NN 71/2016 (3.8.2016.), Naredba o izmjeni Naredbe o stavljanju na tržište upaljača sigurnih za djecu i zabrani stavljanja na tržište upaljača "Noviteta"

71 03.08.2016 Naredba o izmjeni Naredbe o stavljanju na tržište upaljača sigurnih za djecu i zabrani stavljanja na tržište upaljača "Noviteta"

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

1693

Temeljem članka 6. stavka 2. Zakona o općoj sigurnosti proizvoda (»Narodne novine« broj 30/09, 139/10 i 14/14) ministar gospodarstva donosi

NAREDBU

O IZMJENI NAREDBE O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE UPALJAČA SIGURNIH ZA DJECU I ZABRANI STAVLJANJA NA TRŽIŠTE UPALJAČA »NOVITETA«

Članak 1.

Ova Naredba sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

Provedbena Odluka Komisije (EU) 2016/575 оd 29. ožujka 2016. o produženju valjanosti Odluke 2006/502/EZ kojom se od država članica zahtijeva poduzimanje mjera kojima se osigurava stavljanje na tržište isključivo upaljača koji su sigurni za djecu i zabranjuje stavljanje na tržište upaljača – noviteta (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 1702) (Tekst značajan za EGP) (SL L 98 14. 4. 2016.)

Članak 2.

U Naredbi o stavljanju na tržište upaljača sigurnih za djecu i zabrani stavljanja na tržište upaljača »noviteta« (»Narodne novine« br. 19/11., 54/11., 40/12., 58/13., 57/14. i 26/15.) u članku 7. brojke: »2016.« zamjenjuju se brojkama: »2017.«.

Članak 3.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-01/159

Urbroj: 526-05-02-02-01/1-16-55

Zagreb, 15. srpnja 2016.

Ministar
Tomislav Panenić, v. r.