NN 105/2016 (16.11.2016.), Pravilnik o posadi plovila unutarnje plovidbe

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2254

Na temelju članka 36., članka 46. stavka 3. i članka 47. stavka 2. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« br. 109/07, 132/07, 51A/13 i 152/14) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O POSADI PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBE

DIO I.
UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju zvanja, stručna osposobljenost, dopunska osposobljenost, ispitni programi, uvjeti i način stjecanja zvanja, postupak izdavanja, priznavanja, obnove i zamjene svjedodžbi članova posade, uvjeti koje moraju ispuniti osobe koje obavljaju izobrazbu članova posade, minimalni broj članova posade za sigurnu plovidbu, određeni vidovi organizacije radnog vremena, te sadržaj i izgled knjiga koje služe kao dokaz o identitetu plovila, sposobnosti za plovidbu, tehničkim podacima i ostalim svojstvima plovila unutarnje plovidbe.

(2) Ovaj Pravilnik ne primjenjuje se na posadu čamaca.

(3) Odredbe ovog Pravilnika ne isključuju primjenu drugih pozitivnih propisa koji se odnose na organizaciju radnog vremena.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose odredbe:

Direktive Vijeća Europske Unije 2014/112 EU od 19. prosinca 2014. o provedbi Europskog sporazuma o utvrđivanju određenih vidova organizacije radnog vremena u plovidbi unutarnjim vodnim putovima, sklopljenog između Europskog saveza za plovidbu unutarnjim vodama (EBU), Europske organizacije zapovjednika plovila (ESO) i Europske federacije radnika u prometu (ETF) (SL L 367/86 od 23. 12. 2014.).

Članak 3.

Članovi posade brodova i plutajućih postrojenja koja plove na unutarnjim vodnim putovima Republike Hrvatske dužni su posjedovati odgovarajuće svjedodžbe o osposobljenosti u skladu sa ovim Pravilnikom ili odgovarajuće druge dokaze o osposobljenosti koji se priznaju sukladno Zakonu o plovidbi i lukama unutarnjih voda.

Članak 4.

Pojedini izrazi u ovom Pravilniku imaju sljedeća značenja:

1) »član posade« je osoba koja ima brodarsku knjižicu i koja je upisana u popis posade;

2) »služba palube« su članovi posade uključeni u rad plovila, a koji obavljaju zadaće povezane s plovidbom, rukovanjem teretom, slaganjem tereta, održavanjem ili popravcima, osim osoba koje su isključivo zadužene za upravljanje strojem te električnom i elektroničkom opremom;

3) »potisnica« je plovilo koje je izrađeno ili posebno opremljeno za potiskivanje tipa Europa II dužine 76,5 m;

4) »izobrazba« je stjecanje znanja i vještina putem uvježbavanja i svladavanja stručnih programa posebne namjene, propisanih ovim Pravilnikom;

5) »vježbenik« je član posade plovila u službi palube ili stroja koji sudjeluje u izobrazbi na plovilu radi stjecanja uvjeta za polaganje stručnog ispita za zvanje u unutarnjoj plovidbi;

6) »mornar pripravnik« je član posade plovila u službi palube radi stjecanja plovidbene službe za polaganje stručnog ispita za zvanje mornar;

7) »stručna osposobljenost« su ovlasti člana posade za obavljanje poslova i dužnosti u zvanju koje je stekao položenim odgovarajućim stručnim ispitom;

8) »dopunska osposobljenost« su ovlasti člana posade za obavljanje posebnih dužnosti na plovilu koje je stekao položenim odgovarajućim stručnim ispitom;

9) »uvjerenje o završenoj izobrazbi« je isprava kojom ovlaštena osoba koja obavlja izobrazbu potvrđuje da je na ispravi naznačeni polaznik s uspjehom završio propisanu izobrazbu, u propisanom trajanju, sukladno propisanom programu;

10) »uvjerenje o položenom stručnom ispitu« je isprava izdana i ovjerena sukladno odredbama ovoga Pravilnika, kojom se dokazuje da je ovlaštenik položio stručni ispit i stekao zvanje, odnosno dopunsku osposobljenost, propisano ovim Pravilnikom;

11) »svjedodžba o stručnoj osposobljenosti« je isprava izdana i ovjerena sukladno odredbama ovoga Pravilnika, kojom se dokazuje da je ovlaštenik stručno osposobljen za obavljanje poslova na plovilu u stečenom zvanju;

12) »svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti« je isprava izdana i ovjerena sukladno odredbama ovoga Pravilnika, kojom se dokazuje da je ovlaštenik osposobljen za obavljanje posebnih dužnosti na plovilu;

13) »nacionalna plovidba« je plovidba državnim vodnim putovima;

14) »obrazovanje« je stjecanje znanja i vještina u sklopu redovnog školovanja;

15) »radno vrijeme« je vrijeme tijekom kojeg radnik u skladu s uputama poslodavca ili njegovog zastupnika izvršava rad na plovilu, uz plovilo ili za plovilo, tijekom kojeg je raspoređen za rad ili mora biti spreman za rad (dežurstvo);

16) »vrijeme odmora« je vrijeme izvan radnog vremena, pokriva razdoblja odmora na plovilu u pokretu, na stacionarnom plovilu i na kopnu, a ne uključuje kratke stanke (do 15 minuta);

17) »dan odmora« je razdoblje neprekinutog odmora u trajanju od 24 sata, koje radnik provodi na slobodno izabranom mjestu;

18) »radni raspored« obuhvaća plan radnih dana i dana odmora, s kojim je poslodavac unaprijed upoznao radnika;

19) »ministarstvo« je ministarstvo nadležno za unutarnju plovidbu;

20) »ministar« je čelnik ministarstva.

DIO II.
ZVANJA ČLANOVA POSADE

Članak 5.

(1) Članovi posade stječu zvanja u službi palube ili službi stroja položenim stručnim ispitom.

(2) Zvanja članova posade u službi palube su:

1) zapovjednik

– A

– B

– C

2) kormilar

3) mornar

(3) Zvanje članova posade u službi stroja je

1) strojar unutarnje plovidbe.

Članak 6.

(1) Prije izdavanja brodarske knjižice, a nakon podnošenja zahtjeva, osoba je dužna položiti ispit prema posebnom programu o postupcima u slučaju opasnosti na plovilu iz Priloga 1. (dio IV.) ovoga Pravilnika.

(2) Ispit iz stavka 1. ovoga članka polaže se u lučkoj kapetaniji.

(3) Nakon položenog ispita iz stavka 1. kandidatu se izdaje Uvjerenje o položenom ispitu, i upisuje se u brodarsku knjižicu.

UVJETI ZA STJECANJE ZVANJA

Članak 7.

(1) Članovi posade koji polažu ispit za stjecanje određenog zvanja ili dopunske osposobljenosti imaju obvezu prije polaganja stručnog ispita završiti izobrazbu propisanu programom za pojedino zvanje ili dopunsku osposobljenost iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(2) Članovi posade koji imaju završenu srednju brodarsku ili pomorsku školu, ili prometni fakultet – vodni smjer, ili pomorski fakultet – smjer nautika i polažu ispit za zvanja mornar, zapovjednik – C i B, ili ispit za dopunsku osposobljenost za upravljanje plovilom uz pomoć radara ili za rukovanje radiotelefonskim uređajem nisu dužni prije polaganja stručnog ispita završiti izobrazbu propisanu programom iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(3) Nakon završene izobrazbe, osobe iz članka 30. stavka 1. ovoga Pravilnika, izdaju polaznicima Uvjerenje o završenoj izobrazbi.

(4) Uvjerenje iz stavka 3. ovoga članka vrijedi najduže 24 mjeseca od dana izdavanja.

Služba palube

Članak 8.

Zvanje mornar stječe član posade koji:

1) ima najmanje 18 godina života,

2) ima završenu srednju brodarsku ili pomorsku školu, ili prometni fakultet – vodni smjer, ili pomorski fakultet – smjer nautika.

3) ima minimalno pola godine plovidbene službe u unutarnjoj ili pomorskoj plovidbi kao dijela školskog programa i položi stručni ispit za zvanje mornar prema programu iz Priloga 1. (dio I. broj 1.) ovog Pravilnika.

ili

1) ima najmanje 18 godina života

2) ima najmanje pola godine plovidbene službe u unutarnjoj ili pomorskoj plovidbi u službi palube

3) završi izobrazbu i položi stručni ispit za zvanje MORNAR prema programu iz Priloga 1. (dio I. broj 1.) ovog Pravilnika.

Članak 9.

Zvanje kormilar stječe član posade koji:

1) ima najmanje 3 godine plovidbene službe u svojstvu MORNAR, od čega najmanje 1 godinu na motornom plovilu, te završi izobrazbu i položi stručni ispit za zvanje kormilar

ili

1) ima najmanje 1 godinu plovidbene službe na motornom plovilu u svojstvu vođa palube te završi izobrazbu i položi stručni ispit za zvanje kormilar prema programu iz Priloga 1. (Dio I. broj 2.) ovog Pravilnika.

Članak 10.

(1) Član posade može steći zvanje zapovjednik i to kako slijedi:

– A

– B

– C

(2) Zvanje zapovjednik – A stječe član posade koji:

1) ima najmanje 23 godine života,

2) ima najmanje srednjoškolsko obrazovanje,

3) priloži dokaz o dopunskoj osposobljenosti za rukovanje radio-telefonskim uređajem,

4) ima najmanje 4 godine plovidbene službe u službi palube na motornim plovilima u unutarnjoj plovidbi od čega najmanje 1 godinu u svojstvu kormilar ili zapovjednik – B, te završi izobrazbu i položi stručni ispit za stjecanje zvanja zapovjednik – A prema programu iz Priloga 1. (dio I. broj 3.) ovoga Pravilnika.

(3) Zvanje zapovjednik – B stječe član posade koji:

1) ima najmanje 21 godinu života.

2) ima završenu srednju brodarsku ili pomorsku školu, ili prometni fakultet – vodni smjer, ili pomorski fakultet – smjer nautika

3) priloži dokaz o dopunskoj osposobljenosti za rukovanje radio-telefonskim uređajem,

4) ima najmanje jednu godinu plovidbene službe u svojstvu mornar i položi stručni ispit za zvanje Zapovjednik B prema programu iz Priloga 1. (dio I. broj 4.) ovoga Pravilnika.

ili

1) ima najmanje 21 godinu života,

2) ima najmanje osnovno obrazovanje,

3) priloži dokaz o dopunskoj osposobljenosti za rukovanje radio-telefonskim uređajem,

4) ima najmanje 1 godinu plovidbene službe na motornim plovilima u unutarnjoj plovidbi u svojstvu kormilar ili zapovjednik – C, te završi izobrazbu i položi stručni ispit za stjecanje zvanja zapovjednik – B prema programu iz Priloga 1. (dio I. broj 4.) ovoga Pravilnika.

(4) Zvanje zapovjednik – C stječe član posade koji:

1) ima najmanje 20 godina života,

2) ima završenu srednju brodarsku ili pomorsku školu, ili prometni fakultet – vodni smjer, ili pomorski fakultet – smjer nautika,

3) priloži dokaz o dopunskoj osposobljenosti za rukovanje radio-telefonskim uređajem,

4) ima najmanje 1 godinu plovidbene službe u svojstvu mornar i položi stručni ispit za zvanje zapovjednik – C prema programu iz Priloga 1. (dio I. broj 5.) ovoga Pravilnika.

ili

1) ima najmanje 20 godina života,

2) ima najmanje osnovno obrazovanje,

3) priloži dokaz o dopunskoj osposobljenosti za rukovanje radio-telefonskim uređajem,

4) ima najmanje 2 godine plovidbene službe u svojstvu vođa palube ili najmanje 1 godinu plovidbene službe u svojstvu kormilar, te završi izobrazbu i položi stručni ispit za zvanje zapovjednik – C prema programu iz Priloga 1. (dio I. broj 5.) ovoga Pravilnika.

Služba stroja

Članak 11.

Zvanje strojar unutarnje plovidbe stječe član posade koji:

1) ima najmanje 20 godina života,

2) ima srednjoškolsko ili strukovno obrazovanje tehničkog usmjerenja,

3) ima najmanje 2 godine plovidbene službe na motornim plovilima u službi stroja, te završi izobrazbu i položi stručni ispit za stjecanje zvanja strojar unutarnje plovidbe prema programu iz Priloga 1. (dio II.) ovoga Pravilnika.

DOPUNSKA OSPOSOBLJENOST ČLANOVA POSADE

Članak 12.

(1) Članovi posade stječu dopunsku osposobljenost položenim stručnim ispitom.

(2) Vrste dopunske osposobljenosti članova posade su:

a) Dopunska osposobljenost za rukovanje radio-telefonskim uređajem

b) Dopunsku osposobljenost za upravljanje plovilom uz pomoć radara

c) Dopunsku osposobljenost za rukovanje plutajućim postrojenjem

d) Dopunsku osposobljenost za rukovanje plovnom dizalicom

e) Dopunsku osposobljenost za upravljanje putničkim plovilom.

UVJETI ZA STJECANJE DOPUNSKE OSPOSOBLJENOSTI

Članak 13.

Dopunsku osposobljenost za rukovanje radio-telefonskim uređajem stječe član posade koji:

1) ima najmanje 15 godina života,

2) završi izobrazbu i položi stručni ispit prema programu iz Priloga 1. (dio III. broj 2.) ovoga Pravilnika ili ima završenu srednju brodarsku ili pomorsku školu, ili prometni fakultet – vodni smjer, ili pomorski fakultet – smjer nautika i položi stručni ispit prema programu Priloga 1. (dio III. broj 2.) ovoga Pravilnika.

Članak 14.

Dopunsku osposobljenost za upravljanje plovilom uz pomoć radara stječe član posade koji:

1) ima najmanje 15 godina života,

2) ima Uvjerenje o dopunskoj osposobljenosti za rukovanje radio-telefonskim uređajem,

3) završi izobrazbu i položi stručni ispit prema programu iz Priloga 1. (dio III. broj 1.) ovoga Pravilnika ili ima završenu srednju brodarsku ili pomorsku školu ili prometni fakultet – vodni smjer ili pomorski fakultet – smjer nautika i položi stručni ispit prema programu Priloga 1. (dio III. broj 1.) ovoga Pravilnika.

Članak 15.

Dopunsku osposobljenost za rukovanje plutajućim postrojenjem stječe član posade koji:

1) ima Uvjerenje o osposobljenosti za rukovanje radio-telefonskim uređajem,

2) ima najmanje 1 godinu plovidbene službe na plutajućim postrojenjima u svojstvu mornar, te završi izobrazbu i položi stručni ispit prema programu iz Priloga 1. (dio III. broj 5.) ovoga Pravilnika.

Članak 16.

Dopunsku osposobljenost za rukovanje plovnom dizalicom stječe član posade koji:

1) ima najmanje 18 godina života,

2) ima osnovno obrazovanje,

3) ima plovidbenu službu na plovnoj dizalici u najmanjem trajanju od pola godine, te završi izobrazbu i položi stručni ispit prema programu iz Priloga 1. (dio III. broj 3.) ovoga Pravilnika.

Članak 17.

Dopunsku osposobljenost za upravljanje putničkim plovilom stječe član posade koji:

1) ima zvanje zapovjednik – A i završi izobrazbu i položi stručni ispit prema programu iz Priloga 1. (dio III. broj 4.) ovoga Pravilnika,

2) ima zvanje zapovjednik – B i završi izobrazbu i položi stručni ispit prema programu iz Priloga 1. (dio III. broj 4.) ovoga Pravilnika,

3) ima zvanje zapovjednik – C i završi izobrazbu i položi stručni ispit prema programu iz Priloga 1. (dio III. broj 4.) ovoga Pravilnika.

Članak 18.

Nakon položenog stručnog ispita za stjecanje zvanja i dopunske osposobljenosti, članu posade će se izdati Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

SVJEDODŽBE O STRUČNOJ I DOPUNSKOJ OSPOSOBLJENOSTI

Članak 19.

(1) Svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti za zvanja članova posade, radi obavljanja odgovarajućih poslova na plovilu izdaju se članu posade:

1) koji je tjelesno i duševno sposoban obavljati posao na plovilu te ako ispunjava ostale zdravstvene uvjete propisane posebnim propisom,

2) koji je stekao Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za zvanje.

(2) Ukoliko pored uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, član posade ispunjava i uvjete propisane Odlukom br. 32/07 Međunarodne komisije za sliv rijeke Save o Pravilima o minimalnim uvjetima za izdavanje Svjedodžbe zapovjednika u slivu rijeke Save, izdat će mu se i Svjedodžba zapovjednika na rijeci Savi.

(3) Svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti član posade je dužan posjedovati tijekom službe na plovilu, a bez svjedodžbe ne smije biti ukrcan na plovilo.

(4) Sadržaj svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti iz stavka 1. ovoga članka propisan je u Prilogu 2. ovoga Pravilnika.

(5) Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti izdaje se s rokom važenja od 10 godina.

(6) Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti tiska se na obrascu, na hrvatskom i njemačkom jeziku i latiničnom pismu, a popunjava se samo hrvatskim jezikom i latiničnim pismom.

Članak 20.

(1) Svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti radi obavljanja odgovarajućih poslova na plovilu izdaje se članu posade koji je stekao Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za dopunsku osposobljenost, propisano ovim Pravilnikom.

(2) Svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti član posade je dužan posjedovati tijekom službe na plovilu, a bez svjedodžbe ne može obavljati poslove dopunske osposobljenosti na plovilu.

(3) Sadržaj svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti iz stavka 1. ovoga članka propisan je u Prilogu 2. ovoga Pravilnika.

(4) Svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti izdaje se s rokom važenja od 10 godina.

(5) Svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti tiska se na obrascu, na hrvatskom i njemačkom jeziku i latiničnom pismu, a popunjava se samo hrvatskim jezikom i latiničnim pismom.

Članak 21.

(1) Član posade se ne smije služiti svjedodžbom o stručnoj i dopunskoj osposobljenosti ako:

1) su se promijenili njegovi osobni podaci,

2) slika na svjedodžbi više ne odgovara njegovom izgledu,

3) je oštećena ili iz bilo kojeg drugog razloga ne služi svrsi.

(2) Član posade je dužan podnijeti zahtjev za izdavanje nove svjedodžbe u roku od 30 dana od dana nastupanja okolnosti iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 22.

(1) Nestanak svjedodžbe i znatno oštećenje svjedodžbe o stručnoj i/ili dopunskoj osposobljenosti član posade je dužan prijaviti lučkoj kapetaniji koja je svjedodžbu izdala.

(2) Nestanak i znatno oštećenje svjedodžbe o stručnoj i/ili dopunskoj osposobljenosti u inozemstvu, član posade je dužan prijaviti najbližem diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske, a nakon povratka u Republiku Hrvatsku – tijelu iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Lučka kapetanija koja je izdala nestalu svjedodžbu istu će proglasiti nevažećom.

(4) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka žalba nije moguća, ali se može pokrenuti upravni spor.

(5) Lučka kapetanija koja je izdala nestalu svjedodžbu izdat će na zahtjev člana posade novu svjedodžbu.

(6) Lučka kapetanija koja je izdala svjedodžbu koja je znatno oštećena, na zahtjev člana posade, izdat će novu svjedodžbu ukoliko član posade znatno oštećenu svjedodžbu priloži zahtjevu.

(7) Rok valjanosti svjedodžbe iz stavaka 6. i 7. ovog članka ne može biti dulji od datuma isteka valjanosti izgubljene ili znatno oštećene svjedodžbe o stručnoj i/ili dopunskoj osposobljenosti.

Članak 23.

(1) Uz zahtjev za izdavanje Svjedodžbe o stručnoj i/ili dopunskoj osposobljenosti podnositelj zahtjeva dužan je priložiti dvije fotografije primjerene veličine koje ga vjerno prikazuju, bez pokrivala za glavu i vlastoručni potpis te ostale isprave kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta za izdavanje Svjedodžbe o stručnoj i/ili dopunskoj osposobljenosti.

(2) Iznimno, od podnositelja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka mogu se uzeti fotografije na kojoj je fotografiran s pokrivalom za glavu, ako pokrivalo nosi radi vjerskih ili medicinskih razloga, pod uvjetom da pokrivalo ne prekriva obraze, bradu i čelo.

Članak 24.

Ispunjavanje zdravstvenih uvjeta propisanih člankom 19. stavkom 1. točkom 1. ovoga Pravilnika, dokazuje se valjanim Uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti, koje izdaje ovlaštena zdravstvena ustanova prema posebnom propisu.

Članak 25.

(1) Svjedodžbu o stručnoj i dopunskoj osposobljenosti izdaje lučka kapetanija nadležna prema mjestu prebivališta člana posade, a stranim državljanima lučka kapetanija kod koje je položio ispit o stručnoj i dopunskoj osposobljenosti, ako su ispunjeni svi propisani uvjeti za izdavanje svjedodžbe.

(2) Postupak izdavanja svjedodžbi iz stavka 1. ovog članka upravni je postupak.

OVLASTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA

Članak 26.

(1) Član posade je ovlašten na plovilu obavljati poslove u zvanju koje je stekao i za koje ima svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti, kao i sve poslove nižih zvanja.

(2) Na zahtjev člana posade lučka kapetanija će izdati svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti za niže traženo zvanje, ako su ispunjeni svi propisani uvjeti za izdavanje svjedodžbe.

(3) Član posade kojemu je izdana svjedodžba o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova određenog zvanja može obavljati ove poslove:

1.) MORNAR

1.1. održavati plovilo i palubu, rukovati opremom i uređajima,

1.2. samostalno upravljati plovilom bez vlastitog pogona neograničene nosivosti

1.3 zapovijedati skelom bez vlastitog pogona

2.) KORMILAR

2.1. kormilariti pod nadzorom motornim plovilom, tegljenim, bočnim ili potiskivanim sastavom.

3.) ZAPOVJEDNIK – A

3.1. zapovijedati plovilom i sastavima svih vrsta.

3.2. zapovijedati plovilom za prijevoz do 12 putnika.

4.) ZAPOVJEDNIK – B

4.1. zapovijedati plovilom duljine do 70 m kada plovilo ne obavlja tegljenje. Kod potiskivanja i bočnih sastava ograničena je ukupna dužina sastava 70 m.

4.2. zapovijedati plovilom za prijevoz do 12 putnika,

5.) ZAPOVJEDNIK – C

5.1. zapovijedati plovilom u nacionalnoj plovidbi, duljine do 35 m kada plovilo ne obavlja tegljenje, potiskivanje ili pokretanje bočnog sastava.

5.2. zapovijedati plovilom u nacionalnoj plovidbi za prijevoz do 12 putnika,

6.) STROJAR UNUTARNJE PLOVIDBE

6.1. upravljati motornim postrojenjem neograničene snage na plovilima.

(4) Član posade kojemu je izdana svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti može obavljati ove poslove određene dopunske osposobljenosti:

1) Član posade koji je stekao dopunsku osposobljenost za rukovanje radio-telefonskim uređajem može samostalno rukovati brodskim radio-telefonskim uređajem

2) Član posade koji je stekao dopunsku osposobljenost za upravljanje plovilom uz pomoć radara može upravljati plovilom uz pomoć radara,

3) Član posade koji je stekao dopunsku osposobljenost za rukovanje plutajućim postrojenjem može samostalno upravljati radom plutajućeg postrojenja,

4) Član posade koji je stekao dopunsku osposobljenost za rukovanje plovnom dizalicom može samostalno rukovati plovnom dizalicom u skladu s njezinom namjenom,

5) Član posade koji je stekao dopunsku osposobljenost za upravljanje putničkim plovilom može zapovijedati putničkim plovilom za prijevoz više od 12 putnika.

(5) Za zapovijedanje putničkim plovilom, Zapovjednik – A, B i C, mora steći dopunsku osposobljenost za upravljanje putničkim plovilom.

(6) Dopunsku osposobljenost za upravljanje putničkim plovilom na međunarodnom plovnom putu može steći samo član posade sa zvanjem Zapovjednik – A i Zapovjednik – B.

PLOVIDBENA SLUŽBA

Članak 27.

(1) Plovidbena služba je vrijeme provedeno na plovilu, osim na čamcima i plutajućim objektima, u plovidbi, pri čemu se 180 dana plovidbe smatra kao jedna godina plovidbene službe. U okviru 365 uzastopnih dana može se uzeti u obzir samo 180 dana plovidbe.

(2) Plovidbena služba u pomorskoj plovidbi u trajanju od 250 dana smatra se kao jedna godina plovidbene službe.

(3) Trajanje plovidbene službe utvrđuje se na temelju podataka iz brodarske/pomorske knjižice, a ukoliko je potrebno i na temelju izvadaka iz brodskog dnevnika ili popisa posade pojedinih plovila na kojima je član posade/pomorac bio ukrcan.

Članak 28.

(1) U plovidbenu službu priznaje se i služba ostvarena na plovilima strane zastave.

(2) Plovidbena služba iz stavka 1. ovoga članka priznaje se na temelju podataka iz brodarske/pomorske knjižice.

PRIZNAVANJE SVJEDODŽBI

Članak 29.

(1) Svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti izdane sukladno odredbama Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, Odluka Međunarodne komisije za sliv rijeke Save i prema propisima Rajnske komisije, Dunavske komisije i zemalja članica Europske unije smatraju se kao da su izdane u Republici Hrvatskoj.

(2) Svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti izdane od nadležnih tijela stranih država, osim Svjedodžbi iz stavka 1. ovoga članka, priznaju se u Republici Hrvatskoj, uz uvjet uzajamnosti i jednakovrijednosti.

(3) Da bi se isprave izdane prema propisima Rajnske komisije, Dunavske komisije i zemalja članica Europske unije priznale za plovidbu rijekom Savom, Kupom, Unom i Dravom uzvodno od rkm 21. imatelj isprave, pri nadležnoj lučkoj kapetaniji, mora položiti dio ispita o detaljnom poznavanju plovnog puta za koji traži priznavanje isprave, a da bi se isprave izdane prema propisima Savske komisije priznale za plovidbu rijekom Dravom uzvodno od rkm 21. imatelj isprave, pri nadležnoj lučkoj kapetaniji, mora položiti dio ispita o detaljnom poznavanju plovnog puta za koji traži priznavanje isprave.

(4) Isprave kojima se dokazuju stečena pomorska zvanja u službi stroja, a izdane su u Republici Hrvatskoj, priznat će se kao jednakovrijedne u unutarnjoj plovidbi.

(5) Isprave kojima se dokazuju stečene pomorske osposobljenosti iz područja temeljne sigurnosti, radioslužbe, radarskih i ARPA uređaja kao i za prijevoz putnika, priznat će se kao jednakovrijedne u unutarnjoj plovidbi.

(6) Postupak priznavanja svjedodžbi vodi Ministarstvo osim postupka priznavanja isprava iz stavka 5. ovoga članka, koji vodi Lučka kapetanija.

STRUČNI ISPITI

Izobrazba članova posade

Članak 30.

(1) Izobrazbu članova posade, radi stjecanja pojedinih svjedodžbi o stručnoj i dopunskoj osposobljenosti, obavljaju osobe ovlaštene rješenjem o povjeravanju izobrazbe koju donosi ministar.

(2) Zahtjev za povjeravanje izobrazbe mora sadržavati najmanje:

1) popis predavača sa sljedećim podacima: ime i prezime, dob, školska sprema, stručna i dopunska osposobljenost sukladno ovom Pravilniku,

2) veličinu i opis prostora u kojima će se izobrazba odvijati,

3) naziv i vrstu opreme i pomagala koja će se koristiti,

4) popis obveznih i dopunskih uređaja, plovila i/ili simulatora s njihovim opisom,

5) primjerke korištene literature i/ili pisanih uputa, nastavnih filmova i druge prikladne opreme.

Članak 31.

Osoba koja podnosi zahtjev za povjeravanje izobrazbe članova posade dužna je dokazati da predavači koji će sudjelovati u teoretskoj ili praktičnoj izobrazbi polaznika, ispunjavaju ove uvjete:

1) da su stručni sukladno propisanom Programu izobrazbe i stručnih ispita za stjecanje zvanja i dopunske osposobljenosti članova posade plovila ili imaju najmanje ono zvanje kojem je izobrazba namijenjena,

2) da imaju potrebno iskustvo u struci.

Članak 32.

Ministar može donijeti rješenje o povjeravanju izobrazbe, nakon što se neposrednim uvidom utvrdi da podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom, a naročito da:

1) raspolaže potrebnim brojem predavača,

2) raspolaže potrebnim prostorom, opremom i uređajima,

3) raspolaže plovilom i/ili simulatorom za praktično uvježbavanje.

Članak 33.

(1) Ministar će u roku od 30 dana odlučiti o podnesenom zahtjevu za povjeravanje izobrazbe.

(2) Rješenje o povjeravanju izobrazbe mora sadržavati najmanje: naziv osobe, nazive stručnih odnosno dopunskih osposobljenosti za koje će provoditi izobrazbu, visinu godišnje naknade i rok važenja.

(3) Rješenje ministra o povjeravanju izobrazbe članova posade donosi se za razdoblje od dvije godine.

Članak 34.

Ako se utvrdi da osoba ne ispunjava uvjete na temelju kojih joj je izdano rješenje o povjeravanju izobrazbe, ili se utvrdi bilo koja druga nepravilnost u radu, rješenjem ministra oduzet će joj se ovlasti i z članka 33. ovoga Pravilnika i prije isteka roka važenja rješenja.

Članak 35.

Osoba koja vrši izobrazbu dužna je najmanje tri dana prije početka izobrazbe izvijestiti Ministarstvo i nadležnu lučku kapetaniju o datumu i vremenu početka i okončanja izobrazbe, broju pristupnika, te točnom rasporedu sati, predmeta i predavača.

Članak 36.

(1) Svakom pristupniku koji završi propisani program izobrazbe izdaje se uvjerenje iz članka 7. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Uvjerenje iz stavka 1. ovoga članka neće se izdati pristupniku koji nije bio nazočan na više od 80% ukupnog trajanja programa izobrazbe, niti onom koji nije u cijelosti pohađao praktični dio izobrazbe.

Članak 37.

(1) Stručne ispite za stjecanje zvanja i dopunske osposobljenosti prema odredbama ovoga Pravilnika, pristupnici polažu pred ispitnim povjerenstvima.

(2) Ispitno povjerenstvo za polaganje ispita za zvanja člana posade Zapovjednik – A i Zapovjednik – B čine predsjednik i tri člana, dok za sva ostala zvanja člana posade određena člankom 5. ovog Pravilnika, te dopunsku osposobljenost ispitno povjerenstvo čine predsjednik i dva člana.

(3) Lučki kapetan predlaže članove ispitnog povjerenstva i ispitivače.

(4) Članove ispitnog povjerenstva i ispitivače imenuje ministar na rok od dvije godine.

(5) Tajnika ispitnog povjerenstva imenuje lučki kapetan.

(6) Član ispitnog povjerenstva ne može biti osoba koja je sudjelovala u izobrazbi kandidata kao predavač.

Članak 38.

(1) Predsjednika, članove i ispitivače ispitnog povjerenstva za svaki pojedini ispit određuje lučki kapetan nadležne lučke kapetanije, iz redova članova i ispitivača iz članka 37. stavka 4.

(2) Rokove za polaganje ispita određuje nadležna lučka kapetanija.

(3) Predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva ujedno su ispitivači iz pojedinih predmeta.

Članak 39.

(1) Član ispitnog povjerenstva mora imati odgovarajuću stručnost ili zvanje.

(2) Najmanje dva člana ispitnog povjerenstva moraju imati minimalno zvanje za koje se održava ispit prema odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 40.

(1) Ispit prema programu za stjecanje zvanja i dopunsku osposobljenost prema ispitnim programima polaže se pismeno i usmeno.

(2) Ispitni program za stjecanje pojedinog zvanja utvrđen je Prilogom 1. ovoga Pravilnika.

Članak 41.

Ocjena uspjeha pristupnika iz svakog predmeta na ispitu je »zadovoljio« ili »nije zadovoljio«, a ocjena sveukupnog ispita je »položio« ili »nije položio«.

Članak 42.

(1) Za pristupnika koji odustane od započetog polaganja ispita ili popravnog dijela ispita, smatra se da ispit nije položio.

(2) Pristupnik koji ne pokaže dostatan uspjeh iz pisanog dijela ispita ne može pristupiti polaganju usmenog dijela ispita iz toga predmeta.

(3) Pristupnik može polagati popravni ispit iz jednog predmeta za ispite koji imaju četiri predmeta ili manje, za ispite koji imaju više od četiri predmeta dozvoljava se polaganje popravnog ispita iz dva predmeta.

(4) Osoba koja ne pristupi polaganju ispita, a svoj izostanak ne opravda valjanim razlogom, u pisanom obliku, najkasnije do početka ispita, smatra se da ispit nije položila.

(5) Osobi koja je izostanak opravdala valjanim razlogom, lučka kapetanija će odrediti novi rok za polaganje ispita.

Članak 43.

(1) O tijeku polaganja ispita vodi se zapisnik u koji se unose svi podaci od važnosti za postupak i ishod na ispitu, te imena članova ispitnog povjerenstva, nazivi predmeta, uspjeh iz svakog predmeta, te konačna ocjena.

(2) Zapisnik vodi tajnik, a potpisuju ga predsjednik i tajnik ispitnog povjerenstva.

Članak 44.

(1) Po okončanju ispita, ispitno povjerenstvo utvrđuje ocjenu iz svakog predmeta, konačnu ocjenu i izdaje Uvjerenje o položenom ispitu.

(2) Uvjerenje o položenom ispitu potpisuje predsjednik i tajnik ispitnog povjerenstva.

(3) Evidenciju o izdanim Uvjerenjima o položenom stručnom ispitu vodi lučka kapetanija pri kojoj je ispit održan.

Članak 45.

(1) Neposredno po priopćenju ishoda ispita, a najkasnije tijekom narednog radnog dana po održanom ispitu, pristupnik ima pravo uložiti pisani i obrazloženi prigovor na odluku ispitnog povjerenstva.

(2) O prigovoru pristupnika predsjednik ispitnog povjerenstva odmah izvješćuje Ministarstvo, koje može potvrditi odluku ispitnog povjerenstva ili odrediti da se dio ispita u roku od tri dana ponovi.

Članak 46.

Popravni ispit za sva stručna zvanja može se polagati najranije 30 dana nakon polaganja ispita, a najkasnije u roku od tri mjeseca.

Članak 47.

(1) Poslove organizacije ispita obavlja lučka kapetanija pri kojoj je organiziran ispitni rok.

(2) Troškove ispita snose kandidati, a visinu naknade za članove ispitnog povjerenstva propisuje ministar.

UPISNICI UVJERENJA O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU, I SVJEDODŽBI O STRUČNOJ I DOPUNSKOJ OSPOSOBLJENOSTI

Članak 48.

O izdanim Uvjerenjima o položenom stručnom ispitu i Svjedodžbama o stručnoj i dopunskoj osposobljenosti pri lučkim kapetanijama vode se upisnici u elektroničkom obliku.

Članak 49.

Upisnici sadrže najmanje:

1) osobne podatke člana posade (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, državljanstvo),

2) podatke o izdanoj ispravi (broj, serijski broj, zvanje, dopunsku osposobljenost, datum i mjesto izdavanja, rok važenja),

3) ostale podatke (broj, datum i mjesto izdavanja zadnjeg zdravstvenog uvjerenja, naziv izdavatelja i dr.).

DIO III.
MINIMALNI BROJ ČLANOVA POSADE ZA SIGURNU PLOVIDBU

Članak 50.

(1) Član posade plovila može biti samo osoba koja ima odgovarajuće zvanje i koja za obavljanje poslova u okviru zvanja na plovilu ima odgovarajuću svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti, te obavlja poslove u svezi plovila i plovidbe i obavezno je upisana u popis posade.

(2) Član posade u svojstvu ‘mornar pripravnik’ i ‘vježbenik’ upisuju se u popis posade.

(3) Popis posade, mora sadržavati:

1. ime ili oznaku plovila, ENI broj, vrstu plovila, luku upisa, istisninu i nosivost plovila, te snagu pogonskog stroja,

2. najmanji broj članova posade i sastav posade koji su radi osiguranja sigurnosti plovidbe u skladu s propisima za određeno plovilo,

3. redni broj, imena članova posade i članova njihovih obitelji ukrcanih na brod, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, prebivalište, zvanje članova posade u unutarnjoj plovidbi, svojstvo u kojem su ukrcani, broj isprave na temelju koje je izvršeno ukrcanje i naziv tijela koje je tu ispravu izdalo, datum i mjesto ukrcanja i iskrcanja i potpis zapovjednika plovila.

(4) Za članove obitelji članova posade mora se u popisu posade naznačiti obiteljski odnos prema članu posade (žena, sin, kćer ili dr.).

(5) Popis posade iz stavka 1. ovog članka vodi se na obrascu koji je u Prilogu 3. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(6) Podatke točaka 1. i 2., stavka 1. ovoga članka upisuje u popis posade lučka kapetanija, a podatke iz točke 3. stavka 1. ovoga članka upisuje u popis posade zapovjednik plovila ili osoba koju on ovlasti, a ovjerava lučka kapetanija.

(7) Ako su na plovilu obavljene promjene u vezi sa posadom ili drugim osobama ukrcanima na plovilu, podatke o tim promjenama u popisu posade ovjerava lučka kapetanija nadležna za mjesto gdje su te promjene nastale. Ako su te promjene obavljene u inozemstvu, one mogu u popisu posade biti privremeno ovjerene od odgovarajućeg inozemnog tijela, a nakon povratka plovila u Republiku Hrvatsku ovjeru mora obaviti i lučka kapetanija koja je nadležna za pogranično područje uplovljavanja broda.

(8) Popunjeni popis posade predaje se najbližoj kapetaniji, koja popunjeni popis posade zamjenjuje novim. U novi popis posade moraju se upisati propisani podaci o ukrcanju za sve članove posade i druge osobe ukrcane na plovilo.

(9) U popunjenom popisu posade označavaju se osobe koje su iz njega unesene u novi popis posade i unosi se bilješka da je izdan novi popis posade, a zatim se mora čuvati trajno u sjedištu brodara.

(10) Ako u popisu posade nema mjesta za upis novog člana posade ili druge ukrcane osobe, a nema mogućnosti da se popis posade odmah zamijeni novim, odnosni podaci upisuju se u brodski dnevnik i na temelju brodskog dnevnika naknadno se unose u novi popis posade.

(11) Plovilo mora uvijek imati u pripremi dodatni obrazac popisa posade.

Članak 51.

(1) Članovi posade moraju imati utvrđenu zdravstvenu sposobnost za rad na plovilu prema važećim propisima.

(2) U slučajevima kada postoji opravdana sumnja u pogledu zdravstvene sposobnosti člana posade tijelo nadležno za sigurnost plovidbe od njega može zahtijevati ponovno utvrđivanje zdravstvene sposobnosti.

Članak 52.

(1) Posada koja je propisana za pojedini oblik rada i sigurnu plovidbu, mora za vrijeme plovidbe stalno biti na plovilu. Isplovljenje bez propisane posade je zabranjeno.

(2) Plovila, na kojima uslijed nepredvidivih okolnosti (npr. bolest, nesreća, nalog tijela vlasti) za vrijeme plovidbe dođe do iskrcanja najmanje jednog člana propisane posade, mogu nastaviti plovidbu do najbliže luke ili pristaništa, a plovila s putnicima do zadnje dnevne stanice, ako se na plovilu uz zapovjednika nalazi još jedan član propisane posade i ukoliko je moguća neometana veza pomoću propisanih sredstava komunikacije sa nadležnom lučkom kapetanijom. Ukoliko nisu ispunjeni uvjeti za daljnju plovidbu potrebno je izvršiti popunu propisane posade.

Članak 53.

Članovi posade plovila mogu biti ukrcani u svojstvu:

1. Zapovjednik

2. Časnik palube

3. Kormilar

4. Vođa palube

5. Mornar

6. Strojar

7. Mornar pripravnik

8. Vježbenik.

Članak 54.

Zapovjednik i časnik palube moraju posjedovati svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti kojom im se dozvoljava zapovijedanje plovilom određenih karakteristika.

Članak 55.

Kormilar plovila mora posjedovati svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti za zvanje kormilar.

Članak 56.

Vođa palube plovila mora imati najmanje 1 godinu plovidbene službe u svojstvu mornar i mora najmanje posjedovati svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti za zvanje mornar.

Članak 57.

Mornar plovila mora najmanje posjedovati svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti za zvanje mornar.

Članak 58.

Strojar mora posjedovati svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti za zvanje strojar.

Članak 59.

Mornar pripravnik ne smije imati manje od 16 godina starosti.

Članak 60.

Vježbenik ne smije imati manje od 15 godina starosti i mora imati potvrdu da pohađa srednju brodarsku ili pomorsku školu ili prometni fakultet – vodni smjer ili pomorski fakultet – smjer nautika ili tečaj za osposobljavanje za brodarska zvanja koji je priznat od strane nadležnog tijela države članice Europske unije.

Članak 61.

(1) Svaki član posade na plovilu mora imati kod sebe brodarsku knjižicu i svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova na plovilu na temelju kojih je moguće utvrditi razinu njihove osposobljenosti za službu na plovilu.

(2) Vježbenik i mornar pripravnik na plovilu moraju imati kod sebe brodarsku knjižicu.

Članak 62.

(1) Ovim Pravilnikom propisani su sljedeći oblici plovidbe:

1. A1 – dnevna plovidba u trajanju do najviše 14 sati

2. A2 – plovidba u trajanju do najviše 18 sati

3. B – stalna plovidba u trajanju od 24 sata.

(2) Svi oblici plovidbe odnose se na vremensko razdoblje od 24 sata.

(3) Dnevna plovidba (A1) može se produžiti najviše do 16 sati, i to ne više od jednom tjedno, ukoliko na plovilu postoji tahograf tipski ispitan od strane nadležnog tijela i ako isti uredno funkcionira i ukoliko minimalni broj članova posade uključuje najmanje jednu osobu sa svjedodžbom o stručnoj osposobljenosti za zapovjednika i jednu osobu sa svjedodžbom o stručnoj osposobljenosti za kormilara.

(4) Plovilo koji plovi u obliku plovidbe A1 mora prekinuti plovidbu na osam, a u obliku A2 na šest sati neprekidno u bilo koje doba dana, ako na plovilu postoji tahograf tipski ispitan od strane nadležnog tijela i ako isti uredno funkcionira. Ako to nije slučaj, plovilo koji plovi u obliku plovidbe A1 mora prekinuti plovidbu kontinuirano između 22 h i 6 h, a u obliku A2 kontinuirano između 23 h i 5 h.

Članak 63.

(1) U obliku plovidbe A1 svaki član posade ima pravo na neprekidan odmor od osam sati izvan plovidbe i to za svaka 24 sata računajući od kraja svakog perioda odmora od osam sati.

(2) U obliku plovidbe A2 svaki član posade ima pravo na period odmora od osam sati koji mora uključivati neprekinuti period od šest sati kada plovilo mora biti izvan plovidbe. Članovi posade mlađi od 18 godina imaju pravo na neprekidan odmor od osam sati od čega šest sati izvan plovidbe. Naprijed navedeno odnosi se na svaka 24 sata, računajući od kraja svakog neprekinutog perioda odmora od šest sati izvan plovidbe.

(3) U obliku plovidbe B svaki član posade ima pravo na odmor od 24 sata u vremenskom razdoblju od 48 sati. Odmor mora iznositi najmanje dva puta šest neprekidnih sati.

(4) Za vrijeme svoga obveznog perioda odmora, član posade ne smije obavljati nikakve dužnosti, uključujući nadzor i pripravnost, osim u slučajevima nužde koji se odnose na opasnosti po ljudske živote, teret i okoliš. Straža i nadzor nad plovilima koji stoje izvan plovnog puta (sidrišta, luke, pristaništa) prema odredbama Pravilnika o plovidbi na unutarnjim vodama ne smatraju se dužnostima u smislu ovog stavka.

Članak 64.

Promjena ili ponavljanje oblika plovidbe moguća je samo u sljedećim slučajevima:

1. S oblika plovidbe A1 na oblik plovidbe A2 samo ako je izmijenjena cjelokupna posada ili su članovi posade određeni za vrstu plovidbe A2 neposredno prije promjene imali osamsatni odmor, od čega šest sati neprekidno izvan plovidbe i ako je na plovilo ukrcana dodatna posada propisana za oblik plovidbe A2.

2. S oblika plovidbe A2 može se prijeći na oblik plovidbe A1 samo tada, ako je izmijenjena cjelokupna posada ili su članovi posade određeni za vrstu plovidbe A1 neposredno prije promjene imali neprekidan osamsatni odmor izvan plovidbe.

3. S oblika plovidbe B može se prijeći na oblik plovidbe A1 ili A2, ako je izmijenjena cjelokupna posada ili su članovi posade određeni za oblik plovidbe A1 ili A2 neposredno prije promjene imali neprekidan odmor od osam sati za oblik A1 odnosno šest sati za oblik A2.

4. S oblika plovidbe A1 ili A2 na oblik plovidbe B samo ako je izmijenjena cjelokupna posada ili su članovi posade određeni za oblik plovidbe B neposredno prije promjene imali neprekidan odmor izvan plovidbe od osam sati za oblik A1 odnosno šest sati za oblik A2 i ako je na plovilo ukrcana dodatna posada propisana za oblik plovidbe B.

5. Ponavljanje oblika plovidbe A1 ili A2 samo ako je izmijenjena cjelokupna posada i ako su članovi posade određeni za oblik plovidbe A1 ili A2 neposredno prije promjene imali neprekidan odmor izvan plovidbe od osam sati za oblik A1 odnosno šest sati za oblik A2

Članak 65.

(1) Početak i kraj obveznog perioda odmora mora se unositi u brodski dnevnik svaki dan tijekom putovanja.

(2) Pojedinosti koje se odnose na promjenu oblika plovidbe moraju biti upisane na novoj stranici brodskog dnevnika.

(3) Prilikom izmjene ili nadopune posade u skladu sa člankom 64. ovoga Pravilnika, za svakog novog člana posade mora se priložiti kopija stranice brodskog dnevnika plovila na kojem je bio prethodno ukrcan sa podacima o vremenu odmora, ukoliko je član posade bio ukrcan na plovilima u prethodnih 72 sata.

(4) Uzastopno se smije raditi najdulje 31 radni dan.

(5) Ako je radnim rasporedom predviđeno najviše jednak broj radnih dana u odnosu na dane odmora, onda se neposredno nakon odrađenih uzastopnih radnih dana mora odobriti jednak broj uzastopnih dana odmora. Od broja uzastopnih dana odmora koje treba odobriti može se odstupiti pod uvjetom da:

1) nije premašen najviši broj od 31 uzastopnog radnog dana; i

2) da se pod stavkom 6. podstavcima 1., 2., ili 3. navedeni najmanji broj uzastopnih dana odmora mora odobriti neposredno nakon odrađenih uzastopnih radnih dana;

3) da se izjednači produljeno ili zamijenjeno razdoblje radnih dana unutar referentnog razdoblja.

(6) Ako je radnim rasporedom predviđeno više radnih dana nego dana odmora, najmanji broj uzastopnih dana odmora neposredno nakon uzastopno odrađenih radnih dana određuje se kako slijedi:

1) 1. – 10. uzastopni radni dan: po 0,2 dana odmora za svaki uzastopni radni dan (npr.: 10 uzastopnih radnih dana = 2 dana odmora);

2) 11. – 20. uzastopni radni dan: po 0,3 dana odmora za svaki uzastopni radni dan (npr.: 20 uzastopnih radnih dana = 5 dana odmora);

3) 21. – 31. uzastopni radni dan: po 0,4 dana odmora za svaki uzastopni radni dan (npr.: 31 uzastopnih radnih dana = 9,4 dana odmora).

(7) Razmjerni dani odmora dodaju se u navedenom obračunu najmanjem broju uzastopnih dana odmora i odobravaju samo kao cijeli dani.

Članak 66.

(1) Plovila s centralnim daljinskim upravljanjem moraju biti opremljeni na sljedeći način:

a) porivni strojevi moraju biti takvi, da se promjena brzine plovidbe i promjena režima rada stroja mogu obavljati iz kormilarnice. Pomoćni strojevi koji su neophodni u plovidbi moraju se moći pokrenuti i zaustaviti iz kormilarnice, osim ako se to ne obavlja automatski ili ako ti strojevi ne rade neprekidno za vrijeme svake plovidbe.

b) nedozvoljeni nivoi temperature rashladne vode porivnih motora, tlaka ulja za podmazivanje porivnih motora i njihovih prijenosnika (reduktora), tlaka ulja i zraka uređaja za prekret porivnih motora, prekretne spojke ili propelera i razine kaljuža strojarnice moraju biti kontrolirani putem uređaja koji kod prekoračenja nadziranih parametara šalju u kormilarnicu zvučne i vizualne alarmne signale. Zvučni alarmni signali mogu se nalaziti u jednom zvučnom uređaju i moraju trajati dok se ne potvrdi prijem signala. Vizualni alarmni signali moraju trajati dok se ne otklone neispravnosti koje su ih uzrokovale.

c) porivni motori moraju imati automatizirano napajanje gorivom i rashladnom vodom.

d) kormilarski uređaj mora biti takav, da njime i kod najvišega dopuštenog gaza može rukovati jedna osoba bez posebnog naprezanja.

e) sve vizualne i zvučne signale koje plovilo prema važećim propisima mora davati tijekom plovidbe mora biti moguće davati iz kormilarnice.

f) ako ne postoji nikakva neposredna veza kormilarnice s pramcem, krmom, prostorima za boravak posade i strojarnicom, mora se omogućiti zvučna veza s istima. Veza sa strojarnicama može se zamijeniti s vizualnim i zvučnim signalima.

g) plovilo mora biti opremljeno čamcem za spašavanje kojeg u vodu može spustiti samostalno jedan član posade u razumnom vremenu.

h) plovilo mora biti opremljeno reflektorom kojim se upravlja iz kormilarnice.

i) sila potrebna za pokretanje ručica i slične okretne opreme za dizanje ne smije biti veća od 160 N.

j) vučna vitla moraju biti strojno pogonjena.

k) kaljužne pumpe i pumpe za pranje palube moraju biti strojno pogonjene.

l) glavna oprema za upravljanje i kontrolni instrumenti na komandnom mostu moraju biti ergonomski raspoređeni.

m) kormilarskim uređajem mora se daljinski upravljati s komandnog pulta.

n) plovilo mora biti opremljen propisanom UKV radio-telefonskom postajom.

(2) Sukladnost sa zahtjevima iz stavka 1. ovog članka provjeravat će nadležno tijelo prilikom svakoga kontrolnog i obnovnog pregleda i upisat će je u Svjedodžbu o sposobnosti plovila za plovidbu.

Članak 67.

(1) Najmanji broj članova posade za sigurnu plovidbu koji se mora nalaziti na teretnim plovilima s vlastitim porivom (samohodkama), potiskivačima i tegljačima s centralnim daljinskim upravljanjem koji plove samostalno (izvan sastava) je sljedeći:

Duljina broda

u metrima

(D u m)

Članovi posade

Broj članova

posade za svaki

oblik plovidbe

A1

A2

B

1

D ≤ 70

Zapovjednik

1

1

1

 

 

Časnik palube

 

1

1

 

 

Kormilar

     

 

 

Vođa palube

     
   

Mornar

1

 

1

 

 

Mornar pripravnik ili Vježbenik

   


1

2

D > 70

Zapovjednik

1 ili 1

1

1

 

D ≤ 86

Časnik palube

 

1

1

 

 

Kormilar

     

 

 

Vođa palube

1

   
   

Mornar

1

 

2

 

 

Mornar pripravnik ili Vježbenik

1


1

 

3

D > 86

Zapovjednik

1 ili 1

1

1 ili 1

 

 

Časnik palube

 

1

1 1

 

 

Kormilar

1 1

 

1 11

 

 

Vođa palube

     
   

Mornar

1

1

2 1

 

 

Mornar pripravnik ili Vježbenik


2


1

 

1 U ovom slučaju kormilar mora posjedovati zvanje zapovjednika.

(2) Tegljač koji tegli druga plovila pored posade navedene u stavku 1. ovog članka mora uvećati svoju posadu u svim oblicima plovidbe za jednog vođu palube.

Članak 68.

Najmanji broj članova posade za sigurnu plovidbu koji se mora nalaziti na potiskivanim, bočnim i ostalim čvrsto povezanim sastavima za prijevoz tereta koje pokreću plovila s centralnim daljinskim upravljanjem je sljedeći:

Vrsta sastava

Članovi posade

Broj članova posade za svaki oblik plovidbe

A1

A2

B

1

Potiskivač +

Zapovjednik

1 ili 1

1

1 ili 1

 

1 potisnica ili

Časnik palube

 

1

1 1

 

dimenzije sastava

D ≤ 116,5 m

Š ≤ 15 m

Kormilar

1 1

 

1 11

 

Vođa palube

     
 

Mornar

1

1

2 1

 

Mornar pripravnik ili Vježbenik

2

1

 

 

 

Strojar

     

2

Potiskivač +

Zapovjednik

1

1

1 ili 1

 

2 potisnice ili

Časnik palube

 

1

1 1

 

samohodka +

Kormilar

1

 

1 11

 

1 potisnica

Vođa palube

     
   

Mornar

1

2

2 2

 

 

Mornar pripravnik ili Vježbenik

1

1

 

 

 

Strojar

   

1

3

Potiskivač + 3

Zapovjednik

1 ili 1

1

1 ili 1

 

ili 4 potisnice

Časnik palube

 

1

1 1

 

Samohodka + 2

Kormilar

1 1

 

1 11

 

ili 3 potisnice

Vođa palube

     
   

Mornar

2 1

2

2 2

 

 

Mornar pripravnik ili Vježbenik

2

1

1

 

 

Strojar

1 1

1

1 1

4

Potiskivač +

Zapovjednik

1 ili 1

1

1 ili 1

 

više od 4

Časnik palube

 

1

1 1

 

potisnice

Kormilar

1 1

 

1 11

 

 

Vođa palube

     
   

Mornar

3 2

3

3 3

 

 

Mornar pripravnik ili Vježbenik


2


1


1

 

 

Strojar

1 1

1

1 1

1 U ovom slučaju kormilar mora posjedovati zvanje zapovjednika.

Članak 69.

(1) Najmanji broj članova posade za sigurnu plovidbu koji se mora nalaziti na putničkim plovilima za jednodnevne izlete bez kabina s centralnim daljinskim upravljanjem je sljedeći:

Dozvoljen broj putnika

Članovi posade

Broj članova posade za svaki oblik plovidbe

A1

A2

B

1

do 75 osoba

Zapovjednik

1

1

1

 

 

Časnik palube

 

1

1

 

 

Kormilar

     

 

 

Vođa palube

     
   

Mornar

1

1

2

 

 

Mornar pripravnik ili Vježbenik

     

 

 

Strojar

     

2

od 76 do 250

Zapovjednik

1 ili 1

1

1

 

osoba

Časnik palube

 

1

1

 

 

Kormilar

     

 

 

Vođa palube

     
   

Mornar

1

 

1

 

 

Mornar pripravnik ili Vježbenik

1

1

1

 

 

Strojar

1

1

1

3

od 251 do

Zapovjednik

1 ili 1

1

1

 

600 osoba

Časnik palube

 

1

2

 

 

Kormilar

     

 

 

Vođa palube

1 1

   
   

Mornar

 

1

1

 

 

Mornar pripravnik ili Vježbenik

2

   

 

 

Strojar

1

1

1

4

od 601 do

Zapovjednik

1

1

1

 

1000 osoba

Časnik palube

 

1

2

 

 

Kormilar

1

   

 

 

Vođa palube

     
   

Mornar

1

2

2

 

 

Mornar pripravnik ili Vježbenik

1

   

 

 

Strojar

1

1

1

5

Više od 1000

Zapovjednik

1 ili 1

1

1

 

osoba

Časnik palube

1 1

1

2

 

 

Kormilar

     

 

 

Vođa palube

     
   

Mornar

3 2

3

3

 

 

Mornar pripravnik ili Vježbenik

2

1

1

 

 

Strojar

1 1

1

1

(2) Minimalni broj članova posade parobroda za jednodnevne izlete mora se povećati za jednog strojara u svim oblicima plovidbe.

Članak 70.

Najmanji broj članova posade za sigurnu plovidbu koji se mora nalaziti na kabinskim putničkim plovilima s centralnim daljinskim upravljanjem je sljedeći:

Stupanj prema

broju kreveta

Članovi posade

Broj članova posade u
obliku plovidbe

A1

A2

B

1

do 50 ležaja

Zapovjednik

1

1

1

 

 

Časnik palube

 

1

2

 

 

Kormilar

     

 

 

Vođa palube

1

   
   

Mornar

 

1

1

 

 

Mornar pripravnik ili Vježbenik

     

 

 

Strojar

1

1

1

2

od 51 do

Zapovjednik

1

1

1

 

100 ležaja

Časnik palube

 

1

2

 

 

Kormilar

1

   

 

 

Vođa palube

     
   

Mornar

1

1

1

 

 

Mornar pripravnik ili Vježbenik

     

 

 

Strojar

1

1

1

3

više od 100

Zapovjednik

1 ili 1

1

1

 

ležaja

Časnik palube

 

1

2

 

 

Kormilar

1 1

   

 

 

Vođa palube

     
   

Mornar

2 1

3

3

 

 

Mornar pripravnik ili Vježbenik


2

   

 

 

Strojar

1 1

1

1OSTALA PLOVILA

Članak 71.

(1) Ako plovila ili sastavi iz članaka 67., 68., 69., i 70. ovoga Pravilnika nisu opremljeni u skladu s odredbama stavka 1. članka 66. ovog Pravilnika, propisani najmanji broj članova posade za sigurnu plovidbu mora se u obliku plovidbe A1 i A2 uvećati za jednog mornara a u obliku plovidbe B za dva mornara, a ako nisu opremljeni samo u skladu sa točkom i) ili j), stavka 1. članka 66. ovoga Pravilnika mora se uvećati za jednog mornara umjesto dva.

(2) Ako plovila ili sastavi iz članaka 67., 68., 69., i 70. ovoga Pravilnika nisu opremljeni u skladu s odredbama jednog ili više točaka od a) do c) iz stavka 1. članka 66. ovoga Pravilnika, u obliku plovidbe A1 i A2 jedan mornar propisan u stavku 1. ovog članka treba se zamijeniti strojarom, a u obliku plovidbe B dva mornara iz stavka 1. ovoga članka trebaju se zamijeniti s dva strojara.

Članak 72.

(1) Najmanji broj članova posade za sigurnu plovidbu koji se mora nalaziti na teretnom plovilu bez vlastitog pogona s uređajem za kormilarenje je sljedeći:

a) za oblike plovidbe A1 i A2: mornar

b) za oblik plovidbe B: mornar i mornar pripravnik

(2) Bez obzira na odredbe stavka 1. ovog članka, minimalan broj članova posade za teretno plovilo bez vlastitog pogona sa uređajem za kormilarenje koje je uključeno u proces prijevoza opasnih tvari treba se sastojati od jednog vođe palube i jednog mornara u svim oblicima plovidbe.

(3) Neka od plovila u tegljenom sastavu koja se nalaze u čvrsto povezanoj grupi ne moraju imati posadu kada je posada drugih plovila u okviru grupe dovoljno velika i vješta da osigura sigurnost na plovilu i sigurnu plovidbu, osim u slučajevima kada je to izričito drugačije propisano od strane nadležne lučke kapetanije (uzimajući u obzir nautičko tehničke osobine plovila, te stanje ili vrstu tereta).

Članak 73.

Pored posade koja je propisana drugim odredbama ovog Pravilnika na plutajućem postrojenju s vlastitim pogonom mora se nalaziti član posade koji posjeduje svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti za rukovatelja plutajućeg postrojenja.

Članak 74.

Na plutajućem postrojenju bez vlastitog pogona u jednoj radnoj smjeni u trajanju do 12 h mora se nalaziti zapovjednik sa svjedodžbom o osposobljenosti za najmanje zvanje mornara i sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za rukovatelja plutajućeg postrojenja.

DIO IV.
BRODSKI DNEVNIK

Članak 75.

(1) Brodski dnevnik vodi se na svakom plovilu na koji se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika. Brodski dnevnik se vodi sukladno uputama koje sadrži. Brodski dnevnik mora sadržavati podatke o imenu ili oznaci, ENI broju i vrsti broda, lučkoj kapetaniji upisa, broju upisa, istisnini i nosivosti broda te o ukupnoj snazi porivnog postrojenja.

(2) U brodski dnevnik iz stavka 1. ovoga članka upisuju se:

1. hidrometeorološki podaci koji se odnose na: vremenske uvjete, temperaturu zraka i vodostaj kod kojega se označuje i vodomjerna stanica prema kojoj se brod orijentira,

2. podaci o kretanju i radu broda, s podacima o polasku, dolasku i iznimnom zadržavanju broda,

3. sastav i oblik konvoja, težina tereta ili broj putnika i gaz broda,

4. podaci o smjenama članova posade u kormilarnici i strojarnici na radnim mjestima za koja su potrebna ovlaštenja za obavljanje poslova na brodu,

5. važne napomene u toku plovidbe, koje obuhvaćaju osobito podatke:

6. pretrpljenim nezgodama i havarijama broda

7. promjenama brojnog stanja i sastava posade.

(3) U brodski dnevnik iz stavka 1. ovoga članka upisuju se i podaci o opremanju i raspremanju broda. Taj upis potvrđuje nadležno tijelo Republike Hrvatske.

(4) Brodski dnevnik iz stavka 1. ovoga članka vodi se na obrascu koji je u prilogu 4. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(5) Brodski se dnevnik vodi za vrijeme plovidbe i za vrijeme boravka broda u pristaništu, svakog dana od 00 do 24 sata.

(6) Brodski se dnevnik ne vodi dok je brod u raspremi.

(7) Za vrijeme plovidbe brodski dnevnik vodi zapovjednik broda ili časnik palube.

(8) Ako brodski dnevnik vodi časnik palube, zapovjednik broda svakodnevno ovjerava podatke unesene u brodski dnevnik.

(9) Obveza vođenja brodskog dnevnika u nacionalnoj plovidbi predviđena je na obrascu 5. iz Priloga 4. ovoga Pravilnika, a u međunarodnoj plovidbi i na obrascu 7. Priloga 4. ovoga Pravilnika.

(10) Inspekcija sigurnosti plovidbe dužna je prilikom nadzora pregledati brodski dnevnik, upisujući svoje eventualne primjedbe u vezi s urednim vođenjem dnevnika.

(11) Ako inspektor utvrdi da brodski dnevnik nije vođen prema odredbama Zakona i odredbama ovog Pravilnika, dužan je protiv zapovjednika broda pokrenuti prekršajni postupak.

(12) Ispunjeni brodski dnevnik ovjerava lučka kapetanija. Ovjera mora biti obavljena prije početka uporabe novog dnevnika. Pri ovjeravanju ispunjenog dnevnika, stavlja se datum početka i datum završetka njegova vođenja, te datum ovjere novoga brodskog dnevnika.

(13) Ispunjeni i poništeni brodski dnevnik mora se čuvati na plovilu najmanje šest mjeseci od datuma posljednjeg upisa u dnevnik odnosno zaključenja dnevnika od strane nadležne lučke kapetanije, a poslije toga roka, trajno u sjedištu brodara.

DIO V.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 76.

(1) Član posade koji je do stupanja na snagu ovoga Pravilnika:

1) stekao zvanje voditelj skele zadržava ovlaštenja po stečenom zvanju i ovlašten je zapovijedati skelom bez vlastitog pogona. Po isteku ovlaštenja, na zahtjev, izdat će mu se ovlaštenje za zvanje mornar.

2) stekao zvanje vođa palube priznaje mu se zvanje mornar.

3) stekao zvanje upravljač broda ili mornar motorist u unutarnjoj plovidbi priznaje mu se zvanje Zapovjednik – B;

4) stekao zvanje brodovođa, poručnik i kapetan unutarnje plovidbe priznaje mu se zvanje Zapovjednik – A;

5) stekao zvanje strojovođa unutarnje plovidbe priznaje mu se zvanje strojar unutarnje plovidbe

6) stekao zvanje rukovatelj tehničkog plovila priznaje mu se zvanje mornar i dopunska osposobljenost za rukovanje plutajućim postrojenjem.

(2) Postupak priznavanja zvanja iz stavka 1. ovoga članka upravni je postupak koji vode lučke kapetanije.

Članak 77.

(1) Članovi posade u službi palube i službi stroja koji su stekli određena zvanja i dopunsku osposobljenost po dosadašnjim propisima, mogu danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika zamijeniti postojeće svjedodžbe o stručnoj i dopunskoj osposobljenosti novim svjedodžbama sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Postupak zamjene svjedodžbi iz stavka 1. ovoga članka upravni je postupak koji vode lučke kapetanije.

Članak 78.

(1) Elektronički upisnici iz članka 49. ovoga Pravilnika ustrojit će se u roku od osam mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) U elektroničke upisnike upisat će se sva Uvjerenja o položenom stručnom ispitu i Svjedodžbe o stručnoj i dopunskoj osposobljenosti bez obzira u koju su evidenciju ili upisnik do tada bili upisani.

Članak 79.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zvanjima i stručnoj osposobljenosti brodaraca (»Narodne novine« broj 45/2011, 68/2013, 117/2014, 25/2016), Pravilnik o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu plovila unutarnje plovidbe (»Narodne novine« broj 38/2008, 20/2010, 33/2010) i u dijelu koji se odnosi na odredbe o knjigama plovila, Pravilnik o ispravama i knjigama plovila unutarnje plovidbe (»Narodne novine« broj 150/2008).

Članak 80.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/16-02/43

Urbroj: 530-03-3-1-16-5

Zagreb, 3. studenoga 2016.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

PRILOG 1.

PROGRAM IZOBRAZBE I STRUČNIH ISPITA ZA STJECANJE ZVANJA I DOPUNSKE OSPOSOBLJENOSTI ČLANOVA POSADE PLOVILA

Dio I.
ZVANJA U SLUŽBI PALUBE

1. Zvanje MORNAR

a) Navigacija i signalizacija – usmeni ispit:

– Opći pojmovi o vodotoku, vodnom i plovnom putu;

– Pojam i podjela plovnih putova;

– Plovidba na rijekama;

– Vodostaj, vrste vodostaja, mjerenje vodostaja;

– Smetnje na plovnom putu, prirodne i umjetne;

– Vezivanje plovila – vrsta i nazivi užadi;

– Riječne luke, pristaništa i tovarišta;

– Zimovnici, zimska skloništa, pristaništa i plovni put;

– Plovni putovi u Republici Hrvatskoj;

– Dnevno i noćno obilježavanje plovila;

– Zvučni i optički signali;

– Obilježavanje plovnog puta i objekti sigurnosti plovidbe;

BROJ SATI: TEORIJA = 4

b) Plovidbeni propisi – usmeni ispit

– Isprave i knjige plovila;

– Osobne isprave brodarca;

– Zdravstvena sposobnost brodarca;

– Lučke kapetanije, nadležnost;

– Sposobnost plovila za plovidbu – pregledi plovila;

– Dužnosti posade plovila;

BROJ SATI: TEORIJA = 2

c) Pretovar i prijevoz tereta – usmeni ispit

– Općenito o brodskom teretu;

– Vrste brodskog tereta;

– Skladišta plovila;

– Pristanišna skladišta;

– Specijalna pristanišna skladišta;

– Pretovarni uređaji na plovilima;

– Pristanišni pretovarni uređaji;

– Stabilitet plovila;

– Raspored tereta s obzirom na čvrstoću i stabilitet plovila;

– Način utovara i slaganja tereta na plovilu;

– Uređaji i oprema plovila: za sidrenje, privez, vuču i potisak, navigaciju i kormilarenje, signalizaciju i vezu, spašavanje i osiguranje od potonuća, gašenje požara, utovar i smještaj tereta, održavanje instalacija i uređaja za opću namjenu;

– Postavljanje plovila za utovar – istovar;

– Određivanje količine tereta na plovilu;

BROJ SATI: TEORIJA = 4

2. Zvanje KORMILAR

a) Navigacija i signalizacija – usmeni ispit:

– Opći pojmovi o vodnom i plovnom putu;

– Pojam i podjela plovnih putova;

– Plovidba na rijekama;

– Smetnje na plovnom putu, prirodne i umjetne;

– Vezivanje plovila – vrsta i nazivi užadi;

– Manevriranje plovila i sastava;

– Nezgode (havarije) plovila i sastava;

– Zvučni i optički signali;

– Dnevno i noćno obilježavanje plovila;

– Obilježavanje plovnog puta i objekti sigurnosti plovidbe;

– Riječne luke, pristaništa i tovarišta;

– Vodostaj, vrste vodostaja, mjerenje vodostaja i njihovo značenje uza plovidbu;

– Brodske prevodnice;

– Zimovnici i zimska skloništa;

– Plovna mreža Europe;

– Plovni putovi u Republici Hrvatskoj;

– Detaljno poznavanje plovnog puta i objekata sigurnosti plovidbe za samostalno upravljanje kormilom na dionici plovnog puta za koju se traži ovlaštenje;

BROJ SATI: TEORIJA = 6

b) Plovidbeni propisi – usmeni ispit

– Općenito o plovidbenim propisima;

– Isprave i knjige plovila;

– Osobne isprave brodarca;

– Zdravstvena sposobnost brodarca;

– Lučke kapetanije, nadležnost;

– Oznake za identifikaciju plovila;

– Sposobnost plovila za plovidbu – pregledi plovila;

– Pravila plovidbe: protusmjer, pretjecanje, okret, mostovi, skele i dr.;

– Pravila o stajanju plovila na vezovima i zimovniku;

– Dužnosti posade plovila;

– Postupci kod sudara, nasukavanja i drugih havarija;

BROJ SATI: TEORIJA = 4

c) Pretovar i prijevoz tereta – usmeni ispit

– Općenito o brodskom teretu;

– Vrste brodskog tereta;

– Skladišta plovila;

– Pristanišna skladišta;

– Specijalna pristanišna skladišta;

– Pretovarni uređaji na plovilu;

– Pristanišni pretovarni uređaji;

– Način utovara i slaganja tereta na plovilu;

– Utovar, istovar i slaganje posebno pakiranih tereta;

– Postavljanje plovila za utovar – istovar;

– Određivanje količine tereta na plovilu;

– Stabilitet plovila;

– Raspored tereta s obzirom na čvrstoću i stabilitet plovila;

– Uređaji i oprema plovila: za sidrenje, privez, vuču i potisak, navigaciju i kormilarenje, signalizaciju i vezu, spašavanje i osiguranje od potonuća, gašenje požara, utovar i smještaj tereta, održavanje instalacija i uređaja za opću namjenu;

BROJ SATI: TEORIJA = 4

3. Zvanje ZAPOVJEDNIK – A

a) Navigacija i signalizacija – usmeni i pismeni ispit

– Regulacija unutarnji plovnih putova za veliku i malu vodu;

– Vezivanje plovila – vrste i nazivi užadi;

– Manevriranje plovila i sastava;

– Vođenje plovila – kormilarenje (danju i noću);

– Navigacijski instrumenti i pomagala;

– Nezgode (havarije) plovila i sastava i upotreba opreme za spašavanje;

– Protupožarna zaštita i upotreba protupožarne opreme;

– Riječne luke, pristaništa i tovarišta;

– Brodske prevodnice, manevar prevođenja;

– Bazenska pristaništa, zimovnici i zimska skloništa;

– Ekonomičnost riječnog prometa, ekonomična i sigurnosna brzina;

– Europski unutarnji plovni putovi

– Plovni putovi u Republici Hrvatskoj

– Dnevni i noćni znaci plovila, te zvučni signali u plovidbi i stajanju;

– Pravila plovidbe u svim vremenskim uvjetima;

– Obilježavanje plovnog puta i objekti sigurnosti plovidbe;

– Red u pristaništu, sidrištu i zimovniku;

– Reguliranje plovidbe putem signalnih stanica;

– Detaljno poznavanje plovnog puta i objekata sigurnosti plovidbe za samostalno upravljanje

kormilom plovila na dionici plovnog puta za koju se traži ovlaštenje;

– Pomorska karta (vrste, sadržaj karte, oznake na karti, markantni objekti, mjerila)

– Koordinate, mjerenje udaljenosti, varijacija, ruža vjetrova)

– Određivanje kurseva i azimuta, istovremeno opažanje, procijenjena pozicija i točka broda

– Plovidba uz obalu, u magli, kroz opasna područja i pod utjecajem vjetra, zanos

– Plovni putovi i balisaža, tjesnaci, sidrišta

– Izbjegavanje sudara na moru

– Peljari, priručnici za navigaciju, svjetionici, radio fari

BROJ SATI: TEORIJA = 14

b) Plovidbeni propisi – usmeni ispit

– Općenito o pravu, pravnim normama, izvorima prava i pravnim poslovima;

– Međunarodni ugovori koji se odnose na unutarnju plovidbu;

– Propisi EU koji se odnose na unutarnju plovidbu;

– Međunarodna pravila plovidbe (CEVNI, Dunavska komisija, Savska komisija)

– Međunarodni carinski propisi u unutarnjoj plovidbi;

– Eksteritorijalnost plovila i zastava pripadnosti;

– Diplomatski i konzularni predstavnici;

– Osnovno poznavanje tehničkih pravila za brodove unutarnje plovidbe;

– Isprave i knjige plovila i znaci identifikacije;

– Isprave članova posade;

– Zdravstvena sposobnost brodarca;

– Upisnici plovila;

– Tehnički pregledi plovila;

– Rođenje, smrt i oporuka na plovilu;

– Dužnosti zapovjednika i članova posade plovila;

– Postupci kod sudara, nasukavanja i drugih havarija plovila;

– Služba sigurnosti plovidbe, nadležna tijela i inspekcija;

BROJ SATI: TEORIJA = 10

c) Brodogradnja – usmeni ispit

– Opći pojmovi o brodogradnji;

– Podjela – tipovi plovnih objekata;

– Glavni dijelovi plovila;

– Glavne mjere – dimenzije plovila;

– Plovnost plovila, osnovni principi plovnosti;

– Istisnina i nosivost plovila, obračun i postupak baždarenja;

– Čvrstoća plovila, elementi čvrstoće trupa;

– Stabilitet plovila, prikaz skicama stanja stabiliteta – izračun metacentarske visine;

– Otpori kretanju plovila – vrste i približne veličine otpora;

– Pogoni plovila – kretna sredstva plovila;

– Osnovno poznavanje EU Direktive za tehnička pravila o plovilima

– Uređaji i oprema plovila: za sidrenje, privez, vuču i potisak, navigaciju i kormilarenje, signalizaciju i vezu, spašavanje i osiguranje od potonuća, gašenje požara, utovar i smještaj tereta, održavanje instalacija i uređaja za opću namjenu;

BROJ SATI: TEORIJA = 10

d) Pretovar i prijevoz tereta – usmeni ispit

– Općenito o teretu;

– Vrste tereta;

– Skladišta plovila;

– Pristanišna skladišta;

– Specijalna pristanišna skladišta;

– Pretovarni uređaji na plovilu;

– Pristanišni pretovarni uređaji;

– Način utovara i slaganja tereta, stabilitet plovila;

– Utovar, istovar i slaganje posebno pakiranih tereta;

– Postavljanje plovila za utovar – istovar;

– Određivanje količine tereta na plovilu;

– Robne prijevozne isprave;

– Raspored tereta obzirom na čvrstoću i stabilitet plovila;

BROJ SATI: TEORIJA = 8

4. Zvanje ZAPOVJEDNIK – B

a) Navigacija i signalizacija – usmeni ispit

– Pojmovi o vodnom i plovnom putu;

– Pojam i podjela unutarnjih plovnih putova;

– Podaci o vodostaju i vodostanju;

– Plovidba na rijekama;

– Vezivanje plovila – vrste i nazivi užadi;

– Manevriranje plovila i sastava;

– Vođenje plovila – kormilarenje (danju i noću);

– Navigacijski instrumenti i pomagala;

– Nezgode (havarije) plovila i sastava i upotreba opreme za spašavanje;

– Riječne luke, pristaništa i tovarišta;

– Brodske prevodnice;

– Zimovnici i zimska skloništa;

– Plovna mreža Europe

– Plovni putovi u Republici Hrvatskoj;

– Reguliranje plovidbe putem signalnih stanica;

– Dnevni i noćni znaci plovila, te zvučni signali u plovidbi i stajanju;

– Pravila plovidbe u svim vremenskim uvjetima;

– Obilježavanje plovnog puta i objekti sigurnosti plovidbe;

– Red u pristaništu, sidrištu i zimovniku;

– Detaljno poznavanje plovnog puta i objekata sigurnosti plovidbe za samostalno upravljanje kormilom plovila na dionici plovnog puta za koju se traži ovlaštenje;

BROJ SATI: TEORIJA = 10

b) Plovidbeni propisi – usmeni ispit

– Međunarodni ugovori koji se odnose na unutarnju plovidbu;

– Propisi EU koji se odnose na unutarnju plovidbu;

– Međunarodni carinski propisi u unutarnjoj plovidbi;

– Eksteritorijalnost plovila i zastava pripadnosti;

– Osnovno poznavanje tehničkih pravila za brodove unutarnje plovidbe;

– Isprave i knjige plovila i znaci identifikacije;

– Isprave članova posade;

– Zdravstvena sposobnost brodarca;

– Dužnosti zapovjednika i članova posade plovila;

– Postupci kod sudara, nasukavanja i drugih havarija plovila;

– Služba sigurnosti plovidbe, nadležna tijela i inspekcija;

– Upisnici plovila;

– Tehnički pregledi plovila;

BROJ SATI: TEORIJA = 8

c) Brodogradnja – usmeni ispit

– Opći pojmovi o brodogradnji;

– Podjela – tipovi plovnih objekata;

– Glavni dijelovi plovila;

– Glavne mjere – dimenzije plovila;

– Plovnost plovila, osnovni principi plovnosti;

– Istisnina i nosivost plovila, obračun i postupak baždarenja;

– Čvrstoća plovila, elementi čvrstoće trupa;

– Stabilitet plovila, prikaz skicama stanja stabiliteta – izračun metacentarske visine;

– Otpori kretanju plovila – vrste i približne veličine otpora;

– Pogoni plovila – kretna sredstva plovila;

– Osnovno poznavanje EU Direktive za tehnička pravila plovila

– Uređaji i oprema plovila: za sidrenje, privez, vuču i potisak, navigaciju i kormilarenje, signalizaciju i vezu, spašavanje i osiguranje od potonuća, gašenje požara, utovar i smještaj tereta, održavanje instalacija i uređaja za opću namjenu;

BROJ SATI: TEORIJA = 8

d) Pretovar i prijevoz tereta – usmeni ispit

– Općenito o teretu;

– Vrste tereta;

– Skladišta plovila;

– Pristanišna skladišta;

– Specijalna pristanišna skladišta;

– Pretovarni uređaji na plovilu;

– Pristanišni pretovarni uređaji;

– Način utovara i slaganja tereta, stabilitet plovila;

– Utovar, istovar i slaganje posebno pakiranih tereta;

– Postavljanje plovila za utovar – istovar;

– Određivanje količine tereta na plovilu;

– Robne prijevozne isprave;

– Raspored tereta obzirom na čvrstoću i stabilitet plovila;

BROJ SATI: TEORIJA = 8

5. Zvanje ZAPOVJEDNIK – C

a) Navigacija i signalizacija – usmeni ispit

– Pojmovi o vodnom i plovnom putu;

– Pojam i podjela unutarnjih plovnih putova;

– Pojam o vodostaju i vodostanju;

– Plovidba na rijekama;

– Vezivanje plovila – vrste i nazivi užadi;

– Manevriranje plovila i sastava;

– Vođenje plovila – kormilarenje (danju i noću);

– Navigacijski instrumenti i pomagala;

– Nezgode (havarije) plovila i sastava i upotreba opreme za spašavanje;

– Riječne luke, pristaništa i tovarišta;

– Zimovnici i zimska skloništa;

– Plovni putovi u Republici Hrvatskoj;

– Dnevni i noćni znaci plovila, te zvučni signali u plovidbi i stajanju;

– Pravila plovidbe u svim vremenskim uvjetima;

– Obilježavanje plovnog puta i objekti sigurnosti plovidbe;

– Red u pristaništu, sidrištu i zimovniku;

– Detaljno poznavanje plovnog puta i objekata sigurnosti plovidbe za samostalno upravljanje kormilom plovila na dionici plovnog puta za koju se traži ovlaštenje;

BROJ SATI: TEORIJA = 10

b) Plovidbeni propisi – usmeni ispit

– Osnovno poznavanje tehničkih pravila za brodove unutarnje plovidbe;

– Isprave i knjige plovila i znaci identifikacije;

– Isprave članova posade;

– Zdravstvena sposobnost brodarca;

– Dužnosti zapovjednika i članova posade plovila;

– Postupci kod sudara, nasukavanja i drugih havarija plovila;

– Služba sigurnosti plovidbe, nadležna tijela i inspekcija;

– Upisnici plovila;

– Tehnički pregledi plovila;

BROJ SATI: TEORIJA = 8

c) Brodogradnja – usmeni ispit

– Opći pojmovi o brodogradnji;

– Podjela – tipovi plovnih objekata;

– Glavni dijelovi plovila;

– Glavne mjere – dimenzije plovila;

– Plovnost plovila, osnovni principi plovnosti;

– Istisnina i nosivost plovila, obračun i postupak baždarenja;

– Čvrstoća plovila, elementi čvrstoće trupa;

– Stabilitet plovila, prikaz skicama stanja stabiliteta – izračun metacentarske visine;

– Otpori kretanju plovila – vrste i približne veličine otpora;

– Pogoni plovila – kretna sredstva plovila;

– Osnovno poznavanje EU Direktive za tehnička pravila plovila

– Uređaji i oprema plovila: za sidrenje, privez, vuču i potisak, navigaciju i kormilarenje, signalizaciju i vezu, spašavanje i osiguranje od potonuća, gašenje požara, utovar i smještaj tereta, održavanje instalacija i uređaja za opću namjenu;

BROJ SATI: TEORIJA = 8

d) Pretovar i prijevoz tereta – usmeni ispit

– Općenito o teretu;

– Vrste tereta;

– Skladišta plovila;

– Pretovarni uređaji na plovilu;

– Način utovara i slaganja tereta, stabilitet plovila;

– Utovar, istovar i slaganje posebno pakiranih tereta;

– Postavljanje plovila za utovar – istovar;

– Određivanje količine tereta na plovilu;

– Stabilitet plovila, prikaz skicama stanja stabiliteta – izračun metacentarske visine;

– Raspored tereta obzirom na čvrstoću i stabilitet plovila;

BROJ SATI: TEORIJA = 8

Dio II.
ZVANJE U SLUŽBI STROJA

1. Zvanje strojar unutarnje plovidbe

a) Brodska motorna postrojenja – usmeni ispit

– Konstruktivno i funkcionalno povezivanje sastavnih dijelova motora;

– Radni proces 4-taktnog dizel-motora s izravnim ubrizgavanjem goriva i cilindar

– Dvotaktni dizel-motor;

– Uspoređivanje 4-taktnog i 2-taktnog dizel-motora;

– Stvaranje gorive smjese kod dizel-motora;

– Ventili za ubrizgavanje goriva – vrste i princip rada;

– Sisaljke za ubrizgavanje goriva;

– Nepotpuno sagorijevanje goriva;

– Uređaj za povećanje snage motora;

– Uređaj za pokretanje motora komprimiranim zrakom;

– Prekretne kopče, reduktori, osovinski vod;

– Uređaji za kontrolu rada motora i zaštitu motora;

– Uređaji za daljinsko upravljanje postrojenjem;

– Sistemi za hlađenje motora;

– Sistemi za podmazivanje motora;

– Proračun indicirane i efektivne snage motora;

– Otklanjanje havarije na motoru i utvrđivanje uzroka havarije;

– Proračun zaliha i potrošnje goriva i maziva;

– Automatizacija motora u funkciji sigurnosti rada motornog postrojenja;

BROJ SATI: TEORIJA = 8

b) Brodska elektrotehnika i automatizacija pogona – usmeni ispit

– Brodska električna centrala;

– Akumulatori;

– Istosmjerna struja;

– Generatori istosmjerne struje;

– Elektromotori istosmjerne struje;

– Automatizacija u funkciji sigurnosti i zaštiti električnih strojeva i elektroinstalacija;

– Elektroinstalacija;

BROJ SATI: TEORIJA = 8

c) Brodski pomoćni strojevi i uređaji – usmeni ispit

– Podjela pomoćnih strojeva prema namjeni i vrsti pogona;

– Brodske sisaljke – podjela;

– Ventilatori za izmjenu zraka u strojarnici;

– Separatori motornog ulja, goriva i zamuljene vode;

– Izmjenjivači topline rashladne vode glavnog motora;

– Grubi i fini čistači vode, goriva i ulja;

– Posude pod tlakom za pokretanje glavnih motora;

– Hidraulični kormilarski stroj;

– Brodske instalacije, ventilske stanice, brzozaporni ventili;

– Automatizacija pomoćnih motora u funkciji sigurnosti pogona;

BROJ SATI: TEORIJA = 8

Dio III.
DOPUNSKA OSPOSOBLJENOST

1. Za upravljanje plovilom uz pomoć radara

– Opći pojmovi o radaru

– Način rada radara

– Frekvencije, snaga i rasprostiranje valova

– Radarski sklopovi

– Uključivanje radara

– Podešavanje radara

– Uklanjanje smetnji na radarskoj slici

– Mogućnosti radara

– Radarska slika i tumačenje objekata na zaslonu

– Određivanje udaljenosti

– Određivanje vlastite pozicije te pozicije pokretnih i nepokretnih objekata

– Plovidba u zadanom kursu, te izbjegavanje sudara

– Procjena ponašanja drugih sudionika u plovidbi

– Smetnje na radarskoj slici koje uzrokuju okruženje, vlastito plovilo, te meteorološki uvjeti

– Prednosti i nedostaci radara u navigaciji

BROJ SATI: TEORIJA+ PRAKSA =10 (teorija 7 + praksa 3).

2. Za rukovanje radiotelefonskim uređajem

– Vrste radiopostaja

– Dokumentacija za upotrebu radiopostaje i obvezni upisi

– Propisi koji reguliraju uporabu radiopostaja, RAINWAT, priručnici

– Testiranje uređaja, izlazna snaga odašiljača i smetnje signala

– Napajanje radiouređaja i njegovo održavanje

– Tablica kanala i frekvencije, tablica sricanja

– Simplex i Duplex način rada, Dual Watch

– Kategorija službe »plovilo-plovilo«

– Kategorija službe »nautičke informacije«

– Kategorija službe »plovilo-luka«

– Kategorija službe »interna komunikacija«

– Priprema poziva i pozivanje, komunikacijska forma

– Disciplina komunikacije, odgovornost za rad s radiouređajima i obveze javljanja

– Redoslijed prvenstva u radio-komunikaciji

– Početak komunikacije opasnosti i odgovor na poziv

– Režim rada na kanalima za opasnost, prosljeđivanje poruke i radio šutnja

– Procedura komunikacije hitnosti

– Procedura komunikacije sigurnosti

BROJ SATI: TEORIJA + PRAKSA = 10 (teorija 5 + praksa 5).

3. Za rukovanje plovnom dizalicom

– Osnovni pojmovi o sili, mehaničkom radu, brzini snazi i energiji i o jedinicama za njihovo mjerenje

– Pojam o brodskim linijama, njihovom značenju, i primjeni

– Istisnina (deplasman), vlastita težina i nosivost plovila (definicije)

– Koeficijent punoće istisnine i približni proračun istisnine i nosivosti plovila, kada su poznate glavne dimenzije trupa i koeficijent punoće istisnine.

– Stabilna, labilna i indiferentna ravnoteža plovila, sa naročitim osvrtom na stabilitet plovnih dizalica

– Osnovni pojmovi o pramčanoj i krmenoj pretezi plovnih dizalica – uzroci, nastajanje i posljedice (opisno)

– Glavne vrste plovnih dizalica, (opis, glavne dimenzije, kapaciteti, prednosti i nedostaci).

– Princip rada i glavni dijelovi četverotaktnog i dvotaktnog dizel-motora

– Osnovno poznavanje električnih uređaja i instalacije na plovnoj dizalici,

– Glavne vrste pomoćnih tehničkih plovila (opis, namjena i kapaciteti).

– Glavni dizalični uređaji i oprema (vrste, opis i funkcioniranje)

– Pojam o silama koje djeluju na glavne konstruktivne dijelove dizaličnih uređaja i o naprezanju i izdržljivosti materijala (opisno bez formula).

– Vrste popravaka plovnih dizalica, rastavljanje, dotjerivanje i podešavanje, sastavljanje i centriranje glavnih dizaličnih uređaja

– Približni proračun težine tereta

– Opis jednog radnog ciklusa dizalice i proračun vremena i proračun dnevnog učinka

– Ispitivanje položaja i stanja podvodnog tereta i procjena težina podvodnih i nadvodnih tereta te radovi na pripremanju tereta za dizanje te kontrola istoga u fazi rada.

– Procjena povećanja opterećenja dizalice u momentu prestanka sile potiska vode pri izvlačenju podvodnih tereta iz vode

– Postavljanje dizalice na radno mjesto i mjera predostrožnosti prilikom postavljanja

– Pojam o promjeni moći dizanja dizalice u zavisnosti od položaja strijele (krak sile, odnosno veličine momenta) – opisno, sa skiciranjem i jednostavnim proračunom.

– Mjere predostrožnosti prilikom dizanja tereta

– Postupci radovi prilikom pobijanja šipova

– Postupci prilikom rada s plovnim razbijačem stijena

– Vodomjerne postaje, vodostaji i privremeni (pomoćni-radni) vodomjeri.

– Principi za određivanje normi kod radova sa dizalicama i maljevima (opisno)

– Poznavanje i organizacija pomoćnih tehničkih plovila i njihovog korištenja pri obavljanju dizaličnih radova.

– Snimanje profila i obilježavanje trase na terenu,

– Čitanje plovidbenih karata i hidrotehničkih crteža.

– Manevriranje s plovnom dizalicom i rukovanje glavnim uređajima plovnih dizalica.

– Provjera poznavanja postupka prilikom spašavanja tehničkih plovila u slučajevima udesa (havarija).

– Provjera praktične primjene plovidbenih i HTZ propisa.

BROJ SATI: TEORIJA + PRAKSA = 30 (teorija 20 + praksa 10).

4. Za upravljanje putničkim plovilom

a) Osnove organizacije prijevoza putnika i upravljanja putničkim plovilom

– Osnove tehničkih pravila za putničke plovila (stabilitet u slučaju oštećenja, podjela na nepropusne odjeljke, ravnina najvećeg gaza).

– Prva pomoć u slučaju havarija

– Sprečavanje i gašenje požara na putničkim plovilima

– Oprema i metode spašavanja osoba na putničkim plovilima

– Zaštita putnika općenito, a posebice u slučaju napuštanja plovila, oštećenja plovila, sudara, nasukanja, vatre, eksplozija i drugih slučajeva koji mogu dovesti do panike;

– Poznavanje sigurnosnih uputa za putnike (izlazi u slučaju opasnosti, upotreba opreme)

BROJ SATI: TEORIJA + PRAKSA = 25 (teorija 15 + praksa 10).

5. Za rukovanje plutajućim postrojenjem

– Manevriranje plovećom napravom za vrijeme rada;

– Dnevni i noćni znaci plovila, te zvučni signali u plovidbi i stajanju;

– Rukovanje palubnim uređajima tehničkog plovila;

– Preventivne mjere prilikom postavljanja tehničkih plovila

– Izvođenje bagerskih radova;

– Erozija, vrste erozije, riječna erozija;

– Redukcija vodostaja na uvjetni nivo, relativna i apsolutna kota vode;

– Pad rijeke (relativni i apsolutni), orijentacijske vrijednosti padova na pojedinim dijelovima unutarnjih plovnih putova;

– Opći pojmovi o regulacijama rijeka;

– Regulacioni radovi na plovnom putu, vrste, materijali i način izvođenja;

BROJ SATI: TEORIJA = 8

Dio IV.
POSEBAN PROGRAM O POSTUPCIMA U SLUČAJU OPASNOSTI NA PLOVILU

– Sigurnost i sprečavanje nezgoda na plovilu

– Komuniciranje u slučaju opasnosti na plovilu

– Opažanje, predaja i prijem informacija i uputa

– Upute i signali opasnosti na plovilu

– Neposredni postupak kod pada osobe u vodu

– Korištenje prsluka, pojasa i čamca za spašavanje

– Dizanje osobe iz vode

– Otkrivanje požara na plovilu

– Znakovi za požar

– Neposredni postupak kod požara

– Upute i naredbe zapovjednika plovila

– Korištenje sredstava i opreme za gašenje požara

– Znak za napuštanje plovila

– Neposredni postupci kod požara ili potonuća plovila

– Poznavanje zbornog mjesta na plovilu

– Zatvaranje vodonepropusnih vrata, otvora i prozora na plovilu

– Vrste nezgoda na plovilu

– Postupci neposredno nakon nezgode

– Pružanje prve pomoći ozlijeđenim osobama

BROJ SATI: TEORIJA+PRAKSA = 10 (teorija 5 + praksa 5)

PRILOG 2

A) SADRŽAJ SVJEDODŽBE O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI

Svjedodžba je svijetlo plave boje, dimenzija 85 mm × 54 mm (dimenzija horizontalnog ruba je 85 mm). Rubovi svjedodžbe su zaobljeni. Na prednjoj strani i na poleđini svjedodžbe horizontalne i vertikalne rubove nalazi se hrvatski pleter.

Na prednjoj strani svjedodžbe (strana koja sadrži grb RH) nalazi se:

– natpisi »Svjedodžba o stručnoj osposobljenosti«, »Republika Hrvatska«, »Lučka kapetanija« na hrvatskom i njemačkom jeziku,

– naziv Lučke kapetanije koja je izdala Svjedodžbu

– slika imatelja Svjedodžbe

– serijski broj iskaznice koji se sastoji od:

a) oznake lučke kapetanije:

Lučka kapetanija Sisak – SK

Lučka kapetanija Osijek – OS

Lučka kapetanija Slavonski Brod – SB

Lučka kapetanija Vukovar – VU

b) oznake zvanja:

oznake zvanja A – Zapovjednik A

oznake zvanja B – Zapovjednik B

oznake zvanja C – Zapovjednik C

oznake zvanja D – kormilar

oznake zvanja F – mornar

oznake zvanja G – strojar unutarnje plovidbe

c) rednog broja iskaznice izdane u istoj kapetaniji)

– 1. ime imatelja Svjedodžbe

– 2. prezime imatelja Svjedodžbe

– 3. datum, mjesto i država rođenja imatelja Svjedodžbe

– 4. datum izdavanja Svjedodžbe

– 5. potpis imatelja Svjedodžbe

– 6. naziv zvanja

– 7. datum isteka važenja Svjedodžbe

– 8. napomene, ograničenja, dionice plovnog puta

Na poleđini Svjedodžbe nalazi se legenda – objašnjenje koji podaci se upisuju pod točke od 1 – 8 na prednjoj strani Svjedodžbe i to kako slijedi:

– 1. riječ: »Ime« na hrvatskom i njemačkom jeziku

– 2. riječ: »Prezime« na hrvatskom i njemačkom jeziku

– 3. riječi: »Datum, mjesto i država rođenja« na hrvatskom i njemačkom jeziku

– 4. riječi: »Datum izdavanja« na hrvatskom i njemačkom jeziku

– 5. riječi: »Potpis imatelja« na hrvatskom i njemačkom jeziku

– 6. riječi: »zvanje i ovlasti« na hrvatskom i njemačkom jeziku, te se na hrvatskom jeziku upisuju naziv zvanja i ovlasti propisane ovim Pravilnikom a sukladno stečenom zvanju upisanom na prednjoj strani Svjedodžbe

– 7. riječi: »Datum isteka važenja« na hrvatskom i njemačkom jeziku

– 8. riječi: »Napomene, ograničenja, dionice plovnog puta« na hrvatskom i njemačkom jeziku.

B) SADRŽAJ SVJEDODŽBE O DOPUNSKOJ OSPOSOBLJENOSTI

Obrazac je isti kao pod A) ovoga Priloga uz sljedeće izmjene:

1. Kod Svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti za rukovanje brodskom radio-telefonskom stanicom obrazac je bijele boje i pod točkom 6. na prednjoj strani Svjedodžbe upisuje se »RADIOTELEFONIJA«.

2. Kod Svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti za upravljanje brodom uz pomoć radara obrazac je svijetlozelene boje i pod točkom 6. na prednjoj strani Svjedodžbe upisuje se »RADAR«.

3. Kod Svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti za rukovanje plovnom dizalicom na plovilu obrazac je žute boje i pod točkom 6. na prednjoj strani Svjedodžbe upisuje se »DIZALICA«.

4. Kod Svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti za upravljanje putničkim plovilom obrazac je svijetlosive boje i pod točkom 6. na prednjoj strani Svjedodžbe upisuje se »PUTNIČKO PLOVILO«.

5. Kod Svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti za rukovanje plutajućim postrojenjem obrazac je žute boje i pod točkom 6. na prednjoj strani Svjedodžbe upisuje se »PLUTAJUĆE POSTROJENJE«.

6. Na poleđini Svjedodžbe pod točkom 6. upisuju se riječi: »dopunska osposobljenost i ovlasti« na hrvatskom i njemačkom jeziku, te se na hrvatskom jeziku upisuju naziv dopunske osposobljenosti i ovlasti propisane ovim Pravilnikom a sukladno stečenoj dopunskoj osposobljenosti upisanoj na prednjoj strani Svjedodžbe.

PRILOG 3

Obrazac 1 – Popis posadePOPIS POSADEBRODA __________________

Obrazac 2 – Popis posade

Obrazac 3 – Popis posade (stranica A)

POSADA I ČLANOVI OBITELJI

R. br.

IME I PREZIME

Datum, mjesto rođenja i državljanstvo

Prebivalište

Zvanje u unutarnjoj plovidbi

Brodarska knjižica

Broj

Izdana od kapetanije

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

(stranica B)

POSADE UKRCANE NA BRODU

UKRCAJ

ISKRCAJ

PRIMJEDBA

U svojstvu*

Datum i mjesto

Potpis zapovjednika broda

Ovjera kapetanije i datum

Datum i mjesto

Potpis zapovjednika broda

Ovjera kapetanije i datum

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

*za svaku osobu zaposlenu na brodu navesti dužnost u posadi

*za člana obitelji označiti srodstvo spram člana posade

PRILOG 4

Obrazac 4 – Brodski dnevnik
BRODSKI DNEVNIK


BRODA _____________________NAPUTAK ZA VOĐENJE BRODSKOG DNEVNIKA

Brodski dnevnik obvezan je voditi svaki brod unutarnje plovidbe (plovilo koje ima vlastiti mehanički pogonski uređaj).

Brodski dnevnik vodi se za vrijeme plovidbe i boravka broda u pristaništu, svakog dana od 00 do 24 sata.

Ako su na istoj stranici upisani podaci za dva ili više dana, ti upisi moraju biti odvojeni u dnevniku po danima vodoravnom crtom koja se povlači preko cijele stranice dnevnika.

Obveza vođenja brodskog dnevnika prestaje kad je brod u raspremi.

Podaci upisani u brodski dnevnik ne smiju se ni na koji način učiniti nečitkim. Naknadno se ne smiju unositi nove riječi, rečenice ili brojevi, kojima bi se mijenjao sadržaj već upisanih podataka. Pogrešni upisi moraju se precrtati tako da ostanu čitki, a ispravke moraju imati datum, pečat i potpis zapovjednika broda odnosno ovlaštenog časnika koji je ispravku izvršio. Prostori koji ostaju prazni moraju se prekrižiti.

Za vrijeme plovidbe brodski dnevnik vodi zapovjednik broda ili časnik palube. Kad brodski dnevnik vodi časnik palube, zapovjednik broda svakodnevno ovjerava podatke unijete u dnevnik.

Brod koji dolazi iz inozemstva obvezan je podnijeti brodski dnevnik na uvid i ovjeru kapetaniji po pristajanju u prvu hrvatsku luku.

Brodovi koji plove između domaćih pristaništa obvezni su kapetaniji podnijeti na uvid i ovjeru brodski dnevnik poslije svakog važnijeg izvanrednog događaja, a najmanje jednom mjesečno.

Svaki ispunjeni brodski dnevnik mora biti ovjeren od kapetanije. Ako je brodski dnevnik ispunjen u Republici Hrvatskoj ovjera mora biti izvršena prije početka korištenja novog dnevnika.

Prilikom ovjeravanja novog dnevnika u starom se mora označiti kada je ovjeren novi dnevnik.

Brodski dnevnik se ispunjava na sljedeći način:

U rubrici »Datum« označava se mjesec i dan za koji se vodi dnevnik.

U rubrici »Vremenske prilike« označava se smjer i jačina vjetra, oblačnost, vidljivost i padaline. Podaci o vremenskim prilikama upisuju se u 7 sati.

U rubrici »Temperatura zraka« označava se pročitana temperatura u cijelim stupnjevima Celzijusa, s tim da se za temperaturu od pet i više desetina bilježi cijeli stupanj. Podaci o temperaturi bilježe se u 7 sati.

U rubrici »Vodomjerna stanica« označava se ime vodomjerne stanice prema čijem se vodostaju plovilo orijentira u pogledu dubina u dijelu plovnog puta.

U rubrici »Vodostaj s tendencijom« označava se visina vodostaja sa oznakom (+) kod tendencije porasta, odnosno sa oznakom (–) kod tendencije opadanja vodostaja. Vodostaj se uvijek označava u 7 sati bez obzira da li se plovilo u to vrijeme nalazi u mjestu vodomjerne stanice ili se podaci o vodostaju dobivaju naknadno putem radio--izvješća.

U rubrikama 7. i 8. upisuju se sat i minuta, mjesto ili kilometar polaska odnosno odlaska broda prema redu plovidbe (za putnički brod) odnosno zapovijedi za putova­nje (teretni brod).

U rubriku 9. upisuju se mjesto ili kilometar, vrijeme i razlozi izvanrednog zadržavanja broda tijekom plovidbe.

U rubriku 10. upisuju se sastav i oblik povorke, kao i podaci o teretu (u tonama) i gazu plovila (u centimetrima) – na primjer 26729/508–185 cm.

U rubriku 11. upisuju se imena odnosno oznake plovila uzetih u vuču i ostavljenih iz vuče, s naznakom mjesta i vremena obavljanja tih radnji.

U rubriku 12. upisuje se samo smjena na onim radnim mjestima za koje je potrebno dopuštenje, sa naznačenjem radnog mjesta, vremena i mjesta izvršene smjene, kao i imena osoba koje preuzimaju obvezu.

U rubriku »Važne napomene« upisuju se podaci o svim značajnijim događajima na brodu, a naročito podaci o: izmjerenim dubinama plovnog puta, obilježavanju i nastalim promjenama, nezgodama i havarijama broda sa potpunim podacima, značajnijim popravcima i radovima izvršenim na brodu za vrijeme putovanja, opremanju i raspremanju broda, promjenama brojnog stanja, i sastava posade i pojavama težeg oboljenja članova posade i putnika. U tu rubriku upisuju se i kontrolni pregledi brodske krme izvršene od strane članova posade. Osim toga, upisuju se i podaci o radu glavnog pogonskog stroja i o radu parnog kotla, kao i podaci o održavanju parnog kotla (pranje i mijenjanje vode).

U slučaju uočenih smetnji u održavanju plovnog puta i sredstava balisaže mora se u rubriku »Važne napomene« upisati odgovarajuća napomena.

Obrazac 5 – Brodski dnevnik

Obrazac 6 – Brodski dnevnik (strana A)

Datum

Hidrometeorološki podaci

Kretanje broda

Mjesto ili km i vrijeme

Vremenske prilike

Temperatura zraka °C

Vodomjerna stanica

Vodostaj sa tendencijom

Vrijeme polaska, mjesto ili km

Vrijeme dolaska, mjesto ili km

Izuzetno zadržavanje, mjesto ili km i vrijeme

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

(strana B)

GODINA _________

Sastav i oblik konvoja – težina tereta i gaz polovila ili broj putnika

Uzimanje i ostavljanje plovila iz vuče, mjesto ili km i vrijeme

Smjena osoblja u kormilarnici i strojarnici

Važne napomene

Primjedbe

10

11

12

13

14

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Obrazac 7 – Izgled Brodskog dnevnika za međunarodnu plovidbu

Oblik plovidbe / Betriebsform /Режим эксплуатации

Datum

Date

Дата

BROD – SCHIFF – СУДНО

ČLANOVI POSADE – BESATZUNGSMITGLIEDER – ЧЛЕНЫ ЭКИПАЖА

Početak plovidbe

Beginn der Fahrt

Начало движения

Kraj plovidbe

Ende der Fahrt

Окончание движения

Članovi posade

Besatzungsmitglieder

Члены экипажа

Službena knjižica
Dienstbuch Сл.книжка

Vrijeme odmora za članove posade

Ruhezeiten der Besatzungsmitglieder

Время отдыха членов экипажа

Ukrcaj

Zugang

Приход

Iskrcaj

Abgang

Уход

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

God./mjesec/dan

Jahr/Monat/Tag

год/месяц/день

Vrijeme

Zeit

время

Mjesto

Ort

место

Km

Km

км

Vrijeme

Zeit

время

Mjesto

Ort

место

km

km

км

Dužnost (svojstvo u kome je ukrcan)

Tätigkeit

функции

Ime i prezime

Name und Vorname

Ф.И.О.

Br.

Od

von

с

Do

bis

до

Od

von

с

Do

bis

до

Od

von

с

Do

bis

до

Sat

Zeit

время

Sat

Zeit

время