NN 108/2016 (23.11.2016.), Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o vozačkim dozvolama

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2333

Na temelju članka 218. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08, 48/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11, 80/13, 158/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/14 i 64/15) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VOZAČKIM DOZVOLAMA

Članak 1.

U Pravilniku o vozačkim dozvolama (»Narodne novine«, br. 43/2013, 77/2013, 155/2013, 1/2015 i 33/2016) u članku 2. iza podstavka 3. dodaje se podstavak 4. koji glasi:

»– Direktiva Komisije (EU) 2015/653 od 24. travnja 2015. o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama (SL L 107/68, 25. 4. 2015.).«.

Članak 2.

U članku 3. a stavku 4. riječi: »stavka 3.» zamjenjuju se riječima: »stavka 2. i 3.«.

Članak 3.

U članku 12. stavak 4. briše se.

Članak 4.

U članku 13. stavku 1. iza riječi: »prilagodbe vozila,« dodaju se riječi: »ograničenja uporabe vozila,«.

Članak 5.

U članku 19. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Vozačka dozvola koju vozač ne preuzme u idućih 90 dana od dana isteka rokova iz ovoga članka postaje nevažeća, a tijelo nadležno za izdavanje vozačke dozvole će vozačku dozvolu poništiti.«.

Članak 6.

U članku 22. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 7.

Popis ograničenja u kodiranom obliku koji je tiskan uz Pravilnik o vozačkim dozvolama (»Narodne novine«, br. 43/2013, 77/2013, 155/2013, 1/2015 i 33/2016) zamjenjuje se novim Popisom podataka i ograničenja u kodiranom obliku koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. 1. 2017. godine.

Broj: 511-01-152-69906/2016

Zagreb, 14. studenoga 2016.

Ministar
Vlaho Orepić, v. r.

POPIS PODATAKA I OGRANIČENJA U KODIRANOM OBLIKU

I. VOZAČ (zdravstveni razlozi)

01. Korekcija vida i/ili zaštita

01.01 Naočale

01.02 Kontaktna leća (kontaktne leće)

01.05 Pokrivalo za oko

01.06 Naočale ili kontaktne leće

01.07 Posebno optičko pomagalo

02. Slušno pomagalo/pomagalo za sporazumijevanje

03. Proteza/ortoza za udove

03.01 Proteza/ortoza za gornje udove

03.02 Proteza/ortoza za donje udove

II. PRILAGODBE VOZILA

10. Izmijenjeni prijenos (mjenjač)

10.02 Automatski odabir prijenosnog omjera

10.04 Prilagođena naprava za upravljanje prijenosom

15. Izmijenjena spojka

15.01 Prilagođena papučica spojke

15.02 Spojka s ručnim upravljanjem

15.03 Automatska spojka

15.04 Mjera za sprečavanje opstrukcije ili pokretanja papučice spojke

20. Izmijenjeni sustavi kočenja

20.01 Prilagođena papučica kočnice

20.03 Papučica kočnice prikladna za uporabu lijevom nogom

20.04 Klizna papučica kočnice

20.05 Nagnuta papučica kočnice

20.06 Kočnica s ručnim upravljanjem

20.07 Kočenje maksimalnom silom od … N (*) (npr.: ƒ ‚20.07. (300 N)’)

20.09 Prilagođena pomoćna/parkirna kočnica

20.12 Mjera za sprečavanje opstrukcije ili pokretanja papučice kočnice

20.13 Kočnica s upravljanjem koljenom

20.14 Radnja kočionog sustava poduprta vanjskom silom

25. Izmijenjeni sustav ubrzavanja (gasa)

25.01 Prilagođena papučica gasa

25.03 Nagnuta papučica gasa

25.04 Uređaj za ručno dodavanje gasa

25.05 Uređaj za dodavanje gasa koljenom

25.06 Radnja dodavanja gasa poduprta vanjskom silom

25.08 Papučica gasa lijevo

25.09 Mjera za sprečavanje opstrukcije ili pokretanja papučice kočnice

31. Prilagodbe papučica i zaštitne mjere za papučice

31.01 Dodatni komplet usporednih papučica

31.02 Papučice na (ili skoro na) istoj razini

31.03 Mjera za sprečavanje opstrukcije ili pokretanja papučice gasa i kočnice kada se papučicama ne upravlja nogom

31.04 Povišeni pod

32. Kombinirani sustavi radne kočnice i ubrzavanja

32.01 Uređaj za dodavanje gasa i radna kočnica kao kombinirani sustav kojim se upravlja jednom rukom

32.02 Uređaj za dodavanje gasa i radna kočnica kao kombinirani sustav kojim se upravlja vanjskom silom

33. Kombinirani sustavi radne kočnice, ubrzavanja i upravljanja volanom

33.01 Uređaj za dodavanje gasa, radna kočnica i upravljanje volanom kao kombinirani sustav kojim se upravlja vanjskom silom jednom rukom

33.02 Uređaj za dodavanje gasa, radna kočnica i upravljanje volanom kao kombinirani sustav kojim se upravlja vanjskom silom objema rukama

35. Izmijenjeni razmještaj komandi (prekidači za svjetla, brisači vjetrobranskog stakla, mlaznice za pranje vjetrobranskog stakla, truba, pokazivači smjera itd.)

35.02 Kontrolni uređaji kojima se može rukovati bez ispuštanja volana

35.03 Kontrolni uređaji kojima se može rukovati lijevom rukom bez ispuštanja volana

35.04 Kontrolni uređaji kojima se može rukovati desnom rukom bez ispuštanja volana

35.05 Kontrolni uređaji kojima se može rukovati bez ispuštanja volana, uređaja za dodavanje gasa i kočionog mehanizma

40. Izmijenjeno upravljanje volanom

40.01 Upravljanje volanom maksimalnom silom od … N (*) (npr. ‚40.01 (140 N)’)

40.05 Prilagođeni volan (veći/deblji dio volana, smanjeni promjer volana itd.)

40.06 Prilagođeni položaj volana

40.09 Nožno upravljanje volanom

40.11 Pomoćni uređaj uz volan

40.14 Alternativni prilagođeni sustav upravljanja jednom rukom

40.15 Alternativni prilagođeni sustav upravljanja objema rukama

42. Izmijenjeni uređaji za stražnji/bočni pregled

42.01 Prilagođeni uređaj za stražnji pregled

42.03 Dodatni unutarnji uređaj kojim se omogućuje bočni pregled

42.05 Uređaj za pregled mrtvog kuta

43. Položaj sjedenja vozača

43.01 Vozačevo sjedalo na visini kojom se omogućava uobičajeni pregled i na uobičajenoj udaljenosti od volana i papučica

43.02 Sjedalo vozača prilagođeno obliku tijela

43.03 Sjedalo vozača s bočnom potporom za dobru stabilnost

43.04 Sjedalo vozača s naslonima za ruke

43.06 Prilagodba sigurnosnog pojasa

43.07 Sigurnosni pojas s potporom za dobru stabilnost

44. Izmjene za motocikle (obvezna uporaba potkoda)

44.01 Kočnica s jednostrukim upravljanjem

44.02 Prilagođena kočnica prednjeg kotača

44.03 Prilagođena kočnica stražnjeg kotača

44.04 Prilagođeni uređaj za dodavanje gasa

44.08 Visina sjedala koja vozaču omogućuje da u sjedećem položaju istodobno postavi obje noge na tlo i uravnoteži motocikl za vrijeme zaustavljanja i mirovanja

44.09 Maksimalna sila za uporabu kočnice prednjeg kotača … N (*) npr.: 44.09 (140 N)’)

44.10 Maksimalna sila za uporabu kočnice stražnjeg kotača … N (*) (npr.: 44.10 (240 N)’)

44.11 Prilagođeno mjesto za odmaranje nogu

44.12 Prilagođena ručka

45. Motocikl samo s bočnom prikolicom

46. Samo tricikli

47. Ograničeno na vozila s više od dva kotača koje vozač ne treba uravnoteživati pri pokretanju, zaustavljanju i mirovanju

50. Ograničeno na posebno vozilo/posebni broj šasije (identifikacijska oznaka vozila (VIN))

Slova koja se upotrebljavaju u kombinaciji s kodovima od 01 do 44 radi daljnjeg specificiranja:

a lijevo

b desno

c ruka

d stopalo

e sredina

f ruka

g palac

III. KODOVI OGRANIČENE UPORABE

61. Ograničeno na vožnju danju (npr.: jedan sat nakon izlaska i jedan sat prije zalaska sunca)

62. Ograničeno na putovanja unutar radijusa od … km od mjesta stanovanja imatelja ili samo unutar grada/regije npr.: 62(radijus/mjesto)

63. Vožnja bez putnika

64. Ograničeno na putovanja na kojima brzina nije veća od … km/h npr.: 64(brzina)

65. Vožnja dopuštena samo uz pratnju osobe koja posjeduje vozačku dozvolu barem jednakovrijedne kategorije

66. Bez priključnog vozila

67. Zabranjena vožnja autocestom

68. Zabranjen alkohol

69. Ograničeno na vozila s blokadom u slučaju alkoholiziranosti u skladu s EN 50436. Navođenje datuma isteka nije obvezno
npr. ‚69’ ili ‚69 (1.1.2016.)’)

IV. PODACI ZA UPRAVNE SVRHE

70. Zamjena vozačke dozvole br. … koju je izdala … (razlikovna oznaka EU/UN u slučaju treće zemlje; npr.: ‚70.0123456789.NL’)

71. Duplikat vozačke dozvole br. … (razlikovna oznaka EU/UN u slučaju treće zemlje; npr.: ‚71.987654321.HR’)

73. Ograničeno na vozila kategorije B tipa motorni četverocikl (B1)

78. Ograničeno na vozila s automatskim prijenosom

79. […] Ograničeno na vozila usklađena sa specifikacijama navedenima u zagradama, u smislu primjene članka 13. ove Direktive

79.01 Ograničeno na vozila s dva kotača s bočnom prikolicom ili bez nje

79.02 Ograničeno na vozila kategorije AM tipa tricikl ili laki četverocikl

79.03 Ograničeno na tricikle

79.04 Ograničeno na tricikle u kombinaciji s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa nije veća od 750 kg

79.05 Motocikl kategorije A1 s omjerom snage/težine većim od 0,1 kW/kg

79.06 Vozilo kategorije BE čija je najveća dopuštena masa priključnog vozila veća od 3 500 kg

80. Ograničeno na imatelje vozačke dozvole za upravljanje vozilom kategorije A tipa motorni tricikl koji su mlađi od 24 godine

81. Ograničeno na imatelje vozačke dozvole za upravljanje vozilom kategorije A tipa motocikl na dva kotača koji su mlađi od 21 godine

95. Vozač koji ima potvrdu o stručnoj osposobljenosti (SSO) kojom se zadovoljava uvjet stručne osposobljenosti predviđen Direktivom 2003/59/EZ do … (npr.: ‚95 (1.1.2012.)’)

96. Vozila kategorije B u kombinaciji s priključnim vozilom čija je najveća dopuštena masa veća od 750 kg kada je najveća dopuštena masa takve kombinacije veća od 3 500 kg, ali nije veća od 4 250 kg

97. Nije dopušteno za vozila kategorije C1 koja su obuhvaćena područjem primjene Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 (**)

V. NACIONALNI KODOVI

100. Mladi vozač do 24-tog rođendana …(npr: 100(18.12.2018)

101. Ograničena upotreba C, CE, D, DE kategorije (obavezna upotreba podkodova, vožnja uz poštivanje ograničenja zbog namjene vozila), vrijedi dok vozač navrši min. starosnu dob predviđenu Direktivom 2006/126/EZ

101.01 Vozila unutarnjih poslova (npr. 101.01(18.12.2018))

101.02 Vatrogasna vozila (npr. 101.02(18.12.2018))

101.03 Vozila koja provode ispitivanje na cesti u svrhu popravka i održavanja (npr.:101.03(18.12.2018))

101.04 Vojna vozila (npr.: 101.04(18.12.2018))

102. Pravo upravljanja vozilima F ili G kategorije

102.01 Ograničeno na vozila F kategorije

102.02 Ograničeno na vozila G kategorije.