NN 94/2016 (19.10.2016.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik

94 19.10.2016 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

1998

Na temelju članka 21. stavka 2. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 93/14), ministrica rada i mirovinskoga sustava donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O POSLOVIMA NA KOJIMA SE NE SMIJE ZAPOSLITI MALOLJETNIK

Članak 1.

U Pravilniku o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik (»Narodne novine«, broj 89/2015), članak 2. mijenja se i glasi:

»Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Vijeća 94/33/EZ od 22. lipnja 1994. o zaštiti mladih ljudi na radu (SL L 216, 20. 8. 1994.), kako je posljednji put izmijenjena Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća 2014/27/EU od 26. veljače 2014. o izmjeni Direktiva Vijeća 92/58/EEZ, 92/85/EEZ, 94/33/EZ, 98/24/EZ i Direktive 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kako bi se uskladile s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (SL L 65, 5. 3. 2014.).«

Članak 2.

U Prilogu 1. Pravilnika, točke 2.1. i 2.2. mijenjaju se i glase:

»2.1. Biološki agens iz skupine 3. je onaj koji može uzrokovati tešku bolest kod ljudi i predstavlja ozbiljnu opasnost za radnike; može predstavljati rizik od širenja u okolinu, ali obično postoji djelotvorna profilaksa ili liječenje.

2.2. Biološki agens iz skupine 4. je onaj koji uzrokuje tešku bolest kod ljudi i predstavlja ozbiljnu opasnost za radnike; može predstavljati veliki rizik od širenja u okolinu, obično nema djelotvorne profilakse ili liječenja.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/16-01/04

Urbroj: 523-03-01-01/1-16-18

Zagreb, 4. listopada 2016.

Ministrica
dr. sc. Nada Šikić, v. r.