrđenu kategoriju.

(2) Objekti kojima je do stupanja na snagu ovog Pravilnika utvrđena kompenzacija kritičnih elemenata sukladno Prilogu XIII. Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz skupine Hoteli (»Narodne novine«, broj 48/2002, 108/2002, 132/2003, 73/2004 i 67/2006) smatrat će se trajno dozvoljenim za utvrđenu kategoriju.

Članak 59.

Postupci započeti do stupanja na snagu ovog Pravilnika dovršit će se po odredbama Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (»Narodne novine«, broj 88/2007, 58/2008, 62/2009, 63/2013, 33/2014 i 92/2014).

Članak 60.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.

Klasa: 011-02/15-01/13

Urbroj: 529-03-16-8

Zagreb, 30. svibnja 2016.

Ministar
Anton Kliman, v. r.

PRILOZI

56 17.06.2016 Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli 56 17.06.2016 Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli 56 17.06.2016 Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli