NN 72/2016 (6.8.2016.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept

72 06.08.2016 Pravilnik o dopuni Pravilnika o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

1715

Na temelju članka 108. stavka 3. Zakona o lijekovima (»Narodne novine«, broj 76/13 i 90/14) ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA RAZVRSTAVANJE LIJEKOVA TE O PROPISIVANJU I IZDAVANJU LIJEKOVA NA RECEPT

Članak 1.

U Pravilniku o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept (»Narodne novine«, broj 86/2013, 90/2013, 102/2014 i 107/2015) u članku 29. stavku 1. podstavku 2. iza točke 7. umjesto točke piše se zarez te se dodaje točka 8. koja glasi:

»8. 18,1 g tapentadola.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-02/93

Urbroj: 534-02-1-1/8-16-1

Zagreb, 2. kolovoza 2016.

Ministar
doc. dr. sc. Dario Nakić, dr. med., v. r.