NN 87/2016 (28.9.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu

MINISTARSTVO FINANCIJA

1886

Na temelju članka 99. stavka 2. i članka 100. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU I RAČUNSKOM PLANU

Članak 1.

U Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine«, broj 124/14 i 115/15) u članku 19. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Početak ispravka vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine je prvi dan mjeseca koji slijedi iza mjeseca u kojem je sredstvo stavljeno u uporabu.«.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Članak 2.

U članku 36. u stavku 3. riječi »iz državnog proračuna« brišu se.

Članak 3.

U članku 41. iza riječi »subvencije,« riječi »temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna,« brišu se.

Članak 4.

U članku 51. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Skupina računa 35 – Subvencije sadrži subvencije koje se klasificiraju prema primateljima na:

– subvencije trgovačkim društvima (financijskim ili nefinancijskim) u javnom sektoru,

– subvencije trgovačkim društvima (financijskim ili nefinancijskim), zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora i

– subvencije trgovačkim društvima (financijskim i nefinancijskim), zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava.«

Članak 5.

U članku 52. stavku 1. iza riječi »djelatnost« briše se veznik »i« i dodaje se zarez, a iza riječi »EU sredstava« dodaju se riječi »i prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna«.

U istom članku, u stavku 5. tekst »odjeljka 3671« zamjenjuje se tekstom »podskupine 367«.

U istom članku, u stavku 7. tekst »odjeljak 3671« zamjenjuje se tekstom »podskupine 367«, a tekst »Računi odjeljka 3671 ne koriste se« zamjenjuje se tekstom »Podskupina 367 ne koristi se«.

U istom članku iza stavka 9. dodaju se stavci 10. i 11. koji glase:

»(10) Podskupina 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna obuhvaća prijenose koje iznimno proračunski korisnici daju drugim proračunskim korisnicima u nadležnosti istog proračuna na temelju propisa ili natječaja, a uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija, odnosno upravnog tijela za financije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(11) Prethodna suglasnost iz stavka 10. ovoga članka ne odnosi se na prijenose EU sredstava.«

Članak 6.

Članak 54. mijenja se i glasi:

»(1) Skupina računa 38 – Ostali rashodi sadrži tekuće i kapitalne donacije, kazne, penale i naknade štete i kapitalne pomoći.

(2) Donacije su tekući i/ili kapitalni prijenosi sredstava neprofitnim organizacijama te građanima i kućanstvima koji uključuju i prijenose u naravi kao što su: hrana, odjeća, pokrivači, lijekovi koje država može davati različitim karitativnim i sličnim dobrotvornim organizacijama za daljnju distribuciju građanima i kućanstvima.

(3) U okviru odjeljaka 3813 – Tekuće donacije iz EU sredstava i 3823 – Kapitalne donacije iz EU sredstava posebno se prate donacije ostvarene iz EU izvora.

(4) U kapitalne pomoći klasificiraju se prijenosi nefinancijske imovine ili sredstava za financiranje troškova nefinancijske imovine trgovačkim društvima, zadrugama, obrtnicima i poljoprivrednicima, za pokriće ukupnog gubitka koji se stvarao tijekom dvije ili više godina i za otpisivanje duga na temelju dogovora (ugovora) s dužnikom.

(5) Kapitalni prijenosi EU sredstava od proračuna odnosno proračunskog korisnika trgovačkim društvima, zadrugama, obrtnicima i poljoprivrednicima (u tuzemstvu i inozemstvu) iskazuju se u okviru odjeljka 3864 Kapitalne pomoći iz EU sredstava.

(6) Kapitalne pomoći se evidentiraju prema nastanku događaja, odnosno u trenutku donošenja odluke nadležnog tijela o dodjeli kapitalne pomoći pod uvjetom da je iznos kapitalne pomoći mjerljiv te da se odnosi na izvještajno razdoblje.«

Članak 7.

U članku 67. iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Podskupina 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna obuhvaća prijenose koje iznimno proračunski korisnici prime od drugih proračunskih korisnika u nadležnosti istog proračuna na temelju propisa ili natječaja, a uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija odnosno upravnog tijela za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(5) Prethodna suglasnost iz stavka 4. ovoga članka ne odnosi se na prijenose EU sredstava.«

Članak 8.

U članku 82. stavku 1. riječ »institucije« zamjenjuje se riječju »institucija«, iza teksta »6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava,« dodaje se tekst »6392 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna, 6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava,«, a iza riječi »kapitalnih rashoda« dodaju se riječi », uključujući i prijenose proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine,«.

Članak 9.

Raspored računa iz Računskog plana koji je sastavni dio Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu mijenja se na sljedeći način:

– dodaju se odjeljak 1294 Potraživanja proračuna od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun i osnovni račun 12941 Potraživanja proračuna od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun;

– u nazivu odjeljka 1638 brišu se riječi »iz državnog proračuna«;

– dodaju se osnovni računi 16383 Potraživanja za tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava, 16384 Potraživanja za kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava, 16385 Potraživanja za tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, 16386 Potraživanja za kapitalne pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, 16387 Potraživanja za tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava, 16388 Potraživanja za kapitalne pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava;

– briše se odjeljak 1671 Potraživanja za prihode iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika sa pripadajućim osnovnim računima 16711 Potraživanja za prihode za financiranje rashoda poslovanja, 16712 Potraživanja za prihode za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine i 16714 Potraživanja za prihode za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova;

– u nazivu odjeljka 2352 iza riječi »trgovačkim društvima,« dodaje se riječ »zadrugama,«;

– u nazivu osnovnog računa 23522 iza riječi »subvencije trgovačkim društvima« dodaju se riječi »i zadrugama«;

– dodaje se odjeljak 2353 Obveze za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava i osnovni račun 23531 Obveze za subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava;

– briše se podskupina 236 Obveze temeljem sredstava pomoći unutar općeg proračuna sa pripadajućim odjeljkom 2365 Obveze za pomoći unutar općeg proračuna i osnovnim računima 23651 Obveze za pomoći državnom proračunu – tekuće, 23652 Obveze za pomoći državnom proračunu – kapitalne, 23653 Obveze za pomoći županijskim, gradskim i općinskim proračunima – tekuće, 23654 Obveze za pomoći županijskim, gradskim i općinskim proračunima - kapitalne, 23655 Obveze za pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – tekuće, 23656 Obveze za pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – kapitalne, 23657 Obveze za pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – tekuće i 23658 Obveze za pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kapitalne;

– dodaje se osnovni račun 23715 Obveze za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava;

– dodaje se osnovni račun 23723 Obveze za ostale naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava;

– u nazivu osnovnog računa 23862 iza riječi »trgovačkim društvima« dodaju se riječi »i zadrugama«;

– dodaje se osnovni račun 23864 Obveze za kapitalne pomoći subjektima izvan općeg proračuna iz EU sredstava;

– u nazivu podskupine 352 iza riječi »trgovačkim društvima,« dodaje se riječ »zadrugama,«;

– u nazivu odjeljka 3522 iza riječi »trgovačkim društvima« dodaju se riječi »i zadrugama«;

– dodaje se osnovni račun 35222 Subvencije zadrugama;

– dodaju se skupina 353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava, odjeljak 3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava i osnovni račun 35311 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava;

– brišu se odjeljak 3671 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti i osnovni računi 36711 Prijenosi za financiranje rashoda poslovanja, 36712 Prijenosi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine i 36714 Prijenosi za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova;

– dodaje se odjeljak 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja i osnovni račun 36721 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja;

– dodaje se odjeljak 3673 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine i osnovni račun 36731 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine;

– dodaje se odjeljak 3674 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financijsku imovinu i otplatu zajmova i osnovni račun 36741 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financijsku imovinu i otplatu zajmova;

– dodaju se podskupina 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna, odjeljak 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna i osnovni računi 36911 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna, odjeljak 3692 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna i osnovni račun 36921 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna, odjeljak 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava i osnovni račun 36931 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, odjeljak 3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava i osnovni račun 36941 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava;

– dodaje se odjeljak 3715 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava i osnovni račun 37151 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava;

– dodaje se odjeljak 3723 Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava i osnovni račun 37231 Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava;

– dodaje se odjeljak 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava i osnovni račun 38131 Tekuće donacije iz EU sredstava;

– dodaje se odjeljak 3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava i osnovni račun 38231 Kapitalne donacije iz EU sredstava;

– brišu se podskupina 384 Prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna, odjeljak 3841 Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna i osnovni račun 38411 Tekući prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna, odjeljak 3842 Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna i osnovni račun 38421 Kapitalni prijenosi EU sredstava subjektima izvan općeg proračuna;

– u nazivu odjeljka 3862 iza riječi »trgovačkim društvima« dodaju se riječi »i zadrugama«;

– dodaje se osnovni račun 38626 Kapitalne pomoći zadrugama;

– dodaje se odjeljak 3864 Kapitalne pomoći iz EU sredstava te osnovni računi 38641 Kapitalne pomoći subjektima u javnom sektoru iz EU sredstava i 38642 Kapitalne pomoći subjektima izvan javnog sektora iz EU sredstava;

– briše se osnovni račun 63611 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan;

– dodaju se osnovni računi 63612 Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S i 63613 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan;

– briše se osnovni račun 63621 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan;

– dodaju se osnovni računi 63622 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S i 63623 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan;

– iz naziva podskupine 638 i odjeljaka 6381 i 6382 brišu se riječi » iz državnog proračuna«;

– dodaju se osnovni računi 63812 Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava, 63813 Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, 63814 Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava;

– dodaju se osnovni računi 63822 Kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava, 63823 Kapitalne pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava i 63824 Kapitalne pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava;

– dodaje se podskupina 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna, odjeljak 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna, osnovni račun 63911 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna, odjeljak 6392 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna, osnovni račun 63921 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna, odjeljak 6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, osnovni račun 63931 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, odjeljak 6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava i osnovni račun 63941 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava;

– u nazivu odjeljka 9638 iza riječi »Pomoći« brišu se riječi »iz državnog proračuna«;

– dodaju se osnovni računi 96383 Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava, 96384 Kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava, 96385 Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, 96386 Kapitalne pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, 96387 Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava i 96388 Kapitalne pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava;

– briše se odjeljak 9671 Obračunati prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika s pripadajućim osnovnim računima 96711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja, 96712 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine i 96714 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

Članak 10.

(1) U popisu stopa ispravka vrijednosti dugotrajne imovine, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, u skupini sredstava II. Oprema i postrojenja dodaje se novi redak i redni broj 5.:

Red. br.

Naziv sredstva ili skupine sredstva

Vijek
trajanja

Godišnja
stopa
(%)

5.

Znanstvena oprema

2

50

(2) Dosadašnji redni brojevi 5., 6. i 7. postaju redni brojevi 6., 7. i 8.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Računovodstveno evidentiranje za 2016. godinu obavit će se prema odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (»Narodne novine«, br. 124/14 i 115/15).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-01/91

Urbroj: 513-05-02-16-1

Zagreb, 21. rujna 2016.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

87 28.09.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu 87 28.09.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu 87 28.09.2016 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu